Referat
Teknik- og Bygningsudvalget onsdag den 19. maj 2021 kl. 19:00

Byrådssalen

Resume

Fagudvalgene drøfter budgettet inden for udvalgets områder på møderne i maj og juni.

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 4. maj 2021, at der arbejdes med en spare-/råderumsramme på 30 mio. kr. på serviceområderne. Fordeling af råderumsrammen drøftes på byrådsseminaret ultimo maj, og besluttes endeligt på byrådsmøde i juni.

I sagen beskrives den indledende status for Ishøj Kommunes budget 2022 – 2025, kravene i budgetloven om overholdelse af serviceramme og anlægsramme samt forslag til proces for håndtering af de økonomiske udfordringer.

Sagsfremstilling

Ubalancer i Budget 2022

Baggrunden for beslutningen om en råderumsramme er, at der på dette tidlige tidspunkt i budgetprocessen forventes et merforbrug på servicerammen på ca. 20 mio. kr. Hertil kommer, at byrådet ønsker at have prioriteringsmuligheder, hvorfor kataloget skal udgøre 30 mio. kr.

Det forventede merforbrug på servicerammen er sammensat af, at budget 2022 som udgangspunkt viser en overskridelse af servicerammen på 3 mio. kr. i 2022. Derudover er der kendte merudgifter til bl.a. omdannelse af ældreboliger med 6 mio. kr., samt forventede merudgifter på det specialiserede voksenområde i 2021, som forventes at række ind i 2022. Seneste skøn viser merudgifter på 10 - 11 mio. kr. årligt fra 2022. Hvis alle de ovenstående udgifter fastholdes i 2022, vil kommunen overskride servicerammen med ca. 20 mio. kr. i 2022. Det skal bemærkes, at der i ovenstående tal ikke indgår et permanent løft på rengøringsområdet, som byrådet drøftede på budgetseminaret i efteråret 2020. Hvis rengøringsniveauet fra 2021 ønskes videreført i 2022, øges udgiftsniveauet med yderligere 10,2 mio. kr.

Budget 2022 har i udgangspunktet en økonomisk ubalance på 20 mio. kr. (primært pga. højt anlægsniveau og øgede overførselsudgifter), hertil kommer ubalancen på servicerammen, som beskrevet ovenfor. Ishøj Kommunes budget har således en samlet ubalance på ca. 40 mio. kr. i 2022, med et tilsvarende træk på kassebeholdningen.

Overholdelse af service- og anlægsrammen

Budgetloven kræver, at kommunerne overholder service- og anlægsrammen i både budgettet og i regnskabet. En overskridelse medfører både kollektive og individuelle sanktioner.

For at overholde serviceramme skal udgifterne reduceres på områder som fx:

 • Undervisning og dagpasning
 • Ældrepleje
 • Specialiserede børne- og voksenområde
 • Rengøring
 • Vejvedligeholdelse, asfalt, striber mm.
 • Administration.

Med baggrund i ovenstående ubalancer har byrådet besluttet, at fagudvalgene drøfter budgettet inden for udvalgets områder på møderne i maj og juni med henblik på at afsøge områder, hvor økonomien kan tilpasses, og i hvilke retninger reduktionsforslagene kan formuleres. Administrationen vil til møderne bidrage med indledende eksempler på forslag til reduktionsmuligheder.

Som inspiration til arbejdet er der til sagen bilagt KL’s publikation ”Kend din kommune” der med nøgletal der sammenligner Ishøj Kommunes udgifter med andre kommunernes udgiftsniveauer.

Som konsekvens af byrådets beslutning har administrationen igangsat arbejdet med at udarbejde et beredskab til at håndtere udfordringerne. Dette gøres dels vedrørende driftens serviceudgifter, dels vedrørende vurdering af de budgetterede overførselsudgifter, samt grundlaget for og påbegyndelsestidspunkterne af kommunens anlægsaktiviteter.

Administrationen vil frem mod sommerferien foretage yderligere vurderinger og beregninger af mere teknisk karakter.

Der gives en fornyet status på budget 2022 inden sommerferien.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om budget og regnskabssystem, revision mv.

Økonomi

Administrationen foreslår, at der foretages indledende drøftelser i fagudvalgene af ovenstående, med henblik på at give retning og muligheder, for at skaffe budgetmæssigt råderum og overholde service- og anlægsrammen.

Administrationen forelægger generelle spareforslag på byrådsseminaret den 27. og 28. maj 2021.

Indstilling

Det indstilles,

at Teknik- og Bygningsudvalget drøfter budget 2022 inden for udvalgets områder på møderne i maj og juni med henblik på at finde råderum, herunder især forslag til mulige besparelser vedrørende serviceudgifter

at Teknik- og Bygningsudvalget drøfter, hvilke sigtepunkter administrationen i forberedelse af råderumskataloget skal arbejde efter.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

En gang om året fremlægger administrationen en dagtilbudsprognose for Børne- og Undervisningsudvalget. Da det er besluttet at bygge en ny daginstitution, forelægges dagstilbudsprognosen denne gang også for Teknik- og Bygningsudvalget til orientering. Dagtilbudsprognosen er udarbejdet på baggrund af Ishøj Kommunes befolkningsprognose for 2021 - 2028. Prognosen fortæller om det fremtidige pladsbehov i dagtilbuddene, som det ser ud med befolkningsprognosens forudsætninger.

Dagtilbudsprognosen konkluderer bl.a., at behovet for vuggestuepladser og børnehavepladser er faldende frem til 2023, hvorefter det stiger frem til 2028. Fra 2028 vil der være behov for at udvide kapaciteten med 10 pladser. På baggrund af prognosen vurderer administrationen dog ikke, at der vil være behov for, at etablere en ny institution, som det ellers var forudsat i de foregående års prognoser. Det skyldes, at befolkningsprognosen for 2021 udviser en kraftig nedjusteret forventning til antallet af 0-6årige børn i forhold til tidligere befolkningsprognoser.

Sagsfremstilling

Formålet med dagtilbudsprognosen er at skabe overblik over udviklingen i behovet for pladser i kommunens dagtilbud. Prognosen danner grundlag for de kommende års normeringer i dagtilbud og dermed også for budgetlægningen. Hertil kommer at prognosen forudsiger om pladsbehovet kan rummes inden for den nuværende fysiske kapacitet.

Dagtilbudsprognosen er udarbejdet på baggrund af Ishøj Kommunes befolkningsprognose for 2021 - 2028. Befolkningsprognosen udviser en kraftig nedjusteret forventning til antallet af 0-6årige børn i forhold til sidste og forrige års befolkningsprognose.

Ud over befolkningsprognosen bygger dagtilbudsprognosen på historiske tal for anvendelses-mønstre herunder andelen af kommunens børn, der har været indskrevet i kommunens dagtilbud, aldersfordelingen af børnene i dagtilbuddene og antallet af børn, der passes i andre kommuner og i private pasningsordninger.

Dagtilbudsprognosen viser, at der samlet set forventes at være et overskud af pladser (kapacitet), som stiger frem til 2023. Fra 2023 forventes overskuddet af pladser at falde indtil 2028, hvor der forventes at mangle 10 pladser i forhold til institutionernes nuværende maksimale kapacitet. Administrationen vil følge udviklingen i kapacitetsbehovet med henblik på vurderingen af behovet for etablering af yderligere pladser. Administrationen vurderer dog, på det foreliggende grundlag, at der ikke vil være behov for at etablere en ny institution, som det ellers var forudsat i de foregående års prognoser.

Dagtilbudsprognosen 2021 - 2028 er bilagt dagsordenen.

Som supplement til den ordinære dagtilbudsprognose har administrationen udarbejdet en alternativ dagtilbudsprognose, som ligeledes er bilagt dagsordenen. Den alternative dagtilbudsprognose har indregnet fremtidige mulige boligbyggerier, som ikke er vedtaget endnu og som derfor ikke indgår i befolkningsprognosen. Hvor den ordinære dagtilbudsprognose først forventer et behov for ekstra pladser i 2028, forventer den alternative dagtilbudsprognose et behov for ekstra pladser i 2026, 2027 og 2028. Det skal pointeres, at de kommende års normeringer og deraf afledte budgetter i dagtilbud lægges efter den ordinære dagtilbudsprognose.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

På baggrund af regeringens forslag til en ny infrastrukturplan, og de deraf kommende muligheder for en statslig medfinansiering af BRT, har Movia spurgt, om Ishøj Kommune ønsker at indgå i en forundersøgelse af en BRT-løsning på linje 400S mellem Ishøj Station og Bagsværd Station. Forundersøgelsen skal bygge videre på det mulighedsstudie, der allerede er udarbejdet af Movia i samarbejde med Ishøj i 2020.

Sagsfremstilling

BRT står for Bus Rapid Transit og er, lidt forenklet sagt, et tog på hjul, hvor bussen kører i egen vejbane og således ikke påvirkes af den øvrige trakfik. Anlæg af BRT vil reducere rejsetiden og forventes at kunne tiltrække flere passagerer. Dertil kommer, at etablering af BRT-stationer forventes at udløse de samme muligheder for stationsnær byudvikling, som det kendes fra letbanen og s-togsnettet, såfremt der er ønske herom lokalt.

Den kommende forundersøgelse skal analysere nogle af de spørgsmål, som mulighedsstudiet ikke har besvaret, men som kommunerne har brug for at vide mere om for at kunne tage stilling til BRT. Det drejer sig om konkret linjeføring og stationsplacering, trafikale effektvurderinger og udformninger af stationer og knudepunkter. Herudover vil forundersøgelsen også bestå af samfundsøkonomiske analyser.

Anledningen til at sagen behandles i Ishøj kommunen allerede nu er, at der i regeringens udspil til infrastrukturinvesteringsplanen indgår et forslag om, at staten medfinansierer BRT på 400S mellem Ishøj Station og Lyngby Station. Hidtil har Ishøj først været tænkt ind i en etape 2. I forlængelse af det statslige udspil kan Ishøj Kommune nu komme med ind i arbejdet med BRT på lige vilkår med de øvrige kommuner langs strækningen og dermed øge chancen for at få en del af den statslige medfinansiering til BRT. Hvis Ishøj ikke indgår i den aktuelle forundersøgelse, er det uvist, om staten vil medfinansiere Ishøjs del af strækningen.

Forundersøgelsen gennemføres i løbet af 2021, så der – når statens infrastrukturmidler frigives primo 2022 – kan igangsættes en proces med udarbejdelse af et egentligt beslutningsgrundlag. Forundersøgelsen udarbejdes under Vejdirektoratets og Movias projektledelse. De øvrige parter, herunder kommunerne og Region Hovedstaden, indgår i projektets styregruppe, og diverse fagspecifikke medarbejdere fra parterne vil indgå i en række tekniske følgegrupper.

Infrastrukturplanen skal forhandles i Folketinget, før den vedtages endeligt. Forhandlingerne forventes afsluttet inden sommerferien.

Økonomi

Foreløbige beregninger af fordelingen af udgifterne til forundersøgelsen viser, at Ishøj Kommune skal finansiere ca. 220.000 kr. af de i alt 5,0 mio. kr., som forundersøgelsen forventes at koste. Fordelingen er sket på baggrund af antal kilometer BRT samt antallet af kommende BRT-stationer.

Såfremt Ishøj kommunen efterfølgende vælger at gå med i et BRT projekt kommer en yderligere medfinansiering af selve anlægget af BRT’en. Staten forventes at afsætte halvdelen af pengene, og dermed skal kommunerne sammen finde de resterende 50 %. Hvor stor udgiften er for Ishøj vides ikke pt., da der ikke er indgået aftale om fordelingen af anlægsudgifterne. Driftsomkostningerne til linje 400S afholdes af regionerne. Det vil de også gøre efter anlæg af BRT.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at Ishøj Kommune deltager i forundersøgelsen af BRT på linje 400S, og at finansieringen af forundersøgelsen på 220.000 kr. drøftes i Økonomi- og Planudvalget.

Beslutning

Tiltrådt.

Særindstilling: Lennart Hartmann Nielsen afventer stillingtagen.

Resume

Center for Park, Vej og Miljø har udarbejdet et nyt forslag til etablering af niveaufrie adgange fra Baldersbækstien til stoppestederne på Ishøj Parkvej og tilføjet to nye strækninger efter møde med Grundejerforeningen Ørnekærgård. Forslag til udvidelse af eksisterende fortov i vestlig side af stamvejen i Ørnekærs Vænge er uændret.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelsen af Bovieran, boliger til 55+ samt rækkehuse, har grundejerforeningen Ørnekærgård fremsendt et ønske om at forbedre adgangsforholdene for fodgængere i og omkring Ørnekærs Vænge, dels ved at skabe en niveaufri adgang til stoppestederne på Ishøj Parkvej og dels ved at udvide fortovet langs stamvejen i Ørnekærs Vænge.

I dag er det kun muligt at tilgå stoppestederne på sikker vis via trapper fra Baldersbækstien. Såfremt man skal tilgå dem på anden vis, evt. med rollator eller barnevogn, skal man ud og gå på Ishøj Søvej og muligvis også krydse Ishøj Parkvej.

Efter mødet med grundejerforeningen den 23. februar 2021 er der udarbejdet et alternativt forslag til niveaufrie adgange til stoppestederne på Ishøj Parkvej ved Baldersbækstien, samt to nye strækninger i området. Forslag til udvidelse af det vestlige fortov langs stamvejen fastholdes.

Grundejerforeningens alternative forslag til ramper vurderes ikke at fordyre projektet, og derfor fastholdes de overslagsmæssige etableringsomkostninger til kr. 250.000 ekskl. moms.

På mødet med grundejerforeningen blev de to nye strækninger foreslået etableret med fast belægning og belysning.

I forbindelse med etablering af fiber til det nye udstykningsområde har Center for Park, Vej og Miljø valgt at udvide fortovet i vestsiden i forhold til fremtidig drift af området.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Niveaufri adgang

Der er ikke afsat midler i budgettet til etablering af niveaufrie adgange til stoppestederne på Ishøj Parkvej, beløber sig til ca. kr. 250.000 ekskl. moms.

Øvrige stier

Der er ikke afsat midler i budgettet til etablering af nye stier som overslagsmæssigt beløber sig til ca. kr. 550.000 ekskl. moms. Hvis det er en løsning, som ønskes udført, skal midlerne hertil findes.

Fortov i vestlig side langs stamvejen

Arbejdet er igangsat i forbindelse med etablering af fiber til Bovieran og rækkehusene, og udgiften til en udvidelse af det eksisterende fortov afholdes over Center for Park, Vej og Miljøs driftsbudget.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der etableres niveaufrie adgange til stoppestederne, som Grundejerforeningen har foreslået, og at finansieringen af udgifterne til ramperne, kr. 250.000 kr. ekskl. moms, drøftes i Økonomi- og Planudvalget.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Vejdirektoratet har foretaget et hovedeftersyn af tilstanden på de kommunale veje, og der er på baggrund af eftersynet udarbejdet en oversigt over slidlagsarbejder for 2021.

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har i april 2021 foretaget et hovedeftersyn af tilstanden på de kommunale veje, hvor skaderne er blevet registreret på baggrund af en visuel gennemgang. Hovedeftersynet er vist på kortbilaget med skadespoint indtegnet.

Kommunens veje er inddelt i tre kategorier: primær veje, sekundær veje og boligveje. I takt med den stigende biltrafik stilles der i dag større krav til belægningerne på vejene, og mere biltrafik betyder også mere støj. Center for Park, Vej og Miljø følger denne udvikling nøje og sikrer, at der på primær og sekundær veje udlægges asfalt, der er stærk og derudover har støjdæmpende egenskaber. Hvis asfalten skal have en støjdæmpende effekt, skal den udlægges med en asfaltudlægger. På boligvejene er der oftest en del håndarbejde, og derfor vælges der en blødere asfalt, der ikke har de samme støjdæmpende egenskaber, for at få et tilfredsstillende resultat.

Center for Park, Vej og Miljø har udarbejdet en oversigt over slidlagsarbejder for 2021.

Der er fortaget en prioritering med det formål at sikre den nuværende vejkapital. Denne optimering er sket ud fra hensyntagen til sammenhængende strækninger, skadespoint, trafiktal, vejklasser, belægningstyper og midler til asfaltreparationer.

Forslag til renovering:

Strækninger med dårligt slidlag er ikke medtaget, hvis der forventes større gravearbejder i kørebanen eller en stor ekstraordinær belastning af vejen, eksempelvis ved byggeri og jordkørsel.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje

Økonomi

Udgifter til vedligeholdelse af asfaltbelægninger afholdes over Center for Park, Vej og Miljøs driftsbudget. I driftsbudgettet er der afsat 4,5 mio. kr. ekskl. moms

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager forslaget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Der er udført komfortmåling på hovedparten af kommunens asfaltbelagte stier, og på baggrund af komfortmålingen og vejsyn er der udarbejdet et forslag til renovering af stianlægget. Der er i budgetforliget  afsat 200.000 kr. til reparation af stisystemer for at forbedre gå- og cykelmuligheder.

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet gennemførte i sommeren 2020 en komfortmåling på hovedparten af kommunens asfaltbelagte stier.

Formålet med en komfortmåling er:

 • At skabe et udtryk for, hvor behageligt det er at cykle på strækningen (komfortindeks)
 • At øge sikkerheden for cyklisterne
 • At forbedre kvaliteten af cykelstierne
 • At visualisere cykelstiens tilstand (billeder)
 • At registrere forhold vedr. komfort/sikkerhed/tilstand
 • At visualisere cykelstiens omgivelser (billeder og kortvisning)

Resultatet er vist på det vedlagte bilag og viser tilstanden med tre farver (komfortindeks), som er udarbejdet i samarbejde med Dansk Cyklistforbund. Rød er dårlig, blå er middel, og grøn er god.

Der er udarbejdet et forslag til renovering af stier på baggrund af komfortmålingen og vejsyn foretaget af Center for Park, Vej og Miljø.

Forslag til renovering er:

 • Tværstien
 • Vejlebrostien

Der er foretaget en prioritering med det formål at sikre den nuværende vejkapital. Denne optimering er sket ud fra hensyntagen til komforttal, besigtigelse og midler til asfaltreparationer.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Der er i budgetforliget afsat 200.000 kr. som er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager forslaget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Der er gennemført en tilstandsregistrering af kommunens fortove for at skabe et overblik over fortovsarealernes tilstand i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

MOE A/S gennemførte i efteråret 2019 en tilstandsregistrering af kommunens fortove. Formålet var at skabe et overblik over fortovsarealernes tilstand i Ishøj Kommune.

Registreringen, der foregik ved en visuel inspektion, omfatter kommunale fortovsstrækninger fordelt på over 22 vejområder, i alt 425 strækninger svarende til en længde på ca. 75 km.

Af de 425 registrerede fortovsstrækninger, er 154 strækninger vurderet til at have tilstanden ”grøn” jf. bilag A i rapport. De resterende har tilstandskategorien ”gul” jf. bilag A i rapport. Ifølge definitionen på tilstandskategorien "gul", betyder det, at omkring 2/3 af kommunens fortove vurderes at have en tilstand, som ikke er komfortabel for brugere af kørestole og rollatorer, men som er acceptabel for fodgængere. I denne vurdering er der altså også indgået en række høje tilgængelighedskriterier. De fortove, der har tilstandskategorien gul vurderes samtidig, at have en restbrugstid på 2-25 år, svarende til en anlægsinvestering på ca. 20 mio. kr.

Ved gennemgangen er der også registreret akutte skader og farlige opspring, som kan være ansvarspådragende. Her anbefales det, at de bliver udbedret og repareret inden for to år.

Center for Park, Vej og Miljø har valgt at prioritere akutte skader, farlige opspring og de fortovsstrækninger, hvor der pt. foregår ledningsarbejder. Med salg af fællesantennen og TDC´s fiberudrulning er der opstået en mulighed for at få renoveret fortove. Det betyder, at alle fliser på disse strækninger omlægges, og knækkede fliser udskiftes.

Lovgrundlag

Love om offentlige veje.

Økonomi

Udgifter til vedligeholdelse af fortove afholdes over Center for Park, Vej og Miljøs driftsbudget. I driftsbudgettet er der afsat 250.000 kr. ekskl. moms


Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager sagen til efterretning  

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Center for Park, Vej og Miljø har indhentet et oplæg og tilbud fra MOE A/S på en trafikanalyse i Strandområdet.

Sagsfremstilling

I budgetforliget er der fremsat et forslag om, at "der afholdes borgermøde om beboerønske om åbning af ud-/indkørsel på Pileskovvej (til den halve rundkørsel) mod Ishøj Strandvej med det formål at aflaste Tranegilde Strandvej samt Ishøjvej". I forbindelse med renoveringen af Tranegilde Strandvej blev det på udvalgsmødet i november besluttet at holde et temamøde om trafikken i strandområdet. Der blev på det møde udtrykt et ønske om at se på området som helhed med henblik på at kunne vurdere trafikken og trafiksikkerheden og effekten af specifikke tiltag.

Administrationen vuderer, at det er nødvendigt at få en rådgiver til at lave en vurdering, som kan danne basis for både temamødet i udvalget og senere borgermødet, da det er komplekst og ifølge vores vurdering kræver ekspertviden.

Center for Park, Vej og Miljø har indhentet et oplæg og tilbud fra MOE A/S på en trafikanalyse, som tager udgangspunkt i forskellige scenarier. Opgaven omfatter opbygning af trafikmodel, kalibrering, cykeltællinger, scenarieberegninger (5 scenarier) og udarbejdelse af kort med resultater og tilknyttet vurdering af effekter for alle trafikanter. Afrapporteringen omfatter både notat med gennemgang af alle resultater og efterfølgende præsentationer på udvalgsmøde og borgermøde.

Endeligt omfang af trafikanalysen fastlægges i samarbejdet med udvalget.

Lovgrundlag

Love om offentlige veje.

Økonomi

Opgaven kan gennemføres for et samlet budget på 107.000 kr. ekskl. moms.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der udføres den beskrevne trafikanalyse i Strandområdet, og at finansieringen af udgifterne til analysen, kr. 250.000 kr. ekskl. moms, drøftes i Økonomi- og Planudvalget.

Beslutning

Teknik- og Bygningsudvalget beslutter, at sagen udskydes til næste måned.

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Liste over administrativt meddelte afgørelser.                                     

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.                

Beslutning

Til efterretning.

Bilag