Referat
Teknik- og Bygningsudvalget tirsdag den 17. september 2019 kl. 16:30

Mødelokale Fyrsten, Etage 2, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Resume

Der søges om lovliggørelse af en carport, der ligger i byggelinjen. Det ansøgte kræver dispensation fra lokalplanens krav om vejbyggelinje. Det indstilles, at der gives afslag til det ansøgte.

Sagsfremstilling

Ejer af Søvangen 3 søger om dispensation til at lovliggøre en eksisterende carport i vejbyggelinjen. Carporten er opført i 2015 ifølge luftfoto.

Området er omfattet af lokalplan 1.32 – Strandområdet.

Af § 5.2 fremgår, at der langs alle øvrige veje pålægges en byggelinje på 5 m i afstand fra vejskel.

Byggelinjen er fastsat for at bevare åbenheden i området ud mod vej.

Carporten er beliggende med hele sin længde i byggelinjen 2 m fra vejskel således, at den overskrider 3 m af byggelinjen og er således i strid med lokalplanens krav om byggelinje.

I 2016 har Ishøj Kommune givet afslag på dispensation fra krav om afstand til vejskel på adressen. Sagen blev taget op til revurdering med tilsyn på ejendommen, da ejerne påklagede afgørelsen. Grundet geokodning valgte Ishøj Kommune at sætte sagen i bero, indtil geokodningen var afsluttet i hele området.

Ifølge ejer skyldes overskridelsen misvejledning fra entreprenøren, og carporten er derfor opført i god tro. Ejers
argumentationer er følgende: Placering af carporten et andet sted på grunden er ikke mulig pga. ejendommens indretning. Ved placeringen øst for huset, er indkørslen mellem hus og naboskel (3,20 m) ikke bred nok til, at den opførte carport kan være der. Ved placering vest for huset, skal hele grunden omlægges, med ny overkørsel, nedrivning af overdækning, og forhøjet terrasse. Den gamle garage er aldrig benyttet af nuværende ejer til parkering på grund af den smalle indkørsel. Carportens konstruktion er af en sådan let og luftig karakter, at den ikke strider mod principperne i lokalplanen. Der er flere småbygninger i området, som overskrider vejbyggelinjen. Carporten er placeret langs vejen, således at den ikke er synlig fra vejen, og bilen heller ikke er synlig på grund af den høje hæk.

Der er i opført en garage inden 1991 på ejendommen, som er blevet placeret for enden af indkørslen til ejendommen beregnet til adgang med en bil. Administrationen
vurderer, at der er mulighed for at køre bilen ned til garagen.

TBU har under geokodningsforløbet i Strandområdet i 2015 vedtaget, at det er normal praksis, at der ikke dispenseres fra vejbyggelinjen i hele Ishøj Kommune.

Der gøres opmærksom på, at der under geokodning siden 2014 er givet ca. 19 afslag på lovliggørelse af småbygninger i byggelinjer i lokalplanområdet med forskellige afstande. Langt størstedelen af afslagene er givet med krav om fysisk lovliggørelse, hvor carportene er fysisk nedrevet/flyttet. I to særlige tilfælde er det sket en retslig lovliggørelse: på Tranegilde Strandvej 80 grundet en særlig hjørnegrund samt på Pileskovvej 18 grundet opførelse før byplansvedtægt og lokalplan. Dertil har en enkelt ny ansøgning om opførelse af en carport til en elbil placeret i byggelinjen på en hjørnegrund på Søvangen 10 ligeledes fået afslag.

Det indstilles, at der gives afslag. En dispensation til en overskridelse vil kunne danne præcedens. Som alternativ kan der evt. gives mulighed for at bibeholde carporten med en nedrivningsdeklaration ved fraflytning.  

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der gives afslag til det ansøgte, da åbenheden ud mod vej ønskes bibevaret med byggelinjen.

Beslutning

Tiltrådt.

Annelise Madsen begærer sagen i Byrådet.

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Bilag

Resume

Der søges om lovliggørelse af en carport, der ligger i byggelinjen. Det ansøgte kræver dispensation fra lokalplanens krav om vejbyggelinje. Det indstilles, at der gives afslag til det ansøgte.

Sagsfremstilling

Ejer af Søvangen 4 søger om dispensation til at lovliggøre en eksisterende carport i vejbyggelinjen. Carporten er opført i 1985.

Området er omfattet af lokalplan 1.32 – Strandområdet.

Af § 5.2 fremgår, at der langs alle øvrige veje pålægges en byggelinje på 5 m i afstand fra vejskel.

Byggelinjen er fastsat for at bevare åbenheden i området ud mod vej.


På Søvangen 4 er 1 m af carporten placeret i byggelinjen, hvilket er i strid med lokalplanens krav om byggelinje. Carportens stolpe er placeret 4,20 m fra vejskel i strid med byggelinjen. Ser man bort fra stolpen er den faktiske overskridelse 0,5 meter, da et tagudhæng godt må overskride vejbyggelinjen med 0,5 meter ifølge BR18.

TBU har under geokodningsforløbet i Strandområdet i 2015 vedtaget, at det er normal praksis, at der ikke dispenseres fra vejbyggelinjen i hele Ishøj Kommune.

Der er under geokodning siden 2014 er givet ca. 19 afslag på lovliggørelse af småbygninger i byggelinjer i lokalplanområdet med forskellige afstande. Langt størstedelen af afslagene er givet med krav om fysisk lovliggørelse, hvor carportene er fysisk nedrevet/flyttet. I to særlige tilfælde er det sket en retslig lovliggørelse: på Tranegilde Strandvej 80 grundet en særlig hjørnegrund samt på Pileskovvej 18 grundet opførelse før byplansvedtægt og lokalplan. Dertil har en enkelt ny ansøgning om opførelse af en carport til en elbil placeret i byggelinjen på en hjørnegrund på Søvangen 10 ligeledes fået afslag.  

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der gives afslag til det ansøgte, da åbenheden ud mod vej ønskes bibevaret med byggelinjen.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Bilag

Resume

I forbindelse med ombygningen af Brohuset samt omkringliggende udearealer skal der vedtages en udbudsmodel. Grundet opgavens forventede anlægsudgift skal opgaven udbydes i EU-udbud. Administrationen anbefaler et udbud med Prækvalifikation og Forhandling for at sikre kvaliteten af de indkomne tilbud, samt en model kaldet Teamentreprise med Partnering, da denne model både giver rum for fleksibilitet i projektet samt mulighed for afbrydelse af et evt. dårligt fungerende samarbejde.  

Sagsfremstilling

Præmis

Ombygningen af Brohuset vil, grundet opgavens omfang, forløbe i flere etaper. En plan for etaperne bliver fremlagt og behandlet på Økonomi- og Planudvalgsmødet d. 23. september. Godkendelse af etapeplanen er en forudsætning for udbudsformen. Etapeinddelingen er derfor vedlagt som orienterende bilag til indeværende sag (bilag D). Beslutning om udbudsformen fremlægges nu for at kunne igangsætte udbuddet så hurtigt som muligt og ikke forsinke processen.

Oplæg til udbudsform (se bilag A, B og C for uddybbende beskrivelse)

Da opgavens forventede anlægsudgift overskrider Udbudslovens tærskelværdi for bygge- og anlægsarbejder på 41.305.415 kr. skal opgaven udbydes i EU-udbud. På baggrund af EU-udbuddet prækvalificeres fem tilbudsgivere til at afgive tilbud.

Jf. etapeplanen vil ombygningen forløbe henover de næste fire år. Det betyder, at vi har brug for en fremgangsmetode, som er fleksibel overfor ændringer i projektet. I en klassisk totalentreprise projekteres hele projektet, hvorefter det udføres. Ved en sådan model opnår vi derfor ikke den ønskede fleksibilitet. Derfor har administrationen afsøgt markedet for andre måder at indgå entrepriser på. Kommunens rådgiver har foreslået en samarbejdsform kaldet Teamentreprise med Partnering. Ved udbuddet søges efter et team bestående af både entreprenør-, arkitekt-, ingeniør- og landskabsarkitektkompetencer. Dette team vil sammen med repræsentanter fra kommunens tekniske områder stå for projekteringen af hver etape, hvor der sikres brugerinddragelsesforløb og, at de øvrige involverede centre bliver inddraget i projekteringen af deres område. Dernæst udføres etapen. Der projekteres således én etape ad gangen, hvilket muliggør en fleksibilitet i projektet. Projekteringen af én etape kan hermed foregå sideløbende med udførelsen af en anden. Modellen giver også mulighed for at afbryde samarbejdet efter hver etape, såfremt det viser sig, at samarbejdet ikke fungerer. I aftalen indarbejdes derudover en incitamentsaftale, der på baggrund af projektforslagenes budgetter fastsætter præcise regler for finansiering af et evt. mer-/mindreforbrug (Se bilag A under punktet Incitamentsaftale).

Forløbet i overskrifter

Udbudsmateriale udarbejdes --> Prækvalifikation gennemføres --> op til 5 inviteres til at afgive tilbud --> Konkurrencefasen/Forhandlingsrunde --> Tildeling --> Aftale indgås (se bilag C for uddybbende tidsplan) Herefter er udbuddet afsluttet og Etapeplanen iværksættes.

Tildelingskriterier

Det foreslås, at opgaven tildeles på baggrund af de i bilaget opstillede og vægtede tildelingskriterier (se bilag A under punktet Tildelingskriterier). 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at opgaven vedrørende ombygning af Brohuset samt den omkringliggende grund udbydes som et EU-udbud med prækvalifikation og forhandling samt som en Teamentreprise med Partnering.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Center for Park, Vej og Miljø har udarbejdet et forslag til nyt vinter- og renholdelsesregulativ i henhold til ”Lov om offentlige veje", der fastsætter de nærmere retningslinjer for gennemførelse af snerydning og glatførebekæmpelse på kommunens veje og stier.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune skal i henhold til ”Lov om offentlige veje" sørge for at fastsætte nærmere retningslinjer for gennemførelse af snerydning og glatførebekæmpelse.

Center for Park, Vej og Miljø har udarbejdet et forslag til nyt vinter- og renholdelsesregulativ, der beskriver indsatser og serviceniveau for vintervedligehold og renhold på kommunens veje og stier.

Forslaget til det nye regulativ udspringer af national lovgivning, der har ensartet beskrivelsen af, hvordan vintervedligehold skal defineres på tværs af kommuner og myndigheder.

Med det nye regulativ lægges der op til en harmonisering af serviceniveauer på tværs af kommuneskel. Hermed vil der ikke opleves pludselige ændringer i renholdelsen af vejen, når kommunegrænser krydses til gavn for bilister og udrykningskøretøjer m.fl.

I forbindelse med godkendelse og offentliggørelse af regulativet, udarbejdes der kampagnemateriale, der skal informerer om kommunens og grundejerens forpligtelser ved snerydning og renhold af veje og stier, i henhold til lov om offentlige veje.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at regulativet godkendes og offentliggøres på Ishøj Kommunes hjemmeside.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Forslaget vil være udgiftsneutral i forhold til det nuværende budget (i en normal situation). 

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje 

Bilag

Resume

Godkendelse af forslag til placering af stier og beplantning på støjvolden i etape 1. 

Sagsfremstilling

Hasløv & Kjærsgaard og Orbicon/ WSP har udarbejdet et forslag til udformning af stier på støjvolden og revideret beplantningsprojektet.

På baggrund af borgermøde og høringssvar er der nu udarbejdet et forslag til stier på støjvolden i etape 1. Stiernes placeringer tager udgangspunkt i projektforslaget, hvor det var hensigten, at man kunne komme på langs og på tværs af den nye støjvold.

Beplantningen på Ishøj Støjvold udgør et levende og sanseligt landskab, der veksler mellem en naturpræget beplantning langs motorvejen og en parkpræget beplantning langs Voldstien. Græsser og urter udsås i hele projektets udstrækning og understøtter det natur- og parkprægede udtryk. Variation i volden ind mod bebyggelsen betyder, at eksisterende legepladser og boldbane kan bevares. De steder, hvor der i jordentreprisen vil opstå ”huller” i volden, opsættes der støjskærme.


Jordentreprisen for etape 1 blev igangsat primo maj 2019 og forventes afsluttet senest i 2021.  

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at forslaget godkendes
at beplantningsentreprisen sendes i udbud

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Beplantningsentreprisen er indeholdt i den samlede projektøkonomi.

Bilag

Sagsfremstilling

Terrænregulering i Ishøj

Byzone:

Terrænreguleringer i byzone (områder med lokalplaner) bliver behandlet iht. lokalplanen.

Vores nyere lokalplaner indeholder typisk bestemmelser om, at der ikke må foretages terrænregulering +/-30 cm for boligområder og +/-50 cm for erhvervsområder.

Terrænreguleringer, der modstrider lokalplanen, kræver en dispensation.

I lokalplanen for Strandområdet står fx, at der ved opførelse af nye enfamiliehuse fastsættes et niveauplan svarende til det gennemsnitlige niveauplan for de omliggende ejendomme, dog maksimalt til vejmidtekoten for den adgangsgivende vej.

Denne bestemmelse er fastlagt i lokalplanen for at undgå udfordringerne med de store vandmængder (overfladevand) fra ejendommene i området og ud til vejen.

Terrænreguleringer på grunde, som har væsentlige skråninger fx i Torslunde, bliver behandlet ud fra en konkret vurdering.

De gamle lokalplaner samt byplanvedtægter indeholder ikke bestemmelser om terrænregulering men skal til gengæld overholde Byggeloven, som siger, at terrænregulering ikke må være til ulempe for nabogrunde.    

Landzone:

Terrænreguleringer i landzone vil blive behandlet ud fra en konkret vurdering ift., hvorvidt de vil kræve en landzonetilladelse eller ej.


Igangsætning og revidering af parkeringsanalyse.

Kortlægning af parkering i de supplerende områder i Ishøj iht. vedlagte kort, hvilket sker på følgende måde:

-  En manuel registrering af parkeringsbelægningen i de samme tidsbånd som i den første analyse (hverdag 17-20 og lørdag 14-17) på de centrale parkeringsfaciliteter
-  Opgørelse af graden af kantstensparkering i parcelhusområder
-  Opdatering af p-behovet i de nye zoner ift. boliger og erhverv, samt bilejerskab i zonerne

Kortene med belægningsgrader fra den tidligere analyse opdateres med belægningsgrader for de centrale parkeringspladser, mens graden af kantstensparkering i parcelhusområderne tillige indarbejdes på kortene.

Materialet har samme karakter som leveret materiale fra tidligere analyse.


Liste over administrativt meddelte afgørelser.
Bilag:
Liste fra august 2019.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag