Referat
Udsatterådet onsdag den 9. oktober 2019 kl. 13:00

Mødelokale Saltkilden, etage 2, Rådhuset

Sagsfremstilling

Drøftelse af budgetforslag samt sparekatalog for budget 2020. Budgetforslag samt sparekatalog er vedhæftet.

Beslutning

Helle Madsen orienterede om, at Ishøj Kommune har fået 24 mio. kr. i særtilskud for 2020. Det er ca. 2. mio. kr. mere end forventet. Kommunen skal dog stadig spare ti mio. kr., som det fremgår af budgetmaterialet for 2020. Der er budgetforhandlinger i uge 42, og budgettet andenbehandles d. 5. november.
Helle Madsen gennemgik de foreslåede besparelser på CVV's område. Udsatterådet havde følgende kommentarer:

"Udsatterådet udtrykker bekymring for om en besparelse på lønkroner på misbrugsområdet kan indvirke på trivslen, hvormed medarbejderne måske finder andet arbejde. Udsatterådet finder endvidere de foreslåede besparelser på § 107-området bekymrende. Ligeledes er Udsatterådet meget bekymrede for de foreslåede besparelser på Handicap og Psykiatri, da der i forvejen er et stort pres på vejlederteamet".

Bilag

Resume

Flere medarbejdere har efterspurgt et overblik over initiativer på det sociale område i Ishøj. Derfor har Frivillighed og Lokalsamfund udarbejdet et overblik, som skal fungere som et opslagsværk for medarbejderne, således at de kan bygge bro mellem borgerne og initiativerne. Overblikket fremlægges hermed til orientering.

Se vedhæftning.

Beslutning

Udsatterådet ønsker, at oversigten kommer til at ligge på hjemmesiden, så den bliver tilgængellig for borgerne. Administrationen oplyste, at den kommer på hjemmesiden, men også at den bliver omdelt til forskellige lokationer i Ishøj Kommune. Derudover anbefaler Udsatterådet, at man gør layoutet lidt mere spændende. Udsatterådet synes oversigten er et godt redskab til at få et overblik over de mange initiativer, der er i kommunen.

Bilag

Sagsfremstilling

Lisbeth Halvorsen, projektleder på Projekt Sundhedstjek vil give en kort status på projektet.

Beslutning

Projektleder Lisbeth Halvorsen orienterede om det afholdte kick off-arrangement, hvor der var stor tilslutning. Borgerne var meget begejstrede for arrangementet og mange borgere tilmeldte sig forskellige tilbud. Der er god fremdrift i projektet nu.

Sagsfremstilling

Thomas Petersen, projektleder på Projekt Mental Sundhed i naturen vil give en kort status på projektet og de foreløbige erfaringer hermed.

Beslutning

Thomas orienterede om, at projektet er kommet godt fra start. Der er ti borgere tilmeldt, og de foreløbige tilbagemeldinger er meget positive. Efter mødegang nr. 4 vil der blive foretaget en midtvejsevaluering.

Sagsfremstilling

Formanden for Udsatterådet ønsker at drøfte mulighederne for en facebookside for Udsatterådet.

Beslutning

Det blev besluttet, at på næste møde i Udsatterådet skal der være en dybere drøftelse af, hvordan Udsatterådet kan gøres mere synligt ift. borgerne i kommunen. Udsatterådet vil endvidere gerne lidt mere på banen ift. dagsordener og mødeindhold generelt.

Sagsfremstilling

Formanden for Udsatterådet har forespurgt om muligheden for en bisidderordning i regi af Udsatterådet.

Beslutning

Der blev henvist til bisidderordningen i SIND, som man kan bruge, hvis man er medlem af SIND.

Sagsfremstilling

Fredag d. 27. september blev der afholdt frivillligfest. Det var anden gang, at festen blev afholdt, og første gang at den nye frivilligpris blev uddelt. Samtidig med frivilligfesten blev også årets handicappris og ældrepris uddelt. Der ønskes en tilbemelding fra Usatterådet ift. festen og prisuddelingerne samt processen op til festen.

Beslutning

Udsatterådet synes at det var en fin aften. Rådet ønsker, at der fremover bliver reserveret et antal pladser til prismodtagernes pårørende samt at der indføres loft på, hvor mange deltagere fra hver forening, der må deltage.Administrationen tager Udsatterådets kommentarer med i den samlede evaluering af festen og prisuddelingen.

Sagsfremstilling

Onsdag d. 11. september var der arrangeret gåtur i regi af Udsatterådet i tæt samarbejde med Ishøj Naturcenter. På turen gik deltagerne fra Den Kinesiske Mur til Naturcentrets skovhytte, hvor der blev lavet mad over bål. Der ønskes en drøftelse af turen, herunder kommunikation om turen.

Beslutning

Der var ingen deltagere på turen. Formanden for Udsatterådet vil forsøge med en lignende tur til foråret, og i den forbindelse skal der gøres mere ud af at reklamere for turen.

Sagsfremstilling

Workshop for medlemmer af lokale Udsatteråd:
Det Nationale Udsatteråd har besluttet at gøre en ekstra indsats for at klæde brugerrepræsentanterne i de lokale råd godt på mht. rådsarbejdet. Det er blevet efterspurgt flere gange på både dialogmøderne og de regionale netværksmøder og vil også give brugerrepræsentanterne god mulighed for at netværke med hinanden og komme til orde. Tanken er at lave en workshop med fokus på rådsarbejde – fx påvirkning af den kommunale dagsorden, forberedelse af projektforslag og høringssvar, hvordan udarbejdes en dagsorden, hvordan læses et referat, hvordan knækkes koden til det kommunale sprogbrug etc. – kommunikation og samarbejde på tværs af forskellige erfaringshorisonter og fagligheder.

Workshoppen vil blive faciliteret af Anne Stine Jørck og Helena Holm, begge politiske konsulenter i Det Nationale Udsatteråd.

Der vil blive afholdt to workshops – en for rådene på Sjælland og øerne og en for rådene på Fyn og i Jylland.   

Et udspecificeret program vil komme ud senere.

Dato: Sjælland og øerne: Torsdag d. 5. dec. 2019 – ca. kl. 11-15 (et sted på Sjælland)

Beslutning

Malene og Kenneth fra Udsatterådet deltager.

Beslutning

Et medlem spurgte til, hvem der indkalder suppleanter såfremt der er afbud? det er administrationens opgave.