Referat
Teknik- og Bygningsudvalget torsdag den 16. januar 2014 kl. 17:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Gennemgang  af forslag dateret Januar 2014  til  forretningsorden for Udvalget.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse fastsætter udvalgene selv deres forretningsorden.

Forretningsordenen er gældende for alle udvalg. Det enkelte udvalg har dog mulighed for at tilrette forretningsordenen, såfremt der er særlige forhold som ønskes indarbejdet.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at forretningsorden for stående udvalg godkendes.

Beslutning

Indstillingen tilføjes:

...idet det tilføjes i kap. 5 §2, at udvalgets medlemmer kan, 14 dage inden udvalgsmødet, anmode om at få punkter på dagsordenen.

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten for Ishøj Kommune blev godkendt af Byrådet på mødet 7. Januar 2014.

På udvalgsmødet gennemgås indholdet af styrelsesvedtægten for udvalget. I gennemgangen deltager de ansvarlige centerchefer for de opgaver, der hører under udvalgets område.

Opgaverne vil mundtligt blive gennemgået overordnet, ligesom organiseringen og de medarbejderressourcer og den økonomi er er afsat til opgaverne vil blive gennemgået overordnet.

Det foreslås at udvalget på kommende møder vil bliver præsenteret lidt mere grundigt for opgaver og nøglemedarbejdere på områderne, fx ved besøg på centrene i forbindelse med udvalgsmøder.
 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at tage styrelsesvedtægten og den tilhørende orientering til efterretning. Der tilrettelægges plan for  besøg på centrene.  

Beslutning

Indstillingen tilføjes:

- at organisationsdiagrammet konsekvensrettes, så det stemmer overens med teksten i vedtægten.

- at administrationen kommer med et forslag til revidering af styrelsesvedtægtens opgavebeskrivelse for udvalgets område.

Tiltrådt. 

Bilag

Sagsfremstilling

Arkitekt Palle Lören søger på vegne af ejere Ole og Pia Beckmann-Skourup om tilladelse til at nedrive eksisterende bevaringsværdigt hus og opføre nyt hus på ejendommen Torslunde Bygade 17, matr.nr. 2b. Torslunde (se bilag B).

Ansøgningen blev behandlet på Teknik- og Bygningsudvalgsmøde i december 2013, hvor det blev besluttet, at sende ansøgningen i naboorientering (se bilag E).

Ansøgningen har efterfølgende været i naboorientering, og der er ikke kommet indsigelser

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at meddele dispensation til det ansøgte.

Beslutning

Tiltrådt.

Ole Beckmann Skourup deltog ikke under dette punkt.

Bilag

Sagsfremstilling

Regionsrådet har afsat 15 mio. kr. til en pulje, der skal fremme cykling i hovedstadsregionen.

Kommuner og hospitaler i hovedstadsregionen kan ansøge om midler fra puljen til projekter, der fremmer cykelfremkommelighed og cykelparkering.

Regionens medfinsiering overstiger ikke 60%.

Midlerne forventes tildelt i foråret 2014.

I Ishøj Kommune kunne puljen være relevant for følgende projekter:
 
- Supercykelsier på Ishøj Strandvej fra Ishøj Stationsvej til Vallensbæk Kommune
- Asfaltering af Ørnekærstien mod Greve Kommune
- Stiomlægning ved ny koldhal ved Strandgårdsskolen
- Forbedrede muligheder for cykelparkering ved bustoppesteder

Økonomi

Egenfinansiering på minimum 40 %.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at Park- og Vejcenteret fremsender en ansøgning til RegionHovedstaden på følgende:

- Supercykelstier på Ishøj Strandvej fra Ishøj Stationsvej til Vallensbæk Kommune
- Asfaltering af Ørnekærstien mod Greve Kommune
- Stiomlægning ved ny koldhal ved Strandgårdsskolen
- Forbedrede muligheder for cykelparkering ved bustoppesteder

Teknik- og Bygningsudvalget træffer beslutning om projekterne, når resultatet af ansøgningen foreligger.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Lovgivningsinitiativet "Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge", der trådte i kraft i juli 2010, pålægger kommunerne at udarbejde en plan for forbyggelse af kriminalitet blandt børn og unge.

Sagsfremstilling

Arbejdet med at udvikle den strategiske ramme for Ishøj Kommunes kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats tager afsæt i, og udmønter, de værdier og politiske prioriteringer, som beskrives i Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik samt i Medborgerpolitikken.

Forebyggelsesplanen skal læses i forlængelse af disse politikker, og er en tilføjelse til Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik.

Byrådet behandlede Plan for forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge på mødet den 7. januar 2014, og besluttede at sende Plan for forebyggelse af kriminaltet blandt børn og unge samt tillægsrapporten Kriminalitet og Tryghed i tal til høring i de stående udvalg og Ungerådet. Byrådet besluttede endvidere, at planen og tillægsrapporten skal forelægges Koordinationsgruppen for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse.

De indkomne høringssvar behandles på Byrådsmødet den 4. februar 2014.

Plan for forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge i Ishøj Kommune er vedhæftet dagsordenen sammen med tillægsrapporten "Kriminalitet og Tryghed i tal", som beskriver hvilke kriminalitetsproblematikker, der er presserende og viser kriminalitetsudviklingen i de seneste fem år.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget drøftede "Ishøj - en tryg by" samt tillægsrapporten "Kriminalitet og Tryghed i tal" og besluttede følgende høringssvar til behandling i Byrådet:

Beslutning

Indstillingen tilføjes:

- udvalget indstiller at planen godkendes, idet man bemærker sig, at der fortsat skal arbejdes med at skabe tryghed ved belysning, åben beplantning mv. ved stier og pladser.

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om social service § 19, stk. 3.

"Som en del af den sammenhængende børnepolitik skal kommunalbestyrelsen udarbejde en  plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet."

Bilag