Referat
Teknik- og Bygningsudvalget tirsdag den 19. marts 2019 kl. 16:30

Mødelokale 2E / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Ådalens Privatskole ansøger om anvendelse af facader i en blanding af natur/olieret træbeklædning og pladebeklædning i sort farve til deres planlagte byggeri. Den sorte pladebeklædning kræver en dispensation fra lokalplanens krav om facadebeklædning. Det indstilles, at der meddeles dispensation til det ansøgte. 

Sagsfremstilling

IGS Rådgivende Ingeniører søger på vegne af Ådalens Privatskole dispensation fra kravet om facadebeklædning i forbindelse med opførelse af en ny hal og undervisningslokaler. Lokalplanen giver mulighed for, at der må opføres en hal samt undervisningslokaler.

Facadebeklædningen vil være en blanding af natur/olieret træbeklædning, som overholder lokalplanen og dertil en pladebeklædning i sort farve, som kræver dispensation fra lokalplanens krav om facadebeklædning.

Baggrunden for, at skolen gerne vil anvende ønskede facadebeklædning, er følgende:
- En så stor bygning vil med træbeklædte facader alene være uforholdsmæssig vanskelig at vedligeholde.
- Bygningen vil fremstå fremmed for naboejendomme i området, hvis den alene beklædes med træ.
- Den sorte pladebeklædning (Ivarsson eller Cembrit) er i tråd med øvrig bebyggelse i strandområdet.
- De træbeklædte facadepartier sikrer sammenhæng med den øvrige bebyggelse på skolen.

Området er omfattet af lokalplan 1.45 - Ådalens Privatskole.
Af § 8.1 fremgår, at der til facader kun må anvendes træbeklædning behandlet i lyse jordfarver (umbra og okker).

Sagen er sendt til nabohøring, og der er ikke modtaget nogen indsigelser.

En overholdelse af bebyggelsesprocenten ifm. byggeriet af den nye hal og de nye undervisningslokaler kræver, at der nedrives andre bygninger på ejendommen. Ansøgeren har i en revideret situationsplan redegjort for, hvilken bygning der skal nedrives for at overholde bebyggelsesprocenten. Når myndighedsprojektet er modtaget, vil det under behandlingen påses, at bebyggelsesprocenten overholdes, inden der gives byggetilladelse. Dertil kan nedrivningen sikres med en nedrivningsdeklaration ifm. byggetilladelsen.

Det er ønsket at nedrive 256 m2 undervisningslokaler og opføre 1903 m2 hal samt undervisningslokaler.


Det vurderes, at facadebeklædningen på de to planlagte bygninger ikke vil medføre en ændring, som området kommer til at mærke, da Ådalens Privatskole ligger gemt bag nogle høje træer og beplantning langs Skovvejen. Bygningerne vil desuden med natur/olieret træbeklædning og sort pladebeklædning fremstå harmonisk og karakteristisk, da den sorte farve vil matche de eksisterende bygninger på grunden og nabogrunden Ishøj Vandrehjems bygninger.

Til orientering har TBU den 21. august 2018 meddelt dispensation til, at Ådalens Privatskole kunne ændre deres eksisterende grønne facader til sorte. Da det ansøgte også omhandler facadebeklædning kræver det derfor en ny dispensation.

Til orientering har ØPU den 24. september 2018 og BYR den 2. oktober 2018 godkendt en deklarationsændring ift. skolens tillægsbelåning ifm. projektet. Her fremgik det også, at det er skolen ønsker at opføre en tilbygning med idrætshal og en række undervisningslokaler.  

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der meddeles dispensation til det ansøgte.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Bilag

Resume

Region Hovedstaden har udarbejdet en Trafik- og mobilitetsplan for hovedstadsregionen. 

Sagsfremstilling

Region Hovedstadens Trafik- og mobilitetsplan for hovedstadsregionen har til formål, at bidrage til at hovedstadsområdet kommer til at hænge bedre sammen trafikalt. Planen indeholder følgende:
- Tendenser i fremtidens mobilitet
- Trafikale hovedudfordringer
- Strategiske udviklingsområder
- Katalog med forslag til konkrete indsatser.

Trafikken i hovedstadsområdet er et komplekst område, og planen giver et fælles grundlag for det fremadrettede arbejde.

Planen behandles politisk i Region Hovedstaden den 12. marts 2019. Sideløbende med den politiske behandling i Region Hovedstaden og kommunerne, behandles planen i KKR-systemet, hvor borgmestrene den 26. april skal drøfte planen.

Det er op til den enkelte kommune i regionen, hvordan man håndterer forberedelsen til behandlingen i KKR. Der er ikke formel høring, men Region Hovedstaden vi vil meget gerne høre eventuelle bemærkninger fra politikerne i regionen. I løbet af foråret vil regionen invitere til dialogmøder med fokus på mulig igangsætning af indsatserne i planen og indgåelse af evt. partnerskaber.

Indstilling

 Teknik- og Bygningsudvalget tager udkastet til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Særindstilling fra Venstre, der orienterer om, at de har sendt høringssvar til Fingerplan 19.
Høringssvaret vedhæftet sagen.

Bilag

Resume

Teknik- og Bygningsudvalget bedes drøfte ønsker og forventninger til udvalgsmødernes forløb samt behovet for en forretningsorden for udvalget. Drøftelserne kan tage udgangspunkt i den forretningsorden, der gælder for byrådets arbejde og de foreløbige erfaringer fra udvalgsmøderne.

Sagsfremstilling

I henhold til § 20, stk. 3 i styringsvedtægten kan udvalgene selv fastsætte deres forretningsorden. Udvalgene kan fx fastsætte regler om varigheden af udvalgsmøderne, begrænsning af taletid mv. Ved fastsættelse af sådanne regler bør man være opmærksom på, at medlemmerne ikke afskæres fra en relevant politisk drøftelse af sagerne og muligheden for at tage stilling.

På Byrådet er Borgmesteren i sin egenskab af mødeleder berettiget til at henstille en taler at begrænse sit indlæg, såfremt dette ikke findes direkte at vedrøre det punkt på dagsordenen, der er under behandling. Dette er også en muligt at indføre i en forretningsorden for et udvalg.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at udvalget drøfter ønsker og forventninger til udvalgsmødernes forløb samt indhold i en eventuel forretningsorden.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Anvendelse af ejendommen Vejlebrovej 45
Bilag:
Notat samt 2 bilag.


Delegationer
Bilag:
Oversigt over sager, hvor Byggesager har benyttet delegationer. 

Beslutning

Til efterretning.

Bilag