Referat
Teknik- og Bygningsudvalget tirsdag den 20. april 2021 kl. 16:30

Via Microsoft Teams

Resume

Der skal træffes beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 1.97 Boligområde, Industrivangen 2-8. Planen giver mulighed for, efter samme principper som i nugældende lokalplan 1.87, at opføre ca. 133 boliger i Det Lille Erhvervsområde. Lokalplanforslag 1.97 muliggør derudover en udvidelse af lokalplanområdet med 169 m2 på Industriskellet 10.

Den 2. februar 2021 vedtog Byrådet, at behandlingen af den endelige vedtagelse af lokalplanen er uddelegeret til Teknik- og Bygningsudvalget.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget omfatter et større område på Industrivangen 2-8 samt et mindre område på Industriskellet 10. Forslaget gør det muligt at opføre ca. 133 boliger på Industrivangen 2-8 som etage- og rækkehuse efter samme principper som i den nugældende lokalplan 1.87. Det mindre areal på Industriskellet 10 udlægges i lokalplanforslaget til grønt rekreativt område. Den samlede bebyggelsesprocent på den oprindelige grund på Industrivangen 2-8 er på 101,5.

1. december 2020 behandlede Byrådet forslag til beslutning om,

 • at igangsætte udbud mhp. salg af mindre dele af Industriskellet 10 til blandt andet ejer af Industrivangen 2-8.
 • at opstarte tilæg til lokalplan 1.87 (lokalplanforslag 1.97), hvori den oprindelige grund på Industrivangen 2-8 samt et mindre område på Industriskellet 10 udgør det samlede lokalplanområde og i praksis sammatrikules.

Muligheden for køb af byggeretter er i overensstemmelse med helhedsplanens principper.

Lokalplanforslaget er miljøscreenet, og det har været muligt at påklage afgørelsen af screeningen i fire uger. Der er ikke modtaget klager.

Forslag til lokalplan har været i høring i fire uger. I perioden har Ishøj Kommune modtaget fire høringssvar, der omhandler baldakiner, cykelparkering og cykelskure, trafikforhold og bilparkering samt en bemærkning vedrørende nærliggende støj fra DSB´s klargøringscenter. Beskrivelse af og kommentarer til høringssvarene fremgår af høringsnotatet.

Lovgrundlag

Planloven.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at lokalplan 1.97 Boligområde, Industrivangen 2-8 vedtages endeligt og offentliggøres med de forslåede ændringer.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Forslag til lokalplan 1.90 har været i offentlig høring i 8 uger fra den 8. januar 2021 til den 8. marts 2021. I perioden er der indkommet 19 høringssvar fra grundejerne samt 121 høringssvar i form af besvarelser på et spørgeskema som Grundejerforeningen Strandgårdsparken har valgt at sende til samtlige beboere. Der er derudover indkommet ét høringssvar fra Grundejerforeningen Strandgårdsparken efter høringsperiodens udløb, som er taget med i behandlingen af høringssvarene.

Sagsfremstilling

Lokalplanen omfatter boligbebyggelsen Strandgårdsparken og er en sammenskrivning, justering og præcisering af eksisterende dispensationer. Lokalplanen bibeholder området som et tæt-lavt boligområde og - efter ønsker fra grundejerforeningen - giver lokalplanen derudover som noget nyt mulighed for etablere et fælleshus i delområde C.

Høringssvar

Der kan gennem hele processen med udarbejdelse af lokalplanen været en ekstraoridinær stor dialog med og inddragelse af grundejerforeningen i området. Grundejerforeningens ønsker og bidrag er i meget høj grad afspejlet i det aktuelle lokalplanforslag. Der er i høringsperioden alligevel kommet en række (til dels nye) bemærkninger til lokalplanforslaget. Høringssvarene har fokus på spørgsmål omkring inddragelse af fællesarealer til mere parkering, brug af farver i området, fælleshuset og antal parkeringspladser hertil, størrelse på affaldsrum, ladestandere, antenner og paraboler, solceller og solfangere samt hegn.

Der er til sagen vedhæftet 2 bilag:

Et skema med administrationens kommentarer i ”Høringsnotat”. Her er det omfattende høringsmateriale tematiseret og gengivet i forkortet udgave for at overskueliggøre høringssvarene.

Et samlet overblik over samtlige høringssvar i deres fulde længde i ”Høringssvar samlet”.

På baggrund af indkomne høringssvar foreslår administration, at lokalplanen vedtages med følgende overordnede ændringer:

 • Præcisering af faste- og levende hegns placering,
 • Præcisering til solceller og solfangere,
 • Forøgelse af belægningsprocent i haver fra 30 % til 40 %,
 • Mulighed for udnyttelse til rekreative formål i delområde C (fremfor kun et fælleshus)
 • Præcisering af paraboler og antenners placering,
 • Præcisering af antal ovenlysvinduer/tunnellys.

Se vedlagte høringsnotat for uddybning.

Der er desuden foretaget mindre redaktionelle rettelser.

Lovgrundlag

Planloven.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at lokalplan 1.90 Strandgårdsparken vedtages endeligt og offentliggøres med de forslåede ændringer.

Beslutning

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at lokalplan 1.90 Strandgårdsparken vedtages endeligt og offentliggøres med de forslåede ændringer. Udvalget betoner, at hegn fremover kun må være max 1.80 meter, og at hegn kan være både vandrette og lodrette.


Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der søges om opførelse af et nyt enfamiliehus med en taghældning på 25 grader. Det ansøgte kræver en dispensation fra lokalplanens krav om taghældning. Det indstilles, at der ikke dispenseres til det ansøgte.

Sagsfremstilling

Ejere af Ishøj Bygade 107 ansøger om opførelse af et nyt enfamiliehus med en taghældning på 25 grader. Ejendommen har en bebyggelsesprocent på 22,3.

Området er omfattet af lokalplan 1.06.

Af § 7.7 i lokalplanen fremgår, at tagets vinkel med det vandrette plan for beboelsesbygninger skal være mellem 45 grader og 55 grader. Dog kan om- og tilbygninger i forbindelse med eksisterende bygninger, hvor tagets vinkel er under 45 grader, opføres med en hertil svarende taghældning.

Formålet med Lokalplan 1.06 – Ishøj Landsby er ifølge § 1.2 at sikre områdets karakteristiske landsbytræk gennem retningslinier for fremtidigt byggeri, herunder ved om- og tilbygninger. Et af disse karakteristiske landsbytræk er de høje taghældninger på 45-55 grader.

Det eksisterende hus på Ishøj Bygade 107 havde en taghældning på 45 grader, og for det kommende byggeri søges nu om en taghældning på 25 grader. Ifølge lokalplanen må kun de huse med eksisterende lave taghældninger ombygges til samme lave taghældning. En bygning med lav taghældning giver ikke samme udtryk af landsbykarakter, som lokalplanen ønsker. Et kommende hus med 25 graders hældning vil have et udtryk som et parcelhus set fra vejen.

På matriklen Ishøj Bygade 107 er der tidligere i forbindelse med lovligliggørelse af en tilbygning givet en dispensation på en lavere taghældning på 25 grader. Denne tilbygning er dog gemt bag hovedhuset med 45 graders hældning, og dermed fremstår den ikke som en del af huset set ude fra vejen.

Tilbage i 1981 har Byrådet endvidere i forbindelse med nybyggeri i området dispenseret til en taghældning på 25 grader. Det gælder ejendommene beliggende på Kirkebjerg vænge 7, Kirkebjerg vænge 9 og Ishøj Bygade 101. Nævnte ejendomme er oplyst af ansøgeren. Byngingerne på de pågældende ejendomme er dog heller ikke synlige fra Ishøj Bygade, og derfor adskiller de gamle sager sig fra den aktuelle sag, hvor der er er tale om en ejendom beliggende ud til Ishøj Bygade.

Med udganspunkt i lokalplanens formål og bestemmelser vurderes det, at huset med dets placering ud mod hovedvejen Ishøj Bygade med en 25 graders taghældning vil have udtryk som et parcelhus set fra vejen og hverken vil have udtryk af den landsby karakter, som lokalplanen ønsker eller en bygningsstil, der passer ind til områdets landsby karakter. Der har ved tidligere polistiske drøftelser været lagt stor vægt på, at Ishøj Landsby bevarer sit karakteristiske og ensartede landsby udtryk.  

I modsætning til det aktuelle byggeprojekt gælder dispensationen fra 1981 bygninger, der ikke er synlige fra Ishøj Bygade. En dispensation 40 år efter vil kunne danne præcens for lignende ansøgninger fremadrettet.

Sagen er ikke sendt i nabohøring.

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget vedtager, at der ikke dispenseres til opførelse af nye enfamiliehus med lavere taghældning end 45 grader, for at bevare landsbykarakteristikken i området.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

I forbindelse med vedtagelsen af pesticidhandlingsplanen for Ishøj Kommune skal der tages stilling til, om Ishøj Kommune skal arbejde mod at blive pesticidfri, og i så fald om der skal afsættes flere ressourcer, eller om vedligeholdelsesstandarden skal sænkes. . Indholdet i pesticidhandlingsplanen er Klima- og Miljøudvalgets område til drøftelse, men da driftsmidlerne falder under Teknik- og Bygningsudvalget, forelægges sagen begge udvalg.

Sagsfremstilling

Den 20. januar 2021 drøftede Klima- og Miljøudvalget udkastet til pesticidhandlingsplanen, og den blev den 28. januar 2021 drøftet i Grønt Råd, der ikke havde nogen bemærkninger til planen.

I samarbejde med driftslederne har Center for Park, Vej og Miljø udarbejdet et udkast til en pesticidhandlingsplan. Pesticidhandlingsplanen indeholder målsætning, retningslinjer og handlinger til reduktion og udfasning af pesticider på kommunale arealer samt status for ukrudtsbekæmpelsen og anvendelsen af pesticider i kommunen. Det overordnede mål med Pesticidhandlingsplanen er en udfasning af pesticidforbruget på kommunale arealer. I dag bekæmpes ukrudt både kemisk med pesticider, termisk med gasbrænder, mekanisk med fejebørster samt manuelt ved lugning. Der anvendes pesticider til bekæmpelse af ukrudt på belægninger, til bekæmpelse af invasive arter ved etablering af nye bede samt steder, hvor det ikke er muligt at anvende en gasbrænder, for eksempel ved kunstgræsbanerne.

Der er en vis sammenhæng mellem anvendelsen af pesticider, vedligeholdelsesstandard og ressourcer, idet der er flere omkostninger forbundet med pesticidfri drift frem for drift med anvendelse af pesticider. Dette betyder, at hvis vedligeholdelsesstandarden skal holdes på samme niveau som i dag uden brug af pesticider, skal der afsættes flere ressourcer til driftsbudgettet.

Vælger Ishøj Kommune at blive pesticidfri inden for en årrække kan afviklingen af pesticider gribes an på flere måder. En mulighed er at inddele kommunen i områder med forskellige vedligeholdelsesniveauer, således at vedligeholdelsesstandarden sænkes i nogle områder. En anden mulighed er at vedligeholdelsesstandarden fastholdes, og at der afsættes de nødvendige ressourcer. En tredje mulighed er en ændring af opfattelsen af, hvilken vedligeholdelsesstandard der skal være på de kommunale arealer. Det kan eksempelvis være en ændret opfattelse af, hvad ”ukrudt” er, og om der skal tillades mere diversitet i artssammensætningen hos både flora og fauna, således at diversiteten øges på de kommunale arealer. Dette kan gøres via det fokus, der senest er kommet på dette med tilmeldingen til deltagelse i konkurrencen om at blive ”Danmarks vildeste kommune” samt vores status som Bivenlig Kommune.

Ishøj Kommune kan også vælge at fortsætte som i dag, hvor forbruget af pesticider er minimalt, og hvor udviklingen inden for pesticidfri drift følges og løbende implementeres i kommunen. Driften har indkøbt en ny maskine, der kan øge den mekaniske ukrudtsbekæmpelse, således at den ’intelligente’ ’weed-it’-maskine kun anvendes marginalt. Opmærksomheden skal blot her henledes på øget forkortelse af levetiden på belægningerne på langt sigt, men det må i så fald tages ad notam ved de kommende driftseftersyn og ved udarbejdelse af de kommende driftsplaner.

Kommunen kan også vælge kun at bruge pesticider på de invasive arter, men så skal der afsættes de nødvendige ressourcer til den øvrige pesticidfrie vedligeholdelse, eller vedligeholdelsesstandarden skal sænkes. Nogle af de invasive arter fx Japansk Pileurt kan ikke p.t. bekæmpes uden brug af pesticider.

Derudover er der også et par dilemmaer at tage stilling. Et dilemma ved anvendelsen af pesticider er, at bl.a. grundvandet kan blive påvirket, mens nogle af metoderne til pesticidfri drift til gengæld medfører udledning af CO2 både i forhold til selve ukrudtsbehandlingen, men også fordi, det kræver flere behandlinger. Et andet dilemma er, om Ishøj Kommune kan bruge pesticider, når kommunen gerne vil være både en insekt- og bivenlig kommune samt den vildeste kommune.


Lovgrundlag

Pesticidstrategi 2017-2021 med tillægsaftale fra 2019.

Økonomi

Der afsættes flere driftsmidler, såfremt der ønskes pesticidfri drift og uændret vedligeholdelsesstandard.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget beslutter:

 • at, pesticidhandlingsplan 2021 vedtages.
 • at, der tages stilling til, hvorvidt og hvordan Ishøj Kommune skal være pesticidfri.


Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

I forbindelse med etablering af lægecenteret i Brohuset blev der etableret en elevatorlift. Det har vist sig, at den har været udfordrende at bruge for nogle borgere. Der lægges op til afklaring af, om elevatorliften skal udskiftes.

Sagsfremstilling

For at sikre adgang til 1. etage i Brohuset blev der ifbm. etablering af lægeecenteret i Brohuset i 2019 besluttet at etablere en elevatorlift. Liften har haft driftsudfordringer med bl.a. kørestop og problemer med tryk, som firmaet har tilset og løbende forbedret. Der er dialog med lægerne i Brohuset og tilgængelighedspanelet omkring elevatorliften, og der er blevet påpeget betjeningsudfordringer. Læger og tilængelighedspanel peger på, at det kan være svært for brugerne at betjene lift-trykket, fordi der skal trykkes på knappen under hele "kørslen". Lægernes erfaring er, at brugerne lærer det, så problemerne bliver mindre, men det vil være hensigtsmæssigt med en model, hvor det kun er et tryk, der styrer elevatorliften. Der har løbende været holdt møde med tilgængelighedspanelet omkring tilængeligheden til etage1 / liften. Bl.a. blev der på besøg i Brohuset med tillgængelighedspanelet d.12.10.2020 aftalt, at der skulle ske en ændring med det tryk, der styrer elevatoren. Der blev herefter sat en større betjeningsplade på trykket, som fungerer bedre end tidligere. Det skal afklares, om elevatorliften skal udskiftes til en kabinelift med hydraulik, der kan betjenes via automatisk tryk.

Der er også rejst et spørgsmål om elevatorliften er lang nok til at håndtere alle el-scootere.Tilgængelighedspanelet peger på, at der er behov for en længere model, der kan rumme alle typer el-scootere og lignende, også når disse har f.eks. stativ til rolator etc monteret. Elevatorliften er den største standardmodel hos leverandøren og den overholder myndighedskravene til niveaufri adgang. Det kan dog konstateres, at den ikke kan rumme alle størrelser af el-scootere. For at sammenligne længden er den nuværende lift 140 cm, og indvendigt mål af vareelevatorens længde på rådhuset er 203 cm, hvor tilgængelighedspanelet også har bekræftet, at den kan rumme de største scootere med diverse påmonteringer. På denne baggrund har administrationen indhentet tilbud på en model, der har en længde på 210 cm (Bilag B) og en indgangsbredde på 90 cm (Hvilket er det størst mulige). Det skal afklares, om elevatorliften skal udskiftes til denne større model.

Desuden har tilgængelighedspanelet og brugerne i de nyetablerede sundhedsklinikker på 1.etage påpeget, at der skal findes en løsning på dørens åbningsretning i elevatorliften. I en ny kabinelift vil der være teleskopdøre (skydedøre), så dette vill ikke være et problem. Samtidig skal der sikres en tilpas stor venderadius for køretøjer af den størrelse. Udgifter til disse yderligere følgearbejder er skønnet ud fra erfaringspriser. Ved at gå med denne kabinelift og følgearbejderne, som tilgængelighedspanelet ønsker, er vi på flere parametre på kvalitetsniveau A, som er niveauet for plejekrævende borgere.

Generelt efterstræber administrationen at efterleve den udarbejdede tjekliste (Bilag A) for relevante byggeprojekter, som blev godkendt på TBU d. 07.12.2020

Økonomi

Økonomien til en ny og længere kabinelift udgør ca. 650.000 kr. ekskl. moms (i denne pris er indregnet, at de tager den eksisterende elevatorlift retur, for genbrug). Følgearbejderne for den optimale løsning udgør 100.000 kr. ekskl. moms. Hvis det besluttes at igangsætte disse arbejder, forslås det, at de finansieres ved en anlægsbevilling over kassebeholdningen.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at tilbuddet på etablering af en ny kabinelift accepteres, og at der frigives 750.000 kr. ekskl. moms, der finansieres over kassebeholdningen.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

I forbindelse med etape 2 på Brohuset og ombygning af Sydkystens Sejlklub kan det konstateres, at der er sket en prisudvikling i en negativ retning for forbrugere og bygherrer indenfor de første måneder af 2021 Under dette dagsordenspunkt bliver der orienteret om de generelle oplevelser i byggebranchen pt.

Sagsfremstilling

Hermed orienteres der om, hvilke tendenser, der opleves generelt i byggebranchen ift prisudviklingen. Branchen påvirkes af markedssituationen med bl.a. Covid-19 og en høj aktivitet i byggeprojekter. Der ses bl.a. tendenser, hvor entreprenører byder ind med væsentligt højere m2-priser på de udbudte opgaver. Prisudviklinger en er en tendens som særligt er på vej i 2021, og der er ikke kommet tal om omkostninger/prisudviklingen i Danmarks statistik for 2021.


En stor del af årsagen til dette er, at der er stor global efterspørgsel på byggematerialer. Forventningen i markedet er, at det kommer til at forsætte i hvert fald året ud. Dette fremgår af bilag A og B, som er markedsnyt fra Stark og CASAs (Entreprenør i Brohuset) interne skriv fra deres udbudsafdeling.

Det spiller også ind på de tilbud, der i øjeblikket modtages på byggearbejder, at det generelt er en branche med høj aktivitet. Udover højere priser påvirker det høje aktivitetsniveua også tidspunkter og tidsplaner for arbejdernes udførelse. Det betyder, at vi kan forvente, at projekter vil tage længere tid end ellers.

Det er en udvikling, der ikke er nem at påvirke for en enkelt udbyder, men det er et vigtigt perspektiv, der skal tages med i overvejelserne om, hvordan og hvornår anlægsopgaver bydes ud.

Så det er derfor et opmærksomhedspunkt, at fremtidige økonomiske overslag for byggearbejder tager højde for prisudviklingen, og at forventningerne til tidsplanerneg lignende for udførelse tilpasses markedet, som det ser ud pt.


Både Teknik- og Bygningsudvalget og Økonomi- og Planudvalget orienteres om prisudviklingen i byggebranchen.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning og sender orienteringen til efterretning i Økonomi og Planudvalget.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Teknik- og Bygningsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 19. januar, at udvalgets formand og næstformand, på baggrund af invitation fra grundejerforeningen Ørnekærgård, skulle mødes med repræsenter fra grundejerforingen til drøftelse af muligheder for niveaufrie adgange fra Baldersbækstien til stoppestederne på Ishøj Parkvej samt fortove langs stamvejen i Ørnekærs Vænge.

Mødet blev afholdt den 23. februar 2021, og her orienteres nærmere om mødets indhold og den videre proces.

Sagsfremstilling

På mødet deltog formand Poul Rikardt Jørgensen (O), næstformand Henrik Olsen (A), centerchef Erling Skovgaard-Holm. Fra grundejerforeningen Ørnekærgård deltog formand Viggo Petersen og kasserer Henrik Kjølberg. Deltagerne mødtes til besigtigelse af de forhold, som var rejst af grundejerforeningen. Grundejerforeningens mødereferat er vedlagt som bilag.

Mødet tog særligt omdrejningspunkt i to temaer:

 • Niveaufrie adgange til stoppestederne på Ishøj Parkvej
 • Fortove langs stamvejen i Ørnekærs Vænge

I forhold til stoppestederne blev der taget udgangspunkt i administrationens skitseforslag. Bemærkninger til forslaget blev på stedet indarbejdet på tegningen, og tegningen er vedhæftet som bilag. Det blev aftalt, at administrationen ser nærmere på de skitserede løsninger og viderebringer dem til behandling i Teknik- og Bygningsudvalget. For hver af de skitserede løsninger vil der blive udarbejdet et anlægsoverslag.  

I forhold til fortove langs stamvejen i Ørnekærs Vænge blev der lyttet til grundejerforeningens ønsker og forslag. Her blev udfordringer ved visse forslag, herunder fortov langs Østsiden af Stamvejen, fremhævet af administrationen. Det blev aftalt, at administrationen ser nærmere på en løsning med to rækker fliser på vestsiden af stamvejen, samt et fortov mellem lindetræer og fredsskoven. For hver af de skitserede løsninger vil der blive udarbejdet et anlægsoverslag. 

Administrationen vil på baggrund af mødet med grundejerforeningen se nærmere på de foreslåede løsninger, og sagen vil blive forelagt Teknik- og Bygningsudvalget i maj.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.


Beslutning

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning og beslutter, at udvalget mødes på stedet og besigtiger forholdene.

Bilag

Resume

Den 7. april 2021 modtog direktør Marie Louise Madsen, med kopi til Centerchef Erling Skovgaard-Holm samt medlemmerne af Teknik- og Bygningsudvalget, en henvendelse fra Morten Siig på vegne af af 5 grundejerforeninger med ønske om at blive inddraget i planer og beslutninger vedr. trafikale forhold i Strandområdet, herunder et ønske om et møde forud for det borgermøde, der skal afholdes jf. budgetforlig 2021.

Sagsfremstilling

I den skriftlige henvendelse fra Morten Siig, på vegne af Pileskovens Grundejerforening, Søvangens Grundejerforening, Jægerkroens Grundejerforening, Grundejerforeningen Trekanten og Grundejerforeningen Tranegilde Strand, udtrykkes et ønske om tættere inddragelse i beslutninger og forandringer, der vedrører trafikale forhold i Strandområdet. Herunder efterspørger grundejerforeningerne en snarlig dialog forud for det borgermøde som det, jf. budgetforlig 2021, er besluttet at afholde.

Mailhenvendelsen fra Morten Siig, samt det vedhæftede brev fra grundejerforeningerne, er vedlagt som bilag. Da trafikken i strandområdet har stor, politisk interesse, der er planlagt afholdelse af et borgermøde i indeværende år, og grundejerforeninger og borgere generelt ønsker at deltage aktivt i udviklingen af de trafikale forhold i Strandområdet, er det aftalt med formand Poul Jørgensen, at udvalget drøfter, hvordan den aktuelle henvendelse, samt mulige fremtidige henvendelser fra borgere og grundejerforeninger i strandområdet, skal håndteres. En mulighed, der er drøftet med Teknik- og Bygningsudvalgets formand og næstformand er, at følge en plan, hvor den vejtekniske analyse foretages og dens resultater præsenteres for Teknik- og Bygningsudvalget på et temamøde i foråret 2021. Herefter kan der, hvis det er muligt pga. corona, afholdes et mindre formøde, forud for borgermødet, med formændene for grundejerforeningerne, hvor resultaterne af analysen præsenteres og grundejerforeningernes overvejelser, om både analysen samt den bedst mulige afvikling af borgermødet, høres. Vi stiler mod at kunne afvikle et borgermøde i august eller september. Denne plan vil kunne udsendes til grundejerforeningerne i strandområdet, så de alle er orienteret om forløbet.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget drøfter, hvordan udvalget ønsker at håndtere henvendelsen samt eventuelt fremtidige henvendelser fra strandområdet.

Beslutning

Teknik- og Bygningsudvalget beslutter, at der sendes et venligt svar på henvendelsen fra de fire grundejerforeninger, hvor budskabet er, at udvalget ønsker at følge en plan, hvor den vejtekniske analyse foretages og dens resultater præsenteres for Teknik- og Bygningsudvalget på et temamøde i foråret 2021. Herefter kan der, hvis det er muligt pga. corona, afholdes et formøde, forud for borgermødet, med formændene for grundejerforeningerne i området, hvor resultaterne af analysen præsenteres og grundejerforeningernes overvejelser, om både analysen samt den bedst mulige afvikling af borgermødet, høres.

Bilag

Sagsfremstilling

Liste over administrativt meddelte afgørelser.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, vil vi ved virtuelle møder oprette et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.