Referat
Teknik- og Bygningsudvalget torsdag den 15. maj 2014 kl. 17:00

Ishøj Skole, den nye SFO bygning.

Resume

Kort præsentation af Kommunale Ejendommes nye organisation og herefter en kort orientering om centrets hovedområder.                      

Sagsfremstilling

Mødet afholdes på Ishøj Skole i den nye sfo- og indskolingsbygning. Skolen er et anlægsprojekt, der indeholder både nybyggeri, ombygning og renovering finansieret via salg kommunale grunde i Ishøj Landsby. Skolens aktiviteter samles og utidssvarende lokaliteter sælges fra. Projektet er blevet til på baggrund af en større ejendomsanalyse.
 
Kommunale Ejendomme præsenterer centrets nye organisering og de overordnede principper – oplæg fra centerchefen.
Centrets tre hovedområder præsenteres:
Bygningsserviceområdet ved afdelingsleder Thomas Nygård Møller.
Byggeteknisk serviceområde ved afdelingsleder Lars Vesterskov Andreasen
Administrativt serviceområde ved kontorchef Henrik Tingleff.                     

Resume

Afslag på midlertidig landzonetilladelse til opstilling af container til opbevaring af møbler mv.               

Sagsfremstilling

Anja Guldmann har den 15. januar 2014 søgt om landzonetilladelse til en allerede opstillet container på forældrenes ejendom, Torslundevej 46, matr.nr. 40c Torslundemagle By, Torslunde. Containeren anvendes til opbevaring af ansøgers møbler indtil hendes nye hus er færdigbygget. Ejendommen ligger i landzone og ligger desuden indenfor transportkorridorens afgrænsning. Opstilling af containeren vil derfor kræve en tilladelse efter planloven § 35, stk. 1. Det er administrationens vurdering, at der ikke skal gives landzonetilladelse til opstilling af en midlertidig containere i åbent land, da det vil danne præcedens i sager om opstillinger af container i åbent land. Det foreslås derfor, at containeren skal være fjernet fra ejendommen senest den 2. juni 2014
 
Ansøger har den 27. februar 2014 oplyst, at de endnu ikke har søgt om byggetilladelse i den kommune, men at deres nye hus forventes indflytningsklar den 31. oktober 2014. Containeren er placeret i skel ind mod Torslundevej 44, og er meget synlig fra deres ejendom. Sagen har været sendt i naboorientering, naboen har for naboskabets skyld ikke ville klage,  men det fremgår klart af deres indsigelse, at containeren er generende.
 
Ansøger er, med frist til slutningen af marts 2014, som følge af naboorienteringen, blevet bedt om at finde en anden placering på grunden, indtil udvalgets stillingtagen foreligger. Kommunen har ikke hørt fra ansøger.

Ved gennemgang af eksisterende forhold på ejendommen, er administrationen blevet opmærksom på bygninger mv. som ikke er registeret i BBR. Administrationen vil efterfølgende bede om en redegørelse for disse bygninger samt om oplag og erhvervsmæssig udnytelse af ejendommen.            

Indstilling


Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at give afslag på landzonetilladelse til opstilling af container. Containeren skal være fjernet senest den 2. juni 2014
                

Beslutning

Tiltrådt.  

Lovgrundlag

Planlovens § 35, stk. 1.  

        

Bilag

Resume

Landzonetilladelse til etablering af privat badesø til brug for ejendommens beboere sommer og vinter.       

Sagsfremstilling

Ejeren af Winthersmindevej 24, matr.nr. 22a Ishøj By, Ishøj søger om landzonetilladelse til etablering af en badesø til privat brug.
 
Søen etableres i haven på den vestlige side af stuehuset og vil få et areal på maks.  400 m². Søen  etableres med jævnt skrånende bredder. Søen vil blive anlagt, så den bliver indpasset naturligt i det omgivende landskab og tilpasses det omkringliggende terræn. Søen vil på det dybeste sted være ca. 2 m som vil ligge i den nordlige ende, da denne er eksponeret mod syd og bunden derved opvarmes bedre.
 
Ejeren oplyser, at søen skal bruges til badning både sommer og vinter for husets beboere.
Håbet er, at der med tiden vil kommer dyreliv, fisk, padder, fugle, insekter mm.
 
Ejendommen ligger uden for området, der udlagt til badeområde til badeformål, hvilket gør at badesøen ikke må bruges af offentligheden.
 
Ejendommen ligger i landzone og ligger desuden både i den ydre grønne kile og i transportkorridoren. Anlægget vurderes ikke at være i strid med den overordnede planlægning og vil alene kræve en landzonetilladelse.
 
Ansøgningen har været sendt i naboorientering, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger.
 
Tilladelse vil kunne meddeles på følgende vilkår:

 • Søen ikke må bruges af offentligheden men kun af ejendommens ejere.

 • Søen udformes, så det indgår naturligt i det omgivende landskab og er tilpasset terrænet.

 • Søen har jævnt skånende bredder, som ikke er stejle.

 • Det dybeste sted skal være 2 m og ligge i den nordlige ende, da denne er eksponeret mod syd og en del af bunden derved opvarmes.

 • Der må ikke være øer i søen.

 • Søen anlægges 10 m fra naboskel, veje eller opdyrkede arealer.

 • Når søen inden for 2 – 3 år har opnået et naturligt plante- og dyreliv, vil søen overgå til § 3 området, jf. bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven § 3.

 • Når søen er overgået til § 3 område, vil det kræve dispensation fra naturbeskyttelsesloven, hvis der foretages ændring i søens tilstand.

 • Der må i forbindelse med søens etablering ikke ske terrænregulering over 0,5 meter i højden i området omkring søen, herunder ikke etableres jordvolde om søen.

 • Af hensyn til omkringliggende arealer skal eventuelle dræn, der kappes i forbindelse med anlæg af vandhullet, reetableres således at dræning af omkringliggende arealer er uændret efter vandhullets etablering. Dræn kan reetableres ved omlægning udenom søen.

 • Vandløbsmyndigheden (kommunen) skal kontaktes ved fund af dræn og godkende nye drænarbejder  

       

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at give landzonetilladelse til etablering af en maks. 400 m² stor sø på Winthersmindevej 24.       

Beslutning

Tiltrådt.  

Lovgrundlag

Planlovens § 35, stk. 1

Naturbeskyttelseslovens § 3       

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til lokalplan 1.65 Vejleåparken i offentlig høring i minimum 8 uger.

                      

Sagsfremstilling

Plan, Bygge og Miljøcenter har udarbejdet et forslag til lokalplan, der giver mulighed for at opføre en lethal i Vejleåparkens sydlige gårdrum. Den skal ligge i forbindelse med Strandgårdsskolen. Der bliver i lokalplanen fastsat bestemmelser for lethallens placering, omfang og udseende og materialer. Den endelige landskabelige udformning og stiføring omkring lethal vil blive indarbejdet i projektet i byggeprocessen, men i lokalplanen er der fastsat bestemmelser om tryghed, belysning og beplantning.
 
Der vil i planen blive stillet krav om støjgrænser i forhold til lethallen i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om Ekstern støj fra virksomheder. Planen fastholder muligheden for tagboliger på lokalcentret, hvor der bliver stillet krav til byggeriets maksimale højde, men har udtaget resten af de tidligere byggefelter og reguleret bebyggelsesprocenten.
 
Derudover fastholder lokalplanen den eksisterende bebyggelse. Der vil dog være mulighed for at indarbejde solfangere og -celler på både eksisterende og ny bebyggelse samt grønne tage på de nye tagboliger.  

Kultur- og Integrationsudvalget har i 2013 vedtaget at etablere en lethal i Vejleåparkens sydlige gårdrum i forbindelse med skolen. 

Lethallen ønskes opført på Vejleåparkens matrikel tæt ved Strandgårdsskolen. Lokale og Anlægsfonden har i 2012  udarbejdet 2. generation af den særlige idrætsfacilitet kaldet lethal, der er en uopvarmet idrætshal uden omklædningsfaciliteter. Den skal fungere om dagen for Strandgårdsskolen og om aftenen indtil kl. 22 danne ramme for organiseret idræt med opsyn.

 Den eksisterende lokalplan 1.38 Boligbebyggelsen Vejleåparken giver ikke byggemulighed på den planlagte placering, derfor har det været nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan. Samtidig er forslaget til lokalplan 1.65 blevet opdateret i forhold til den eksisterende plan med hensyn til bebyggelsesprocenter og byggefelter.

Efter politisk behandling i Byrådet sendes forslaget i offentlig høring i minimum 8 uger fra 10. juni til 5. august 2014 samtidig med miljøscreening af lokalplanforslaget.                     

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til lokalplan 1.65  Vejleåparken vedtages og sendes i offentlig høring i perioden 10. juni - 5. august 2014.                     

Beslutning

Tiltrådt.        

Lovgrundlag

Planloven § 13 og15                     

Bilag

Resume

ARKEN har fået udarbejdet lokalplan 1.67 for ARKEN – Kunstens Ø, der muliggør at anlægge en lagune rundt om ARKEN. Inden anlægsfasen går i gang, ønsker ARKEN at søge dispensation til ændret afvikling af trafik med turistbusser og udformningen af belysningsarmaturet (Bilag A).        

Sagsfremstilling

Turistbusser
Lokalplan 1.67 fastsætter i § 5.14, at der i delområde III.b skal indrettes afsætningsplads til mindst én turistbus, og det fremgår af kortbilag 3, at der etableres en vendeplads for busser ved Skovhuse (Bilag B, kortbilag 3 i lokalplan 1.67). 

Park- og Vejcenteret, Strandparken I/S og ARKEN har i samarbejde vurderet, at trafik med turistbusser over Holmen og på parkeringsområdet ved Skovhuse kan være svært at afvikle i højsæsonen, grundet stor belægning og trængsel på parkeringsområderne i Skovhuse.

På baggrund heraf ønsker ARKEN, at turistbusser i stedet kan køre til en parkeringslomme langs Skovvej i delområde I.a, som er udlagt til parkering (Bilag A). Indkørsel vil ske fra Skovvej vest for adgangsvejen til Holmen, og udkørsel vil ske via adgangsvej til Holmen. Administrationen vurderer, at denne løsning optimerer afviklingen af trafik med turistbusser til ARKEN, idet den sker adskilt fra den øvrige trafik, og trafikken til strandparken i højsæsonen.
 
Belysning
I lokalplanen fremgår det, at belysningsarmaturet, i parkeringsområdet langs Skovvej, langs adgangsveje fra Skovvej over vejbro 2 og på Holmen, skal have en ”plan lysåbning” (vandret lysåbning) jf. § 11.2. Intentionen har været, at sikre, at lyskilden er nedadrettet, så der ikke spildes lys til omgivelserne, og der ikke sker unødig blænding. 


ARKEN ønsker, at anvende lampen Fokus Nyx 330 (Bilag A). Lampen har en nedadrettet lysåbning, en udvendig afskærmning med en mindre vinkel (7,5 grader) i lysåbningen, og en indvendig hævet lyskasse med en vinkel på 3,5 grader. Lampen er prøveopsat ved ARKEN. Administrationen har besigtiget lampen, og vurderer, at den opfylder intentionen med belysningen i lokalplanen. 

Belysningsprojektet skal endelig godkendes af Naturstyrelsen i forbindelse med deres behandling af dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen. 

Ansøgninger om dispensation fra lokalplaner skal sendes i naboorientering, medmindre det vurderes, at det er af en underordnet betydning, jf. Planlovens § 20, stk. 2 nr. 1. Administrationen vurderer, at forholdet er af underordnet betydning (Bilag C).

    

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at give dispensation fra Lokalplan 1.67 som beskrevet i dagsordensteksten:

 • § 5.14 afvikling af turistbusser, som  stedet parkeres langs Skovvej i delområde I.a
 • og § 11.2 belysningsarmatur, som må etableres uden plan lysåbning, på betingelse af, at Naturstyrelsen kan godkende belysningsprojektet.

        

Beslutning

Rettelse til indstillingen, 1. punkt rettes til:

 • § 5.14 afvikling af trafik med turistbusser, som i stedet parkeres langs Skovvej i delområde I.a


Tiltrådt. 

Lovgrundlag

Planlovens § 19, dispensation fra lokalplaner
Planlovens § 20, stk. 2 nr. 1, høring i forbindelse med dispensationer fra lokalplaner.
Lokalplan 1.67, § 5.14 og § 11.2.        

Bilag

Resume

Fastholdelse af landzonetilladelse fra 16. september 2004 til indretning af et erhvervslejemål på Pilemøllevej 8 og udlejning af Pilemøllevej 6 til håndværkerovernatning mandag til fredag.

På Pilemøllevej 8 er der indrettet fire erhvervslejemål, hvor de tre er indrettet uden landzone- og byggetilladelse. Boligen på Pilemøllevej 6 er nedlagt i BBR, men udlejes fortsat som helårsbolig til håndværkere.

Boligudlejningen er udvidet ind i erhvervsdelen på Pilemøllevej 8, hvor der i dag er indrettet køkken og opholdsrum. Der er ikke meddelt landzone- og byggetilladelse til denne udvidelse.    

Sagsfremstilling

Pilemøllevej 6-8, matr.nr. 41d og 41 g Ishøj By, Ishøj  blev i 2004 købt af den nuværende ejer. Ejeren fik dengang landzonetilladelse til at indrette én erhvervsenhed med tilhørende lager for virksomhedens aktiviteter på Sjælland. Der blev ligeledes meddelt landzonetilladelse til håndværkerovernatning for virksomhedens håndværkere.

Der blev samtidig givet tilladelse til opførelse af vindfang, som i dag anvendes til køkken og opholdsrum for  ejendommens beboere. Der er ikke efterfølgende søgt om byggetilladelse til vindfanget, ligesom der ikke er søgt om tilladelse til ombygningen. Administrationen har ved tilsyn konstateret, at de brandmæssige krav ikke er opfyldt i adskillelsen mellem de indrettede erhvervslejemål og i adskillelsen mellem boligdelen og erhvervsdelen.

Ejeren har nu solgt sin virksomhed og har efterfølgende indrettet i alt fire erhvervslejemål, hvor af de tre er uden tilladelse. Boligdelen er ombygget, så den idag indeholder syv værelser som udlejes som helårsbolig til håndværkere.

I foråret 2013 var der brand på ejendommen og det blev konstateret, at erhvervsdelen var indrettet til beboelse, og var beboet af håndværkere. Der har efterfølgende været problemer med oplag af diverse materialer, containere og andet affald i form af møbler, elektronik, hårde hvidevarer mv., desuden har der været løbende problemer med opbevaring af husholdningsaffald.

Ejendommen ligger både i landzone og inden for den ydre grønne kile. Af Fingerplanens § 18 fremgår det, at kilen skal friholdes for yderligere erhverv og beboelse. Indretning af i alt fire erhvevslejemål vil påvirke området i en negativ retning, i form af øget aktivitet og færdsel i området. Udlejning af værelser til op til 14 personer giver ligeledes en øget aktivitet i området med larm og kørsel, som vurderes at være til gene for de omkringboende.

Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på ansøgning om indretning af fire lejemål, med henvisning til, at kommunen den 16. september 2004 har givet tilladelse til indretning af en erhvervsenhed og med mulighed for håndværkerovernatning.   

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at give afslag på ansøgning om indretning af yderligere tre erhvervslejemål på Pilemøllevej 8 samt afslag på udlejning af Pilemøllevej 6 til helårsbeboelse.

Ejendommen kan udlukkende anvendes til de formål som der meddelt tilladelse til den 16. september 2004, som giver tilladelse til indretning af et erhvervslejemål på Pilemøllevej 8 med mulighed for et mindre ikke skæmmende lager jf. planlovens §37 og til anvendelse af Pilemøllevej 6 til håndværkerovernatning mandag til fredag.

Ombygningen skal søges lovligjort ved ansøgning af byggetilladelse ligesom ejeren skal få de brandmæssige adskillelser godkendt efter reglerne i bygningsreglementet.   

Beslutning

Tiltrådt. 

Lovgrundlag

Planlovens § 35, stk. 1

Fingerplan § 18.   

Bilag

Resume

Fastholdelse af afslag om udstykning af Lille Bygade 11 meddelt den 21. maj 2013.

Ejeren søger igen om tilladelse til nedrivning af bevaringsværdigt hus, opførelse af dobbelthus og efterfølgende tilladelse til udstykning af ejendommen i to grund. Ansøgningen kræver dispensation fra lokalplan 1.15 §§ 4.1, 3.2 og 9.1.

   

Sagsfremstilling

Teknik- og Bygningsudvalget besluttede den 21. maj 2013 at give afslag på dispensation fra lokalplan 1.15 § 4.1 til udstykning af Lille Bygade 11, matr.nr. 38b Torslundemagle By, Torslunde. Udvalget besluttede samtidig at være positiv overfor en nedrivning af det eksisterende hus, hvis der blev udarbejdet et konkret projekt, som passer ind i landsbyens præg.

Ejeren af ejendommen har den 13. marts 2014 fremsendt en ny ansøgning, som er næsten identisk med den ansøgning, der blev behandlet af udvalget i 2013.

Eneste forskel er, at hvis ikke der gives tilladelse til opførelse af dobbelthus, søger ejeren om tilladelse til udstykning. Opførelse af dobbelthus kræver dispensation fra lokalplan 1.15 § 3.2, idet der kun må opføres en bolig på hver ejendom.

Hvis der gives tilladelse til at opføre et dobbelthus, vil kommunen samtidig skulle godkende et udstykningsforslag, jf. Byggeloven § 10A.. 

Udstykning til kræve dispensation fra § 4.1 om minimum grundstørrelse.

Administrationen vurderer, at der ikke er nyt i sagen, og at beslutning fra 21. maj 2013 derfor bør fastholdes.

Dagsorden fra den 21. maj 2013 er vedlagt som bilag i sagen.    

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager,
at give afslag på dispensation fra § 3.2 til opførelse af dobbelthus på Lille Bygade 11.
at fastholde beslutning af 21. maj 2013 om ikke at meddele dispensation fra § 4.1 til udstykning.

       

Beslutning

Tiltrådt. 

Lovgrundlag

Planloven
Lokalplan 1.15 §§ 3.2, 4.1 og 9.1.
Byggeloven § 10A
    

Bilag