Referat
Teknik- og Bygningsudvalget mandag den 13. januar 2020 kl. 16:30

Mødelokale Kæmpen - Ishøj Rådhus, etage 2

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til Lokalplan 1.89 Boligområde, Ny Vestervang samt kommuneplantillæg nr. 9 i offentlig høring i 8 uger. Forslaget giver mulighed for at overføre arealer til byzone og opføre op til  80 boliger i Vestervang i den vestlige del af Ishøj Landsby.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til Lokalplan 1.89, der omfatter et spredt område i Ishøj Landsby både øst for og vest for Køgevej. Med lokalplanen overføres området fra landzone til byzone. Der kan opføres op til 80 boliger som rækkehuse, dobbelthuse og parcelhuse.

Nord for Ishøj Bygade udlægges et større område til en udstykning til bebyggelser med op til 36 rækkehuse og 24 dobbelthuse. For at sikre sammenhæng og helhed i udviklingen fastlægger lokalplanen placering af byggefelter, og der stilles krav til, at der som minimum skal udstykkes til ét byggefelt af gangen. Dermed kan der ikke udstykkes mindre dele af et byggefelt. Den eksisterende daginstitution der er indenfor lokalplanområdet bibeholdes som den er.

Lokalplanen stiller også i det nordlige område krav til det arkitektoniske udtryk, et sammenhængende vejforløb samt beplantningsbælter, der skal sikre, at området får landsbykarakter. Lokalplanen stiller desuden krav om etablering af grønne fællesarealer og rekreative regnvandsløsninger. 

Som forudsætning for udarbejdelsen af lokalplan 1.89 Boligområde, Ny Vestervang er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 9. Kommuneplantillægget udlægger tre nye kommuneplanrammer, der alle med lokalplanen bliver overført til byzone. De nye kommuneplanrammer ændrer også bebyggelsesprocenten fra 25 til 30 og specifik anvendelse til både åben- lav og tæt-lav bebyggelse.

Lokalplanforslaget offentliggøres med afgørelse om ikke at udarbejde miljørapport for hverken lokalplanforslag eller kommuneplantillæg.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til Lokalplan 1.89 Boligområde, Ny Vestervang sendes i offentlig høring i en periode på 8 uger sammen med kommuneplantillæg nr. 9.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlov § 15

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om afgørelse af miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1.89 samt screening af forslag til kommuneplantillæg nr. 9. Planerne giver mulighed for at ændre zonestatus fra landzone til byzone samt mulighed for at opføre op til 80 nye boliger i Ishøj Landsby.

Det vurderes på baggrund af screeningerne, at påvirkningen ikke er væsentlig, og at der således ikke skal udarbejdes en miljørapport. Afgørelsen offentliggøres samtidig med planforslagene og kan påklages inden for 4 uger.

Sagsfremstilling

Lokalplanen omfatter et spredt område i den vestlige del af Ishøj Landsby og giver mulighed for, at der kan opføres op til 80 boliger af rækkehuse, dobbelthuse og parcelhuse. Med lokalplanen overføres området fra landzone til byzone.

Der udlægges et større område til en sammenhængende udstykning til boligbebyggelse. For at sikre en sammenhængende helhed i udviklingen samt landsbykarakter fastlægger lokalplanen placering af byggefelter og veje, det arkitektoniske udtryk samt områdets beplantning. Lokalplanen stiller krav om at der etableres grønne fællesarealer og rekreative regnvandsløsninger. 

Kommuneplantillæg nr. 9 udlægger tre nye kommuneplanrammer, der alle med lokalplanen overføres til byzone. De nye kommuneplanrammer ændrer også bebyggelsesprocenten fra 25 til 30 samt den specifikke anvendelse til både åben- lav og tæt-lav bebyggelse.

Planforslagene er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der er udført screeninger af, hvorvidt lokalplanen og kommuneplantillægget har væsentlige indvirkninger på miljøet. Det vurderes på baggrund heraf samt resultaterne af høring af berørte myndigheder, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Afgørelsen offentliggøres samtidig med planforslagene og kan påklages inden for 4 uger.

En screeningsafgørelse jf. § 10 skal offentliggøres på kommunens hjemmeside med en klagefrist på 4 uger. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport til forslag til lokalplan 1.89 samt kommuneplantillæg nr. 9, vedtages og offentliggøres på kommunens hjemmeside med en klagefrist på 4 uger.

Beslutning

Punktet tages af pga. fejl, er tiltrådt under pkt. 1

Lovgrundlag

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 425 af 18. maj 2016.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til lokalplan 1.80 Boliger ved Gadekæret i offentlig høring. Lokalplanen muliggør opførelsen af ca. 46 boliger i varierende boligtyper mellem to og fire etager.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan, der giver mulighed for at opføre boliger på hjørnet af Ishøj Stationsvej og Ishøj Parkvej i tilknytning til bebyggelsen Gadekæret. Mosegårdsstien deler lokalplanområdet i to områder.

Bebyggelsen er etageboliger med en base af rækkehuse i to etager, hvor der ovenpå opføres villaer med inspiration fra blandt andet funkisvillaen og længehuset. De er placeret om et åbent gårdrum, som er bebyggelsens opholdsareal på den østlige side af Mosegårdsstien. På den vestlige side ligger parkeringspladsen til bebyggelsen med adgang fra Ishøj Parkvej sammen med en to-etagers bygning med mindre boliger og fællesfunktioner til hele bebyggelsen. Der anlægges et mindre antal parkeringspladser for enden af Kærbos parkeringsplads, som er tilknyttet bebyggelsen. Parkeringsnormen for området er én parkeringsplads per bolig, da området ligger inden for stationsnærhedszonen.

Den nederste del af byggeriet opføres med en lys ensartet facade, mens den øverste del opføres i forskellige materialer med mørke farver, så bunden og toppen af bebyggelsen står i kontrast med hinanden. Den øverste del er forbundet af altangange og gangbroer med fælles friarealer, mens den nederste del har for- og baghaver.

Lokalplanområdet er plaget af trafikstøj fra de omkringliggende veje. Derfor udpeger lokalplanen areal til opholdsareal med mulighed for legeplads, aktiviteter og ophold, som skal overholde gældende støjgrænser på 58 dB. Dette areal er gårdrummet mellem bebyggelsen, hvor der er sol og fælles areal til alle beboere. Det resterende udeareal er udpeget til fælles friareal, som må overskride de vejledende støjgrænser på 58 dB.

I den sydlige del af området anlægges der et regnvandsbassin, idet bebyggelsen skal tilbageholde regnvand på egen grund.

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg til lokalplanen, som behandles i et særskilt dagsordenspunkt i Teknik- og Bygningsudvalget.

Der er også udarbejdet en screening af lokalplanen i henhold til lov om miljøvurdering, som kan findes i lokalplanens bilag. Afgørelsen af screeningen behandles i Klima- og Miljøudvalget.

Der vil sideløbende blive igangsat den undersøgelse, af om der skal udarbejdes et projekt på Ishøj Parkvej fra nuværende 4-sporet vej til 2-sporet vej, som det er besluttet i forbindelse med budgetforliget for 2020. Undersøgelsen udarbejdes i høringsperioden og resultatet kan indgå i den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til lokalplan 1.80 Boliger ved Gadekæret vedtages og sendes i offentlig høring i en periode på otte uger sammen med kommuneplantillæg nr. 11.

Beslutning

Tilføjelse til indstilling:
... med ændringer til lokalplan 1.80:

§6.1
ændres til i lyse farver i røde eller gule nuancer matchende farverne på Kærbo og boligbebyggelsen Bo Vest,
der erstatter i hvide og grå nuancer.

§6.9
ændres til minimum halvdelen af boligerne på etage 3,
der erstatter minimum fire boliger på etage 3.

§6.15
med 45 gr hældning på tagene,
der erstatter med flade tage

Tiltrådt.

Særindstilling fra Henrik Olsen, der ikke kan tilslutte sig Teknik- og Bygningsudvalgets ændringer til lokalplanforslaget. 

Økonomi

Der er afsat en projektpulje på 250.000 kr. til undersøgelsen af Ishøj Parkvej, og da der er tale om driftsmidler, skal de ikke frigives.

Lovgrundlag

Planloven

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 11 i offentlig høring. Kommuneplantillæg nr. 11 er en forudsætning for, at der kan bygges i henhold til bestemmelserne i lokalplan 1.80 Boliger ved Gadekæret.

Sagsfremstilling

Som forudsætning for udarbejdelsen af lokalplan 1.80 Boliger ved Gadekæret er der blevet udarbejdet et kommuneplantillæg, idet en realisering af lokalplanen strider imod de gældende kommuneplanrammer 1.B.22 Ved Gadekæret og 1.D.7 Kærbo.

Kommuneplantillægget betyder følgende:
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 1.80 ændres afgrænsningen af de gældende kommuneplanrammer 1.B.22 og 1.D.7. En del af kommuneplanramme 1.D.7 inddrages og sammenlægges med den eksisterende kommuneplanramme 1.B.22 til en ny kommuneplanramme 1.B.31 Boliger ved Gadekæret. Den resterende kommuneplanramme (1.D.7) bliver til 1.D.14 Omsorgscentret Kærbo.

Foruden den geografiske ændring betyder kommuneplantillægget følgende:
Anvendelse
At anvendelsen af kommuneplanramme nr. 1.B.31 bliver til boligformål med mulighed for etagebyggeri.

Maksimal bygningshøjde
At den maksimale højde for bygninger bliver 14 meter.

Maksimal bebyggelsesprocent
At den maksimale bebyggelsesprocent for bebyggelse bliver 75.

Indstilling


Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at forslag til kommuneplantillæg nr. 11 vedtages og sendes i offentlig høring i en periode på otte uger.

 

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planloven

Bilag

Resume

I forbindelse med ændring af naturbeskyttelsesloven i 2018 blev det muligt for kommunerne at søge om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på bynære arealer i eller omkring havnene. Kystdirektoratet har i deres afgørelse i december 2019 imødekommet kommunens ansøgning delvist.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune ansøgte den 2. maj 2018 om en ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på et areal på og ved Ishøj Havn. Kystdirektoratet har i sin afgørelse af den 11. december 2019 imødekommet ansøgningen delvist.

Strandbeskyttelseslinjen er således ophævet på den del af de ansøgte arealer, som ligger bynært og omkring havnen, og som hverken er omfattet af naturfredning efter naturbeskyttelseslovens kapitel 6 eller af naturtypebeskyttelse efter naturbeskyttelseslovens § 3.
Strandbeskyttelseslinjen er derfor ophævet på matr.nr. 8am Tranegilde By, Ishøj vest for Ishøj Havn, på selve Ishøj Havn, på campingpladsens areal, der ligger mellem den bymæssige bebyggelse og havnen og på det ansøgte areal sydvest for campingpladsen.

I vedlagte afgørelse fremgår det ansøgte areal af figur 1 og strandbeskyttelseslinjens nye forløb af figur 4.

Afgørelsen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside, og der sendes desuden en særskilt information ud til de private lodsejere.

Ophævelsen af strandbeskyttelseslinjen har ikke en direkte betydning for lodsejerne, men det betyder, at der i højere grad kan lokalplanlægges for turismeerhvev, herunder til fx. kiosker, souvenirbutikker, cafeer, overnatning mv.

Hele arealet er ligeledes omfattet af Fingerplanens "Grøn kile ved Køge Bugt Strandpark". Denne udpegning giver mulighed for, at der lokalplanlægges for mindre bymæssige fritidsanlæg, der understøtter det maritime friluftsliv og turisme, fx. faciliteter til vinterbadere og udstyrskrævende friluftsaktiviteter som sejlsport, windsurfing og roning. Endvidere kan der lokalplanlægges for mindre restauranter, cafeer, kiosker o.l. Endelig giver Fingerplanen mulighed for mindre overnatningsmuligheder i havnen.

De nye muligheder vil først kunne bringes i anvendelse med vedtagelsen af en ny lokalplan.  

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at afgørelsen tages til efterretning og sendes videre til efterretning i Klima- og Miljøudvalget, Økonomi- og Planudvalget og i Byrådet.
at afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside, og der sendes særskilt information til de private lodsejere, hvor strandbeskyttelseslinjen er ændret.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven 

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Administrationen forelægger Social- og Sundhedsudvalget samt Teknik og Bygningsudvalget en tilpasset model for renovering og finansiering vedr. etableringen af akutværelser/fleksible afklaringspladser, da det har vist sig, at bygningen er i en dårligere bygningsmæssig stand end først antaget.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte d. 14/8 2019 omlægning af akutboliger til fleksible akutværelser/afklaringspladser, herunder at øge antal akutværelser/fleksible afklaringspladser fra seks til ni. Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget godkendte, at akutværelser/fleksible afklaringspladser etableres på Ishøj Søvej 3 med finansiering på 1.899.336 t. kr. fra uforbrugte midler på anlægsbudgettet i 2019. Sagen blev godkendt af Byrådet d. 3/9 2019.

Det har imidlertid vist sig, at en mindre del af Ishøj Søvej 3 er i dårligere forfatning end først antaget. Byggeteknisk er det muligt at justere og gennemføre projektet indenfor det afsatte budget, men for at sikre den rigtige løsning for brugerne, væsentligst at sikre adgang til fælleslokaler fra akutværelserne, er det nødvendigt at justere ombygningen, så den indeholder nedrivning og nyetablering af den del af bygningen, der er i dårligere stand, før det indrettes til fælleslokale (se bilag).

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget
- tager
orienteringen om tilpasset model for renovering af etableringen af akutværelser/fleksible afklaringspladser på Ishøj Søvej 3 til efterretning.
- indstiller, at
der gives supplerende anlægsbevilling på 0,5 mio. kr.  til tilpasset renoveringsprojekt på Ishøj Søvej 3 med finansiering over Økonomi og Planudvalgets pulje for 2020.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Det reviderede projekt koster i overslag 2,5 mio. kr. Pt. er der frigivet 1.899.336 kr. på den oprindelige anlægsbevilling. Herudover finansierer energipuljen 0,1 mio. kr. til etablering af ny varmeforsyning. De resterende 0,5 mio. kr. foreslås finansieret via Økonomi- og Planudvalgets pulje for 2020.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har i forbindelse med budgetaftalen afsat midler til etablering af en ny rundkørsel på Vejlebrovej for at forbedre trafiksikkerheden i krydset Vejlebrovej / Gildbrovej / Vejledalen.

Center for Park, Vej og Miljø søger midler frigivet til etablering af ny rundkørsel på Vejlebrovej.

Sagsfremstilling

For at forbedre trafiksikkerheden i krydset Vejlebrovej / Gildbrovej / Vejledalen er det besluttet at ombygge krydset fra et prioriteret firevejskryds til en rundkørsel.

Ud over at højne trafiksikkerheden i krydset, vil man få nedsat hastigheden på Vejlebrovej, og det fritliggende forgængerfelt på Vejledalen kan integreres i rundkørslen. Derudover vil man få en bedre trafikafvikling ved svingende trafikstrømme, især i morgentimerne, og der kan opnås et lavere støjniveau for de omkringliggende boliger.

Arbejdet forventes igangsat i marken primo juni og afsluttet ultimo oktober 2020.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at 3,2 mio. kr. til ny rundkørsel på Vejlebrovej frigives jf. investeringsoversigten. 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje m.v. 

Resume

Via Trafik har udarbejdet en analyse, der belyser muligheden for at etablere en rundkørsel og hermed forbedre trafiksikkerheden på Ishøj Stationsvej i krydset ved Tåstrup Valbyvej. 

Da kapaciteten i en ny rundkørsel vil være nået inden for en periode på fem år, anbefales det, at der arbejdes videre med en signalteknisk løsning i det pågældende kryds.  

Sagsfremstilling

Analysen er udarbejdet på baggrund af en trafiktælling foretaget torsdag den 26. september 2019 i morgen og eftermiddagsspidstimerne kl. 7-10 og 15-18. Spidstimen om morgen er kl. 7:30-8:30 og om eftermiddagen fra kl. 15:45-16:45.

Ud fra trafiktallene er der foretaget en kapacitetsberegning for en to-sporet rundkørsel i programmet DanKap, hvor der både er regnet på morgen- og eftermiddagsspidstimen.

Af DanKap-beregningerne fremgår det, at dagens trafik samt en trafikstigning på 10 % vil kunne afvikles i en 2-sporet rundkørsel. Hvis trafikmængderne overstiger kapaciteten i rundkørslen, vil det kræve, at der bygges shunter eller signaler i rundkørslen, eller at rundkørslen bygges om til et signalreguleret anlæg som i dagens situation. Det skønnes, at kapaciteten på de 10 % vil være nået inden for en periode på fem år.

Generelt er rundkørsler mere trafiksikre end signalregulerede kryds, da hastigheden ofte er lavere i rundkørsler. Antallet af uheld er stort set det samme, men antallet er personskader er mindre i rundkørsler. To-sporede rundkørsler har den store ulempe, at lette trafikanter aht. trafiksikkerhed pålægges vigepligt. Dette giver store omveje for både cyklister og fodgængere, hvilket kan resultere i, at nogen ”tager chancen” og løber over kørebanen. I det pågældende kryds på Ishøj Stationsvej ligger der busstoppesteder på hver sin side af vejen. Der må derfor regnes med behov for krydsning af Ishøj Stationsvej. De lette trafikanter, som skal krydse, vil få betydeligt dårligere forhold end ved dagens situation.

Løsningsforslaget er vedlagt som bilag og kan realiseres for ca. 19 mio. kr., såfremt forudsætningerne holder.

Da kapaciteten i en ny rundkørsel vil være nået inden for en periode på fem år og anlægsomkostninger er meget høje, anbefales det, at der arbejdes videre med en signalteknisk løsning i det pågældende kryds. En signalteknisk løsning vil bestå i opsætning af fire nye radarer og en programmering til i størrelsesorden af ca. 300.000 kr.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der på baggrund analysen arbejdes videre med en signalteknisk løsning i det pågældende kryds.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Sagsfremstilling

I forbindelse med første møde i Teknikerudvalget for en forundersøgelse af en sydlig Ring 5 har det været drøftet at få udarbejdet en uddybende opgavebeskrivelse, som supplement til kommissoriet for forundersøgelsen. Den uddybende opgavebeskrivelse skal sikre en fælles forståelse af nogle af de alternativer, der påtænkes undersøgt i forbindelse med forundersøgelsen (se bilag A).

Der har efter første møde i teknikerudvalget været drøftelser i forligskredsen bag aftalen, og efterfølgende er kommissoriet for undersøgelsen blevet revideret (se bilag B). I det reviderede Kommissorium for forundersøgelsen af en sydlig Ring 5 er bl.a. anført, at ”Som led i forundersøgelsen gennemføres også en vurdering af flere forskellige alternativer til en sydlig Ring 5, som skal bidrage til at kortlægge mulighederne for at løse trængselsproblematikken omkring hovedstadsområdet uden at etablere en motorvej fra Køge til Frederikssundsvej”.

Forundersøgelsen tager desuden udgangspunkt i en korridor som beskrevet i den strategiske analyse fra 2013, hvor relevante effekter af en mere konkret linjeføring vurderes nærmere i både Ring 5 og 5 ½ korridoren.

Som en del af vurderingen af placering af en mulig vejforbindelse vil en række alternativer hermed også skulle undersøges for at afklare, om der er andre alternative muligheder for at skabe en forbedret infrastruktur med de ønskede effekter. Flere alternativer vil blive vurderet både ift. trafikale effekter, økonomi og miljø.

Alternativer indeholdt i den uddybende opgavebeskrivelse:
• Udbygning af eksisterende veje omkring Motorvejskryds Køge Bugt og tilslutninger til Syd- og Vestmotor- vejen ved Køge
• Udbygning af Rute 6 mellem Solrød og Roskilde, herunder nordligere placering af tilslutning af Ring 5 til Køge Bugt Motorvejen
• En ny motorvej mellem Roskilde og Ringsted og udbygning af Holbækmotorvejen
• Analyse af sammenhæng mellem transportformer og placering af knudepunkter samt en vurdering af rejsemønstre og den fremtidige trængselssituation i hovedstadsområdet.

Vejdirektoratet vil i forbindelse med forundersøgelsen foretage vurderinger af de foreslåede alternativer og drøfte resultaterne i teknikerudvalget.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Der har været talt om forskellige ønsker til ekskursioner i eller uden for kommunen, der kan inspirere udvalgsarbejdet. Administrationen har på baggrund af de ønsker, der har været fremme, lavet en liste med forslag til temaer, der kan være udgangspunkt for en til flere ekskursioner. Disse ønskes drøftet på mødet. 

Sagsfremstilling

Følgende er en liste med forslag til forskellige besøgsmål, som eventuelt kan kombineres og suppleres.

Ekskursioner i Ishøj Kommune
Nye boliger:
-          Solkysten
-          AAB’s nye rækkehuse

Projekter undervejs:
-          Pilemølle Erhverv
-          Støjvolden
-          Ørnekærsvænge

Kommunens klimatilpasningsprojekter (eventuelt TBU og KMU sammen)
-          herunder oprensning af Ishøj Sø
-          nødpumpe

Strandområdet, tæthed og bebyggelse

Kolonihaverne

Brohuset under ombygning, herunder måske også CTS-styring (eventuelt TBU og KMU sammen)

Ekskursioner ud af byen

Bovieran (når der er et færdigbygget i en anden kommune)

Klimatilpasningsprojekter

Hillerød: samspil imellem by og bycenter og eventuelt fokus på skiltning

Byrum og byliv

Boligbyggeri ud til natur

Trafiksikkerhed (men det er umiddelbart lidt svært at se på gode løsninger andre steder, da disse skal tilpasse de konkrete steder)

Studietur

Udvalget kan også vælge at tage på en studietur til udlandet i 2020. Det vil være oplagt at sætte fokus på et bestemt tema og finde en destination, hvor det er muligt at få inspiration til det politiske udvalgsarbejde og Ishøj Kommune. Retningslinjerne for udlandsrejser er vedlagt som bilag.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget drøfter, hvilke inspirations-ekskursioner de ønsker i 2020, og om de ønsker at tage på studietur i 2020 og i så fald med hvilket tema og hvorhen.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Sagsfremstilling

Lys i tunneller

På udvalgsmødet i december blev der spurgt til belysningen i tunnellerne. Ishøj Kommune har ca. 40 tunneller, hvoraf en del driftes af Ørsted. De resterende driftes af Ishøj Kommune. Center for Park, Vej og Miljø har i slutningen af 2019 gennemgået alle tunneller.  Der er bl.a. blevet udskiftet beskadigede armaturer i samarbejde med JP-El-anlæg.

Normalt gennemgår Park og Vej samtlige tunneller en gang om måneden i vinterhalvåret. I den forbindelse indberettes eventuelle fejl til Ørsted. Vores egnes udbedres inden for fem dage.

Vi er i dialog med Ørsted om udskiftning af vores belysning, og det vil snarest komme til beslutning. Indtil da vil vi øge runderingen i vinterhalvåret til to gange om måneden.

Der blev på udvalgsmødet særligt spurgt til tunnellen under Gildbrovej. Vi har nu ændret lysintervallet i denne tunnel, så lyset tænder kl. 15.00 i stedet for 16.15.


 
Certificeringsordning

I forbindelse med, at der er trådt et nyt bygningsreglement (BR18) i kraft den 1. januar 2018 er de store byggesager (enfamiliehuse, småbygninger undtaget) omfattet af certificeringsordning fra 1. januar 2020.

Certificeringsordningen betyder, at der sammen med byggeandragende skal vedlægges en starterklæring fra en certificeret brandrådgiver samt statiker, forinden sagen kan behandles hos kommunen.

Kommunen og beredskabet skal ikke længere kontrollere brand eller statik.

Byggesagsbehandling for øvrige tekniske forhold var allerede fjernet fra de kommunale myndigheder siden juli 2018.

Behandling af dispensationer for tekniske forhold og lovliggørelser fortsætter uændret, og kommunen er stadig myndighed.

I hver tiende byggesag skal kommunerne kontrollere alle tekniske forhold og dokumentation, efter ibrugtagningstilladelsen er givet og kræve lovliggørelse, hvis der er ulovlige forhold eller manglende dokumentation. Der kan ikke opkræves gebyr for medgået tid til denne kontrol.


Vejleåvej 9

Ishøj Kommune havde den 29. november 2019 sendt DanX et påbudsbrev angående fjernelse af jordbunke samt oplag på adressen Vejleåvej 9, påbudsbrev vedlagt.

Fristen er udløbet i dag og sagen er sendt videre til politiet.


Liste over administrativt meddelte afgørelser. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag