Referat
Teknik- og Bygningsudvalget onsdag den 15. november 2017 kl. 18:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Drøftelse af Ishøj Kommunes Miljøpolitik

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget har drøftet, hvilke elementer der skulle indgå i Ishøj Kommunes Miljøpolitik. På baggrund af udvalgets drøftelser har administrationen udarbejdet en opsamling af temaer og indsatsområder i Miljøpolitikken samt et forslag til en proces for udarbejdelse af Miljøpolitikken.

Flere temaer og indsatsområder berører Teknik- og Bygningsudvalgets områder, og derfor er det hensigtsmæssigt at gennemføre en fælles drøftelse af Miljøpolitikken og processen for dens udarbejdelse på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget drøfter temaer og indsatsområder samt processen for udarbejdelse af Ishøj Kommunes Miljøpolitik og involvering af eksterne interessenter.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der ansøges om forhåndsgodkendelse til opførelse af et nyt enfamiliehus i delvis 2 etager. Det ansøgte strider mod lokalplanens bestemmelser om maksimalt etageantal og højde af udhus mod skel.

Sagsfremstilling

Ejer af Strandvangen 14 søger om forhåndstilladelse til at opføre et enfamiliehus i delvis 2 etager samt udhus i skel. Ejendommen er beliggende i Strandområdet mod Strandparken. En tilladelse til det ansøgte kræver dispensation fra lokalplanens bestemmelser om maksimalt etageantal og højde på udhus 1 m fra naboskel.

Området er omfattet af lokalplan 1.32 – Strandområdet.
Af § 6.2 fremgår, at bygninger højst må opføres i 1½ etage og en max tilladt højde på 8,5 m.
Af § 6.4 fremgår, at udhuse mv. opført indenfor 2,5 m fra skel ikke må være højere end 2,5 m. Ved etablering af tage med op til 30 graders hældning er en højde på tagryg på max 3,5 meter tilladt indenfor en afstand af 2,5 m fra skel.

Enfamiliehuset opføres med 3 længer. To længer i 1 etage og en vinkelbygning opføres i 2 etager med en højde på ca. 6,4 m mod nordvest og ca. 7,39 m mod sydøst. Bygningsstilen passer ind i områdets blandede bebyggelse med et moderne og afdæmpet udtryk.

Bygningen er i proportioner mindre end et tilsvarende enfamiliehus i 1½ plan, som efter lokalplanen kan opføres med en kiphøjde på 8,5 m med 2 fulde etager i halvdelen af bygningskroppens længde.

Det ansøgte overskrider højdegrænseplanet (afstand x 1,4) for boligen med 2,8 m mod øst og 1,07 m mod vest og for udhuset med 0,57 m. Det kræver en helhedsvurdering efter BR15 kap. 2.3. Hvis bygningen opføres i 1½ plan, kan gavltrekanten blive op til 8,5 m (op til 1,1 m højere end det ansøgte) og kan overskride højdegrænseplanet uden at kræve en helhedsvurdering. Det vurderes, at eventuelle skygge- eller indbliksgener for naboer ikke bliver større ved de delvise 2 etager end for en bygning i 1½ etage. Vurderingen er, at overskridelsen af byggeretten er af underordnet betydning ift. de ansøgte dispensationer fra lokalplanen. Der er ikke vinduer på 1. etage mod nordøst og naboen.

I projektet har boligdelen samt garage, overdækning og udhus mod Strandvangen en højde på 3,07 . Det har grønt tag og facade af træ. Udhus placeres 1 m fra naboskel mod sydvest. Det kræver dispensation for max højde på 2,5 m beliggende tæt på skel. Naboarealerne mod sydvest ejes af Grundejerforeningen og af Ishøj Vand. Ansøger har vedhæftet en positiv udtalelse fra Grundejerforeningen. Det vurderes muligt at meddele dispensation til højden af udhuset uden at skabe præcedens, da bygningen ligger mod et grønt fællesareal, indgår som et naturligt element i et stramt arkitektonisk greb med græs på taget, hvor hus og garage har samme taghældning og holdes 1 m fra naboskel.

Grunden er 4524 m² og boligen bliver 240 m² med garage på 66 m², udhus på 18 m² og overdækninger på 44 m². Bebyggelsesprocenten bliver 8,1.

Der er tidligere meddelt dispensation fra § 6.2 til bygninger i mere end 1½ etage i august 2014 på Engsvinget 16 og i januar 2016 på Engsvinget 8. 

Der er foretaget naboorientering og eventuelle indsigelser fremlægges på mødet. Når det endelige projekt er modtaget, vil det blive sendt i nabohøring.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der meddeles forhåndsgodkendelse til,
at der adminitrativt kan dispenseres til opførelse af bolig i delvis 2 etager som det ansøgte, da bygningen proportionsmæssigt ikke er større end et tilsvarende enfamiliehus i 1½ plan og passer godt ind i områdets blandede bygningsstil. Det forudsættes, at projektet ikke ændres væsentligt, og der ikke kommer væsentlige indsigelser ved nabohøring,
at der administrativt kan meddeles dispensation til en højde på 3.07 m for et udhus beliggende 1 m fra skel, da det er placeret mod et grønt fællesareal og indgår som et naturligt element i en stram bygningekrop med græs på taget. Det forudsættes, at projektet ikke ændres væsentligt, og at der ikke kommer væsentlige indsigelser ved nabohøring,

at der adminnistrativt kan laves en helhedsvurdering efter BR 15 kap. 2.3 til det ansøgte.  Det forudsættes, at projektet ikke ændres væsentligt, og at der ikke kommer væsentlige indsigelser ved nabohøring.

Beslutning

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der meddeles forhåndsgodkendelse til, at der kan dispenseres til opførelse af bolig i delvis 2 etager som det ansøgte, da bygningen proportionsmæssigt ikke er større end et tilsvarende enfamiliehus i 1½ plan på betingelse af, at skelbræmmen friholdes for bygninger, så udtrykket bliver mindre massivt mod Strandvangen.

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planloven § 19.
Byggeloven § 9.
BR15 kap. 2.3.

Bilag

Resume

Boligselskabet AAB55 (Vejleåparken) har kontaktet kommunen med henblik på en foreløbig accept af boligselskabets etablering af 3 P-pladsområder på boligselskabets grund ud mod Ishøj Søvej og Ishøj Boulevard, svarende til 90-120 nye parkeringspladser

Sagsfremstilling

Vejleåparken indeholder 1.711 boliger og råder pt. over ca. 1.000 parkeringspladser.

De aktuelle arealer ligger inden for matriklen, der tilhører AAB55. Arealerne hører under Lokalplan 1.65, som ikke specifikt medgiver en accept af yderligere P-arealer, men der vil ikke være krav om dispensation ved udnyttelse af arealerne til P-pladser.

AAB55 har for nylig entreret med et privat P-vagtfirma, hvilket har affødt udfordringer med parkering også i de omkringliggende områder. Bl.a. oplever medarbejdere på Strandgårdsskolen, gæster til Strandgårdsskolen samt besøgende til den derværende tandlægeklinik i dag problemer med parkeringsforholdene. AAB55 har tilbudt et antal P-tilladelser/kort til Strandgårdsskolen, som således i et vist omfang kan få glæde af et udvidet P-areal på nabogrunden (AAB55).

AAB55 har i sit oplæg skitseret adgangsforhold fra stikvejen til Strandgårdsskolen, hvilket ikke umiddelbart kan godkendes, da løsningen reducerer det i forvejen begrænsede antal parkeringspladser på skolen, samt forringer trafiksikkerheden på skolens parkeringsplads. Stillingtagen til evt. overkørsler kræver et konkret projekt. Ved etablering af rækkehuse og supplerende parkeringspladser i de grønne områder, fjernes en del markant beplantning. Hvis det grønne udtryk i gadebilledet skal bevares, bør der, også af hensyn til trafiksikkerhed, plantes afskærmende bøgehæk og træer ved parkeringspladserne.

Der gøres opmærksom på at etablering af parkeringspladser er en markant ændring for de boliger og private haver, der er beliggende mod Ishøj Søvej.

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget vedtager, at AAB55 meddeles foreløbig accept af etablering af P-pladser på AAB's arealer forudsat, at de aktuelle arealer ligger inden for boligselskabets egen matrikel, og at der fremsendes et konkret projekt til godkendelse, hvor kommunen kan tage stilling til adgangsforhold.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Grundejerforeningen Ishøj Stationsplads har modtaget en henvendelse fra ejeren af Max Hamburger v/fuldmagt til denne fra ejendommens ejer. Henvendelsen angår en accept til ensretning af en del af færdslen ved Drive In til Max Hamburger på Stationspladsen. Ishøj Kommunes administration har en plads i grundejerforeningens bestyrelse.

Sagsfremstilling

Henvendelsen fra Max Hamburger vedrører et forslag om at ensrette en mindre del af P-arealet, så det samtidig bliver muligt at benytte de skråtliggende P-pladser og holde i kø til Max Hamburgers drive-in uden at være til gene for modkørende færdsel.

Forslaget har været forelagt administrationen, der anbefaler denne ændring, hvilket også skal ses i lyset af, at der på denne måde er taget højde for trafikale ændringer forbundet med etablering af den kommende Let Bane, der vil få endestation netop på stationspladsen.

Grundejerforeningen har efterfølgende modtaget imødekommende svar fra alle grundejere, og administrator har bekræftet, at forslagsstiller selv bekoster forslaget, ligesom denne selv skal stå for eventuelle nødvendige myndighedsgodkendelser.  Administrationen vil sikre, at en eventuel skiltning udføres på en sådan måde, at der er harmoni med den i dag kendte skiltning på området.

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget tager til efterretning, at grundejerforeningens samtykke til denne ændring af færdselsforholdene på en del af Stationspladsen tages til efterretning, og at det iagttages, at alle omkostninger samt eventuelle myndighedsgodkendelser forudsættes hhv. afholdt og afklaret af ansøger. Ansøger skal foreligge et konkret projekt for kommunens vejmyndighed til endelig godkendelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling og Cyklistforbundets Vestegnsafdeling har den 4. oktober 2017 fremsendt et forslag til etablering af nye stier samt et forslag til opkvalificering af naturstien mellem Strandparken og Hedeland.

Sagsfremstilling


Etablering af nye stier
Foreningerne foreslår følgende nye stier:
1. Sti mellem Landsbyskoven og det eksisterende stisystem.
2. Cykelsti langs Vejleåvej på strækningen mellem Ishøjstien og Ishøj Bygade
3. Cykelsti langs Industribuen

Forslagene er skitseret på Bilag 2.

Foreningerne har fremsendt brevet den 4. oktober 2017, og umiddelbart efter har Ishøj Kommune etableret forslag 1. Billeder fra den nyanlagte sti er vedlagt som Bilag 3.
Forslag 2 og 3 fra foreningerne er interessante forslag, som forbedrer forholdene for cyklisterne på vejstrækninger hvor der ikke er cykelsti. I det omfang der er muligheder og ressourcer til projekterne, så undersøges det, om de kan indarbejdes i den fremtidige udvikling af erhvervsområdet.

Naturstien mellem Strandparken og Hedeland
Foreningerne finder, at naturstien har et stort uudnyttet potentiale for såvel lokalbefolkningen som turismen. De ønsker stien opkvalificeret med bedre skiltning, bedre vedligeholdelse, og de ønsker den på visse stræk udbygget, så den er egnet til cykling f. eks langs golfbanen. Forslagene er i tråd med tidligere drøftelser i Grønt Forum samt konkrete forbedringsforslag fremsendt af Arne Jakobsen (se bilag 4).

Natustien er oprindelig etableret som en vandresti, primært henvendt til brugere til fods.

Forslagene om bedre skiltning og vedligeholdelse er umiddelbart realiserbare og vil blive prioriteret i driften af stien fremadrettet. Herunder vil skiltningen af stiens passage med Ringstedbanen og igennem Ishøj Landsby blive opdateret, og alle steder med retningsskifte vil blive tydeligt markeret. Forbindelsen mellem stisystemet i Landsbyskoven og naturstien vil blive tydeliggjort ved skiltning. På steder, hvor brændenælder og anden vegetation begrænser fremkommeligheden, vil plejeniveauet blive hævet.  

En udbygning af naturstien, så den er fuldt farbar på cykel langs golfbanen og på lavtliggende arealer igennem Benzonsdal Skov ved Torslunde, vil være mere omkostningstunge tiltag. Stien forløber her på private arealer, og Kommunen er her i dialog med lodsejerne om mulige løsninger. Der er ikke afsat kommunale anlægsmidler til forbedringerne. 

Udkast til en besvarelse er vedlagt som Bilag 5.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at i det omfang, der er muligheder og resourcer til etablering af nye stier, så undersøges det, om forslagene  kan indarbejdes i den fremtidige udvikling af erhvervsområdet, samt at forslagene om bedre skiltning og vedligeholdelse ifm. naturstien vil blive prioriteret i driften af stien fremadrettet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Resume

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages 2 budgetopfølgninger om året, som fremlægges til politisk behandling. Den første budgetopføglning blev godkendt af Byrådet på mødet den 28. juni 2017.

Sagsfremstilling

Der er nu foretaget 2. budgetopfølgning for 2017, som overordnet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift på 34,4 mio.kr., jf. vedlagte oversigt. Broderparten af det forventede mindreforbrug er relateret til beskæftigelsespuljen samt den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Der forventes mindreudgifter inden for servicerammen på 9,9 mio.kr., mens der uden for servicerammen forventes mindreudgifter på 24,8 mio.kr. På finansieringssiden er der forventning om merudgifter på 0,3 mio.kr.

Under Teknik- og Bygningsudvalgets områder er der forventning om et mindreforbrug på 1,7 mio.kr. Det indstilles, at der gives tillægsbevilling hertil.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalgene for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Der er udarbejdet notat af 06. november 2017 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning. Bilag B viser den samlede beløbsmæssige oversigt.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at budgetopfølgningen tiltrædes,
at der gives bevilling indefor fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet.

Beslutning

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at budgetopfølgningen tiltrædes,
at der laves en sag til TBU i 2018, hvor der foreslås afsat et beløb til fortsat renovering og vedligeholdelse af stisystemet.

Tiltrådt.

Økonomi

Budgetopfølgningen udviser et samlet mindreforbrug på 34,4 mio. kr. jvf. vedhæftet oversigt.

Bilag