Referat
Teknik- og Bygningsudvalget torsdag den 18. februar 2016 kl. 19:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Ejeren af Tranegilde Strandvej 80 søger om lovliggørelse af en carport placeret i byggelinjen mod vejskel på en hjørnegrund. Placeringen af carporten kræver en dispensation fra kravet om en afstand på 5 meter fra vejskel i lokalplanen.

Sagsfremstilling

Ejeren af Tranegilde Strandvej 80 har, i forbindelse med geokodning, fjernet tagbeklædningen på samtlige småbygninger langs vejskel ud mod Tranegilde Strandvejs blinde side og har i samme forbindelse søgt om lovliggørelse af sin carport. Carportens ene hjørne overskrider en byggelinje med et areal på 3,5 m2 og kræver en dispensation fra kravet om en afstand på 5 meter fra vejskel i lokalplanen.

Området er omfattet af lokalplan 1.32 – Strandområdet
Af § 5.1 fremgår en byggelinje på 5 meter i afstand fra vejskel.

Byggelinjen på 5 meter skal sikre en vis åbenhed i området. Matriklens udformning og husets placering gør det dog vanskeligt at placere carporten anderledes på ejendommen, da ejendommen udgør en hjørnegrund med byggelinje på to sider af ejendommen, 5 m på den blinde del, hvor carporten er placeret og 6 m på den anden del. Carporten vil ikke være til gene for åbenheden, da overskridelsen af byggelinjen udgør et mindre hjørne af carporten.

Der er ikke foretaget naboorientering, da carporten ikke støder op til naboskel og ikke er til gene for de omkringboende.

Sagen har været i høring hos vejmyndigheden, som er positive overfor dispensationen.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at give dispensation, da matriklens udformning og husets placering gør det vanskeligt at placere carporten anderledes på ejendommen og da overskridelsen af byggelinjen er minimal.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Bilag

Resume

Ejeren af Ishøj Bygade 139 ønsker at overdrage landbrugsejendommen til sin søn. I den anledning søger de om landzonetilladelse til, at boligen kan indrette en aftægtsbolig så der kan bo 2 familier på ejendommen.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har modtaget en ansøgning om landzonetilladelse til, at indrette en aftægtsbolig og dermed udvide boligen, så der kan bo 2 familier på ejendommen Ishøj Bygade 139, matr.nr. 8a Ishøj By, Ishøj.

Ejendommen er beliggende i landzone.

Ejer er ved at overdrage landbrugsejendommen på ca. 6 hektar til sin søn, men ønsker fortsat at blive boende med sin familie. I den anledning vil de udvide det eksisterende boligareal på 137 m². Der ønskes tilbygget med yderligere 80 m². Bebyggelsen vil efter udvidelsen få et samlet boligareal på 217 m
2. Der etableres en lodret boligadskillelse, så der ikke er mulighed for gennemgang i beboelsens fulde udstrækning. Det giver dermed mulighed for, at der kan bo 2 familier med hver sin indgang.

Iht. Planloven § 36, stk. 1 nr. 12 kan der etableres en bolig på en landbrugsejendom, hvis arealet overstiger 30 ha, når den nye bolig skal benyttes i forbindelse med et generationsskifte eller til en medhjælper.

Det kræver en landzonetilladelse at indrette en aftægtsbolig, da ejendommen er under 30 ha. Familien har boet sammen i længere tid. Der ændres ikke på de nuværende trafikale forhold og der etableres ikke yderligere overkørsler til ejendommen. Udvidelse af boligarealet sker i forlængelse af eksisterende bebyggelse og i samme arkitektoniske stil.  Udvidelsen skaber ikke yderligere spredt bebyggelse i landzone. Desuden tildeles den nye enhed ikke sin egen adresse. Ejendommen vil derfor fortsat fremstå som en landbrugsejendom med et stuehus, som maksimalt kan udvides til 250 m
2.

Sagen er i høring fra den 1.februar 2016 til den 15.februar 2016. Hvis der kommer indsigelser til høringen, vil disse blive forelagt udvalget.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der meddeles landzonetilladelse til en aftægtsbolig på betingelse af at der på ejendommen tinglyses en deklaration om at aftægtsboligen ikke kan udstykkes.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 35 stk. 1.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til lokalplan 1.70 Campingplads på Ishøj Havn i offentlig høring fra 3. marts til 28. april 2016.

Sagsfremstilling

Plan har udarbejdet et forslag til lokalplan, der vil lovliggøre campingpladsen i Ishøj Havn og fastholde eksisterende bebyggelse og beplantning i lokalplanområdet. Den giver mulighed for at opføre en forpagterbolig på 175 m2 ved udpegning af byggefelt og fastsættelse af bestemmelser for omfang og udseende. Derudover åbner den op for muligheden for solceller og -fangere på campingpladsens bebyggelse. Lokalplanen udpeger desuden et område med mulighed for vinteroplag af op til 26 campingvogne.

Udarbejdelsen af forslaget til lokalplan sker på baggrund af et ønske om at lovliggøre den. Campingpladsen blev etableret på Ishøj Havn i 1981, og i den forbindelse fik den en midlertidig tilladelse indtil 1. oktober 1991.

Campingpladsens kystnære placering betyder, at den ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Samtidig ligger den inden for Store Vejleås åbeskyttelseslinje med en afstand på mindre end 150 meter til åen for en del af campingpladsen. De to beskyttelseslinjer betyder restriktioner til bebyggelse og ændringer af landskabet i områder, der ikke er udpeget til havneformål. Desuden er havnen en del af kystkilen udpeget i Fingerplan 2013, hvilket betyder, at boligen ikke kan få helårsstatus.

Efter endt politisk behandling i Byrådet sendes lokalplanforslaget i offentlig høring i minimum 8 uger fra 3. marts til 28. april 2016. 

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til lokalplan 1.70 Campingplads på Ishøj Havn sendes i offentlig høring fra 3. marts til 28. april 2016.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planloven § 13 og 15

Bilag

Resume

Park-, Vej- og Miljøcenter og Center for Ejendomme og Byggesager har i forbindelse med opførelsen af Lejerbos rækkehuse i Fasanvangen drøftet skelregulering samt beplantningsbæltet mellem rækkehusene og Ishøj Kommune med Lejerbo.

Der orienteres om, at skellet mellem Fasanvangen og Ishøj Kommune rettes ud, samt at beplantningsbæltets udformning tilpasses rækkehusenes udformning. Ændringerne sker indenfor kommuneplanens rammer. 

Sagsfremstilling

Park, Vej og Miljøcenter og Center for Ejendomme og Byggesager har i forbindelse med opførelsen af Lejerbos rækkehuse i Fasanvangen drøftet skelregulering og evt. overdragelse i den forbindelse samt beplantningsbæltet mellem rækkehusene og Ishøj Kommune.

Vedr. beplantningsbæltet mellem rækkehusene og Ishøj Kommune markerer det overgangen mellem det bebyggede område og naturarealer beliggende i Fingerplanens åbne kystkile langs Lille Vejleå. En mindre del af beplantningsbæltet står på Lejerbos grund, og i april 2014 godkendte Teknik- og Bygningsudvalget en beplantningsplan for rækkehusbebyggelsen, der sikrede bevaring af 15 træer mod skel. Træerne blev af bygherres rådgivere vurderet til ikke at være til gene for solcellernes effektivitet samt ikke at give stor skyggevirkning for boliger og haver. Ved besigtigelse i sommeren 2015 konstaterer Park- og Vejcenter imidlertid, at flere af træerne samt trådhegn mellem Lejerbos grund og den kommunale grund er blevet fjernet. På baggrund af besigtigelsen indledes dialog med Lejerbo, og der nås til enighed om at etablere erstatningsbeplantning samt opsætning af nyt hegn til markering af skelgrænsen. Hegnet etableres i ca. 1 meters højde med rionet, og der plantes efeu op af hegnet, hvormed det begrønnes. (Planteliste fremgår af vedlagte kortbilag).

Vedr. skelregulering har eksternt landinspektørfirma udarbejdet forslag til nyt skel mellem Lejerbo og Ishøj Kommune, hvor skellet rettes ud, så skellet fremover følger en ret linje fremfor mere bølget. Det betyder, at det fremover er lettere at se markeringen af rækkehusenes haver i forhold til Ishøj Kommunes areal / beplantningsbæltet. Det er aftalt, at der sker en markering af skellinje. Skelreguleringen sker, så der ikke er behov for overdragelse af areal mellem Ishøj Kommune og Lejerbo. Udgiften til landinspektør samt tinglysning af nyt skel afholdes af Lejerbo. (Nyt skel fremgår af vedlagte kortbilag) 

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget godkender skelregulering uden arealmæssige konsekvenser for kommunen samt orienteringen om beplantningsbæltets udformning vedr. Fasanvangen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Skelregulering samt ændringer i beplantningens udformning indgår i Lejerbos økonomi ifbm. rækkehusene. 

Lovgrundlag

Ændringerne sker indenfor kommuneplanens rammer. 

Bilag

Resume

På de kommunale veje og stier samt private fællesveje registrerede Politiet 61 uheld i 2015. Uheldene i 2015 medførte, at 0 trafikanter fik lettere skader, og 6 trafikanter fik alvorlige skader. Der blev dræbt 0 trafikanter i 2015.

Sagsfremstilling

Park-, Vej- og Miljøcenteret har på baggrund af Politiets uheldsregistrering, udarbejdet en orientering om uheld på de kommunale veje, stier i perioden 2011-2015.
Formålet med orienteringen er at give et billede af uheldsituationen i Ishøj Kommune med henblik på at vurdere trafiksikkerheden.

Orienteringen er vedlagt som Bilag A. Uheldenes placering fremgår af Bilag B.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Siden marts måned 2012 har beboerne på Merlegårdsvej været i dialog med Ishøj Kommune om betingelserne for at optage vejen som offentlig kommunal vej.

Beboerne på Merlegårdsvej kan ikke blive enige om istandsættelsesprojektet med henblik på overdragelse til kommunen og nu er Merlegårdsvej i så dårlig stand at der bør indkaldes til et vejsyn.

Ishøj Kommune, Park- Vej- og Miljøcenter vil indkalde til møde med beboerne på Merlegårdsvej for at præsentere dem for, hvilke udfordringer de står over for når de skal vedligeholde en privat fællesvej som følge af et vejsyn.

I samme omgang vil de blive præsenteret for hvad det betyder hvis de vælger at istandsætte vejen og lade den overgå til offentlig kommunal vej, på de betingelser som ligger til grund for en optagelse. 

Indstilling

Teknik- og bygningsudvalget indstiller
at Merlegårdsvej optages som offentlig kommunal vej, såfremt vejen bliver istandsat på de betingelser som ligger til grund for en optagelse
at Ishøj Kommune giver de grundejere, der ikke har råd her og nu, mulighed for at låne til betaling af udgifterne til istandsættelse af vejen i op til 15 år.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Fremgår af notat

 

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.