Referat
Teknik- og Bygningsudvalget tirsdag den 17. maj 2022 kl. 16:30

Mødelokale Vandværket, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

Resume

Der skal træffes beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 1.96 samt Kommuneplantillæg nr. 2. Sagen blev forelagt udvalget i april, men behandlingen blev udskudt, da udvalget ønskede at besigtige området inden. Oplægget er det samme, som blev fremlagt til mødet i april.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget omfatter Ishøj Søndergade 3, samt Pilemøllevej 6-10 i den sydøstlige del af Ishøj Landsby.


Forslaget gør det muligt at opføre 21 nye boliger som dobbelthuse og enfamiliehuse, og der er stillet krav i lokalplanforslaget til blandt andet højde, materialer, beplantning, byggelinjer, klimatilpasning samt antallet af nye boliger.


Lokalplanforslaget, samt forslag til kommuneplantillæg, har været i høring i otte uger, og i perioden har Ishøj kommune modtaget fire indsigelser, der omhandler trafik, reduktion af skovbyggelinje, højde og etager, drænledning, terrænregulering, en tidligere afgørelse fra 2003 fra Naturklagenævnet, den løbende dialog mellem borgere og Ishøj Kommune i lokalplanprocessen og bilag-IV arter.


Administrationen foreslår ændringer til placering og formulering af §´er, der omhandler byggelinjer, samt afløbskoefficient og befæstelsesgrad. Beskrivelse og bemærkninger til indsigelserne fremgår af høringsnotatet.


Miljøministeriet har derudover sendt en sindet-skrivelse, hvori der beskrives, hvor meget de har i sinde at reducere skovbyggelinjen med på lokalplanområdet, når de skal lave en endelig afgørelse, efter lokalplanforslaget og kommuneplantillægget vedtages endeligt. Sindetskrivelsen har betydet, at der konkret er ændret i bebyggelsesplanen for Pilemøllevej 6-10, så byggelinjerne her vil stemme overens med Miljøstyrelsens krav til afstande fra skoven til ny bebyggelse på delområdet B. Den nye bebyggelsesplan for delområde B er vedhæftet høringsnotatet. Miljøstyrelsens sindetskrivelse er også vedlagt som bilag.


Afgørelsen af miljøscreening af lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg har været i høring i 4 uger, og der er ikke modtaget indsigelser hertil.

Lovgrundlag

Planloven

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at lokalplan 1.96 Boligområde, Ishøj Landsby Syd samt kommuneplantillæg nr. 2 vedtages endeligt og offentliggøres med de forslåede ændringer.

Beslutning

Tiltrådt, dog med ønske om at den maksimale byggehøjde skal være 7,5 meter for at imødekomme indsigelserne.

Bilag

Resume

Ishøj Byråd godkendte i juni 2018 de seks hovedpolitikker. Samlet fungerer de som værdibaserede styredokumenter, der beskriver hvilken overordnet retning, der ønskes for Ishøj.

Ishøj Byråd besluttede på deres møde den 1. marts en model for revision af de seks hovedpolitikker, hvor hver politik i revisionen har et af de stående fagudvalg som primært udvalg.

Sagsfremstilling

Processen, revidering og gennemskrivning af politikkerne tilpasses, så alle udvalg kan komme med input til alle politikker, og tidsplanen justeres i forhold til byrådets seminar i slutningen af oktober 2022.

Hovedpolitikkerne behandles i de stående udvalg i maj med henblik på at revidere og redigere i tekst og indhold, så politikkerne får en opdatering. På udvalgsmøderne i juni bliver der mulighed for at kommentere på de øvrige politikker, som det relevante fagudvalg ikke har behandlet i maj. I perioden august - oktober vil der således være mulighed for at drøfte input til strategier og involvering af relevante interessenter.

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget godkender den reviderede tidsplan og proces og beslutter, hvilke indholdsdele, der skal redigeres i miljøpolitikken.

Beslutning

Tiltrådt. Udvalget ønsker, at miljøpolitikken videreføres i sin nuværende form, og der arbejdes videre med strategier og handleplaner, samt at miljøpolitikken suppleres med et afsnit om dette.

Bilag

Resume

Status på byggeri af 30 nye plejehjemspladser ved Kærbo fremlægges til orientering. Til godkendelse i Teknik- og Bygningsudvalget fremlægges desuden oplæg om at inddrage ekstern bygherrerådgiver.

Sagsfremstilling

Den 1. marts 2022 besluttede byrådet, at Ishøj Kommune selv skal opføre og drifte 30 nybyggede plejehjemspladser ved Kærbo.

Administrationen er gået i gang med at planlægge byggeprocessen, og første foreløbige bud på en tidsplan er vedlagt. I henhold til tidsplanen forventes de nye plejeboliger klar til indflytning i første halvdel af 2025. Det er planen, at brugernes input til indretning indsamles i efteråret 2022. Brugerne er bl.a. beboere, bestyrelse, eksterne brugere, medarbejdere, senior- og tilgængelighedspanel mfl. Herefter udarbejdes udbudsmateriale, hvorefter firmaer kan indsende tilbud, der blandt andet skal indeholde et bud på byggeriets arkitektur. Selve byggeriet forventes af vare halvandet år og forløbe ca. fra januar 2024 til forår 2025.

Det er nødvendigt at tilknytte en ekstern bygherrerådgiver til projektet med viden om de særlige økonomiske og juridiske rammer for alment byggeri. Der er brug for en bygherrerådgiver med viden om alment byggeri på trods af, at det er Ishøj Kommune selv, der bygger, og ikke et alment selskab. Det skyldes, at der bygges efter lov om almene boliger, og det derfor er de juridiske og økonomiske rammer fastsat heri, der gør sig gældende. Rådgiveren vil, som noget af det første, få til opgave at udarbejde et overslag over projektets økonomi og rammerne for det. Center for Ejendomme har gode erfaringer med at bruge Lilholm & Partnere i forbindelse med renovering af Brohuset. De er stærke i de juridiske og økonomiske rammer og har bidraget til, at de første etaper i Brohuset har holdt økonomi og tidsplan i et svært marked. Derfor ønsker Center for Ejendomme at bruge samme rådgiver til byggeriet af de 30 plejehjemspladser ved Kærbo.

Social- og Sundhedsudvalget bliver fagudvalg for byggeriet og vil løbende blive orienteret om projektet. Næste orientering forventes at blive fremlagt i efteråret. Den vil bl.a. indeholde en opsamling på brugernes input og ønsker til indretningen. I den sammenhæng vil Social- og Sundhedsudvalget også få mulighed for at komme med input til indretningen.

Sagen fremlægges sideløbende i Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget.

Økonomi

En ekstern bygherrerådgiver tilknyttet projektets afklaringsforløb, udbudsproces og projektering forventes at koste ca. 1,4 millioner kr. Bygherrerådgiveren vil sammen med kommunens eksterne revision gennemgå og sikre, at de økonomiske rammer og retningslinjer for opførelse af almene plejeboliger er afdækket og anvendes i forbindelse med projektet. Det skønnes, at udgifterne til revisionen udgør ca. 100.000 kr. til denne rådgivning. Udgifter til bygherrerådgiver og revision kan finansieres over det afsatte rådighedsbeløb i 2022 til ”Udvidelse af Kærbo med 30 pladser”.

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget tager orientering omkring byggeprocessen til efterretning.

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der bevilliges 1,4 millioner kr. til bygherrerådgiver Lilholm & Partnere og 100.000 kr. til ekstern revision med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2022 til ”Udvidelse af Kærbo med 30 pladser”.


Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Behovet for yderligere boliger til ukrainske flygtninge vil sandsynligvis stige, og derfor er der overvejelser om etablering af en mindre pavillionby for enden af Vejlebrovej.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune skal løbende modtage ukrainske flygtninge og sikre dem en anstændig bolig i kombination med tilbud om skole, daginstitution og jobmuligheder m.v.

Disponible samt kommunalt ejede og administrerede boliger bliver hurtigt opbrugt, og derfor skal der søges efter alternativer. En mulighed er etablering af en pavillionby på det parkeringsareal for enden af Vejlebrovej, som blev indrettet og asfalteret i forbindelse med Region Hovedstadens oprettelse af et vaccinecenter i Idræts- og Fritidscentret. En del af arealet er i dag under indretning til skaterbane og nye baner til padeltennis.

Arealet er beliggende i den grønne kile, og der er derfor behov for en dispensation fra Byplanvedtægt 10, hvis arealet skal tages i brug til placering af pavillioner.

Kommunen kan meddele en dispensation med en varighed på 5 år på betingelse af

 • at Indenrigs- og Boligministeriet godkender
 • at der gennemføres en naboorientering
 • at beslutningen offentliggøres.

Forinden skal der gennemføres en sædvanlig politisk behandling.

Kommunens mulighed for at meddele denne dispensation er således begrænset af et tidsperspektiv.

Der efterlyses en forhåndstilkendegivelse fra udvalget til administrationens videre arbejde mod en dispensation, forudsat behovet måtte opstå og forudsat en politisk beslutning, der peger denne vej.


Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forudsat øvrige tilladelser og beslutninger er på plads, imødekommes en midlertidig dispensation på det aktuelle areal med henblik på indretning af en pavillionby med tilhørende byrum og manøvreareal.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Økonomi- og Planudvalget har på mødet den 28. marts besluttet, at der i forbindelse med budget 2023 udarbejdes et fælles rådighedskatalog på 22 mio. kr. Arbejdet igangsættes på udvalgsniveau i maj med en fælles sagsfremstilling til fagudvalgene.

Sagsfremstilling

På budgetseminar den 8. marts 2022 blev der givet en status på kommunens økonomiske situation og udvikling. Derudover blev der drøftet fokusområder, som skal indgå i administrationens budgetarbejde som forberedelse af oplæg til budget 2023-2026. Det er på nuværende tidspunkt for tidligt præcist at vurdere den økonomiske status ligesom størrelsen af service- og anlægsrammen først forventes kendt ultimo juni 2022. Det er trods de mange usikkerheder, der foreligger på dette tidspunkt administrationens vurdering, at det er nødvendigt, at der udarbejdes et rådighedskatalog med henblik på at overholde servicerammen. Økonomi- og Planudvalget har på møde den 28. marts besluttet, at der udarbejdes et rådighedskatalog på 22 mio. kr. med følgende fordeling på udvalgsniveau:

Der blev på budgetseminaret den 8. marts forelagt forskellige metoder og tilgange til, hvordan fagudvalgene kan tilgå opgaven med at udarbejde forslag til rådighedskataloget. Til inspiration blev der peget på følgende metoder og tilgange:

 • Benchmark (nøgletal). Sammenligning af Ishøj Kommunes udgifter med andre kommuner, for på den måde at se, hvor der evt. er områder, hvor Ishøj Kommune ligger højt udgiftsmæssigt. På den baggrund kan der udarbejdes forslag om at tilpasse til f.eks. landsgennemsnit, gennemsnit for sammenlignelige kommuner eller lign.
 • Analyse af udvalgte fagområder. Ved at analysere et område, kan det vurderes, om der kan findes besparelser ved f.eks. at ændre nuværende praksis på området. Kan der effektiviseres på området?
 • Idékatalog med konkrete forslag til budgetbesparelser.
 • Eller en kombination af overstående.

Med baggrund i overstående har Økonomi- og Planudvalget besluttet, at fagudvalgene drøfter budgettet inden for fagudvalgets område på møderne i maj og juni med henblik på at afsøge områder, hvor økonomien kan tilpasses, og i hvilken retning reduktionsforslagene kan formuleres. Administrationen vil på møderne bidrage med indledende eksempler på forslag til reduktionsmuligheder. Fagudvalgene indmelder deres forslag til rådighedskataloget vedrørende serviceudgifter ultimo 2022.

Til at understøtte drøftelsen er vedhæftet nøgletal specifikt for fagudvalgets område. Vedhæftede nøgletal er dels officielle nøgletal fra VIVE, Det nationale forsknings- og analysecenter og dels budget og regnskabstal fra kommunens økonomisystem, trukket ud fra VIVE´s funktionsopdeling. Nøgletallene er ikke udtømmende for hele fagudvalgets økonomi. Derudover kan der henvises til KL´s nøgletal "Kend din kommune".

Økonomi

Materialet vedr. budget 2023-2026 fremlægges i forbindelse med høring i sidste halvdel af august 2022.


Indstilling

Fagudvalget drøfter budget 2023 inden for udvalgets områder med henblik på at finde råderum svarende til rammen i sagsfremstillingen, dvs. forslag til mulige besparelser vedrørende servicerammeudgifter, herunder drøfter hvilke sigtepunkter administrationen i forberedelse af råderumskataloget skal arbejde efter.

Beslutning

Teknik og Bygningsudvalget indstiller, at der i råderumskataloget arbejdes videre med at spare følgende servicerammeudgifter: 1,5 mio. kr. på asfaltrenovering og 1,5 mio. kr. på bygningsvedligehold. Udvalget ønsker at få forelagt konsekvenserne af en besparelse på bygningsvedligehold, inden der træffes endelig beslutning.

Bilag

Resume

Som en del af budgetproceduren indgår, at fagudvalgene skal drøfte anlægsplanen (investeringsoversigten) for budget 2023-2026, herunder prioritering af eventuelle anlægsønsker og omprioriteringsforslag med henblik på overholdelse af anlægsrammen.

Sagsfremstilling

På budgetseminar den 8. marts 2022 blev der givet en status på kommunens økonomiske situation og udvikling. Som en del af denne status indgik anlægsområdet, der er omfattet af de økonomiske aftaler, som KL og regeringen indgår. Anlægsbudgettet for 2023 er samlet set 95 mio. kr., hvilket er ca. 17 mio. kr. over den tekniske anlægsramme, som forventes udmeldt fra KL 1. juli 2022. Det skal endvidere bemærkes, at der forventes at komme en yderligere udgift på 2,5 mio. kr. i 2023 til kommunens andel af P-dæk på Ishøj Bycenter, hvilket vil øge overskridelsen yderligere.


Tabel 1. Anlægsbudget for budget 2023-2026


2023

2024

2025

2026

Vedtaget ved budget 2022

92.320

76.480

18.540

6.350

Tillægsbevillinger

3.150

-2.350

525

2.725

I alt

95.470

74.130

19.065

9.075


Teknisk anlægsramme*

78.000

78.000

78.000

78.000

Overskridelse af teknisk anlægsramme

17.470

-3.870

-58.935

-68.925

*Udmeldes ca. 1. juli 2022


Overskridelse af den tekniske anlægsramme gør sig gældende for budget 2023, mens der for overslagsårene forventes at være tæt på balance i 2024, mens årene 2025 og 2026 har rum for yderligere anlæg på ca. 58-68 mio. kr.

Som en del af budgetforberedelsen drøfter fagudvalgene den aktuelle budgetsituation, herunder prioritering af anlægsønsker. Drøftelsen tager udgangspunkt i det vedtagne anlægsbudget (bilag vedhæftet).

Det skal bemærkes, at såfremt et udvalg har nye anlægsønsker skal disse være politisk initieret, og det skal være afsøgt om disse nye ønsker kan imødekommes gennem omprioritering inden for udvalgets eksisterende anlægsprojekter. Hertil kommer, at såfremt udvalget har anlægsønsker, skal de være prioriteret, således at anlægsrammen i 2023 kan søges overholdt.

Nye anlæg har ofte afledte driftsudgifter, herunder vedligeholdelsesudgifter, som løfter kommunens serviceudgifter. Disse skal opgøres, således at de kan indgå i den samlede politiske prioritering i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Tilsvarende henledes opmærksomheden på, at anlægsplanen også kan indeholde projekter, der med udgangspunkt i en engangsinvestering kan erstatte andre anlæg, og dermed på sigt reducere kommunens drift- og serviceudgifter.

Lovgrundlag

Ishøj Kommunes budgetprocedure og Ishøj Kommunes økonomiske politik.

Økonomi

Materialet vedr. budget 2023-2026 fremlægges i forbindelse med høring i sidste halvdel af august 2022.


Indstilling

Fagudvalget indstiller eventuelle anlægsforslag til budget 2023 inden for udvalgets områder. For at Ishøj Kommune kan overholde anlægsrammen i 2023 og efterfølgende år, skal nye anlægsønsker indstilles i prioriteret rækkefølge. Da anlægsbudgettet for 2023 forventes at overstige anlægsrammen, bør der prioriteres i anlægsplanen med henblik på at overholde anlægsrammen.

Beslutning

Tiltrådt, udvalget drøftede anlægsrammen.

Bilag

Resume

Budgetopfølgning 1 indeholder administrationens forventning til regnskabsresultatet 2022. Resultatet af budgetopfølgningen er en forventet udfordring på servicerammeudgifter på 12,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og en mindreudgift udenfor servicerammen på 28,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning 1 (BO1) indeholder administrationens forventede regnskabsresultat 2022, og er foretaget på baggrund af forbrugstal pr. 31. marts 2022.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed, og en fælles information om den økonomiske situation.


Sagen er bygget op således, at den indeholder;

 • Budgetopfølgningsnotat som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning (Bilag 1)
 • Oversigt over forventede budgetafvigelser (Bilag 2)
 • Oversigt over hidtil afgivne tillægsbevillinger til servicerammeudgifter i budget 2022. (Bilag 3)
 • Oversigt over budget og forbrug på udvalgsniveau (Bilag 4)


Hovedkonklusioner

 • Forventet merforbrug på 12,2 mio. kr. ift. korrigeret budget indenfor servicerammen.
 • Forventet mindreforbrug på 28,4 mio. kr. ift. korrigeret budget udenfor servicerammen.
 • Forventet mindreudgifter på anlægsområdet på 58,6 mio. kr. ift. korrigeret budget.


I perioden fra budgetvedtagelsen til BO1 er der givet tillægsbevillinger for 7,8 mio. kr. (excl. driftsoverførelser fra 2021-2022). Det betyder, at der inden første budgetopfølgning allerede er en udfordring på overholdelse af servicerammen.


I forbindelse med BO1 har administrationen vurderet, hvilke afvigelser der kan forventes til regnskab 2022, det vil sige, hvor der forventes merforbrug, og hvor der forventes mindreforbrug. Det forventede merforbrug på 12,2 mio. kr., lægger således et yderligere pres på servicerammen i 2022 i forhold til de allerede kendte udfordringer.


I forbindelse med vedtagelse af Økonomisk politik 2022-2025 for Ishøj Kommune har byrådet besluttet, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger til udgifter, omfattede af servicerammen, med mindre de kan finansieres af tilsvarende mindreudgifter.

Det betyder, at de 12,2 mio. kr. som således er nye udfordringer i forhold til det korrigerede budget, bør håndteres ved, at der arbejdes på at finde modsvarende mindreudgifter, for at sikre overholdelse af servicerammen.


Det indstilles, at fagudvalg der forventer merforbrug i 2022, jf. nedenstående tabel 1, arbejder med at identificere modsvarende mindreforbrug. Status på dette arbejde, forelægges ved 2. budgetopfølgning.


Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Cirkulære om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. Økonomiregulativ for Ishøj Kommune.

Økonomi

På baggrund af allerede afgivne tillægsbevillinger (7,8 mio. kr.) og centrenes indmeldinger til BO1 (12,2 mio. kr.), forventes et merforbrug og dermed overskridelse af servicerammen.

På baggrund af centrenes indmeldinger til BO1 forventes et mindreforbrug udenfor servicerammen på 28,4 mio. kr. og et mindreforbrug på anlæg på 58,6 mio. kr.

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af sagen, da bevillinger foreslås håndteret af fagudvalgene frem mod 2. budgetopfølgning.


Indstilling

Fagudvalget indstiller, at

 • Budgetopfølgning 1 2022 tages til efterretning.
 • fagudvalgene frem mod 2. budgetopfølgning sikrer budgetoverholdelse inden for eget område, svarende til de forventede merforbrug i tabel 1.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om endelig vedtagelse af Strategi for ladeinfrastruktur i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Strategi for ladeinfrastruktur i Ishøj har været i offentlig høring fra den 17. marts 2022 til den 29. april 2022. Strategien er udarbejdet, da Ishøj Kommune ønsker at fremme grøn mobilitet gennem etablering af flest mulige ladestandere til opladning af elbiler. Det beskrives i strategien, hvordan en sådan udrulning kan ske, herunder hvilke redskaber og roller kommunen kan gøre brug af.

Gennem det offentlige høringsforløb har intentionen været at inddrage borgere og andre interessenter i den kommende udvikling, og det har derfor været muligt for borgerne at læse om strategien, samt tilgå strategien via links på kommunens hjemmeside og på Facebook. Det har også været muligt at indsende høringssvar på mail, kommentere et offentlig forslag på Facebook, samt afsætte geografiske lokaliteter på et interaktivt kort over hele kommunen. På kortet har det været muligt at se eksisterende ladestandere, og afsætte geografiske lokaliteter de steder, man ønsker der skal opsættes i fremtiden. Derudover er udkastet til strategien blevet præsenteret for Grønt Råd.

Ishøj Kommune har gennem forløbet modtaget flere bemærkninger, der omhandler ønsker for, hvor mange og hvor der skal sættes flere ladestandere op i fremtiden samt mulighed for valg af operatører. Der er udarbejdet et samlet dokument, hvor de indsendte bemærkninger, administrationens samlede konklusion og forslag til ændringer og det interaktive kort fremgår. Det samlede dokument er lagt på sagen som bilag nr. 3. Administrations forslag til ændringer er følgende:

 • At teksten der beskriver det forventede behov for antallet af opstillede ladestandere (24) ud fra en fremskrivning til 2030, suppleres med en beskrivelse af Ishøj Kommunes ønske om en progressiv tilgang til opsætning af ladestandere, hvor det reelle tal overstiger det antal som den gældende lovgivning kræver. (S. 5-6 i strategien).
 • At strategien suppleres med et kortbilag der viser geografiske lokaliteter over; eksisterende ladestandere, de steder hvor kommunen er forpligtet til at opsætte ladestandere samt forslag til områder, hvor der yderligere kan opstilles ladestandere.

Administrationen forslår også, at muligheden for at opsætte ladestandere i Det Lille Erhvervsområde undersøges nærmere ifm. at der arbejdes med midlertidig parkeringsplan ved Varmeværket.

Grønt Råd har ikke efterfølgende indsendt indsigelser, men i referat fra mødet er der pointeret en bekymring angående elnettets nuværende bæreevne ift. et øget antal elbiler. Der blev også rettet en positiv opmærksomhed mod, at kommunen har ønsket en offensiv tilgang til opsætning af ladestandere, hvor der opstilles flere standere end lovgivningen stiller krav til. Det er ikke muligt i dag at sætte nøjagtige tal på, hvad elforbruget i kw vil øges med i 2030, såfremt omstillingen går som forventet. Grunden herfor er flere ubekendte faktorer, som fx folks ladevaner og de kommende års elpriser der kan få indflydelse på folks ladevaner.

Lovgrundlag

Strategi for ladestandere er ikke en lovbunden strategi.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen

Indstilling

Teknik - og Bygningsudvalget indstiller, at Strategi for ladeinfrastruktur endeligt vedtages.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orientering om udkast til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, der medfører forbud mod anvendelse af pesticider fra 1. januar 2024.

Sagsfremstilling

 Sagsfremstilling

Det forventes, at der træder en ny bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler i kraft pr. 1. juli 2022. Bekendtgørelsen indeholder et sprøjteforbud, der medfører, at offentlige myndigheder, private virksomheder og borgere fra den 1. januar 2024 ikke længere må anvende pesticider med ikke let-nedbrydelige aktivstoffer på private og offentlige arealer, der er befæstede eller stærkt permeable arealer såsom veje, fliser, gårdspladser, indkørsler, pladser, fortove eller parkeringspladser.

 Det vil dog stadig være tilladt at anvende pesticider med ikke-letnedbrydelige aktivstoffer til bekæmpelse af invasive arter.

Pesticiderne, der er omfattet af forbuddene i bekendtgørelsen, må sælges frem til 31. december 2022, og det er tilladt at besidde og anvende produkterne frem til 31. december 2023.

Fra 1. januar 2024 er det ikke længere muligt at bruge bekæmpelsesmidler, der indeholder fx. glyphosat. I Ishøj Kommune anvendes Round Up Bio, der indeholder glyphosat til bekæmpelse af ukrudt på belægninger og til bekæmpelse af invasive arter. Fra 1. januar 2024 må Ishøj Kommune kun anvende Round Up Bio til bekæmpelse af invasive arter. Dette betyder, at Ishøj Kommune skal bekæmpe ukrudt på bl.a. belægninger på anden vis, og det vil medføre en væsentlig udgift inden for dette område samtidig med, at der må forventes mere ukrudt på de offentlige arealer.

KL er i dialog med Miljøministeriet om, hvordan kommunerne skal kompenseres i forhold til det kommende forbud mod sprøjtning med midler, der ikke er let-nedbrydelige. Miljøstyrelsens holdning er, at stort set alle kommuner ville have udfaset brugen af ikke let-nedbrydelige pesticider alligevel, og at kommunerne derfor skal have en meget begrænset kompensation.

 I stedet for pesticider kan ukrudt bekæmpes med fx. gas eller damp, hvilket vil betyde en væsentlig negativ påvirkning af kommunens CO2-regnskab. Denne påvirkning er relevant i forhold til DK2020 og øgede driftsudgifter, da bekæmpelse med gas eller damp kræver flere ukrudtsbehandlinger i løbet af en sæson. Ved anvendelse af pesticider skal der ukrudtsbehandles ca. 3-4 gange om året, mens en ukrudtsbehandling med fx gas eller damp vil kræve 9-12 behandlinger i løbet af en sæson. Alt andet lige så vil ophør med anvendelsen af glyphosat medføre generelt mere ukrudt på fortove og lignende steder, hvilket vil medføre en kortere levetid på belægninger med øgede udgifter som følge heraf. Derudover vil borgerne også opleve et anderledes helhedsindtryk på de kommunale arealer. Omvendt kan dette ses i tråd med ønsket om større biodiversitet, idet et pesticidforbud uden tvivl vil kunne fremme biodiversiteten.

Sagen forelægges både Klima- og Miljøudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget

Lovgrundlag

Udkast til Bekendtgørelse  om bekæmpelsesmidler

Økonomi

Årlige driftsomkostninger:

I dag anvendes 3/4 årsværk på ukrudtsbekæmpelse og et overslag vil være, at der skal anvendes 2,5 gange så mange mandskabsressourcer svarende til 2 årsværk samt to maskinsæt, for at kunne nå de 85 km fortove og stier i løbet af sæsonen fremadrettet.

Mandskabsressourcer i alt ved damp eller gas ukrudtsbekæmpelse: 2 årsværk svarende til 800.000 kr, om året

Dertil kommer udgifter til indkøb af brændstof samt gas eller energi til dampfremstilling - estimeret til 200.000 kr. afhængig af behandlingsmetode og brændstofpriser.

Derudover vil der komme en ekstra belastning af driftsbudgettet til vedligeholdelse af belægninger.


Investering i materiel:

Maskinressourcer vil estimeret kræve to damp-, hedvands- eller gasbrændere á 300.000 kr.,- samt tilsvarende to redskabsbærere ( af hensyn til kommunens CO2-regnskab anbefales det, at der indkøbes el-drevne maskiner) til en pris pr. stk. på 400.000 kr, en samlet estimeret merudgift på 1.400.000 kr.Opsamling:

Årlige driftsudgifter ca. 1 mio. kr.

Engangsinvestering i materiel ca. 1.400.000 kr.


Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at det i forbindelse med budgetforhandlingerne drøftes, om man ønsker at bevare det nuværende plejeniveau, og dermed indarbejde de stigende udgifter til investering og afledt drift i forhold til pesticidfri-drift i de kommende års budgetter, eller om man i stedet ønsker at fastholde budgettet og sænke plejeniveauet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Strandparken I/S drifter og vedligeholder hele Strandparken, og det indebærer større udgifter at vedligeholde Strandparkens infrastruktur og tekniske anlæg efter 40 år i funktion og som følge af Strandparkens øgede popularitet og flere besøgende. Strandparkens bestyrelse ønsker en beslutning om at fremskrive budgettet for 2023 med 25% og derefter som normalt med den årlige prisindeksregulering i ejerkommunerne.

Sagsfremstilling

Med 40 år gamle anlæg, nye helårsåbne caféer og legepladser, stigende priser på håndværksydelser og materialer, øget brug af Strandparken og generelt højere krav fra brugere, borgere og ejerkommuner, har Strandparken svært ved at løfte opgaverne indenfor det givne budget, hvilket de senere års regnskab har afspejlet. Desuden begynder der at være behov for større renoveringer og udskiftninger på de centrale klimasikringsanlæg, samt øget drift og vedligehold af infrastruktur, bygningsmasse samt målrettet naturpleje.

Strandparkens bestyrelse er løbende orienteret om den økonomiske udvikling i Strandparken, herunder at den frie likviditet (kassebeholdningen) i selskabet er faldende. Hvis det eksisterende serviceniveau skal fastholdes, og de kommende års stigende udgifter skal håndteres, vil det kræve en øgning af kommunernes bidrag på 25% i 2023 og derefter med den normale årlige prisindeksregulering som de sidste år har været på 2,5%. Ændringen er skitseret i nedenstående tabel for de enkelte kommuner.De forventede opgaver, som forudsætter større udgifter fremadrettet, er beskrevet i bilag 1 ”Foreløbig investerings- og driftsplan 2023-2026”, hvor beløb og tidsramme er angivet for overslagsårene 2023-26. Hvis det besluttes at fastholde det nuværende budgetniveau eller at forhøje budgettet med mindre end de foreslåede 25 %, så er det sekretariatets vurdering, at det vil have mærkbare konsekvenser for serviceniveauet og medføre lavere brugertilfredshed samt flere klager relateret til driften af Strandparken.

Strandparkens bestyrelse ønsker en beslutning om at fremskrive budgettet for 2023 med 25% og derefter som normalt med den årlige prisindeksregulering i ejerkommunerne. Sagen bliver behandlet i økonomiudvalg og byråd/kommunalbestyrelser i alle fem ejerkommuner.

Økonomi

I det nuværende fastsatte budget for Strandparken for 2023 betaler Ishøj Kommune 2.358.000 kr til Strandparken. Med en fremskrivning af budgettet på 25 %, vil Ishøj i 2023 skulle betale 0,5 mio kr mere, således at bidraget til Strandparken fra Ishøj Kommune i 2023 er 2.865.000 kr i alt. Derefter øges bidraget årligt med den normale prisindeksregulering.

Bidraget til Strandparken er aktuelt placeret på Teknik- og Bygningsudvalgets budget.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at det indgår i de kommende budgetforhandlinger, hvorvidt Ishøj Kommunes bidrag til Strandparken øges med 25% i 2023 og derefter årligt med den normale prisindeksregulering.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Godkendelse af revideret forretningsorden for udvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 4. april 2022 principperne for en tværgående forretningsorden for de stående udvalg. Administrationen har efterfølgende tilrettet forretningsordenen på baggrund af drøftelserne i byrådet, som nu forelægges udvalget til godkendelse.


I forhold til den eksisterende forretningsorden for udvalget er der kun tale om mindre redaktionelle og sproglige ændringer, bortset fra § 5, hvori det præciseres, at indstillinger i sager til udvalget udarbejdes af administrationen.


Ændringerne er markeret i det vedhæftede bilag..

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15.01.2019 om kommunernes styrelse (styrelsesloven).

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Ishøj Kommune.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forretningsordenen godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Status på projektet vedrørende opførelsen af et nyt teater er, at der er fundet en entreprenør, som skal stå for opførelsen. Der arbejdes på nuværende tidspunkt på at gøre projektet bygbart indenfor den økonomiske ramme. Byggeriet forventes at starte op medio november 2022 jf. bilag 1 - Tidsplan. Forinden vil der skulle findes nogle besparelser, og disse vil forventeligt blive præsenteret på udvalgsmødet i august.

Sagsfremstilling

Projektet blev sendt i udbud i marts måned til 5 entreprenører, hvoraf 3 sprang fra. Der er lavet omvendt udbud med tidlig entreprenørinddragelse, hvilket betyder, at man på baggrund af arkitektens skitseforslag og en "target-pris" finder en entreprenør, der skal være med under projekteringen. Dette er for at sikre et bygbart projekt, der kan ligge inden for den økonomiske ramme før arbejdet opstartes. Vinderen af udbuddet var Julius Nielsen og Søn A/S, med hvem der er indgået kontrakt. Lige nu beregner entreprenøren prisen ud fra arkitektens skitseforslag, og det forventes, at der vil skulle skæres i projektet. I denne fase inddrages, udover Ishøj Teater og entreprenøren, de nødvendige faggrupper i CBU, CEj, CKF og CPVM for at sikre et bygbart projekt.


Inden detailprojekteringen (Hovedprojektet jf. bilag 1) vil projektet blive forlagt Teknik- og Bygningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

Lovgrundlag

Projektet er udbudt efter Tilbudsloven.

Økonomi

Det er rådgivers vurdering, at den økonomiske ramme ikke holder, hvorfor der lige nu arbejdes på at finde besparelser.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Engsvinget 8 til fornyet behandling

Byggeriet ved Engsvinget 8 blev påklaget til Nævnenes Hus (Planklagenævnet og Byggeklageenheden) i 2018 af to naboer med tilstødende matrikelgrænse til ejendommen. Klagen gik bl.a. på 2 etager, indbliksgener, hævet opholdsareal, skrå højdegrænseplan mv.

Planklagenævnet afviste at behandle klagen fra begge naboer, og sagen blev afsluttet ved dette nævn.

Byggeklageenheden har truffet afgørelse i sagen:

Klager 1 har til dels fået medhold i klagen og Byggeklageenheden har derfor hjemvist kommunens afgørelse af 28. juni 2018 til fornyet behandling i kommunen.

Klager 2 har fået afvist deres klage, da klageren ikke er klageberettiget. Byggeklageenheden finder ikke, at klageren længere har en individuel, væsentlig retslig interesse i sagen, da klageren efter klagens indbringelse for byggeklageenheden ikke længere er ejer af naboejendommen.

Byggesagen genoptages og behandles på ny. Sagen sendes i partshøring hos de naboer, som har tilstødende skelgrænse til Engsvinget 8. Efterfølgende foretages der en ny helhedsvurdering i forhold til overskridelse af den skrå højdegrænseplan af skakten for hele byggeriet.


Oversigt over dispensationer april 2022:

Se oversigt i bilag 4.


Orientering om el-ladestandere i Ishøj Bycenter

Ejerforeningen Ishøj Bycenter har nu indgået en aftale med en leverandør og operatør i forbindelse med en snarlig etablering af el-ladestandere i P-kælderen ved biblioteket.

Denne placering er valgt grundet den forestående renovering af det udvendige P-dæk, der nok resten af 2022 vil begrænse mulighederne dér.

Der bliver langs væggen i kælderens højre side oprettet 6 ladesteder med 3 ladeaggregater, der hver kan forsyne 2 køretøjer.

Den daglige drift for borgerne vil blive identisk med betingelserne ved ladestanderne på Brohusets grund og med betaling for brug.

Administrationen er orienteret om forventning om en debut medio juni 2022.


Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.


Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.