Referat
Teknik- og Bygningsudvalget tirsdag den 15. januar 2019 kl. 16:30

Mødelokale 2E / Trzebinia, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Der ansøges om opførelse af en tilbygning til et enfamiliehus i delvis 2 etager. Det ansøgte kræver en dispensation fra lokalplanens krav om etageantal. Det indstilles, at der gives afslag på det ansøgte

Sagsfremstilling

Ejer af Torslunde Bygade 29 søger om dispensation til opførelse af en 105 m² tilbygning i delvis 2 etager med fuld kælder. Tilbygningen ønskes opført som et spejlbillede af eksisterende enfamiliehus fra 1918, ombygget i 1997. Eksisterende hus er 139 m² med en tilbygning mod Lille Vejleå i 2 etager. Efter tilbygning vil ejendommen mod åen fremstå med to vinkelbygninger i 2 etager. Mod Torslunde Bygade vil ny gavl og vinkelbygning visuelt fremstå som 2 etager.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 1.15 – Torslunde Landsby.

Af § 6.1 fremgår, at boligbebyggelse skal opføres i en etage med udnyttelig tagetage.

Sagen foreligges udvalget uden forudgående høring, da det vurderes at kunne danne præcedens for lignende sager, og det politisk er besluttet, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for Torslunde.

I det ansøgte er gavl/facadelinjen ubrudt og oplevelsen af en bygning i 2 etager er sløret ved at tilføje et ”udhæng” og en linje i facaden for visuelt at give indtryk af en bygningskrop mod vejen i 1 etage med udnyttet tagetage.

Administrationen har på et møde med ansøger den 3. december 2018 anbefalet, at vinkelbygningen mod åen trækkes minimum 0,5 m tilbage fra gavlen, så bygningen ikke fremstår som 2 etager fra Torslunde Bygade men som 1½ etage. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der gives afslag på det ansøgte, da det vurderes at være i strid med intentionen i lokalplanens bestemmelse om bygningers udformning, da tilbygningen fra Torslunde Bygade vil fremstå som 2 etager.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Planloven § 19.  

Bilag

Resume

Landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet trådte i kraft den 1. januar 2019. Landsplandirektivet betyder, at Ishøj Kommune skal udlægge et aflastningsområde, hvor det er muligt at placere udvalgsvarebutikker, som ikke uden videre kan placeres i bymidten. Landsplandirektivet indeholder en minimum- og maksimumstørrelse pr. butik bruttoetageareal. Der ønskes en stillingtagen til de fremtidige butiksstørrelser i aflastningsområdet. Beslutningen vil blive indarbejdet i Kommuneplan 2019.

Sagsfremstilling

Landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet fastlægger detailhandelsstrukturen i hovedstadsområdet i form af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder.

På baggrund af at hovedstadsområdet er et sammenhængende by- og boligområde, er det erhvervsministeren, der fastlægger beliggenheden af bymidter, bydelcentre og aflastningsområder i et landsplandirektiv for hovedstadsområdet.

Landsplandirektivet har ved denne seneste lovændring fastlagt fire nye aflastningsområder i Hillerød, Lyngby, Ballerup og i Ishøj. Med de tre eksisterende aflastningsområder i hovedstadsområdet udlægges der samlet set syv aflastningsområder.

Aflastningsområdet i Ishøj er afgrænset på bilag 1 og omfatter en del af det store erhvervsområde, hvor der i dag ligger en del større butikker til både udvalgsvarer og pladskrævende varer. I Ishøj fastlægges det maksimale bruttoetageareal til udvalgsvarebutikker til 95.300 m2 og der er dermed muliggjort plads til nyudlæg på 33.900 bruttoetageareal. Vi blev ikke imødekommet i forhold til vores ønske om at udvide det maksimale bruttoetageareal til 120.000 m2.

Den enkelte butik skal være på minimum 1.000 m2 bruttoetageareal og må have et bruttoetageareal på maksimalt 40.000 m2. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i aflastningsområdet.

Størrelser på butikkerne i et aflastningsområde
Byrådet kan selv fastsætte minimums- og maksimumsstørrelserne på butikkerne inden for ovennævnte ramme. Da Ishøj Kommune i oktober 2017 fremsendte sit ønske om aflastningsområde, var det med en fastsat minimumsgrænse på 1.500 m2 og en maksimal grænse på 5.000 m2. Administrationen vil dog, på baggrund af den redegørelse, der følger landsplandirektivet, anbefale, at Ishøj Kommune følger de størrelser, der er angivet i landsplandirektivet. Se bilag med notat for uddybning. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at følge landsplandirektivets minimumsstørrelse pr. butik på 1.000 m2 bruttoetageareal og den maksimale størrelse pr. butik på 40.000 m2 bruttoetageareal. Beslutningen indarbejdes i Kommuneplan 2019 og de efterfølgende lokalplaner for området.

Beslutning

Tiltrådt

Teknik- og Bygningsudvalget besluttede at videresende sagen til byrådet til drøftelse.

Lovgrundlag

Planloven § 5 m

Bilag

Resume

Transport, bygnings- og boligministeren Ole Birk Olesen nedsatte i sommeren 2018 et fremkommelighedsudvalg for Hovedstadsområdet. Udvalget har til formål at tænke i trafikal fremkommelighed på strækninger af en vis trafikal betydning, der går på tværs af flere kommunegrænser og vejmyndigheder.

Det foreslås, at Ishøj Kommune udbygger det nuværende samarbejde med Vejdirektoratet og de øvrige kommuner i Hovedstadsområdet, og eksempelvis deltager i et samarbejde omkring standarder for trafiksignalanlæg. 

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en rapport, som er sendt i høring hos kommunerne i Hovedstadsområdet. Høringsfristen er den 16. januar 2019.

I rapporten er der udvalgt ni strækninger i Hovedstadsområdet. Strækningerne er udvalgt på  baggrund af trafiktal, og trafikmængderne er større nærmest centrum af København. Derfor er ingen af de valgte strækninger beliggende i Ishøj Kommune. Vejdirektoratet har tilkendegivet, at man arbejder på en medfinansieringsløsning, hvor staten giver 50% tilskud til de 9 projekter. Der er desuden forslag om yderligere koordinering og samarbejde, eksempelvis om standarder for trafiksignalanlæg.

Det foreslås, at Ishøj Kommune udbygger det nuværende samarbejde med Vejdirektoratet og de øvrige kommuner i Hovedstadsområdet og eksempelvis deltager i samarbejdet omkring standarder for trafiksignalanlæg.

Det er vurderingen, at projekterne på de 9 kommunale vejstrækninger, samt en udbygning af samarbejdet ikke alene kan løse de nuværende fremkommelighedsproblemer i Hovedstadsområdet. Staten bør derfor tilføre motorvejsnettet i Hovedstadsområdet de nødvendige ressourcer for at reducere fremkommelighedsproblemerne på motorvejene.

Der er udarbejdet et udkast til et høringssvar.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at oplyse i høringssvaret, at vi er positive mht. at  udbygge samarbejdet og koordineringen med kommuner og Vejdirektoratet om en forbedret fremkommelighed i Hovedstadsområdet. Dette kan eksempelvis være udarbejdelse af fælles funktionskrav og servicemål for trafiksignalanlæg. Desuden gøres opmærksom på, at staten bør bidrage til en løsning af fremkommlighedsproblemerne i Hovedstadområdet ved at afsætte de nødvendige ressourcer til motorvejene i Hovedstadsområdet.   

Beslutning

Til indstillingen tilføjes:
og sendes videres til Byrådet som en efterretningssag.

Der tilføjes nederst i høringssvaret:
"Det bør være en forudsætning, at der også samtidig afsættes ressourcer til at dæmpe den støj, det skaber at øge kapaciteten på motorvejene. Der tages forbehold for endelig politisk vedtagelse.

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

Transport,- Bygnings- og Boligministeriet har fremsendt en henvendelse til alle landets kommuner omkring tilfælde af legionærsygdom. Da der har været en udvikling i disse tilfælde over de sidste år på landsplan. Det foreslås, at administrationen giver en tilbagemelding på henvendelsen.

Sagsfremstilling

I Center for Ejendomme arbejdes der ud fra en politisk godkendt handleplan på legionellaområdet. Dette på baggrund af screening gennemført i 2017, hvor det blev konstateret, at der på nogle af kommunens bygninger er et højere niveau af legionella end Statens Serum Institut anbefaler. Administrationen har derfor i 2018 igangsat tiltag, der skal mindske Legionella koncentrationen på 30 af kommunens bygninger. Dette arbejde foregår over en 5 årig periode.

Ud over den byggetekniske del lægger dette brev op til, at der i organisationen skal aftales en procedure mellem relevante fagcentre, der skal håndtere eventuelle tilfælde af legionærsygdom der opstår. Udover den byggetekniske del af ministeriets forespørgsel, ønsker ministeriet også en redegørelse for, hvordan politikken er for håndtering af eventuelle tilfælde af legionærsygdom.

Arbejdsgangene planlægges i de enkelte fagområder, der løbende og afhængig af risikoen på det pågældende område drøfter arbejdsgange og procedurer. Pjecen fra ministeriet med råd for legionærsygdom vil blive fremsendt til alle driftsområder til inspiration.

 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager til efterretning, at administrationen giver en tilbagemelding på henvendelsen, samt at ovenstående tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Investering: kr. 3 mio. over 5 år (Den samlede afledte driftsudgift beløber sig efterfølgende til kr. 360.000 årligt). Midlerne finansieres over Center for Ejendommes vedligeholdelsespulje.

 

Bilag

Sagsfremstilling

Status på Haveforeningerne Ishøj Søndergård og Ishøjgård 2019

Delegationer
Oversigt over sager, hvor Byggesager har benyttet delegationer. 

 

Beslutning

Til efterretning

Bilag