Referat
Teknik- og Bygningsudvalget onsdag den 18. juni 2014 kl. 17:00

Park og Vej, Baldersbækvej 6, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Mødet afholdes som et fællesmøde mellem Klima- og Miljøudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget.

Mødet indledes med en orientering om udvalgte emner fra Park og Vej´s ansvarsområde. Præsentationen foretages af nogle medarbejdere på områderne.

Mødet vil blive afsluttet med fælles middag for de to udvalg. 

                       

Beslutning

Til efterretning.    

Resume

Artiskokken frugt- og grønthandel, beliggende på Vejlebrovej 27, søger om dispensation fra lokalplan 1.60 Ishøj Stationsforplads til at anvende pladsen foran butikken til oplag af varer. Arealet er ejet af Ishøj Kommune.                                                        

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har den 7. april 2014 modtaget en ansøgning fra lejeren af butikslokalet beliggende på Vejlebrovej 27. Lejeren driver en frugt- og grøntforhandler kaldet Artiskokken.
 
Der er foretaget høring i lokalplanområdet og der er ikke modtaget indsigelser.

Der er i forbindelse med tidligere ansøgninger om oplag på stationsforpladsen givet tilladelse til at opsætte stativer til varer op ad facade og ved indgangspartier. Der er i den forbindelse udarbejdet en et-årig lejekontrakt, som beskriver betingelser for oplag på stationsforpladsen, der vil i forbindelse med udarbejdelsen af lejekontrakt med ansøger blive udarbejdet et tydeligere kortbilag. (Bilag F)                                   

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der meddeles dispensation til, at der på det illustrerede areal jf. bilag, kan opstilles et mindre oplag af frugt og grønt på betingelse af:
at oplag kun må ske på de ansøgte stativer med en maksimal højde på 1,5m for det stativ, der placeres foran glasfacaden
at der indgåes lejekontrakt med kommunen i overensstemmelse med ovennævnte.
                                            

Beslutning

Tiltrådt.       

Lovgrundlag

Området er omfattet af lokalplan 1.60 Ishøj Stationsforplads. Af lokalplanen fremgår følgende:
§10.2: ”Der må ud over § 10.1 ikke uden kommunens tilladelse ske større tilklæbning eller afblænding af glasfacader og døre i stueetagen end 15 % af det enkelte vinduesparti”.
 
De ønskede stativer vil afblænde facaden. For at sikre indkig i butikken bør stativerne, der placeres foran glasfacaden derfor ikke være højere end 1,5m.
 
§11.3: ”Udendørs oplag må ikke finde sted”.
 
Et oplag af frugt og grønt på Stationsforpladsen kan bidrage med liv og aktivitet på pladsen, hvis det ikke hindrer tilgængeligheden og holdes i pæn stand.
 
                                           

Bilag

Resume

Lind & Risør skal opføre en ny tæt-lav bebyggelse på Kirkebjerggård i Ishøj Landsby og ønsker at ændre facade- og tagmaterialer i henhold til købsaftale og salgsvilkår (se bilag).                           

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune indgik i november 2013 aftale med Lind & Risør om salg af ejendommen Kirkebjerggård. Lind & Risør er derfor igang med at udarbejde lokalplan for bebyggelsen i samarbejde med kommunen for at kunne realisere projektet.
 
Ishøj Kommune modtog d. 2 juni 2014 en ansøgning fra Lind & Risør om tilladelse/ godkendelse til at opføre facader i gulbrune mursten og tag i matsort tegl på den kommende bebyggelse.
 
Begrundelsen er, at Lind & Risør mener, at gulebrune mursten vil passe godt ind i Ishøj Landsby, at det er æstetisk flot og at det kræver mindre vedligehold.
 
I henhold til tagmateriale mener Lind & Risør, at solceller vil være mindre markante med et sort telgtag.                                  

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at
godkende ændring af krav i henhold til tag; fra integrerede sorte og ikke-reflekterende solceller og sort skifer til matsorte tegl med mulighed for solceller,
at ikke godkende ændring af krav i henhold til facader.                                

Beslutning

Til indstillingen tilføjes:
Udvalget ønsker pudsede facader i hvidt som eksisterende hovedhus.

Tiltrådt.   

Lovgrundlag

I henhold til købsaftale og salgsvilkår er det et krav, at facader skal fremstå pudsede i lyse jordfarver og tagene i enten røde tegl eller integrerede sorte og ikke-reflekterende solceller og sort skifer. Det kræver derfor en godkendelse/ tilladelse at ændre på kravene. 

I henhold til ændring af tagmateriale vurderes det, at ændringen fra integrerede sorte og ikke-reflekterende solceller og sort skifer til matsorte tegl med mulighed for solceller, er en mindre ændring, idet intentionen med kravet har været, at opsætning af solceller skal ske på et sort tag for at fremstå mindre markant.  

I henhold til facademateriale, har intentionen med kravet om facader i pudsede lyse jordfarver været, at få ny bebyggelse til at fremstå i stil med den nuværende bebyggelse med hvidpudsede facader. Den kommende bebyggelse vil også, som nu, være markant i gadebilledet og ligger højt i forhold til Ishøj Bygade. Det vurderes derfor, at det ikke er hensigtsmæssigt med facader i gulbrune mursten, som mere refererer til de bagvedliggende parcelhuskvarterer (jf. illustrationer).  

Da kravet om facader og tagmateiale er fastsat i købsaftalen skal Økonomi- og Planudvalget og Byrådet også have sagen forelagt.

                           

Bilag

Resume

Domea søger om dispensation til pudsede facader på Kirkegrunden.            

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har modtaget en ansøgning fra Domea om at opføre bebyggelsen på Kirkegrunden med pudsede facader. Facader og gavle  ønskes opført i mineraluld fastgjort til bagmuren og afsluttet med facadepuds i lys standardfarve.
 
Intentionen i lokalplanen er at skabe en bebyggelse, der arkitektonisk spiller sammen med Vejleå Kirke.
 
Pudsede facader vil fremstå harmonisk med Vejleå Kirke, der fremstår i hvidmalet mursten.            

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at meddele dispensation til det ansøgte på betingelse af, at facaderne opføres i hvid puds.            

Beslutning

Tiltrådt. 

Lovgrundlag

En tilladelse til det ansøgte kræver dispensation fra lokalplan 1.64 § 7.2, der fastsætter, at ydervægge skal fremstå i hvidt pudset murværk eller hvid beton samt at de indvendige facader og passager opføres i blank mur i en lys sten og fuge.            

Bilag

Resume

Villadsen.mt søger om tilladelse til etablering af en skydebiograf på Industribuen 5F.                 

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af en skydebiograf.

Skydebiograf er et træningssted for jægere og skytteforeninger.

Skydebiografen indrettes i en tom hal med speciellavede baner med plads til 6 jægere ad gangen.

Skyderbiografen ønskes placeret på Industribuen 5 pga. de gode tilkørelsesforhold og parkeringsmuligheder.

Området fremstår i dag som et blandet erhvervsområde med pladskrævende varebutikker, møbelforretninger, lagerhotel og senest et legeland.                 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at skydebiografen kan etableres indenfor byplanvedtægtens anvendelsesbestemmelser.                 

Beslutning

Tiltrådt.    

Lovgrundlag

Ejendommen er beliggende i fabriksområdet og omfattet af § 11 i Partiel Byplanvedtægt nr. 3 der fastsætter, at området forbeholdes til industri- og værkstedsvirksomhed, til oplag i forbindelse hermed samt til forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende virksomheder, eller som naturligt finder plads indenfor området.

Skyderbiografen vil passe naturligt ind i området som det fremstår i dag, med et blanding af erhverv, butik og servicefunktioner.                 

Bilag

Resume

Forslag til fortegnelse over kommuneveje og privatefællesveje og stier. Vejfortegnelsen bør opdateres på baggrund af de seneste års vejprojekter og ændringer.                          

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til en ny vejfortegnelse. Forslaget er vedlagt som Bilag A og B. Den nuværende vejfortegnelse er fra den 21. juni 2007, og er vedlagt som Bilag C.

Ændringer:
- Merlegårds Vænge, er ændret fra privat fællesvej til offentlig kommunalvej
- Stationsforpladsen, nye veje samt vejomlægninger
- Ny vej fra Ishøj Strandvej til Industriskellet
- Ny vejadgang fra Ishøj Stationsvej til Ishøj Bycenter.
                           

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at den reviderede vejfortegnelse godkendes. Beslutningen offentliggøres på kommunens hjemmeside og i lokalavisen.                          

Beslutning

Tiltrådt.   

Lovgrundlag

Vejfortegnelsen er udarbejdet på baggrund af følgende lovgrundlag:
- Lov om offentlige veje. Lovbekendtgørelse nr. 1048 03/11/2011
- Lov om private fællesveje. Lovbekendtgørelse nr. 1537 af 21/12/2010
- Bekendtgørelse om vej- og stiregister. Bekendtgørelse nr. 454 af 23/05/2012.                           

Bilag