Referat
Teknik- og Bygningsudvalget tirsdag den 18. januar 2022 kl. 16:30

Mødelokale Vandværket, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Som introduktion til Teknik- og Bygningsudvalget fremlægges vedhæftede præsentation.


Derudover er følgende relevante dokumenter vedhæftet:

 • Miljøpolitik
 • Strategi for Klimatilpasning
 • Strategi for mobilitet
 • Planstrategi
 • Ansøgning om deltagelse i DK2020.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Til efterretning fremlægges status for drift og vedligehold af kommunens bygninger i 2021 samt vedligeholdelsesplan for bygningerne i 2022.


Sagsfremstilling

Hvert år fremlægger Center for Ejendomme status på drift og vedligehold af kommunens bygninger i det forgange år, samt planer for drift og vedligehold i det kommende år.

Til punktet deltager Lars Vesterskov Andreasen og gennemgår vedlagte præsentation om drift og vedligehold.


Økonomi

I 2022 er budget for bygningsvedligeholdelse på 28 millioner kr. ekskl. moms. I 2021 var budgetteteret med 22,6 millioner kr. eksl. moms. Budgettet for bygningsvedligeholdelse udgøres af poster til central vedligeholdelsespulje, lønninger til interne håndværkere, hårde hvidevarer, puljebeløb til større projekter samt pulje til risikostyring.

I 2022 er der afsat ca. 118 kr. pr. m2 til central drifts- og vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. I 2021 var der afsat ca. 87,8 kr. pr. m2. Den relativt store forskel mellem kr. pr. m2 afsat til central drifts- og vedligeholdelse af de kommunale ejendomme i henholdsvis 2021 og 2022, skyldes at midler til risikostyring og energibesparelser i 2022 indgår i budgettet for central drifts- og vedligeholdelse af kommunale ejendomme, hvilket ikke var tilfældet i 2021.Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 1.95: Bevarende lokalplan for Torslunde Landsby.

Sagsfremstilling

Lokalplan 1.95 erstatter lokalplan 1.15 Torslunde Landsby. Anledningen til lokalplanen er et ønske om at opdatere den gældende lokalplan og indsætte flere bestemmelser, som skal sikre, at landsbymiljøet fremover bevares, specielt i henhold til nedrivning, nybyggeri og ombygninger. Der er også en oversigt og en kort beskrivelse af de bevaringsværdige bygninger. Der er foretaget en gennemgang af både bevaringsværdige bygninger og beplantning, som har medført nye udpegninger af bygninger og beplantning. Kortgrundlaget er også opdateret, så nedrevne bygninger og bevaringsværdig beplantning, som ikke længere eksisterer, ikke fremgår.

Byrådet vedtog i oktober 2020 nogle principper for lokalplanen, herunder minimumsstørrelser for udstykninger, krav til placering af småbygninger samt bestemmelser om udseende på nybyggeri og ombygninger. Disse principper er nu indarbejdet i lokalplanen. Der har i forbindelse med lokalplanarbejdet været afholdt et indledende borgermøde og workshop i februar 2020 samt et borgermøde i høringsperioden i august 2021. De borgere, som har fået udpeget ny bevaringsværdig bebyggelse, er blevet kontaktet direkte med efterfølgende mulighed for en besigtigelse på stedet og dialog om bebyggelsen.


Lokalplanforslaget har været i høring i 10 uger, og der er indkommet 16 høringssvar. Høringssvarene indeholder både forslag, spørgsmål og bemærkninger om blandt andet placering af skraldespande, størrelse på udstykning og krav til facadematerialerne. De indkomne høringssvar og et opsamlende høringsnotat er vedlagt som bilag.


Der gøres opmærksom på, at lokalplanforslaget er blevet forsinket pga. Coronasituationen.


Byrådet besluttede d. 7.12 2021 at sende lokalplansforslaget til fornyet behandling hos Teknik- og Bygningsudvalget. Det notat, som blev uddelt på Byrådsmødet, er vedhæftet som særskilt bilag inklusiv administrationens bemærkninger.


Ishøj Kommune modtog i december også en henvendelse fra HOFOR, der ønsker det tilføjet i høringsnotatet at: "HOFOR ønsker ved fremtidig drift af kildepladsen at benytte den eksisterende adgangsvej via Torslunde Bygade, og at signaturen i kortbilagene også viser, at der er adgangsvej til kildepladsen, at vejadgang kan vedligeholdes med stabilgrus, samt at linjeføringen for naturstien justeres/rettes." Lokalplanforslaget er ikke til hinder for dette, og forslag til rettelser fremgår af det samlede høringsnotat.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at lokalplan 1.95 Bevarende Lokalplan for Torslunde Landsby vedtages endeligt og offentliggøres med de foreslåede ændringer.

Beslutning

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at lokalplan 1.95 Bevarende Lokalplan for Torslunde Landsby vedtages endeligt og offentliggøres med den bemærkning, der i lokalplanen henvises til, at byggelinjerne skal følge det til enhver tid gældende vandløbsregulativ.

Desuden skal det undersøges, om der skal laves en ændring af byggelinjerne i vandløbsregulativet, og at dette tages op i Klima- og Miljøudvalget.

Udvalget ønsker også, at det undersøges, hvorfor der ikke må etableres halvvalmede tage.

Endelig ønsker udvalget, at formuleringen omkring solceller formuleres således, at tagfladerne skal fremstå som almindelige tagflader, og at det er op til en administrativ og arkitektonisk vurdering fra sag til sag.

Bilag

Resume

Der er udarbejdet et tillæg til helhedsplan - Byomdannelse af "Det Lille Erhvervsområde", Ishøj. Tillægget omfatter ejendommene, der ligger på Industriskellet 1-13. Området er omfattet af den eksisterende helhedsplan, som fastholder området til bilforhandlere og dagligvarebutik. Tillægget fastlægger principper for boliger og dagligvarebutikker i overensstemmelse med principperne fra den eksisterende helhedsplan.

Sagsfremstilling

Sagen har været behandlet i Teknik- og Bygningsudvalget og Økonomi- og Planudvalget i november 2021, og blev af Byrådet i december sendt til fornyet behandling i TBU. Der er tilrettet nogle enkelte ting på baggrund af udvalgenes behandling 2021. Ændringerne fremgår af ændringsnotatet.

Vedlagt er desuden 2 scenarier for, hvordan en bebyggelsesprocent på 100 kan fordeles indenfor de gældende principper på KIAs grund. Scenarierne er tænkt som et oplæg til de politiske drøftelser af en hensigtsmæssig byudvikling i området. Materialet indeholder i alt 3 scenarier, men i dette bilag er kun uddybet de 2 scenarier (A & C), der ligger i hver sin ende af spektret. I scenarie A opføres 128 boliger, hvoraf 24 af boligerne er små boliger under 50 kvm, der fx kunne være ungdomsboliger. P-normen for de små boliger er foreslået til 0,5, hvilket betyder at der ialt skal etableres 116 p-pladser. Nedjusteringen i antallet af parkeringspladser muliggør et større grønt fællesareal. I den anden ende af spektret, scenarie C, opføres 124 boliger og 124 p-pladser, dvs. med en parkiningsnorm på 1,0 pr bolig. Her er det fælles grønne gårdareal bliver mindre.

Baggrund

Bilforhandlerne i området ønsker at fraflytte deres ejendomme, idet branchen skal tilpasse sig ændrede strukturer, som fordrer en ændret lokalisering. Det betyder, at området fremadrettet kan komme i spil til byudvikling, hvis dette ønskes.

Økonomi- og Planudvalget besluttede i september, at der derfor skulle udarbejdes et tillæg til den eksisterende helhedsplan, og at der skulle arbejdes videre med en videreførelse af de principper, der gælder i denne. Desuden blev det besluttet, at der i forbindelse med planlægningen skulle gennemføres en proces, der sikrede plads til input fra ejerne af naboejendommene, samt de i området repræsenterede boligselskabers afdelingsbestyrelser. I den forbindelse blev der indkaldt til idéer og forslag i perioden fra den 30. september til den 18. oktober, og der blev afholdt et borgermøde for de interesserede den 12. oktober 2021 hos KIA.

Der fremlægges på den baggrund et forslag til et tillæg til helhedsplanen, som omfatter Industriskellet 1-13. Tillægget viderefører de principper, som er gældende i den eksisterende helhedsplan. I april 2021 tog udvalget senest stilling til bebyggelsesprocenten i området. Dette skette ifbm. en konkret lokalplansag hvor bebyggelsesprocenten blev fastholdt på 100 %. Parkeringsnormen for boligerne er fastsat på baggrund af kommuneplanens norm for etageboliger indenfor det stationsnære område, som fastlægger at der minimum skal etableres 1 bil pr. bolig. Normen er fastlagt med ønsket om en CO2 reducerende planlægning, der sigter henimod en intensivering af brug af den kollektive trafik.

En helhedsplan giver ikke i sig selv ret til at igangsætte et byggeri, men den fastsætter de principper, så der efterfølgende kan udarbejdes et kommuneplantillæg samt en lokalplan indenfor. Et byggeri kan igangsættes på baggrund af en lokalplan samt byggetilladelse.

Der er i høringsperioden modtaget en række ideer og forslag fra grundejere og beboere i og omkring området. Alle forslag er vedhæftet som bilag i deres fulde længde. I høringsnotatet er forslagene samlet under temaer, som er kommenteret og vurderet af administrationen.

Temaerne fordeler sig på:

 • bygningshøjder
 • antal nye boliger
 • tæthed, grønne områder og fællesfaciliteter
 • parkering samt trafiksikkerhed
 • støj
 • detailhandel herunder cafeer
 • inddragelse

Den videre proces

Forslaget drøftes i Teknik- og Bygningsudvalget og Økonomi- og Planudvalget og besluttes endeligt af Byrådet. Såfremt tillægget tiltrædes, vil det herefter danne baggrund for efterfølgende kommuneplantillæg og lokalplaner.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at udvalget drøfter forslag til tillæg til "Helhedsplan, Byomdannelse af 'Det Lille Erhvervsområde', Ishøj" og indstiller et forslag, som vedtages af byrådet.

Beslutning

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at sagen udskydes til næste udvalgsmøde, da udvalget ønsker tid til en ordentlig drøftelse, hvor forslaget også ses i sammenhæng med den eksisterende helhedsplan.

Bilag

Resume

Energinet har henvendt sig til Ishøj kommune med et projekt om etablering af en større transformerstation v/Solhøj samt behov for nedlægning af kabler fra kysten og ind til området. Anledningen er, at der skal laves en landindføring på Sjælland fra den kommende Energiø Bornholm. Der er lavet et fælles brev fra Ishøj og Høje-Taastrup kommuner til hhv. Energistyrelsen og Miljøstyrelsen, der kraftigt fraråder at etablere en stor transformerstation v. Solhøj.

Sagsfremstilling

Ishøj kommune er blevet kontaktet af Energinet (det statslige selskab der ejer og driver bl.a. el-nettet) i anledning af den kommende Energiø Bornholm. Energiø Bornholm er et større havvindmølle projekt - en energiø - der skal placeres ca. 20 km syd og sydvest for Bornholm. Når energiøen står færdig, skal den levere 2 GW havvind svarende til elforbruget for 2 -3 mio. husstande. Beslutningen om at etablerere energiøen er truffet af Folketingets partier ifbm. et energiforlig.

Af de aktuelle planer fremgår det imidlertid, at projektet også omfatter den mulige placering af en ganske stor transformerstation på Sjælland, herunder nedlægning af kabler fra kysten og ind til anlægget. Solhøj-området indgår som den ene ud af tre mulige forslag til placering af den kommende transformerstation på Sjælland. Energinet oplyser dog, at Solhøj placeringen pt. er 1. prioritet bl.a. på grund af det nuværende udbyggede ledningsnet i området.

Planerne har været i en kort offentlig høring i november/december 2021. Det fremgik desværre ikke tydeligt af høringsmaterialet, at planerne også omfatter placeringen af en ny stor transformerstation på Sjælland, og derfor har Ishøj kommune (og Høje-Taastrup kommune) ikke været opmærksomme på at afgive et høringssvar.

Da planerne potentielt kan få store konsekvenser for Høje-Taastrup og Ishøj kommuner, forelåes det at sende et fælles brev til hhv. Energistyrelsen samt Miljstyrelsen, der gør opmærksom på, at de to kommuner på ingen måde kan bakke op en placering af transformationen samt kabelnedlægning i Solhøj-området. I brevet henvises blandt andet til de nuværende landskabelige værdier samt behovet for fortsat vandindvinding i området.

Høringsbrevet er vedhæftet sagen som bilag.

Det skal nævnes, at der parallelt med projektet ved Bornholm også planlægges et havvindmølle projekt v. Aflandshage. Dette projekt ejes af HOFOR og er pt. i offentlig høring med frist for høringsvar d. 20. februar 2022. Dette projekt indebærer ikke etablering af en ny transformerstation på Sjælland, iden den eksisterende station ved Avedøre kan anvendes. Tilgengæld vil de kommende havvindmøller blive synlige fra Strandparken. Administrationen er ved at udarbejde et forslag til høringssvar, der fremlægges til udvalgets godkendelse på februar-mødet.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget beslutter, at det vedlagte høringsbrev fremsendes til hhv. Energistyrelsen og Miljøstyrelsen.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Administrationen har modtaget en ansøgning om, at kommunen skal etablere gadebelysning på Ishøj Bygade 33-37 og afholde udgifterne i forbindelse hermed.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en ansøgning om, at kommunen skal etablere gadebelysning på Ishøj Bygade 33-37 og afholde udgifterne i forbindelse hermed. Administrationen vurder, at ansøgningen om etablering af gadebelysning og afholdelse af udgifter ikke kan imødekommes, da Ishøj Bygade 33-37 har status af privat fællesvej.

Når en vej er en privat fællesvej, skal kommunen kun afholde udgifterne i forbindelse med belysning, hvis kommunen stiller krav om, at vejen belyses, eksempelvis fordi almene offentlige hensyn fordrer, at vejen belyses.

I pågældende sag stiller Ishøj kommune ikke et krav om, at vejen belyses, og ligeledes vurderes det ikke, at vejen bør belyses udfra almene, offentlige hensyn.

Administrationen har været i dialog med ansøger mundtligt om belysningen, og påtænker at besvare ansøgningen skriftligt efter Teknik- og Bygningsudvalget er blevet orienteret om sagen.


Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om private fællesveje, § 7 stk. 4 og 5.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

I december har der ikke været nogle administrativt meddelte dispensationer eller landzonetilladelser.


Teknik & Miljø 22 - Tilmelding
KL´s kommunalpolitiske konference på teknik og miljøområdet, TEKNIK & MILJØ´22, afholdes den 20.-21. april 2022 i ODEON i Odense.

Da der er rift om pladserne, er det vigtigt med en hurtig tilbagemelding.


Nedenfor er udkast/forslag til mødekalender for KMU/TBU 2022:
18. januar 2022
15. februar 2022
15. marts 2022
19. april 2022
17. maj 2022
21. juni 2022
16. august 2022
20. september 2022
11. oktober 2022
15. november 2022
13. december 2022.


Ny telemast til Ishøj Landsby

En aftale om en telemast placeret på Pilemøllevej, der gennem en årrække har forsynet Ishøj Landsby og den nære omegn med signaler fra bl.a Telenor og Telia, er tidligt i 2021 blevet opsagt af grundejeren.

For at sikre en fremtidig signalgivning har administrationen eftersøgt en alternativ placering og fundet ejendommen Pilemarksvej 15 egnet. Der er tale om en udlejet ejendom, der er ejet af kommunen. Denne placering er valgt blandt andet med skelen til landskabelige hensyn og samfundsmæssige interesser i form af behovet for en sikker leverance. Der har dog været behov for en landzonetilladelse, som tidligere er imødekommet af ØPU og Byråd. Denne er i juni 2021 indbragt for Planklagenævnet med opsættende virkning af den nuværende beboer.

Planklagenævnet har nu behandlet og afgjort sagen til kommunens fordel. Den nye telemast forventes taget brug omkring 1. marts 2022.


Ophævning af lokalplan samt kommuneplantillæg for boligbyggeriet i Ørnekærs Vænge

Ishøj kommune har af Planklagenævnet fået ophævet lokalplan samt kommuneplantillæg for boligbyggeriet, herunder seniorfællesskabet Bovieran, i Ørnekærs Vænge. Ophævelsen begrundes af nævnet med en fejlbehæftet miljøscreening. Mere konkret handler det om, at der mangler afskærmning for vejstøj på dele af områdets udearealer. Lokalplan samt kommuneplantillægget er fra september 2019. Byggeriet er færdigmeldt og taget i brug. Administrationen er gået i gang med at undersøge, hvordan sagen kan løses. Dette kan fx indebære at der skal etableres yderligere støjafskærmning i området. .
Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.