Referat
Teknik- og Bygningsudvalget onsdag den 19. april 2017 kl. 19:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Status på støjafskærmning langs Køge Bugt Motorvejen, herunder orientering fra Borgermødet den 5. april 2017 på Vibeholmskolen.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget drøfter sagen og tager den til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Ejeren af Mirabellevej 18 søger om lovliggørelse af sine småbygninger i skel. Det ansøgte kræver en dispensation fra lokalplanens krav om maksimal længde i skel.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har i forbindelse med 7. etape af geokodning modtaget en ansøgning fra Mirabellevej 18 om lovliggørelse af et halvtag bag garagen, en carport og to udhuse i skel.

Området er omfattet af lokalplan 1.32 – Strandområdet.
Af § 6.4 fremgår, at sider mod skel ikke må overstige en samlet længe på 12 meter.

Der er givet delegation til, at der for småbygninger placeret tættere mod naboskel end 2,5 m i Strandområdet kan dispenseres op til 18 m længde i naboskel, hvis der ikke modtages væsentlige indsigelser ved en nabohøring.

Sagen har været i naboorientering, og der er ikke modtaget indsigelser.

Eksisterende småbygninger på ejendommen i skel udgør en garage med en længde i skel på 10 m.

Det ansøgte udgør en carport med en længde i skel på 7,5 m, et udhus med en længde i skel på 4 m, endnu et udhus med en længde i skel på 2,5 m og et halvtag tilbygget garagen med en længde i skel på 1 m.

Småbygningerne udgør en samlet længde i skel på 24 m, når der er fratrukket 0,50 m udhæng fra hhv. carport og halvtag.

En dispensation kan danne præcedens for området, hvor der er en igangværende geokodningsproces med lovliggørelse af ejendomme.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager,
at der dispenseres til en længde i skel på maksimalt 18 m og
at småbygninger i skel udover de 18 m enten flyttes, så de overholder en afstand til skel på mindst 2,5 m eller nedrives.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planloven § 19.

Bilag

Resume

For hurtigere at kunne behandle ansøgninger foreslås en delegationsbemyndigelse til administrationen til, at kunne give afslag på dispensationsansøgninger om småbygninger med en længde i skelbræmmen over 12 m i hele Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

I forbindelse med geokodningen modtages ofte sager om lovliggørelse, hvor længden af småbygninger i skel overstiger 12 m.

Bygningsreglement BR15 lægger op til en helhedsvurdering, når byggeretten på ejendommen ikke overholdes. Byggeretten giver mulighed for op til 12 m i skelbræmmen.

Der er i 2015 givet bemyndigelse til, at administrationen kan dispensere i sager, hvor længden af småbygninger er over 12 m og op til 18 m i skelbræmmen under forudsætning af, at der ikke modtages væsentlige indsigelser ved naboorientering.

Administrationen foreslår en delegation til at kunne give afslag på sager i hele Ishøj Kommune, hvor der søges om dispensation for småbygninger i skelbræmmen, som har en længere samlet facadelængde end 12 m.

Ansøgningerne behandles individuelt og baseres på en helhedsvurdering af forholdene. Det foreslås, at udvalget får forelagt de sager, hvor administrationen er positive overfor en længde over 18 m i skel.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager,
at administrationen bemyndiges til at kunne give afslag i sager, hvor længden af småbygninger er over 12 m i skelbræmmen,
at udvalget får forelagt de sager, hvor administrationen er positive overfor en dispensation til småbygninger med en længde over 18 m i skel.

Beslutning

Sagen tages af dagsordenen.

 

Lovgrundlag

Planloven § 19
Byggeloven § 22.

Bilag

Resume

DanX A/S søger om opsætning af 2 logo-skilte på deres ventilationsanlæg på taget. Opsætningen er i strid med kravet om skiltenes placering i lokalplan 1.74 Winthersminde Erhvervsområde Syd.

Sagsfremstilling

DanX A/S søgte i marts2017 om dispensation til opsætning af 2 logo-skilte på deres ventilationsanlæg mod hhv. adgangsvej og motorvejen. Ventilationsanlægget er placeret på taget. Skiltene vil være lysskilte og har dimensionerne 2,5 m x 5,0 m.

Området er omfattet af lokalplan 1.74 – Winthersminde Erhvervsområde Syd, herunder delområde 2.
Af lokalplanens § 7.20 fremgår, at der ikke må skiltes over tagkant og på tag.

Opsætningen er således i strid med kravet om skiltenes placering i lokalplan 1.74 Winthersminde Erhvervsområde Syd.

Sagen blev forelagt Teknik- og Bygningsudvalget den 22. marts 2017 og udvalget vedtog, at sagen skulle sendes til naboorientering
Sagen er sendt til naboorientering, og der er ikke modtaget nogen indsigelser.

Såfremt der meddeles dispensation til det ansøgte, kan det danne en præcedens for skiltning på taget for området.

Indstilling

Teknik - og Bygningsudvalget vedtager,
at der gives afslag på det ansøgte, da lokalplanens bestemmelser ønskes overholdt i nyligt vedtaget lokalplan.

Beslutning

Tiltrådt.

Særindstilling til Venstre, der ønsker at give dispensation til det ansøgte.

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Bilag

Resume

Der søges om forlængelse af landzonetilladelse til midlertidig indretning af materialeplads ved Skovvej.

Sagsfremstilling

Orbicon A/S søger på vegne af Ishøj Forsyning om forlængelse af landzonetilladelse til midlertidig indretning af materialeplads ved Skovvej i forbindelse med etablering af ny pumpestation, nye hovedkloakledninger samt andre projekter.

Materialepladsen bliver brugt til opbevaring af mandskabsvogne, containere til materialer og lignende, og er etableret på den sydlige del af boldbanen nordøst for Skovvej, hvor pladsen er mindst synlig og til mindst gene for beboerne i området. En stor del af arbejdet vil foregå i krydset mellem Ishøj Stationsvej og Ishøj Strandvej, og skal udføres i perioden medio 2017 til ultimo 2020. Ishøj Forsyning har redegjort, at materialepladsen bliver nedlagt efter ultimo 2020.

Ishøj Forsyning har tidligere fået meddelt midlertidig landzonetilladelse til samme formål den 24. august 2009 gældende til udgangen af 2009, 5. februar 2010 gældende til udgangen af 2010, 31. oktober 2011 gældende til udgangen af oktober 2012 samt 13. december 2012 gældende til udgangen af juni 2017. Landzonetilladelsen ønskes nu forlænget fra juni 2017 gældende til udgangen af december 2020.

Da ejendommen ligger i landzone, er det en forudsætning for en midlertidig ændret anvendelse til materialeplads, at der meddeles landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1.

Sagen er sendt til naboorientering og der er ikke modtaget nogen indsigelser.

Indstilling

Teknik - og Bygningsudvalget vedtager, at forlænge landzonetilladelsen til den midlertidige materialeplads gældende til december 2020 på betingelse af:
at arbejdspladsen reetableres og bringes i samme stand som ved overtagelsen, inden entreprenøren forlader pladsen og
at der synsafskærmes i åbningen ind mod campingpladsen.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 35.

Bilag

Resume

Park-, Vej- og Miljøcenter har undersøgt mulighederne for busbetjening til Torslunde, flextrafikordning samt ændret linjeføring til Fasanparken. Mulighederne drøftes og aftales.

Sagsfremstilling

Teknik- og Bygningsudvalget har i svar på henvendelse fra Ishøj Seniorråd oplyst, at der frem mod busbestilling til Movia 1. maj 2017, vil blive set på en mulig busforbindelse til Torslunde i samdrift med Høje Tåstrup Kommunes buslinje 116, der i dag kører til Reerslev. Dette er belyst i vedlagte bilag. Omlægning forudsætter aftale med Høje Tåstrup Kommune.

Park-, Vej- og Miljøcenter har desuden udarbejdet et estimat på, hvad det vil koste Ishøj Kommune at tilslutte sig Flextur, og set på muligheden for at ændre linjeføringen på buslinje 127 til Fasanparken efter ønske fra Ishøj. Se vedlagte bilag.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager,
at flextur kan være et alternativ til en busforbindelse til Torslunde og dermed et supplement til den øvrige kollektive trafik – der undersøges yderligere om flexture.
at der udføres et forsøg med ændring af ruten for buslinje 127 til Fasanparken i 2017, hvis det kan gøres inden for gældende køreplan.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der er omkostninger forbundet med yderligere bustrafik. Ekstra kørsel til Torslunde skønnes at koste 0,2mio – 1 mio. kr., flextur koste ca. 0,35 mio. kr. og forsøgsordning med ruteændring til Fasanparken kan gøres indenfor afsatte driftsbudget.

Bilag

Resume

Planlægning af Hovedstadens Letbane er igang. Der gives en orientering om status.

Sagsfremstilling

Orientering om Letbanen - anlægsarbejder, udbud, tidsplan og økonomi.

Hovedstadens Letbane er under planlægning, og anlægsarbejdet er i udbud. Der foretages eu-udbud med forhandling, og første tilbudsrunde forventes at komme ind i april. Der forhandles i løbet af sommeren og efterår, og samlet kontrakt forventes underskrevet i slutningen af 2017.

Anlægsarbejdet forventes igangsat i 2018 og en byggeperiode på 5 år.

Udover den konkrete anlægsprojekt er og har der i det sidste år foregået planlægning af håndtering af opgaver ifbm Letbane, bl.a. klimatiltag forureningshåntering, linjeføring, ekspropriationer, stationer og trafikplanlægning mv.

Se vedlagte bilag.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget drøfter sagen og tager den til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

I henhold til "drejebogen" for budgetlægningen 2018 (byrådsmødet den 4. april 2017) gives på udvalgsmødet en orientering om udvalgets budget for 2018.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet i april 2017 (sag nr. 71) de overordnede rammer og tidsplan for budgetprocessen 2018 samt den "drejebog" for processen, som administrationen har udarbejdet.

"Drejebogen" beskriver bl.a., at administrationen på fagudvalgenes møder i april måned vil gennemgå udvalgets budget, som det tager sig ud forinden indarbejdelse af tekniske korrektioner mv.

Herunder vil administrationen give en orientering om de udfordringer og muligheder, der tegner sig inden for udvalgets budget på dette tidlige tidspunkt i budgetprocessen.

Udvalget kan herefter drøfte eventuelle tiltag - f.eks. omprioriteringer og eventuelle spareforslag - til den videre budgetproces.

På udvalgets møde i maj måned kan behandlingen af disse eventuelle forslag fortsætte.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager administrationens orientering til efterretning og drøfter eventuelle tiltag til den videre budgetproces.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.