Referat
Teknik- og Bygningsudvalget onsdag den 22. marts 2017 kl. 19:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Der søges om forlængelse af landzonetilladelse til et midlertidigt mini-vandværk ved Værket Thorsbro.

Sagsfremstilling

HOFOR A/S, ejer af Værket ved Thorsbro på Allevej 27, har 18. maj 2016 fået en midlertidig landzonetilladelse til at opsætte 3 containere i forbindelse med opstilling af et pilotanlæg til forsøg med blødgøring af vand og test af kommende grundvandsfilter på værket.

Pilotanlægget er opbygget som et mini-vandværk, og der er givet landzonetilladelse til, at anlægget kan være opstillet fra 1. juli 2016 - 1. juli 2017.

Anlægget består af 3 blå stålcontainere placeret oven på hinanden. Samlet højde er ca. 8,4 meter. Største længde er ca. 6 meter. Anlægget er placeret i en afstand af 2 meter syd for eksisterende maskinhus.

HOFOR ønsker en forlængelse af landzonetilladelsen, da pilotanlægget først skal anvendes igen i foråret 2018 på et af HOFORs værker. Der er ikke andre forsyninger, som har ytret ønske om at benytte anlægget i perioden juli 2017 – marts 2018.

Ejendommen ligger i landzone, og opstilling af pilotanlægget kræver derfor en landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1.

Sagen er ikke sendt til naboorientering, da det ansøgte iht. Planlovens § 35 stk. 5 vurderes til værende af underordnet betydning.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at forlænge landzonetilladelsen til det midlertidige mini-vandværk frem til 1. juli 2018, hvor anlægget skal være fjernet.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Planloven § 35.

Bilag

Resume

DanX A/S søger om opsætning af 2 logo-skilte på deres ventilationsanlæg på taget. Opsætningen er i strid med kravet om skiltenes placering i lokalplan 1.74 Winthersminde Erhvervsområde Syd.

Sagsfremstilling

DanX A/S søger dispensation til opsætning af 2 logo-skilte på deres ventilationsanlæg mod hhv. adgangsvej og motorvejen. Ventilationsanlægget er placeret på taget.

Skiltene vil være lysskilte og har dimensionerne 2,5 m x 5,0 m.

Området er omfattet af lokalplan 1.74 – Winthersminde Erhvervsområde Syd, herunder delområde 2.

Af lokalplanens § 7.20 fremgår, at der ikke må skiltes over tagkant og på tag.

Opsætningen er således i strid med kravet om skiltenes placering i lokalplan 1.74 Winthersminde Erhvervsområde Syd.

Administrationen har svaret DanX, at skilteforslaget er i strid med lokalplanen, hvorefter DanX har fremsendt en dispensationsansøgning til politisk behandling.

DanX anfører i ansøgningen, at de har påmonteret diverse plader som striber på bygningens facader for at overholde kravet om, at bebyggelsen skal fremstå således, at facaden er brudt vertikalt med en rytme jf. §10.11. DanX vurderer, at ovenstående ikke gør det muligt at for dem at lave en præsentabel facadeskiltning.

Såfremt der meddeles dispensation til det ansøgte, kan det danne en præcedens for skiltning på taget i området.

Indstilling

Teknik - og Bygningsudvalget vedtager, at sende ansøgningen i naboorientering.

Beslutning

Tiltrådt

Særindstilling fra Poul Jørgensen:
Ansøgningen strider imod vedtagne lokalplan og retningslinier for skiltning.

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Bilag

Resume

Nystiftet grundejerforening Bakkebo ønsker godkendelse af deres vedtægter.

Sagsfremstilling

Den nystiftede grundejerforening Bakkebo, som omfatter 10 nyudstykkede parceller beliggende på Torslundevej 79A–K, søger om godkendelse af deres vedtægter.  Iht. lokalplanen er der medlemspligt for alle ejendomme i grundejerforeningen.

Grundejerforeningen Bakkebo er omfattet af lokalplan 1.56 – Boligområde i Torslunde. Af § 11, stk.1 fremgår, at Ishøj Kommune skal godkende grundejerforeningens vedtægter og efterfølgende ændringer.

Teknik- og Bygningsudvalgets forhåndsgodkendte d. 14. december 2016 vedtægter med ændringer. Grundejerforeningen har ved en ekstraordinær generalforsamling den 14. december 2016 vedtaget grundejerforeningens vedtægter med ændringer og een supplerende rettelse. I det af Teknik- og Bygningsudvalget godkendte udkast til vedtægterne fremgik, at parkering af trailere på ejendommene ikke var tilladt. Til den ekstraordinære generalforsamling blev dette ændret i § 23 stk. 3, således at trailere ikke er omfattet af paragraffen, og der derved er mulighed for parkering af trailere på ejendommene. Ændringen kræver fornyet politisk behandling af vedtægterne.

Vedtægterne er i overensstemmelse med lokalplan 1.56. og kan godkendes.

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget vedtager at godkende vedtægterne for grundejerforeningen Bakkebo.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Planloven § 15.

Bilag

Resume

Administrationen ønsker delegation til godkendelse af og afslag på vedtægtsændringer i Grundejerforeningerne i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Der er flere lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer i Ishøj Kommune, som foreskriver, at der skal stiftes Grundejerforening for et område, og at Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Ishøj Kommune.

Dette medfører, at vedtægter for nystiftede Grundejerforeninger og senere vedtægtsændringer til allerede godkendte vedtægter skal godkendes af Ishøj Kommune.

Administrationen gennemgår vedtægterne ift. dels at lokalplanernes, byplanvedtægternes og deklarationernes bestemmelser overholdes, og dels at vedtagelsen af vedtægter eller ændringer til disse er sket i overensstemmelse med den i vedtægterne beskrevne proces.

Der er tidligere givet bemyndigelse til administrationen med en delegation til administrativt at godkende og give afslag på vedtægtsændringer i Grundejerforeningen Jægerbuen i februar 2017 og Haveforeningerne Ishøjgård og Ishøj Søndergård i august 2016.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at give administrationen delegation til at godkende vedtægter og vedtægtsændringer i overensstemmelse med gældende lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer eller meddele afslag på vedtægter og vedtægtsændringer i strid med gældende lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer – begge for Grundejerforeningerne i hele Ishøj Kommune.

Beslutning

Tiltrådt

Vedtægter for nye grundejerforeninger bliver fremlagt udvalget til orientering.

Lovgrundlag

Planloven § 15 og 42.

Bilag

Resume

Indvielsen af den nye rekreative skov ved Ishøj Landsby tilrettelægges i et samarbejde mellem Park-, Vej- og Miljøcenter og Ishøj Naturcenter. Udkast til program forelægges.

Sagsfremstilling

Indvielsen planlægges til at forløbe over 2 dage i den første uge af maj måned:

Torsdag d. 4. maj kl. 10-12 inviteres skoleklasser fra kommuneskolerne (op til 4. klassetrin – 2 klasser pr. skole) samt institutioner i Ishøj Landsby til indvielse af skoven.

Søndag d. 7. maj kl. 10-14 er Skovens Dag, der er et tilbagevendende landsdækkende arrangement. Arrangementet henvender sig til alle borgere, og Dansk Skovforening udarbejder kampagnemateriale for dagen (se evt. www.skovensdag.dk). Til arrangementet i Ishøj planlægges afholdt guidede rundture på stierne i den nye skov samt rundt om søen.

Forud for indvielsen omtales arrangementerne i lokale medier, herunder aviser, Ishøj TV og hjemmesider. Som en del af omtalen vil være en navnekonkurrence for den nye skov og sø. Vinderen kåres d. 7. maj. I forbindelse med Skovens Dag er udarbejdet særlig plakat, som vil blive hængt op udvalgte steder.

De planlagte aktiviteter for de to indvielsesdage er beskrevet i vedlagte bilag.

En tilsvarende orientering forelægges Klima- og Miljøudvalget.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at tage programmet for indvielse af den rekreative skov tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Udgifterne til indvielsen afholdes inden for budgettet.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning