Referat
Teknik- og Bygningsudvalget onsdag den 14. februar 2018 kl. 19:00

Ishøj Varmeværk, Industrivangen 34, Ishøj

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende Lokalplanforslag 1.84 Thorsbro Vandværk og Kommuneplantillæg nr. 6 i offentlig høring i 8 uger. Forslaget giver mulighed for at etablere en ny vandværksbygning ved Thorsbro Vandværk. Den nye bygning bliver på ca. 3100 m2 og får en højde på 8,5 og en mindre del i maksimalt 14 meter. Bygningen får et moderne udtryk, men tager hensyn til området. Der udpeges bevaringsværdig beplantning, og de fredede bygninger berøres ikke.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere en ny vandværksbygning ved Thorsbro Vandværk, der samler de tekniske funktioner. Den nye bygning bliver på ca. 3100 m2 og får en højde på 8,5 og en mindre del i maksimalt 14 meter, hvor der etableres blødgøringstanke, der kræver en vis højde. Facader opføres i mørke metalplader i lodrette baner. Taget bliver en af række sammenhængende saddeltage. Bygningen får et moderne udtryk, men tager hensyn til området og tilføjer en ny del til vandværkets historie.

Der kan derudover etableres driftsbygninger og tankgård på udpegede områder.

Med lokalplanforslaget kan der etableres et åbent grønt areal langs Allévej, hvor der kan beplantes. Der udpeges bevaringsværdig beplantning, så de større ældre træer bevares. Træerne langs Allévej berøres ikke af projektet.

Der er i forbindelse med lokalplanforslaget udarbejdet et Kommuneplantillæg nr 6. Gældende kommuneplanramme 10.D.1 afløses af kommuneplanramme 10.D.4. Den nye ramme har samme fysiske afgrænsning, men bestemmelsen om at bevare eksisterende bebyggelse og anlæg udgår, og det specificeres, at området også kan bruges til offentlige formål.

Det forventes, at etableringen af en ny vandværksbygning vil medføre nedrivning af tiloversblevne bygninger. Det er dog ikke muligt at nedrive eller ændre de tre fredede bygninger, i henhold til lokalplan eller kommuneplan, da det er Slots- og Kulturstyrelsen, som er myndighed. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen er styrelsen kontaktet via Kroppedal Museum og har ikke haft nogen bemærkninger.

Lokalplanforslag med tilhørende kommuneplanforslag offentliggøres med en afgørelse om, at der ikke udarbejdes en miljørapport for hverken lokalplan eller kommuneplantillæg.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg offentliggøres på Ishøj Kommunes digitale planportal.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at sende Lokalplanforslag 1.84 Thorsbro Vandværk med Kommuneplantillæg nr. 6 i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Tiltrådt.
Udvalget ønsker, at der stilles krav om vinduespartier i facaden.

Udvalget ønske, at mulighed for aktiviteter til undervisning m.v, som foregår i det eksisterende mandskabshus, bevares. Forhandles med HOFOR.

Lovgrundlag

Planlovens § 13 og 15

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende Lokalplanforslag 1.85 "Erhvervsområde ved Vejleåvej" og Kommuneplantillæg nr. 7 i offentlig høring i 8 uger.

Intentionen med lokalplanen er at udlægge et erhvervsområde for håndværks- og produktionsvirksomheder langs Vejleåvej samt give mulighed for eventuelt at placere en genbrugstation i området.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget giver mulighed for at udlægge et erhvervsområde for håndværks- og produktionsvirksomheder med mulighed for også eventuelt at placere en genbrugsstation.

Grundstørrelsen for erhvervsgrundene er på op til 6.000 m². Dog kan genbrugsstationen være op til 10.000 m². Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet er på 100.

Med lokalplanen planlægges et område, hvor veje, beplantning, belysning og bebyggelse har et overordnet samlet udtryk og skaber en helhed med de øvrige erhvervsområder i umiddelbar nærhed.

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et Kommuneplantillæg nr. 7. Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2014 ikke omfattet af eksisterende rammer, og lokalplanen forudsætter derfor, at der bliver udlagt en ny ramme og et kommuneplantillæg, der følger lokalplanens fysiske afgrænsning.

P
lanforslagene offentliggøres med en afgørelse om, at der ikke udarbejdes en miljørapport for lokalplan og kommuneplantillæg.

Forslaget offentliggøres på Ishøj Kommunes digitale planportal. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at sende Lokalplanforslag 1.85 Erhvervsområde ved Vejleåvej med Kommuneplantillæg nr. 7 i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Tiltrådt
Venstre tager forbehold for, at kunne placere en genbrugsstation i området.

Lovgrundlag

Planlovens § 13 og 15

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Sagsfremstilling

Renovering af udearealer på Gildbroskolen
Der er ved budgetvedtagelsen d. 3 oktober 2017 frigivet 2 mio. kr. til første etape af renoveringen af udearealerne på Gildbroskolen. Der er i alt afsat 4 mio. kr. til renoveringen, der bliver fordelt over to etaper i hhv. 2018 og 2019. Første etape vil være renovering af tre større legeområder på skolen.

Baggrunden for renoveringen er, at Gildbroskolens udearealer er meget nedslidte. Legeudstyr og træværk, såsom sveller, hegn og trædæk er nedslidt og udgør en sikkerhedsmæssig risiko for brugerne af legepladsen.

Henover efteråret 2017 har der været en proces med 4 legepladsfirmaer, der alle er kommet med deres bud på løsning af opgaven. Firmaet Planleg er valgt ud fra en vurdering af pris, kvalitet og design.

Renoveringen foregår i tæt samarbejde med skolens personale og elevråd.

Bilag: Tilbud, økonomi overblik og oversigt.
Til efterretning


Popler ved Gildbroskolens boldbane
Som en fortsættelse af den udskiftning, der har været af træerne omkring Gildbroskolens boldbane, ønsker Park-, Vej- og Miljøcentret at fælde de sidste popler på strækningen langs Vildtbanevej og Tranebakken. Træerne erstattes med egetræer. Træerne har mange døde grene i kronerne, som giver risiko for farlige grennedfald på sti og vej. Ved Tranestien, som er en flittigt benyttet skolevej, har træerne endda et lille hæld ud mod stien.

Popler er hurtigtvoksende træer, og de er derfor lette og porøse i deres opbygning. De har slet ikke den samme styrke som f.eks. eg. Samtidig har ældre popler en tendens til at sætte lange tunge grene, som let brækker af for deres egen vægt.

Bilag: Kort over popler.
Til efterretning


KL's TEKNIK & MILJØ '18 den 12. og 13. april 2018 hos Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus. -
Mødedeltagelse, transport m.m.
Til efterretning

Bilag:
Program med møder og udflugter m.m.
Der skal vælges 1 strategisk møde, 1 udflugt og 2 temamøder.
Til efterretning


Delegationer
Bilag:
Oversigt over sager, hvor Byggesager har benyttet delegationer. 
Til efterretning


Opfølgningsnotat fra forrige møde. 
Til efterretning


Tranegilde Strandvej 28
Ejer af Tranegilde Strandvej 28 har anmodet om genbehandling af en dispensationsansøgning til opførelse af en carport beliggende i vejbyggelinjen (Lokalplan 1.32 § 5.3) ifm. geokodningsprojektet. Teknik- og Miljøudvalget har den 21. juni 2001 givet afslag på dispensation til opførelse af carporten. Da der ikke er sket betydelige ændringer i projektet, placering, området mv. eller fremkommet nye relevante oplysninger, som kunne bevirke, at sagen skulle tages op til fornyet overvejelse, afvises anmodningen og den tidligere afgørelse står ved magt.
Beslutning: Anmodning om genoptagelse af ansøgning om dispensation til opførelse af carport afvises.
TiltrådtBygning O, Strandgårdskolen.
Aflevering af anlægsarbejde forsinkes én måned til 17. april 2018 med ibrugstagning umiddelbart efter.
Til efterretning

Beslutning

Til efterretning

Bilag