Referat
Teknik- og Bygningsudvalget onsdag den 17. februar 2021 kl. 19:15

Via Microsoft Teams

Resume

I forbindelse med rådhusrenoveringen og ombygningerne på etage 2, er renoveringsprocessen af Byrådssalen tidligere blevet godkendt. Nu går den sidste del af renoveringen i byrådssalen i gang, der omhandler renovering af klimaskærmen.

Sagsfremstilling

På TBU i april 2019 var renoveringsarbejderne vedrørende byrådssalen på dagsordenen. Ventilation er udført i sommeren 2020, nu henstår kun arbejderne vedrørende klimaskærm, og de omhandler udskiftning af glas og renovering af rammer og solafskærmning. Dette arbejde bliver udført i februar og marts i indeværende år. Opgaven har været udbudt som indbudt licitation med 4 firmaer, og der er herudfra indgået aftale med Casadana, et lokalt firma, omkring udførelsen. Hermed er de aftalte projekt med renovering af Byrådssalen afsluttet.

Økonomi

Til udførelse af arbejderne på byrådssalen har der været afsat 6 mio. kr. Pt. henstår der ca. 2,6 mio. til renoveringen af klimaskærmen, og der er indgaet aftale med Casadana på 1,63 mio. kr. Herudover kommer der ca. 15% til uforudsete udgifter. Så der kommer til at henstå ca. 0,8 mio. kr., der enten kan bruges til at renovere yderligere klimaskærme på etage 2, eller som kan lægges i kommunekassen.

Der er ikke afsat budget til udskiftning af vinduer og solafskærmning på mødecenteret på etage 2. Det skønnes, at udgifter hertil vil udgøre ca. 4 mio. kr.

En del af mindreudgifterne i denne sag kan finansiere udgifter til opførelse af toiletter i kommunens nyttehaver.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at:

 • orienteringen om afslutning af projekt med renovering af klimaskærmen i byrådssalen tages til efterretning
 • der gives en negativ tillægsbevilling på 800.000 kr., og de overskydende midler lægges i kommunekassen

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Center for Park, Vej og Miljø har udarbejdet et forslag til etablering af niveaufrie adgange fra Baldersbækstien til stoppestederne på Ishøj Parkvej og forslag til udvidelse af eksisterende fortov i vestlig side af stamvejen i Ørnekærs Vænge.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelsen af Bovieran, boliger til 55+ samt rækkehuse, har grundejerforeningen Ørnekærgård fremsendt et ønske om at forbedre adgangsforholdene for forgængere i og omkring Ørnekærs Vænge, dels ved at skabe en niveaufri adgang til stoppestederne på Ishøj Parkvej og dels ved at udvide det enkeltrækket fortov langs stamvejen i Ørnekærs Vænge.

I dag er det kun muligt at tilgå stoppestederne på sikker vis via trapper fra Baldersbækstien. Såfremt man skal tilgå dem på anden vis, evt. med rollator eller barnevogn, skal man ud og gå på Ishøj Søvej og muligvis også krydse Ishøj Parkvej.

Center for Park, Vej og Miljø (PVM) har udarbejdet et forslag til niveaufrie adgange til stoppestederne på Ishøj Parkvej ved Baldersbækstien, hvor der kun er trapper i dag.

Løsningsforslaget er vedlagt som bilag og overslagsmæssigt er etableringsomkostningerne estimeret til kr. 250.000 ekskl. moms.

I forhold til flere fortove i området, er det PVM´s vurdering at den bedste løsning er at udvide eksisterende fortov og ikke etablere et nyt fortov på modsatte side for at tilgodese træerne langs stamvejen.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Niveaufri adgang

Der er ikke afsat midler i budgettet til etablering af niveaufrie adgange til stoppestederne på Ishøj Parkvej, som beløber sig til ca. kr. 250.000 ekskl. moms. Hvis det er en løsning, som ønskes udført, skal midlerne hertil frigives.

Fortov

I forhold til selve udvidelsen af fortovet, er det muligt at afholde udgiften til en udvidelse af det eksisterende fortov over Center for Park, Vej og Miljøs driftsbudget.


Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager forslagene til efterretning forud for mødet med Grundejerforeningen Ørnekærgård.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Center for Park, Vej og Miljø har udarbejdet et forslag til gennemførelse af reparations- og vedligeholdelsesarbejder på kommunens bygværker i 2021, på baggrund af et generaleftersyn fra 2019.

Sagsfremstilling

Broconsult har i 2019 udført generaleftersyn af alle kommunens bygværker. Generaleftersynet anbefales udført hvert femte år og omfatter en tilstandsvurdering af de enkelte konstruktionselementer samt for bygværket som helhed. Skader registreres med angivelse af årsag og forslag til udbedringer.

På baggrund af generaleftersynet er der udarbejdet et forslag til reparations- og vedligeholdelsesarbejder i 2021.  

Der er foretaget en prioritering af over- og underføringer (OF og UF) mv. med det formål at sikre den nuværende brokapital. Denne optimering er sket ud fra hensyntagen til tilstandskarakter og den økonomiske ramme. 

Renoveringsforslag fremgår af oversigtskort.   

Renoveringsarbejderne udføres i perioden fra februar til september 2021.  

Økonomi

Udgifter til betonbygværker afholdes over Center for Park, Vej og Miljøs driftsbudget. Driftsmidlerne er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager forslaget til prioritering af renoveringsarbejderne til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Med udgangspunkt i Ishøj Kommunes Klima- og Miljøpolitik er der udarbejdet et udkast til en Strategi for Mobilitet. Dette dagsordenspunkt vil indgå som en del af det fælles temamøde for Klima- og Miljøudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget til fælles drøftelse og kommentering. På temamødet vil Strategi for Mobilitet blive præsenteret af Laura Bøndergaard Andreasen fra CBU.

Sagsfremstilling

På baggrund af Ishøj Kommunes Klima- og Miljøpolitik vil der blive udarbejdet fem klimastrategier:

 • Strategi for klimatilpasning
 • Strategi for mobilitet
 • Strategi for CO2-reduktuion
 • Strategi for miljø
 • Strategi for natur- og friluftsliv

Strategierne skal sætte en politisk ramme og retning for de kommende års arbejde på klimaområdet. Det er tanken, at strategierne også tænkes i en kobling til FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed. Hver strategi vil indeholde en vision for retningen på de kommende års arbejde, samt en handleplan, hvor igangværende og mulige fremtidige initiativer beskrives. I første omgang er der udarbejdet strategier for henholdsvis mobilitet og klimatilpasning.

Som opfølgning på Klima- og Miljøpolitikken, og da vi som kommune ønsker at at være med til at tage ansvar for en bæredygtig omstilling, har administrationen på det tekniske område udarbejdet et forslag til en Strategi for mobilitet.

Strategi for mobilitet

Strategi for mobilitet beskriver, hvordan Ishøj Kommune i de kommende år vil arbejde for at fremme den bæredygtige omstilling i transportsektoren. Strategien beskriver bl.a. konkrete tiltag, der skal få flere til at cykle, en byplanlægning der skal fremme den kollektive trafik og skabe gode overgange mellem miljøvenlige transportformer samt en plan for udrulningen af ladestandere i kommunen.

Strategien indeholder en handleplan, hvor de kommende handlinger på området er opridset. Det er bl.a. handlinger som styrkelse af grønne forbindelser i byplanlægningen, intensivering af insatsen for at få borgerne til at cykle, fokus på gode skift og rigtige forbindelser i den kollektive trafik samt en plan for at styrke ladeinfrastrukturen til el-biler i kommunen.

Der ligger et iboende dilemma i at lægge en strategi for mobilitet. På den ene side arbejder vi for en fleksibel og fri bevægelighed for alle. På den anden side lægger vi i strategien op til, at vi som kommune ønsker at være med til at påvirke, hvordan borgerne bevæger sig og med hvilke transportmidler. Vi har i byplanlægningen et styringsværktøj, og de valg, vi tager i udformningen af vores by, er afgørende for, hvordan vi som borgere og brugere bevæger os. Det vil dermed altid være et valg, om vi vil fremme den bæredygtige transport og i nogle tilfælde favorisere denne omstilling på bekostning af de traditionelle diesel- og benzinudledende køretøjers vilkår. I nogle tilfælde vil et tilvalg af bæredygtige transportformer uvægerligt betyde en indskrænkning, eller et fravalg, af den traditionelle CO2-tunge trafik. Fx er parkeringsnormen i bykernen et værktøj, vi som kommune kan rykke ved for at styrke incitamentet til at benytte den offentlige transport.

Det er vurderingen, at strategien er tilvejebragt på myndighedernes eget initiativ og ikke er reguleret ved lov, bekendtgørelse, cirkulære eller lign., og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager Strategi for Mobilitet, forudsat at udvalgets bemærkninger og ændringer bliver indarbejdet.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget vedtager, at udvalgets bemærkninger og ændringer bliver indarbejdet, og at Strategi for Mobilitet behandles igen på de næste udvalgsmøder i Klima- og Miljøudvalget og i Teknik- og Bygningsudvalget.

Bilag

Resume

Med udgangspunkt i Ishøj Kommunes Klima- og Miljøpolitik er der udarbejdet et udkast til en strategi for klimatilpasning. Dette dagsordenspunkt vil indgå som en del af det fælles temamøde for Klima- og Miljøudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget til fælles drøftelse og kommentering. På temamødet vil Strategi for Klimatilpasning blive præsenteret af Cæcilie Færch fra CEJ.

Sagsfremstilling

På baggrund af Ishøj Kommunes klima- og miljøpolitik vil der blive udarbejdet i alt fem klimastrategier:

 • Strategi for klimatilpasning
 • Strategi for mobilitet
 • Strategi for CO2-reduktion
 • Strategi for miljø
 • Strategi for natur- og friluftsliv

Strategierne skal sætte en politisk ramme og retning for de kommende års arbejde på klimaområdet. Det er tanken, at strategierne også tænkes i en kobling til FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed. Hver strategi vil indeholde en vision for retningen på de kommende års arbejde, en handleplan, hvor igangværende og mulige fremtidige initiativer beskrives, ligesom der i strategierne også er oplistet nogle konkrete handlinger for, hvordan kommunen vil arbejde med strategierne. I første omgang er der udarbejdet strategier for henholdsvis mobilitet og klimatilpasning. De sidste tre strategier udarbejdes i løbet af 2021.

Strategi for klimatilpasning

Strategi for klimatilpasning beskriver, hvordan Ishøj Kommune i de kommende år vil arbejde med håndtering af vand i natur og byområder. Strategien giver et samlet overblik over kommunens igangværende indsatser på området og lægger op til, at klimatilpasning i Ishøj fremover bruges aktivt som et værktøj til at skabe flere grønne og rekreative løsninger til gavn for kommunens borgere. Som eksempler på konkrete handlinger i strategien kan nævnes, at der ønskes udarbejdet et katalog med ideer til, hvordan kommunen i fremtiden kan støtte borgere og virksomheder i at tage et øget ansvar for håndtering af vand på private grunde og i lokalområderne. Samt, at det i forbindelse med kommunens generelle planlægning af nybyggeri, større renoveringer og befæstning af større arealer sikres, at vand kan løbe hen og opsamles der, hvor det gør mindst skade.

Klimatilpasningsopgaven indeholder en række dilemmaer. Herunder, at udgifterne til klimatilpasningsprojekter skal håndteres på den korte bane, mens fordelene først vil vise sig på lang sigt. Projekter for klimatilpasning skal sættes i gang, før problemerne opstår, og som oftest vil gevinsten vise sig ved, at man undgår en situation, som derfor bliver ved med ”blot” at være en teoretisk mulighed. Problem og gevinst ved projekterne vil ikke nødvendigvis blive tydelig for kommunens borgere, hverken på kort sigt eller lang sigt. Derfor er det vigtigt, at der skabes synergi og anden værdi i klimatilpasningsprojekter, såsom etablering af nye rekreative områder. Desuden er der et dilemma omkring afvejning af ønsket om at aflede vand ved hjælp af grønne og rekreative områder versus ønsket om at udgå forringelser af eksisterende naturområder.

Det er vurderingen, at strategien er tilvejebragt på myndighedernes eget initiativ og ikke er reguleret ved lov, bekendtgørelse, cirkulære eller lign., og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager strategi for klimatilpasning forudsat, at udvalgets bemærkninger og ændringer bliver indarbejdet.

Beslutning

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at udvalgets bemærkninger og ændringer bliver indarbejdet, og at Strategi for Klimatilpasning behandles igen på de næste udvalgsmøder i Klima- og Miljøudvalget og i Teknik- og Bygningsudvalget.

Bilag

Sagsfremstilling

Liste over administrativt meddelte afgørelser.

Tilmelding til KL's Teknik- og Miljøkonference 2021 er åben.

Konferencen foregår virtuelt den 16. april 2021 og temaet er "Kommunalvalg - By, borger og bæredygtighed". KL's invitation findes under bilag.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udover de af sagen fremsatte orienteringer, drøftede Teknik- og Bygningsudvalget på udvalgsmødet Letbanen ekspropriationsforretning. Udvalget har gjort opmærksom på, at de gerne vil modtage det materiale, der er sendt ud angående ekspropriationsforretningen og at dette tages til referat.


Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, vil vi ved virtuelle møder oprette et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.