Referat
Teknik- og Bygningsudvalget tirsdag den 11. december 2018 kl. 16:30

Mødelokale 2E / Trzebinia, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Skandinavisk logistik A/S ønsker at opføre en ny hal-bygning som tilbygning til deres eksisterende bebyggelse ved Broenge 8-12. Det ansøgte kræver en dispensation fra krav om max. rumfang og bebyggelsesprocent i byplanvedtægten.

Sagsfremstilling

Skandinavisk logistik A/S søger om dispensation til at bygge en hal og dermed udvide deres bygningsmasse med 1.732 m2 på ejendommen beliggende ved Broenge 8-12. Ejendommen vil efter tilbygningen få en bebyggelsesprocent på 50,3% og en rumfang på ca. 3,83 m3  pr. m2 af grundens nettoareal.

Området er omfattet af Byplanvedtægt 3 – Store Industriområde.

Af § 12.1 fremgår et max rumfang på 3 m
3 pr. m2 af grundens nettoareal.
Af § 12.2 fremgår en bebyggelsesprocent på 40.

For ikke at stoppe og forhindre firmaets naturlige udvikling har de efter eget udsagn brug for mere plads. Skandinavisk logistik A/S vil meget gerne bevare driften i området og blive på den ejendom, som de har investeret i. Lager-bebyggelsen på ejendommen består af seks større haller med et areal på 11.793 m
2. Den nye hal-bygning vil være på 1.732 m2 og placeret ud mod Broenge. Bygningen opføres i sandwich-elementer. Taget udføres som fladt tag med en hældning på ca. 3,30 og med tagpap. Facaderne bliver i mørke nuancer. Eksisterende bebyggelse ud mod Broenge vil i den anledning blive revet ned.

Der er foretaget naboorientering, og der er ikke modtaget nogen indsigelser.

Udvidelsen vurderes at være forenelig med det kommende plangrundlag.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der meddeles dispensation til det ansøgte.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Planloven § 19.

Bilag

Resume

I forbindelse med renovering af Ishøj teater skal der etableres en ny tagkonstruktion. Der ansøges om, at bygningen herefter kan fremstå som to etager. Det ansøgte kræver en dispensation fra lokalplanens krav om etageantal.

Sagsfremstilling

Ishøj Teater, Brentedalen 8, skal igennem en større renovering, og i den anledning skal der etableres en ny tagkonstruktion. Der søges om dispensation til, at bygningen efter renoveringen er opført i 2 etager.

Området er omfattet af lokalplan 1.12 – Tranegilde landsby.
Af § 6.1 fremgår, at bebyggelse skal opføres i en etage med udnyttelig tagetage, med mindre andet er fastsat.

Arkitektonisk tager projektet udgangspunkt i nærområdets saddeltage og ladebygninger af træ, og dette transformeres til et ”foldet” samlende tag om hele teateret. Taget lægger sig rundt om bygningens vigtigste funktion – teatersalen, og samler de forskellige funktioner, som er nødvendige for, at teatersalen kan fungere. Højden på teatersalen er hævet lidt i forhold til det eksisterende for at den markerer sig, og for at give plads til ventilationsanlæg på taget, hvor det skjules for omgivelserne.

I stueplan udvides foyer og publikumsfaciliteter mod sydvest og fold og eng, og derudover tilføjes en delvis 1.sal til skuespiller- og personalefunktioner, som er placeret mod parkeringsarealet. På 1.sal placeres et nyt prøverum på hjørnet ud mod eng og ankomst, og gennem glasset vil forbikørende og -gående kunne fornemme teateraktiviteten. Både facader og tag beklædes med trælister med afstand imellem. Det giver en farveholdning og materialekarakter, der falder ind i området.

Der er foretaget naboorientering af de ejendomme, som ligger i nærheden af Ishøj Teater. I den anledning er der modtaget indsigelser fra naboer.

Indsigelserne går på:
1.    Indbliksgener fra mødelokale placeret på 1. sal med vinduer mod øst, 
2.    Gener fra den gule parkeringsbelysning i skel, der ønskes fjernet,
3.    Placering af affaldscontainere i skel mod Brentedalen 6H, hvor det ønskes, at der etableres container/affaldsskur mod vest (hvor der er fårefold) for at undgå lugt og støjgener samt reduktion af omfanget af skadedyr (rotter mv.)
4.    Affaldsskur, der ikke længere skal anvendes, ønskes nedtaget.

Ved traditionelt byggeri i 1½ plan med saddeltag vil vindue i gavl på første sal ikke vurderes til at give indbliksgener mod naboer. I dette tilfælde kan byggeriet sidestilles med et traditionelt byggeri i 1½ plan med vindue i gavl. Vinduet er placeret i et hjørne i mødelokalet for at undgå forstyrrende forhold, når der holdes møder i lokalet.

De andre forhold vedr. belysning og affald vil blive behandlet i byggesagen, da det ansøgte også forudsætter en byggetilladelse.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der meddeles dispensation til det ansøgte.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Planloven § 19.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til lokalplan 1.87 Boliger, Industrivangen 2-8 i offentlig høring i minimum 8 uger. Lokalplanen vil muliggøre ca. 133 boliger med varieret etageantal fra to til otte etager. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med principperne i helhedsplanen for området.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan, der giver mulighed for at opføre boliger i en del af 'Det lille Erhvervsområde', hvor der i september 2015 blev vedtaget en helhedsplan. Boligerne opføres som ejerboliger. Lokalplanområdet har en størrelse på ca. 11.000 m2.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre ca.133 boliger med forskellige boligstørrelser fra to- til fireværelses boliger.

Boligbebyggelsen placeres i fire bygningsstænger med gavle ud mod Industrivangen. Bebyggelsen opføres i skiftende bygningshøjder fra to til otte etager gradvist stigende fra Vejlebrovej.

Bygningsrækken, der er placeret i den nordlige del af lokalplanområdet mod Vejlebrovej, opføres som rækkehuse. Bebyggelsen i midten opføres i tre- og fem etager og længst mod syd op til banen, kan der opføres et punkthus i maksimalt otte etager. Hensigten om at skabe gode udsigts- og lysforhold understøttes af de varierende bygningshøjder.

Placeringen af bebyggelsen følger helhedsplanens principper om, at de enkelte boligbebyggelser skal indgå i en større sammenhæng, der inkluderer resten af omdannelsesområdet. Stiforbindelser og klimaløsninger i lokalplanområdet bidrager også til, at bebyggelsen åbner sig op og forbinder sig til det omkringliggende område.

Rækkehusene og stueplan i etageejendommene får egne haver, og alle andre boliger får en åben altan. Imellem etagebebyggelserne etableres der grønne fælles friarealer med plads til ophold og regnvandsgrøfter (wadi), som er en del af klimatilpasningen i området.

Byggeriet opføres overvejende med facader i tegl, og tagene fremstår flade og kan udføres som grønne tage.

Der er i lokalplanen sat krav om én parkeringsplads pr. bolig, da lokalplanområdet ligger indenfor det stationsnære område med ca. 800 meter til Ishøj Station.

Link til den digitale lokalplan: http://ishoj.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=114

Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanen, som kan findes i lokalplanens bilag. Afgørelsen af screeningen behandles i Klima- og Miljøudvalget.

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til lokalplan 1.87 Boliger, Industrivangen 2-8 vedtages og sendes i offentlig høring i en periode på 8 uger.

Beslutning

Tilføjelse til indstilling.
... at bygningerne ud mod Industrivangen kan opføres i op til to etager i de to første rækker ud imod Vejlebrovej og op til tre etager i de næste. Til gengæld kan der bygges højere i de næste rækker mod banen, således at det samlede areal er det samme.

Tiltrådt.

 

 

Lovgrundlag

Planloven

Bilag

Resume

Det blev på mødet i Teknik- og Bygningsudvalget den 19. juni 2018 besluttet at opsætte et hegn med en låge på Tranebakken ved indkørslen til Gildbroskolen. Hegnet har til formål at forhindre uønsket kørsel på Tranebakken. I forlængelse af opsætning af hegn og låge, har der vist sig et behov for en afklaring af retningslinjerne for adgang for handicappede forældre og elever samt adgangen for andre børn med særlige behov.

Sagsfremstilling


Det blev oprindeligt besluttet, at følgende kan få udleveret et adgangskort til lågen og parkere:

  • Ansatte på skolen og ved institutionerne
  • Drift og vedligeholdelse
  • Varelevering
  • Brand- og redningskøretøjer 

Efterfølgende har der vist sig et behov for, at handicappede forældre og elever fortsat har adgang til skolen og daginstitutionerne fra Tranebakken. Handicappede, som er dårligt gående, vil gerne parkere nærmest skolen eller daginstitutionerne. Det er generelt et grundlæggende princip, at der tages særlige hensyn til handicappede, og at de må benytte de parkeringspladser, som er placeret nærmest destinationen.

Det foreslås, at ansøger skal have en handicapparkeringskort for at få udstedt et adgangskort og at forældre/børn, der i en kortere periode er bevægelseshandicappede fx på grund af en operation, kan få udstedt et midlertidigt adgangskort.

 

Der foreslås følgende retningslinjer for brug af adgangskortet:

  • Handicapparkeringskortet skal placeres synligt i forruden, når adgangskortet benyttes.
  • Adgangskortet er personligt og må kun benyttes i forbindelse med adgang for den handicappede.
  • Hvis man afleverer/henter et handicappet barn, må forældrene gerne aflevere de øvrige søskende samtidig.
  • Ved misbrug inddrages adgangskortet.
  • Skolen administrer retningslinjerne og forestår udlevering og inddragelse af adgangskort. 
  • Tilladelsen gives for et år af gangen.

 

Der er i perioder elever med særlige behov på skolen. Disse børn bliver afhentet ved deres hjem og efterfølgende kørt i skole, og i nogle tilfælde følges eleverne helt frem til klasseværelset. Det foreslås, at de taxaer og køretøjer fra kørselsafdelingen, som transporterer disse elever, kan få udleveret et adgangskort til porten, således at vi minimerer tidsforbruget på transport af elever med særlige behov.

For at undgå misbrug foreslås det, at skolelederen i hvert enkelt tilfælde laver en vurdering på baggrund af barnets behov, og hvor eleven afleveres på skolen, inden der udleveres et adgangskort.

 

Sagen behandles som en beslutningssag på Børne- og undervisningsudvalget.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at tage retningslinjerne for adgangskort til handicappede elever og forældre til efterretning.

Beslutning

Udvalget ønsker ikke at tage sagen til efterretning, men ønsker en eveluering 1. april 19, før retningerne ændres.

Tiltrådt

Resume

Hermed fremlægges redegørelsen for Center for Ejendommes arbejde med drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger i 2018 samt en handleplan med forslag til prioritering af tiltag og budget for 2019.

Sagsfremstilling

Ud fra det afsatte budget til central vedligeholdelse (udvendig + teknik) arbejder Center for Ejendomme systematisk med drift og vedligeholdelse af den kommunale bygningsmasse. Vedligeholdelsesmidlerne prioriteres og anvendes til planlagt og akut vedligeholdelse samt drift med udgangspunkt i gennemførte bygningssyn.

På mødet orienteres der om status for projekter gennemført i 2018. Derudover foreslås prioritering af midler til drift og vedligehold i 2019 som et forslag til den årlige vedligeholdelsesplan (Bilag 1). I 2019 foreslås særligt prioriteret følgende større enkeltopgaver:
Vinduer på bl.a. Kærbo Omsorgscenter og Vibeholmskolen, udskiftning af lofter på Ishøj Kultur Café samt Kærbo Omsorgscenter, tag på bl.a. Torsbo, Vejlebroskolen samt Bredekærgård. Indsatserne vedrørende rotteforebyggelse samt bekæmpelse af legionella fortsætter i 2019. Desuden udføres mindre vedligeholdelsesopgaver på andre kommunale ejendomme.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager redegørelsen for 2018 til efterretning
Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at handleplanen for Drift- og Vedligehold 2019 følges.

Beslutning

Tiltrådt

 

Økonomi

Midler for kommunens centrale drifts- og vedligeholdelsespuljer udgør i 2019 ca. 22.450.000 kr. og fremgår af Bilag 1.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Sagsfremstilling

Gennemgang af projektoversigt for plan v/Anja Carlslund
Bilag:
Projektoversigt


Delegationer
Bilag:
Oversigt over sager, hvor Byggesager har benyttet delegationer. 

Beslutning

Til efterretning

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning

 

Bilag