Referat
Teknik- og Bygningsudvalget tirsdag den 15. november 2022 kl. 16:30

Mødelokale Vandværket, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

KFUM-spejderne benytter spejderhytten ”Åkanten”, som ligger på Vejlebrovej 190. Bygningen er fra 1937. Bygningen er opført med massive vægge og med udvendig træbeklædning. Bygningen er på 118 m2.

Der er foretaget Mycometer-måling (Bilag 1 - Skimmelrapport), som viser, at bygningen er angrebet af skimmelsvamp. Der er foretaget luftprøvemålinger i henholdsvis fordelergang og det store lokale.

Målinger viser, at FAI-værdien er for høj. FAI-værdien angiver forholdet mellem skimmelsvamp og det totale niveau af allergener. En høj FAI-værdi indikerer et højt niveau af skimmelsvamp, set i forhold til det totale niveau af allergener.

Der er ikke direkte synlig skimmelsvamp i spejderhytten, hvilket betyder, at skimmelsvampen findes i konstruktionen eller på loftet. Væggene ud mod Store Vejleå, som ligger 2-3 meter bag bygningen, virker fugtige. Vandspejlet i Store Vejleå er højt. Der er bestilt en udvidet fugtrapport, som vil beskrive omfanget af fugtproblemerne. Det er helbredsskadeligt at opholde sig i bygningen (ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning - fugt og skimmelsvamp).

Derfor har administrationen lukket bygningen. KFUM-spejderne er orienteret om situationen. KFUM-spejderne har indtil lukningen benyttet huset to gange ugentligt og derudover i udvalgte weekender. De ældste spejdere benytter fortsat udearealerne ugentligt, hvor en leder afhenter materiale i hytten. KFUM-spejderne har derudover en aftale med DDS Torshøj-spejderne på Skovvej 39 om at benytte hytten to gange ugentligt i den nuværende situation. Spejderne kan få deres løse genstande med til en anden bygning.


På længere sigt skal der tages stilling til, hvad der skal ske med bygningen, og dermed hvor KFUM-spejderne skal opholde sig.

Der er tre følgende muligheder:

- Bygningen saneres og renoveres.

- Bygningen rives ned, og der bygges en ny spejderhytte.

- Bygningen rives ned, og der findes andre lokaler til spejderne

Hvis der skal ske en sanering af bygningen, er det nødvendigt, at der graves op omkring bygningen, og bygningen sikres mod fugt indtrængen fra Stor Vejleå. Det vil kræve, at der laves dræn med pumpebrønd, der kan holde grundvandet væk fra bygningen. Alle beklædninger på indvendige vægge og lofter fjernes, og overfladerne udtørres og skimmelbehandles. Facade-beklædning fjernes, og der isoleres inden der opsættes ny facade. Bygningen skal fremadrettet holdes tilstrækkeligt opvarmet.

Kommunen er i dialog med brugerne på området om, hvordan spejdernes aktiviteter fortsat kan foregå i kommunens faciliteter til spejdere og de uniformerede korps, indtil der er fundet en langsigtet løsning. Bygningen vil være lukket indtil der er fundet en løsning. Der vil blive præsenteret en særskilt sag om de langsigtede løsninger efter dialog med kultur - og fritidsområdet.

Økonomi

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser. Økonomien vedørende de langsigtede løsninger vil blive gennemgået i en særskilt sag.

Indstilling

at orienteringen tages til efteretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Teknik- og Bygningsudvalget.

Beslutningstema

Grundet indeklimaproblemer i Spejderhytten Vejlebrovej 190 er det nødvendigt at lukke denne. Målinger viser, at der helbredsskadeligt at opholde sig i bygningen grundet skimmelsvamp.


Bilag

Sagsfremstilling

2. budgetopfølgning indeholder administrationens forventede regnskabsresultat 2022, og er foretaget på baggrund af forbrugstal pr. 31. august 2022.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.


Hovedkonklusioner

På baggrund af indmeldinger til 2. budgetopfølgning forventes servicerammeudgifterne pr. 31. december 2022 at blive 1.381,7 mio. kr. KL har opjusteret servicerammen for Ishøj Kommune til 1.367,4 mio. kr.

Hvis det forventede udgiftspres realiseres, kan det betyde en samlet servicerammeoverskridelse på 14,3 mio. kr.


Det forventede regnskab på anlæg er 85,8 mio. kr., hvilket er 6,2 mio. kr. højere end anlægsrammen.


Tages de seneste års overførselssager i betragtning, så er der videreført uforbrugte driftsmidler for ca. 20 mio. kr. i 2019 og 2020. I 2021 besluttede Byrådet at indføre en timeout på videreførelser fra 2021 til 2022, hvilket reducerede niveauet for videreførelser til 8,8 mio. kr. Det er yderst vanskeligt at vurdere, hvordan ét år med timeout på videreførelser påvirker det fremtidige videre-førelsesniveau af uforbrugte driftsmidler.

Hvis overførelser af uforbrugte driftsmidler fra 2022-2023 svarer til tidligere år overførelsesniveau, så kan servicerammeoverskridelsen neutraliseres.


Der er pågået et arbejde med at få budgettet tilpasset på en række områder, så det ligger der, hvor forbruget er. Der er tale om budgetomplaceringer, som samlet set har en budgetneutral effekt, jf. bilag 6.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Cirkulære om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomiregulativ for Ishøj Kommune.

Økonomi

2. budgetopfølgning indeholder forventet regnskab i forhold til korrigeret budget 2022, med vægt på forventet regnskab i forhold til service- og anlægsrammen for kommunen.

Indstilling

at 2. budgetopfølgning 2022 tages til efterretning.

at de budgetneutrale budgetomplaceringer, jf. bilag 6, godkendes.


Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutningstema

2. budgetopfølgning indeholder administrationens forventning til regnskabsresultatet 2022.

Resultatet af budgetopfølgningen er en forventet overskridelse af servicerammen på 14,3 mio. kr.

Forventet regnskab på anlæg er 85,8 mio. kr., hvilket er 6,2 mio. kr. højere end anlægsrammen.

Bilag

Sagsfremstilling

Oversigt over dispensationer i forbindelse med byggesager, se bilag 1


Årshjul for Teknik- og Bygningsudvalget, se bilag 2


Arkitekturprisen 2022

Arkitekturprisen er uddelt


Den 27. oktober 2022 blev arkitekturprisen uddelt og følgende kandidater var nomineret:


Ishøj Vandværk

Bovieran

Udeområder i Vildtbanegård III

Strandvangen 14

Strandvangen 46

Dommerkomiteen valgte at give arkitekturprisen til Ishøj Vandværk. Komiteen valgte derudover at give hædrende omtale til udeområderne i Vildtbanegård III.

Ishøj Vandværk blev valgt, da bygningen med sin udformning falder naturligt ind i landsbyens miljø og dermed passer godt til stedet. Der er brugt materialer af høj kvalitet, der vil patinere smukt og stå flot mange år fremover. Der er også skabt en god sammenhæng med omgivelserne og der er etableret regnvandsbassin og beplantning som også er med til at skabe en god ramme til formidling af viden om vand.


Den hædrende omtale blev givet til Vildtbanegård afd. III for det store engagement og arbejde, der er lagt i at skabe nye udeområder. Beboerne har i høj grad har været med til at forme pladser, små oaser og hyggekroge og der har været omtanke for, at der skal være noget for alle med forskellige oplevelser og muligheder for at mødes i bebyggelsen.


Region Hovedstaden har godkendt trafikbestillinger for 2023 til MOVIA

Regionsrådet godkendte på mødet den 25. oktober at bestille busdrift svarende til niveauet i 2022. Det betyder, at linje 91N fortsætter driften i 2023.Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Teknik- og Bygningsudvalget.

Bilag

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Teknik- og Bygningsudvalget.