Referat
Teknik- og Bygningsudvalget onsdag den 16. december 2015 kl. 18:30

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Ejer ønsker at lovliggøre en carport der er placeret i vejbyggelinjen på Bredekærs Vænge 7.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelsen af et nyt enfamiliehus med tilhørende carport, blev der givet tilladelse til, at carporten kunne opføres inden for en byggelinje mod vejskel, hvilket kræver en dispensation. Carporten er allerede opført og ejer har været i god tro, da der var udstedt byggetilladelse.

Ejerne søger nu en lovliggørende dispensation til, at carporten kan placeres inden for byggelinjen. Carporten er opført 0,8 meter fra vejskel (se bilag C).

Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 6.

Af § 12 fremgår det, at garager og carporte skal opføres mindst 6 meter bag det skel hvorover indkørsel til grunden foregår.

Der er i 1997 dispenseret til, at der kunne opføres en carport 2,5 meter fra vejskel på Bredekærs Vænge 2. I 2007 blev det påbudt ejerne af Bredekærs Vænge 9 og 51 at fjerne henholdsvis et udhus og et legehus, der var placeret tættere en 5 meter fra vejskel.

Ved vurderingen af sagen må tages i betragtning, at ejeren har fået en såkaldt "begunstigende forvaltningsakt" . Dvs. at uanset at kommunen har meddelt en tilladelse i strid med regler og praksis på området, så bør det afvejes om hensynet til opretholdelsen af praksis, skal veje tungere end hensynet til ejeren, som har været i god tro.

Såfremt en dispensation til lovliggørelse af forholdet afslås, vil dette kunne påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Såfremt kommunens afslag stadfæstes af klagenævnet, vil der af ejeren evt. blive rejst erstatningskrav overfor kommunen, fordi carporten skal fjernes.

Carporten på 41 m² er en muret konstruktion med indbygget skur og fladt tag. Ved overslag er prisen beregnet til 140.000 inkl. moms. Prisen kan variere alt efter hvilke håndværkere og materialer, der er blevet anvendt samt evt. rabatter.

Såfremt kommunen ønsker at tillade placeringen forudsættes at der gives dispensation efter naboorientering. Pga. sagens særlige omstændigheder vurderes en tilladelse ikke at skabe præcedens.

Sagen har været i naboorientering hos ejendommene Bredekærs Vænge 1, 9, 53, 55 samt Grundejerforeningen, og der er kommet indsigelser (se bilag D). Indsigelserne lyder på, at det menes bygherre, såvel som rådgiver, har været bekendt med byggelinjen og således har handlet i ond tro. Ydermere menes det at carporten virker skæmmende i forhold til områdets øvrige bebyggelse. Desuden påpeges det, at flere beboere i området, har været påbudt at fjerne småbygninger i vejbyggelinjen tilbage i 2007.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at meddele dispensation på baggrund af begunstiget forvaltningsakt.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 19

Bilag

Resume

Ejeren af Bøgelunden 37 søger om tilladelse til at drive en internetbutik i sin bolig.

Sagsfremstilling

Den 1. december 2015 overtager Allan Sørensen og hans kone ejendommen Bøgelunden 37, matr.nr. 18gc.

Allan søger tilladelse til at have en lille internetbutik i hans bolig. 

Butikken sælger små personlige el-artikler som elektriske manicure & pedicuresæt, blodtryksmålere, div. massageapparater m.v. via hjemmesiden
www.Almotrade.dk.

De har drevet firmaet fra deres bolig siden 1977.

Butikken har ingen ansatte, skaber ikke trafikale belastninger og medfører ingen skiltning. Varerne modtages og sendes med posten.

Området er omfattet af lokalplan 1.17 – Strandgårdsparken

Af § 3.4 fremgår det, at Byrådet kan give tilladelse til at der på ejendommen drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområdet under forudsætning af,
-       at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom,
-       at virksomheden efter Byrådets skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendommen ikke forandres (herunder skiltning eller lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes,
-       at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende,
-       at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til i området.

Sagen har været i høring hos Bøgelunden 37-65 samt Grundejereforeningen Strandgårdsparken og der er ikke modtaget nogen indsigelser.

Internetbutik kan sidestilles med liberale erhverv og en sådan butik i området vil ikke medføre til gene for omkringliggende boliger. 

Indstilling

Teknik - og Bygningsudvalget vedtager, at give tilladelse til det ansøgte på betingelse af, at lokalplanens § 3.4 overholdes, herunder må der ikke ske øget tratik.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 19

Bilag

Resume

Godkendelse af ændringer i vedtægter for Haveforeningen Ishøjgård, som blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling i 2009.

Sagsfremstilling

Haveforeningen Ishøjgård har på en ekstraordinær generalforsamling den 25. juni 2009 besluttet at ændre to punkter i foreningens vedtægter.

Den forrige bestyrelse havde ikke fået godkendt vedtægtsændringer hos kommunen.

Den nye bestyrelse samt medlemmerne er interesseret i, at få godkendt vedtægtsændringen hos kommunen iht. lokalplanens bestemmelser.

Haveforeningen er omfattet af lokalplan 1.50. §10, stk.2, som siger, at Ishøj Kommune skal godkende ændringer i foreningens vedtægter. Formålet med dette er at påse at vedtægterne ikke er i strid med lokalplanen.

Haveforeningen har besluttet i 2009 at:
§9 stk. 8: ”Hvis den stedlige kommune kræver, at man har bopæl i kommunen for at kunne erhverve kolonihave er medlemmet forpligtet til straks at opsige lejemålet”, skulle udgå,
samt at ændre,
§9 stk. 8 til at: ”Lejeren må maksimum medbringe èn fuldmagt pr. lejer”.

Vedtægterne er efter ændringerne forsat i overensstemmelse med lokalplan 1.50. Det er kun ved vedtægtsændringer, i uoverensstemmelse med plangrundlaget, at kommunen benytter sig af sin påtaleret.

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget vedtager, at godkende ændringerne til vedtægterne for Haveforeningen Ishøjgård, da de ikke er i strid med lokalplan 1.50.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til lokalplan 1.74 Winthersminde Erhvervsområde Syd i offentlig høring i minimum 8 uger, samtidig med at en miljøvurdering af lokalplan 1.74 og kommuneplantillæg nr 2 offentliggøres med en høring på 8 uger.

 

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan, der giver mulighed for at udvikle et erhvervsomåde på et landbrugsareal op imod Motorring 4 og Ishøj Stationsvej. Det sker på baggrund af, at Fingerplan 2013 udtager arealet som grøn kile på grund af den kommende højhastighedsbane mellem København og Ringsted. Banen afskærer området fra den grønne kile ved krydsning af Motorring 4 ved Brentedalen mod nord og ved Ishøj Stationsvej/Vejleåvej mod syd. Arealet ligger ideelt placeret for transport- og distributionserhverv ved afkørslen til Motorring 4 og tæt på E20 og E47.

Winthersminde Erhvervsområde får et areal på cirka 240.000 m2, som udvikles i to etaper, hvoraf denne lokalplan omfatter etape 1, Winthersminde Erhvervsområde Syd med et areal på cirka 187.000 m2.

Lokalplanens formål er at skabe mulighed for at anvende området til transport- og distributionserhverv samt produktionserhverv med stort transportbehov samt administration og servicefunktioner, der knytter sig til de enkelte virksomheder. Samtidig giver lokalplanen mulighed for at opføre fastfoodrestaurant, cafeteria og tankstation i en mindre del af området ud mod Ishøj Stationsvej.

Det er lokalplanens mål, at Winthersminde Erhvervsområde Syd kommer til at fremstå med et sammenhængende udtryk. Det betyder, at lokalplanen indeholder principper for bebyggelse, belysning, beplantning, veje, klima og skiltning. Der stilles krav til bebyggelsens højde, facader og materialefarver, som skal sikre, at den ikke bliver monotom og dominerende. Lokalplanen har også fokus på at skabe et trygt og kriminalitetsforebyggende miljø i erhvervsområdet og har dermed krav om, at området skal fremstå oplyst og med gode oversigtsmuligheder ved hjælp af belysning. For at give erhvervsområdet en særegen karakter giver lokalplanen mulighed for kunstbelysning i området. Lokalplanen stiller krav om, at beplantningen i området skal have et ensartet udtryk med egetræer ud mod Motorring 4 og Ishøj Stationsvej, der vil være den gennemgående træsort i området. Derudover stiller lokalplanen krav om, at der langs veje skal være træer og grøfter, som opsamler regnvand fra området, hvorfra det kontrolleret ledes til det offentlige regnvandssystem på baggrund af at erhvervsområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Til sidst stilles der krav til skiltning i området, så virksomhederne får en synlighed fra Motorring 4 og Ishøj Stationsvej, samtidig med at den skal gøre det nemt at finde rundt i området. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til lokalplan 1.74 Winthersminde Erhvervsområde Syd sendes i offentlig høring i perioden 6. januar - 2. marts 2016.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Lokalplan fastholder udgifter fra udbudet på etablering og drift af

  • kunstbelysning langs Motorring 4
  • beplantning langs Motorring 4 og Ishøj Stationsvej
  • byggemodning af vej frem til skel inklusiv beplantning og belysning.

Beløbet dækkes af de kommende salgsindtægter, og finansieres midlertidigt ved udlæg fra kassebeholdningen.

 

 

Lovgrundlag

Planloven § 13 og 15

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at vedtage at sende forslag Kommuneplantillæg nr 2, der er udarbejdet i forbindelse med lokalplan 1.74 Winthersminde Erhvervsområde Syd, i høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune fik med Fingerplan 2013 lov til at inddrage et større areal til byudvikling, da arealet i forbindelse med etableringen af Ringsted-København jernbanen blev klemt inde mellem denne og motorring 4. Et bufferareal langs motorvejen og jernbanen blev i Fingerplanen ikke taget ud af den grønne kile. For at rette op på dette har Naturstyrelsen udarbejdet et teknisk brev, der redegør for fejlen og som muliggør at Ishøj Kommune kan se bort fra den grønne kile i bufferarealet. Ændringen vil blive indarbejdet i statens revision af Fingerplan 13. Ændringen er ikke indarbejdet i Kommuneplan 14 på grumd af tidspunktet for modtagelsen af brevet fra Naturstyrelsen, og skal derfor indarbejdes via et kommuneplantillæg, således at kommuneplanen er i overensstemmelse med Naturstyrelsens bemærkninger og lokalplan 1.74 Winthersminde Erhvervsområde Syd er i overensstemmelse med kommuneplan 14 i forhold til afgrænsningen af de grønne kiler.

Kommuneplantillæg nr. 2 er derfor udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag 1.74 Winthersminde Erhvervsområde Syd, for at muligøre, at området kan anvendes til transport- og logistikvirksomheder.

Kommuneplantillægget omhandler ændringen af den grønne kiles afgrænsning

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at sende Kommuneplantillæg nr.2 i høring i 8 uger sammen med lokalplanforslag 1.74 Winthersminde Erhvervsområde Syd.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planloven § 11

Bilag

Resume

Ansøgning fra transportfirmaet Kim Johansen Transport Group i Greve om udvidelse af forsøg med modulvogntog på Vejleåvej

Sagsfremstilling

Transportfirmaet Kim Johansen Transport Group i Greve har den 12. november 2015 fremsendt en ansøgning om kørsel med modulvogntog på Vejleåvej (Bilag A). Virksomheden ønsker at tilslutte sig det eksisterende vejnet for modulvogntog i Ishøj Kommune (Bilag B).

Den ansøgte strækning på Vejleåvej er cirka 500 meter lang, og fremgår af Bilag C.

Ansøgningen behandles efter virksomhedsordningen for modulvogntog, og Park- og Vejcenteret ansøger i samarbejde med virksomheden efter de nødvendige tilladelser fra Vejdirektoratet og Politiet.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningen skal projektet gennemgås af en uafhængig trafiksikkerhedsrevisor, som skal sikre at trafiksikkerheden ikke forringes.

Nærmeste alternativ til at tilsutte sig modulvogntogsnettet i Ishøj Kommune, er at ansøger benytter Vejleåvej og Kildebrøndevej til motorvejsafkørsel 27, Greve Nord. Dette medfører cirka 1,3  km længere rute for ansøger, og udgifter til ombygning af en rundkørsel i Greve Kommune, og en ombygning af krydsene ved motorvejsramperne.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at det ansøgte imødekommes under forudsætning af, at ansøger afholder udgifter forbundet med ansøgning og eventuelle ændringer af Vejleåvej. Park- og Vejcenteret ansøger om de nødvendige tilladelser fra Vejdirektoratet og Politiet.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Ansøger afholder udgifter forbundet med ansøgningen, og eventuelle udgifter til ændringer af Vejleåvej. Ishøj Kommune afholder alle ekstra driftsudgifter til ekstra slid og skader på vejen, som følge af kørsel med modulvogntog.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bilag

Resume

Park- og Vejcenter har udarbejdet forslag til opgradering af stisystemer med og uden belysning.

Sagsfremstilling

Af budgetforlig 2015 fremgår det under punkt 14, at der frem mod 2016 og 2017 skal undersøges om kommunens stisystemer skal opgraderes evt. med bedre belysning og belægninger til f.eks. supercykelsti.

I 2016 og 2017 er der afsat kr. 500.000 i investeringsoversigten.

Vejdirektoratet udfører hvert 3. år hovedeftersyn af asfaltbelægninger på alle kommunale stier. For at sikre den nuværende vejkapital afsættes der allerede i investeringsoversigten kr. 250.000 til renovering af asfaltbelagte stier.

På denne baggrund har Park- og Vejcenter valgt at undersøge behovet for opgradering af grusstier til asfaltbelagte stier. Derudover undersøges det om der er kommunale stier der mangler belysning.

Udtræk fra stifortegnelsen viser at der er anlagt ca. 17 km grusbelagte stier i varierende bredde og fremgår af kortbilaget med rød og grøn. Strækninger markeret med grøn foreslås opgraderet og drejer sig om følgende stier:

 

  • Vejlåstien (en del af Vestegnsruten med mange brugere, specielt i sommerperioden)
  • Voldstien (forbinder Vejleåstien med den asfaltbelagte del af Voldstien)
  • Ørnekærstien (foreslås opgraderet i forbindelse med udstykningen af arealet ved Ørnekærs Vænge)
  • Vejlebrostien (forbinder Vejleåstien med den asfaltbelagte del af Vejlebrostien)
  • Skelstien (forbinder Ishøj med Tåstrup)
  • Sidesti til Tranegilde Strandvej (forbinder Tranegilde Strandvej med Ishøj Strandvej) 

 

Af oversigtsskemaet fremgår forslag til opgradering, anlægsinvestering og årlige driftsomkostninger. Strækninger som opgraderes med belysning vil indgå i snerydningen.

En gennemgang af manglende belysning på de kommunale stier, viser at det udelukkende drejer sig om grusbelagte stier.

Af oversigtsskemaet fremgår det at den samlede anlægsinvestering langt overstiger beløbene afsat i investeringsoversigten, hvilket betyder at forslag til opgradering af grusstier som udføres i 2016 og 2017, bliver prioriteret så det kan afholdes indenfor den økonomiske ramme.

Park- og Vejcenter ansøger om at få kr. 500.000 i investeringsoversigten i 2016 frigivet til opgradering af Skelstien eksklusive belysning i 2016.  

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at kr. 500.000 i investeringsoversigten i 2016 frigives til opgradering af Skelstien eksklusive belysning i 2016

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Økonomi fremgår af vedlagt bilag og beløb er angivet ekskl. moms.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har fået et tilskud på kr. 620.000 til busfremkommelighed for buslinje 400S.

Sagsfremstilling

Park- og Vejcenter søgte, på baggrund af sag forelagt TBU i december 2014, i foråret 2015 om tilskud til "fremkommelighed der batter" for linje 400S, bilag A. Kravet til medfinansiering var min. 50 %. Såfremt der opnåedes tilsagn om tilskud, skulle der efterfølgende tages stilling til midler til medfinansiering.

Movia orienterede i august måned 2015 at Trafikstyrelsen har givet tilsagn om støtte på ca. 7 mio. kr. fra fremkommelighedspuljen, hvilket betyder at hele projektet "fremkommelighed der batter" kan gennemføres uden medfinansiering. Cowi som har udarbejdet rapporten har skønnet at anlægsøkonomien for Ishøjdelen udgør ca. kr. 620.000 inkl. projektering og uforudsete udgifter (25 %).

Ud over omlægning af linje 400S mellem Ishøj Station og Ishøj Stationsvej/Ishøj Boulevard, omhandler Ishøjdelen overvejende om samordning af signalanlæg.

Swarco som er signalleverandør i Ishøj Kommune har på baggrund af rapporten gennemgået alle berørte signalanlæg og er kommet til den konklusion, at to af anlæggene skal have udskiftet styreapparatet før samordordningsmodulet kan indbygges.

Tilskudsmidlerne må ikke anvendes til drift af eksisterende signalanlæg, hvilket betyder at Park- og Vejcenter reserverer kr. 150.000 på driftsbudgettet i 2016 til udskiftning af to styreapparater.

Omlægning af linje 400S er planlagt udført ved køreplanskift 14. december 2015 og får ingen betydning for den øvrige trafik i området. Øvrige anlægsarbejder forventes udført i 1. kvartal 2016.

Indstilling

Teknik- og bygningsudvalget vedtager, at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Indstillingen ændres til:

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at projektet gennemføres.

Tiltrådt.

Økonomi

Anlægsøkonomi (ekskl. moms):
Tilskud: kr. 620.000 inkl. projektudvikling og uforudsete udgifter.
Udskiftning af styreapparater: kr. 150.000

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.