Referat
Udsatterådet onsdag den 2. december 2020 kl. 13:30

Mødelokale Saltkilden, etage 2, Rådhuset

Resume

Orienteringspunkt:

I september 2017 indgik Ishøj Kommune et samarbejde med Boblberg.dk. Boblberg.dk er en borger-til-borger-portal, hvor borgerne kan danne relationer og fællesskaber på baggrund af behov og fælles interesser. Dette er med til at forbedre borgernes livskvalitet samt fysiske og mentale sundhed.

Her fremlægges en kort status.

Sagsfremstilling

Status på samarbejdet med Boblberg.dk i Ishøj Kommune pr. 2. oktober 2020:

 • På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets ønske om fremme antallet af ældre medborgere som brugere på portalen har dette været et fokuspunkt siden marts 2020. Derfor har Boblberg.dk bl.a. besøgt Torslundecaféen, julemarkedet på Kærbo aktivitetscenter samt Ældre Sagens Herreværelset og besøgsvenner for at udbrede kendskabet og brugen af Boblberg.dk til Ishøj Kommunes ældre medborgere. Der er i dag 465 brugere, der er +65, hvilket er en stigning på 278 personer siden marts 2019.
 • Der er i alt 2.113 brugere af Boblberg.dk i Ishøj Kommune, hvilket svarer til 11,62 % af alle borgere over 14 år i Ishøj. Målsætningen ligger på 1-3 %, hvilket betyder, at antallet af brugere er tilfredsstillende. Antallet af brugere er steget med 1.182 brugere siden marts 2019.
 • 84,13 % af brugerne, får svar på deres bobler (opslag). Målsætningen herfor er mindst 50 % og dette er derfor ligeledes tilfredsstillende.
 • 93,5 % af brugerne fra Ishøj henvender sig til brugere i andre kommuner. Dette er et tegn på, at den korte afstand til nabokommunerne er en fordel, og at transport ikke er en hindring for at danne relationer.
 • Gennemsnitsalderen på Boblberg.dk er 39,43 år i Ishøj i dag, hvor den var den var 37,8 år i marts 2020.
 • De mest søgte emner i Ishøj Kommune er venskab/ensomhed, gåture/vandreture, træning, psykisk sårbarhed samt tilflytter.
 • Boblberg.dk har i samarbejde med Røde Kors udviklet teknologierne JuleVenner, SnakSammen, SprogLand og SikkerSnak.
 • Boblberg.dk udbreder fortsat kendskabet til portalen via besøg hos lokale aktører samt via cases til sociale medier. Team Frivillighed og Lokalsamfund støtter op om dette arbejde.

Indstilling9. november 2020, pkt. 131:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om Boblberg.dk til efterretning.

Sagen sendes til orientering i Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet.Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2020, pkt. 131:

Tiltrådt.

Beslutning

Udsatterådet synes, at Boblberg er et initiativ, som kommunen skal blive ved med at støtte op om. Det foreslås, at der sendes information til Ungerådet om Boblberg, hvorved de kan være med til at sprede budskabet om Boblberg.

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Drøftelse af ensomhedsstrategi i Ishøj Kommune:

Som følge af covid-19 er det blevet endnu mere tydeligt, at udsatte borgere kæmper med ensomhed. Derfor er der fra Folketingets side blevet nedsat et partnerskab mod ensomhed. Partnerskabet har derfor udviklet anbefalinger for at forebygge ensomhed samt ensomhedsstrategier. Partnerskaberne har fået til opgave hver især at udforme en strategi for at modvirke ensomhed under covid-19 og "udenfor" covid-19. Det har bl.a. affødt følgende fem anbefalinger.

Fem tværgående anbefalinger for fællesskaber til alle

Anbefaling 1: Danmark skal have en national, tværgående ensomhedsstrategi, der rækker udover covid-19

Anbefaling 2: Vi skal styrke kompetencerne til at skabe inkluderende fællesskaber

Anbefaling 3: Vi skal nedbryde stigma og tavshed om ensomhed

Anbefaling 4: Vi skal sikre adgang til fællesskaber for mennesker i særlig risiko

Anbefaling 5: Vi skal have mere viden om ensomhed, og hvad der virker mod den

Partnerskabet for udsatte voksne ser frem til at arbejde videre med udfoldelse og implementering af ensomhedsstrategien i samarbejde med de øvrige partnerskaber.

I kan læse Partnerskabet for Udsatte Voksnes ensomhedsstrategi og en uddybning af de fælles anbefalinger her  https://www.udsatte.dk/aktuelt/nyhedsside/de-fire-partnerskaber-har-udarbejdet-ensomhedsstrategier-og-faelles-anbefalinger

Drøftelse af, hvorvidt Ishøj Kommune, iværksat af Udsatterådet, skal have en lokal ensomhedsstrategi og eventuel proces herfor.

Beslutning

Drøftelse af, hvordan man kan bruge de virtuelle platforme til at holde møder om strategi mod ensomhed. Kan man invitere diverse interessenter til et stormøde via skærm? Fx skoler, ungdomsskolen, frivillige foreninger etc. Vi skal tænke over, hvordan man får gjort det nærværende og synligt? Hvordan får vi aftabuiseret ensomhed? Ensomhed kan få folk til at føle sig forkert. Man kan godt være ensom i fællesskab. Startlinjen er en telefonlinje, hvor folk ringer ind om bl.a. ensomhed. Udsatterådet anbefaler, at der udarbejdes en lokal strategi for ensomhed, som fokuserer på alle alders- og målgrupper. Det besluttes, at rådet inviterer ekspertperson til næste møde for at få inspark til, hvordan vi kan arbejde videre med emnet.

Sagsfremstilling

Forslag til temaer/emner:


Fra rådet for socialt udsattes landspanelsmøde (drøftet på sidste møde i Udsatterådet):


Drømmene er inddelt i seks temaer, der afspejler de drømme, der optrådte mest:

1. Drømme om et andet menneskesyn

2. Drømme om en bedre sammenhængende indsats

3. Drømme om et modigt og stærkt socialområde med stærke målsætninger

4. Drømme en bedre retssikkerhed og flere rettigheder

5. Drømme om en verden uden udsathed, hvor vi lykkes med at forebygge

6. Drømme om et løft af specifikke indsatserBeslutning

Udsatterådet besluttede følgende temaer:

1. Ensomhed som overligger for alle årets møder.

2. Borgerrådgiveren

3. Fremtidens socialpsykiatri i Ishøj.

4. Samarbejde med distriktspsykiatrien

5. Udsatte borgere med anden etnisk baggrund - kontakt/samarbejde med medborgerforum og de tyrkiske og pakistanske foreninger i Ishøj.

6. Boligformer for unge, besøg venligboligerne


Første møde i 2021: Onsdag d. 27. januar 2021 kl. 14-16.
Lisbeth indkalder til resterende møder i 2021.

Resume

Orienteringssag

Center for Børn og Forebyggelse gennemførte i september 2019 en informationskampagne med henblik på at informere om tilbuddet vedr. anonym psykologisk rådgivning for unge i forbindelse med, at der blev etableret et samtalelokale i Brohuset. Center for Børn og Forebyggelse har gjort status på Ungerådgivningens aktiviteter i året, der er gået siden informationskampagnen.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Forebyggelse tilbyder Anonym Psykologisk Rådgivning for unge i alderen 15 til 25 år. I september 2019 flyttede Ungerådgivningen til nye lokaliteter i Brohuset på Vejlebrovej. I den forbindelse blev der via informationskampagnen, bestående af flyere, en annonce og en artikel i Sydkysten, gjort opmærksom på tilbuddet om anonym psykologisk rådgivning for unge.

I Ungerådgivningen kan de unge få op til fem samtaler med en psykolog. Samtalerne kan eksempelvis omhandle tristhed, angst eller trivselsproblemer, som udspringer af skilsmisse hos forældrene, konflikter i hjemmet, mobning eller lignende. Samtalerne kan være anonyme, hvis de unge ønsker det, og psykologerne har tavshedspligt om indholdet af samtalerne. Det gælder dog ikke oplysninger i forhold til den skærpede underretningspligt, hvis den unge vælger at opgive sit navn.

Center for Børn og Forebyggelse har i september 2020 gjort status over Ungerådgivningens aktiviteter:

 • Fra august 2019 til august 2020 har der været 32 henvendelser, som har ført til konkrete samtaler/samtaleforløb. Derudover har der været en række telefoniske henvendelser, som enten ikke har ført til samtaler, eller hvor den unge er udeblevet fra samtalen.
 • De hyppigst forekommende problemstillinger hos de unge, som har henvendt sig til Ungerådgivningen, er angst, depressionsproblematikker og udfordringer i forhold til at leve i en skilsmisse-/delefamilier, herunder konflikter i familien.
 • De fleste af de unge, som har henvendt sig, har været mellem 15 og 19 år.
 • De fleste af de unge, som har haft samtaler i Ungerådgivningen, har haft 2 - 3 samtaler. Enkelte har haft flere samtaler.
 • De psykologer, som varetager den anonyme psykologiske rådgivning, benytter sig primært af en kognitiv tilgang. Eksempelvis arbejdes der i forbindelse med angstproblematikker med eksponering via hjemmeopgaver, som den unge udfører imellem samtalerne.

Samtaleforløbene fører ofte til, at der henvises til andre fagpersoner – eksempelvis egen læge, familierådgiver, Psykologisk Samtale Center i København eller andre gratis psykologbehandlingstilbud. Den aktuelle status i forhold til lokalerne i Brohuset er, at de ikke længere benyttes pga. aflåsning af dørene i Brohuset. Samtalerne afholdes i lokaler, som aftales konkret med de unge. I samarbejde med Center for Ejendomme planlægges permanente samtalelokaler i Brohuset, når renoveringen er gennemført.

Det er vurderingen, at der er behov for at gentage reklamering for tilbuddet, da antallet af henvendelser er faldet lidt i det seneste halve år. Det vurderes dog, at corona-situationen er en væsentlig årsag til færre henvendelser. I samarbejde med kommunikationsafdelingen iværksættes ny reklamekampagne i efteråret 2020.

IndstillingForslag til beslutning: 9. november 2020, pkt. 132:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2020, pkt. 132:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt. Udsatterådet foreslår, hvis muligt, at tilbuddet boostes yderligere.

Beslutning

Ingen meddelelser.

Beslutning

Intet til eventuelt.