Referat
Teknik- og Bygningsudvalget onsdag den 17. januar 2018 kl. 19:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Gildbroterrasserne ønsker at nedlægge de eksisterende affaldsskakter, da affaldssortering ændres i tråd med udvidelse af affaldssortering generelt i kommunen. Bebyggelsen har i dialog med Vestforbrændingen valgt en løsning, hvor kildesortering etableres i form af centrale sorteringssteder på nuværende affaldsøer. Nedlæggelsen af affaldsskakter kræver en dispensation fra BR15. Det indstilles, at der gives dispensation til det ansøgte.

Sagsfremstilling

Gildbroterrasserne ansøger om at nedlægge deres affaldsskakte.

Ved en generalforsamling, har beboerne fået en præsentation af lukning af affaldsskakte. Kildesorteringen vil udelukkende foregå ved nuværende affaldsøer ude i terrænet, og skaktene i opgangene vil blive nedlagt. Vestforbrændinggens løsningsforslag 1 vil blive anvendt for områdets affaldssortering. Forslaget blev vedtaget på generalforsamlingen den 25. oktober 2017.

Der er i Ishøj Kommune indført et nyt system for affaldsindsamling, hvilket gør, at affaldet skal kildesorteres og håndteres anderledes end før. For at kunne håndtere den ændrede affaldssortering, vil de eksisterende affaldsøer anvendes med kildesortering.

Bygningsreglementet (BR15) stiller krav om, at der i beboelsesbygninger med 3 etager og derover skal indrettes affaldsskakt for hver opgang. Dog gives der samtidig mulighed for, at kommunerne ud fra en konkret vurdering af miljømæssige og økologiske forhold kan meddele dispensation til nedlæggelse af skakte. Krav om indretning af affaldsskakter har været gældende siden det første landsdækkende bygningsreglement fra 1961. Bag reglementets krav ligger brugshensyn, dvs. hensyn til almindelig komfort og sundhedsmæssige hensyn, herunder specielt hvorledes hensynet til ældre og handicappede varetages.

I mange etageejendommes affaldsskaktsystemer, især dem af ældre dato, kan det være vanskeligt og bekosteligt at opfylde arbejdsmiljølovgivningen, der stiller krav om hygiejne og andre arbejdsforhold i forbindelse med tømning af affaldet, som manuelt skal bæres/køres fra kælder til terræn.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der meddeles dispensation til permanent lukning af affaldsskakter i Gildbroterrasserne, og at kildesorteringen håndteres på terræn ved nuværende affaldsøer.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Byggeloven § 22, BR 15, kap. 8.7, stk. 6.

Bilag

Resume

Der ansøges om at etablere rækkehuse ved Vejleåparken uden ovenlysvinduer. Sagen har været behandlet i TBU senest i december 2017, hvor udvalget gav afslag på det fremsendte projektforslag. Der er indkommet et revideret projektforslag, som i forhold til tidligere ansøgning alene forudsætter en dispensation fra kravet om ovenlysvinduer i lokalplanen, og der foreslås meddelt dispensation hertil.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet revideret forslag til opførelse af 58 nye rækkehuse fordelt med hhv. 26 langs Ishøj Søvej og 32 langs Ishøj Boulevard (det samlede antal huse er uændret). Sagen incl. dispensationsansøgninger har været forelagt på TBU i oktober 2016 og december 2017.

Borgmesteren og administrationen har holdt møde med AAB og en repræsentant fra beboerforeningen i januar 2018, og der er på den baggrund fremsendt et revideret projekt over rækkehusene. På dette møde blev der også gjort opmærksom på de oprindelige intentioner i lokalplanen og kommunens ønsker til kvaliteten i byggeriet.

Det reviderede projekt indeholder flere forskydninger pr. række end tidligere forslag, hvilket er i tråd med intentionen i lokalplanen, jf. lokalplanens § 7.1 skal bebyggelsen opføres som tæt-lav boligbebyggelse indenfor byggefelterne, som principielt vist på kortbilag 2.1 og 2.2. Det kan fortolkes både som forskydninger indenfor byggefeltet og som mulighed for men ikke krav til, at husene ligger på skrå i byggefeltet. Derfor skønnes, at intentionen imødekommes ved det øgede antal forskydninger pr. række.

Det reviderede projekt er godkendt af beboerforeningen, der ønsker at bevare kvaliteten i byggeriet. Derudover er det et ønske fra beboerforeningen, at ovenlysvinduer udgår. Det vil kræve en dispensation fra lokalplanen.

Området er omfattet af lokalplan 1.73 – Rækkehuse ved Vejleåparken.
Af § 8.7 fremgår, at ovenlys skal placeres på tagryg, som principielt vist på illustrations-bilag 1, figur A-D.

Der søges dispensation til, at ovenlyset helt udgår. Begrundelsen herfor er, at rækkehusene bliver smallere. De nye gennemlyste boliger er sikret et godt og kvalitetsmættet dagslysklima. Dagslysprocenten er uændret i boligerne. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der meddeles dispensation fra kravet om ovenlysvinduer i rækkehusbebyggelsen.

Beslutning

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at sagen sendes via Økonomi- og Planudvalget til Byrådet, som bedes drøfte det oprindelige ønske om vinklingen af de enkelte boliger. Formand Poul Jørgensen (O) og næstformand Henrik Olsen (A) ønskede at vedtage indstillingen og meddele dispensation fra kravet om ovenlysvinduer. Lennart Hartmann Nielsen (V) gjorde opmærksom på vigtigheden af at sikre dokumentation for, at støjkrav overholdes jf. §11.1 i lokalplanen.

Tiltrådt

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Bilag

Resume

MAX Burger på Stationsforpladsen søger om opsætning af logoskilt på bygningens nordøstlige facade ud mod Ishøj Stationsvej. Det er samme type skiltning, som MAX Burger tidligere har fået tilladelse til at opsætte af TBU i oktober 2017, og der er ikke modtaget indsigelser ifbm nabohøring. Skiltningen kræver tilladelse fra Ishøj Kommune. Det indstilles, at der gives tilladelse til den ønskede skiltning.

Sagsfremstilling

MAX Burger, beliggende på Ved Stationen 2, ansøger om tilladelse til at opsætte 1 stk. logoskilt med indbygget lyskilde. Logoskiltet måler 2700 x 1775 mm. og sættes op på bygningens nordøstlige grå facade mod Ishøj Stationsvej for at gøre Max Burger mere synlig mod nordøst.  

Området er omfattet af lokalplan 1.60 for Stationsforpladsen.
Af § 10.1 fremgår, at skiltning og reklamering skal ske i henhold til bilag 6, og at øvrig skiltning kun må ske efter aftale med Ishøj Kommune. 

Logoskiltet vil være LED bagbelyst, og der vil maksimalt være 300 LUX. LUX er et mål for, hvor kraftigt en flade er belyst. 300 LUX er standard for belysning for den type skilte. MAX Burger indretter gerne efter Kommunens anvisninger, hvis LUX skal have et andet maksimum.

Det vurderes, at opsætning af logoskilt på bygningens grå facade ved varegården fremstår som en del af en ensartet helhedsløsning.

Der er foretaget høring i lokalplanområdet, og der er ikke modtaget indsigelser.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der gives tilladelse til det ansøgte.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Planloven § 19.

Bilag

Resume

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Bøgely har sendt en henvendelse til Park-, Vej- og Miljøcenteret samt Børne- og Undervisningsudvalget vedrørende de trafikale forhold ved Børnehuset Bøgely. De søger om en hastighedsgrænse på 20 km/t samt etablering af  vejbump. Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at etablerer den ansøgte hastighedsgrænse på 20 km/t på en offentlig kommunal vej. Der er foretaget en hastighedsmåling, som viser at gennemsnitshastigheden er 25,6 km/t ved Bøgely.

Sagsfremstilling

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Bøgely har på baggrund af forældrenes utryghed drøftet trafikforholdende omkring Børnehuset Bøgely og rækkehusene i Bøgelunden (nr. 2 - 34).

På baggrund af drøftelserne foreslår bestyrelsen, at der konstrueres en form for vejbump eller forhindring sammen med en hastighedsregulering fra de tilladte 50 km/t til en maksimal hastighed på 20 km/t. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at sagen sendes, med anbefaling, til Teknik og Bygningsudvalget. Referat fra behandlingen i Børne- og Undervisningsudvalget er vedlagt som Bilag 1.

Trafiktekniske bemærkninger:
Der er fra den 14/6 til den 21/6 2017 foretaget en hastighedsmåling ud for Bøgelunden 2/Bøgely, som viste, at trafikken afvikles med en gennemsnitshastigheden er 25,6 km/t. Der er den 13. december 2017 foretaget en besigtigelse af forholdene fra kl. 7:45 til 8:15 (spidsbelastning aflevering) ved Bøgelunden 2/Bøgely. Det blev ikke observeret problemer for hverken forældre eller skoleelever i at krydse vejen, hvor trafikken blev afviklet med lav hastighed. Der var i hele spidsbelastningen ledige parkeringspladser på parkeringspladsen ved Bøgely, og såfremt forældrene parkerer ved Bøgely, behøves de ikke krydse vejen.

Bøgelunden er en offentlig kommunal vej. Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at etablere en hastighedsgrænse på 20 km/t på en offentlig kommunal vej. Den ansøgte hastighedsgrænse på 20 km/t kan derfor ikke imødekommes.

Der er hjemmel i lovgivningen til at etablere vejbump, og nedsætte hastighedsgrænsen til eksempelvis 30 km/t, men når trafikken afvikles med en gennemsnitshastighed 25,6 km/t er der ikke en vejteknisk begrundelse for at etablere vejbump og dæmpe hastigheden til 30 km/t når gennemsnitshastigheden i dag er 25,6 km/t.

Hastighedsmålingen er uddybet i Bilag 4.   

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at det ansøgte ikke imødekommes.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje, og færdselsloven.

Bilag

Resume

Tilstanden på de kommunale fortove er gennemgået i november 2017, og der er udarbejdet et økonomisk overslag på at forbedre tilstanden af fortovene. Der er desuden udarbejdet et forslag til fortovstrækninger, som kan renoveres fra 2018 til 2022, såfremt der afsættes yderligere midler til renovering af fortove. Det foreslås, at fortovet på Tranegildestien igennem Vildtbanegård renoveres i 2018.

Sagsfremstilling

Tilstandsvurdering af kommunale fortove
Park-, Vej- og Miljøcenteret har gennemgået 67,149 km kommunale fortove i november 2017. Der blev fortaget en visuel tilstandsvurdering.

Tilstandsvurderingen er foretaget efter en 5 trins karakterskala.

Hvis vi ønsker et serviceniveau, hvor alle fortove har en højere karakter end 4 (Fortov i mindre god tilstand) og 5 (Fortov i uacceptabel tilstand), så er investeringsbehovet følgende:
Udskiftning af 7.503 meter fortov klasse 4: 9,75 mio. kr.
Udskiftning af 2.847 meter fortov klasse 5: 2,61 mio. kr.
Sum : Udskiftning klasse 4 og 5: 12,36 mio. kr.

Såfremt strækninger med en uacceptabel tilstand renoveres over 5 år, er den årlige investering cirka kr. 525.000.

Tilstandsvurderingen er uddybet i notatet, som er vedlagt som Bilag 3.

Forslag til strækninger som renoveres i 2018 til 2022
Der er i budgetforliget for 2018 afsat kr. 400.000 til renovering. Det foreslås, at fortovet på Tranegildestien igennem Vildtbanegård renoveres. Strækningen er cirka 350 meter lang og vurderet som karakter 5 (fortov i uacceptabel tilstand).

Det er vurderet, at strækningen kan renoveres for kr. 400.000. 

Der vedlagt forslag til renovering af strækninger for perioden 2018 til 2022. Forslaget er vedlagt som Bilag 5. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der anvendes kr. 400.000 til renovering af fortovet på Tranegildestien igennem Vildtbanegård.

Beslutning

Til indstillingen tilføjes:
... og det søges indarbejdet i forbindelse med budgetforhandlinger, at der afsættes 525.000 kr. årligt fremtil 2022.

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Hermed præsenteres en redegørelse for Center for Ejendomme og Byggesagers arbejde med drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger i 2017 samt en handleplan med forslag til prioritering af tiltag og budget for 2018 (bilag A). Særligt skal udvalget tage stilling til, om der skal igangsættes en fokuseret indsats på legionellabekæmpelse på særligt udvalgte institutioner.  

Sagsfremstilling

Ud fra det afsatte budget til central vedligeholdelse (udvendig+teknik) arbejder Center for Ejendomme og Byggesager systematisk med drift- og vedligeholdelse af den kommunale bygningsmasse. Vedligeholdelsesmidlerne prioriteres og anvendes til planlagt og akut vedligeholdelse samt drift med udgangspunkt i gennemførte bygningssyn.

På mødet orienteres om status for projekter gennemført i 2017. Derudover foreslås prioritering af midler til drift- og vedligehold i 2018 som et forslag til  den årlige vedligeholdelsesplan (bilag A).  I 2018 foreslås særligt prioriteret følgende større enkeltopgaver:
Tag på Bredekærgård, Renovering af baderum på Vandrehjemmet, Renovering Murværk på bl.a. Ishøj Gård Familiecenter og Kærbo Omsorgscenter, Rotteforebyggelse og Legionella bekæmpelse. Desuden udføres mindre vedligeholdelsesopgaver på andre kommunale ejendomme.

Som en del af prioriteringerne for 2018 indgår første step i en legionella plan. På mødet drøftes, om kommunen ønsker at arbejde med legionellabekæmpelse, samt om dette skal indgå i vedligeholdelsesplanen eller igangsættes som et særskilt projekt.  

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager redegørelsen for 2017 til efterretning og vedtager, at handleplanen for Drift- og Vedligehold 2018 følges (bilag A – gennemgås på mødet).

Beslutning

Tiltrådt

Udvalget ønsker en redegørelse for elevatorudbuddet på mødet i marts.

Økonomi

Midler for kommunens centrale drifts- og vedligeholdelsespulje udgør i 2017 ca. kr. 13.700.000 og fremgår af bilag A.

Bilag

Resume

I forbindelse med udpegning af sammenhængende naturområder til Grønt Danmarkskort orienteres udvalget om etablering af lokale naturråd.

Ishøj Kommune har i samarbejde med seks kommuner etableret et lokalt naturråd bestående af otte organisationer som repræsenterer erhvervs- og natur-, miljø- og fritidsinteresser.

Sagsfremstilling

Grønt Danmarkskort er et nationalt planredskab der skal bruges til at sikre eksisterende natur og skabe større og mere sammenhængende naturområder på tværs af kommuner.  I august 2017 har Erhvervsministeriet pålagt kommunerne at udpege et naturråd, der skal bistå kommunerne med at udpege de grønne områder, som skal indgå i Grønt Danmarks kort.

Ishøj Kommune skal ifølge bekendtgørelsen danne naturråd i samarbejde med Albertslund, Ballerup, Glostrup, Herlev, Høje Tåstrup og Vallensbæk Kommuner (bilag 1). Senest den 1. november 2017 vælges en sekretariatskommune for naturrådet. Høje Tåstrup Kommune har den 25. oktober meddelt, at de varetager sekretariatsfunktionen for kommunerne med konsulentbistand fra Niras.

Naturrådet skal bestå af landsdækkende erhvervsorganisationer, nationale og lokale naturorganisationer, hvor der skal tilstræbes en ligelig repræsentation af erhvervs- og natur-, miljø- og fritidsinteresser. Naturrådet skal være nedsat senest 15. januar 2018, og rådet skal være færdige med deres arbejde senest 15. juli 2018, hvor rådet nedlægges. 

For dette lokale naturråd er der indmeldt 8 organisationer (bilag 2), hvor der i alt vil være 10 medlemmer. Det er tilstræbt at så mange som muligt kan deltage. Rådets rolle er både at komme med gode råd om udpegning af naturområder og bistå med lokal viden. Kommunerne vurderer om naturrådets udpegninger skal indgå i det kommende Grønt Danmarkskort.

Tilsvarende orienteringspunktet fremlægges for Klima- og Miljøudvalget.
 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Alle Kommuner bidrager økonomisk efter en fordelingsnøgle baseret på indbyggertal. Ishøj Kommunes andel udgør ca. 17.000 kr., som finansieres via driftsmidler.   

Lovgrundlag

BEK nr. 971 af 07/08/2017

Bilag

Resume

Movia igangsætter fra den 25. marts og tre måneder frem et forsøg med omlægning af buslinje 127 på strækningen mellem Vejlebrovej og Industriskellet, så den kører ad Industriskellet i stedet for Ishøj Strandvej til betjening af Seniorværkstedet.

Sagsfremstilling

Ishøj Seniorråd har forslået en ændring af ruten til Fasanparken ved at lade bussen køre ad Vejlebrovej fra Ishøj Strandvej og videre ad Industriskellet og tilbage på Ishøj Strandvej via rundkørslen. På den forslåede ruteændring ønskes der opsat to ekstra stoppesteder: et på Industriskellet (Seniorværkstedet) og et ved Fasanskellet (Netto). Forslaget har ikke betydning for de eksisterende stoppesteder på ruten, men med to ekstra stop kan der blive tale om forlænget køretid, hvilket Movia skal undersøge om er muligt i forhold til gældende køreplan.

Park- Vej- og Miljøcenter vil foreslå, at det i første omgang udføres som et forsøg, da parkeringsproblematikken omkring fredagsbønnen ikke er endelig løst.

Movia har i december 2017 prøvekørt ændringsforslaget og har meldt tilbage, at det kan holdes inden for gældende køreplan ved etablering af et stoppested (Seniorværkstedet).

Hvis det efter forsøgsperioden besluttes at ændre ruten, og den kan holdes inden for gældende køreplan, vil udgiften til etablering af stoppested ved Seniorværkstedet, inklusive buslæskærm beløbe sig til kr. 50.000.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at forslaget tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse af Lov om kommunernes styrelse fastsætter udvalgene selv deres forretningsorden.

Forretningsordenen er gældende for alle udvalg. Det enkelte udvalg har dog mulighed for at tilrette forretningsordenen, hvis der er særlige forhold som ønskes indarbejdet.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget drøfter forretningsordenen for Teknik- og Bygningsudvalget og indstiller til godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt

Der henvises til Byrådets drøftelse af ændringsforslag på Byrådsmødet d. 9/1-2018.

Bilag

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø 18 - Tilmelding
KL´s kommunalpolitiske konference på teknik og miljøområdet, TEKNIK & MILJØ´18, afholdes den 12.-13. april 2018 i Aarhus.

Først i februar udsendes valgmuligheder for udflugter og møder mm. til de udvalgsmedlemmer, der ønsker at deltage på konferencen.
Da der er rift om pladserne, er det vigtigt med en hurtig tilbagemelding. 


Vedhæftet udkast/forslag til mødekalender for KMU/TBU 2018 .
17. januar
14. februar
21. marts
18. april
23. maj
20. juni
22. august
19. september
10. oktober
21. november
12. december


Orientering om afgørelse fra Statsforvaltningen vedr. Engsvinget 8.
Der er den 27. januar 2016 givet byggetilladelse til et enfamiliehus på ejendommen Engsvinget 8, og i den forbindelse er der bygget en massiv skorsten. Administrationen har i sin tid vurderet, at skorstenen var undtaget fra det skrå højdegrænseplan som nævnt i Bygningsreglementet.

Sagen er blevet påklaget til Statsforvaltningen af Mosevej 7 og 9. Statsforvaltningen har den 12. december 2017 afgjort, at Ishøj Kommune ikke har begrundet undtagelsen fra det skrå højdegrænseplan godt nok. Statsforvaltningen har derfor tilbagesendt sagen til kommunen med henblik på en ny vurdering af skorstenens omfang. Denne vurdering foretages af administrationen.


Delegationer
Oversigt over sager, hvor Byggesager har benyttet delegationer. 
Der er ikke givet dispensationer i december.


Opfølgningsnotat fra forrige møde.  

Beslutning

Til efterretning.

Bilag