Referat
Udsatterådet onsdag den 11. december 2019 kl. 13:00

Mødelokale ARKEN

Sagsfremstilling

Ishøj Kommunes Udsatteråd ønsker at få inspiration til, hvordan rådet kan komme mere ud over rampen ift. borgerne og gøre opmærksom på det arbejde, Udsatterådet laver. Derfor er der taget kontakt til Rødovre Kommunes Udsatteråd, som har erfaring og viden at bidrage med.

 

Claus Sigesmundsen fra Rødovre Kommunes Udsatteråd deltager på mødet og vil fortælle om sine erfaringer med at sidde i et Udsatteråd, hvilke sager udsatterådet i Rødovre arbejder for m.m.

Beslutning

Claus Sigesmundsen, Rødovre Kommunes Udsatteråd orienterede om organisering og fokusområder i Rødovre. Der er særligt fokus på synlighed i Udsatterådet i Rødovre Kommune. Der er arbejdet med indsatser vedr. akutboliger og tandpleje for udsatte borgere i Rødovre Kommune. Der er samarbejde med udsatterådet i Hillerød Kommune hvor der erfaringsudveksles.

Resume

 

Orienteringspunkt

Ishøj Kommune har i perioden 2016 - 2018 haft et samarbejdsprojekt (pilotprojekt) med Socialmedicinsk Center. Pilotprojektet var en beskæftigelsesrettet helhedsorienteret indsats for langvarige kontanthjælps- og ressourceforløbsmodtagere. Formålet med indsatsen var at undersøge, om en sådan indsats var bedre til at afklare borgere, og således bringe dem tættere på arbejdsmarkedet eller i beskæftigelse, end den vanlige indsats i jobcenteret. I tillæg til evalueringen fra Socialmedicinsk Center, så har Ishøj Kommune lavet en økonomisk analyse af projektet, for at undersøge, om det rent økonomisk kan betale sig for Ishøj Kommune, at investere i projektet.

Sagsfremstilling

Rikke Rytter Mølsted deltager under dette punkt og vil fortælle mere om indsatsen, og resultaterne heraf.

 

Indsatsen bestod af en 6 måneder lang individuel tilrettelagt indsats baseret på deltagernes behov og udfordringer. Der deltog 30 i indsatsgruppen og 30 borgere i kontrolgruppen, dog faldt der under projektet 6 borgere fra (2 fra indsatsgruppen og 4 fra kontrolgruppen). Der var opfølgninger i projektet efter henholdsvis 6, 12 og 18 måneder. Resultaterne viste, at mens ingen deltagere i nogen af grupperne havde skiftet forsørgelsesstatus efter 6 mdr., så sås der ved 12 mdr. en tendens til, at flere deltagere i indsatsgruppen var blevet selvforsørgende og var blevet afklaret. Forskellen blev signifikant efter 18 mdr., hvor 29 % var afklaret til selvforsørgelse i indsatsgruppen mod 8% i kontrolgruppen og 43% var afklaret fra kontanthjælp i indsatsgruppen mod 15 % i kontrolgruppen.

Samlet set tyder evalueringens resultater på, at en tværfaglig socialmedicinsk indsats, som den gennemførte, har potentiale til at lede borgere i den dårligste gruppe i jobcentret tættere på arbejdsmarkedet og hjælpe til hurtigere afklaring i forhold til den vanlige indsats i jobcentret. Der er dog alene tale om et pilotstudie og et meget lille deltageregrundlag. Det er således vanskeligt at vide om deltagerne, som er afklaret til job eller fleksjob, reelt er kommet i arbejde og i så fald om dette fremadrettet kan fastholdes, da der ikke har været foretaget opfølgning efter de 18 måneder.

Ishøj Kommune har investeret 2.3 mio. kr. i pilotprojektet, og den økonomiske analyse viser, at efter 18 mdr. kan den samlede gevinst for kommunen opgøres til 676.000 kr. Det betyder, at der på trods af investeringen på 2.3 mio. kr. til projektet, kan beregnes et samlet overskud, som er udgifter Ishøj Kommune sparer i driftsomkostninger og ydelser til borgerne i indsatsgruppen. De økonomiske beregninger forudsætter, at borgerne har rykket sig som oplyst, og at de borgere som er afsluttet til beskæftigelse rent faktisk er i beskæftigelse. Beregningerne baserer sig alene på gennemsnitlige driftsudgifter i jobcenteret til henholdsvis kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløbsmodtagere samt de ydelser de modtager i den forbindelse.

Analysen peger samtidig på, at det ser ud til, at der kan spores nogle afledte effekter til sundhedsområdet i forhold til de kommunale medfinansieringsudgifter til de regionale sundhedsydelser. De samlede medfinansieringsudgifter til sundhedsområdet (KMF) til indsatsgruppen har været faldende i perioden fra før projektet til efter projektet med 35 %, mens de samlede kommunale medfinansieringsudgifter til kontrolgruppen i samme perioden kun faldt med 7 %. Dette kan tyde på, at indsatsen i Socialmedicinsk Center og dermed afklaring af indsatsgruppen her medvirker til at borgerne har mindre behov for hospitalets indlæggelser og undersøgelser, fordi de nu kan henvende sig mere målrettet, da de i højere grad er afklaret omkring deres sygdomsmæssige situation. Det er dog stadigvæk med forbehold for, at det er en lille gruppe af borgere, som undersøgelsen drejer sig om.

På baggrund af pilotprojektets resultater, har Socialmedicins Center ansøgt A.P. Møller fonden om 23 mio. kr. til at foretage et lignende, men lagt større samarbejdsprojekt med 7 vestegnskommuner, herunder Ishøj Kommune. Der forventes en afklaring senere på året om hvorvidt projektet kan realiseres.

Evalueringen fra Socialmedicinsk Center og den samlede ansøgning til A.P. Møller fonden er vedlagt sammen med den økonomiske analyse af pilotprojektet.

 

Indstilling7. oktober 2019, pkt. 126:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 7. oktober 2019, pkt. 126:

Tiltrådt.

Beslutning

Rikke Rytter Mølsted orienterede om indsatsen.

Bilag

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Forslag til mødedatoer 2020, alle dage fra 12.30-14.00:

 • Onsdag d. 5. februar
 • Onsdag d. 8. april
 • Onsdag d. 3. juni
 • Onsdag d. 19. august
 • Onsdag d. 14. oktober
 • Onsdag d. 2. december

Forslag til teamer:

- Hvordan får vi virksomheder til at tage mere socialt ansvar. Evt. invitere en repræsentant fra erhvervslivet med til mødet.

- Boligselskaber som brobygger

- Én af os (organisation, der har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark)

- Det Gule Hus

- Opfølgning på samarbejde med distriktspsykiatrien, foreslås afholdt på fællesmøde med Handicaprådet i april.

- Unge med udfordringer og uddannelse, evt. på fællesmøde med Handicaprådet

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

- Udsættelse af projekt mental sundhed - orientering

- Budgetforlig budget 2020

- Facebookside for Udsatterådet

- Det Centrale Udsatteråd inviterer til temamøde:

Til formanden for kommunens social- og sundhedsudvalg, direktører samt relevante medarbejdere. Udsatterådet i Region Hovedstaden inviterer til temamøde om social ulighed i sundhed med borgernes perspektiv tirsdag den 28. januar 2020 kl. 15-18 i København. Rådet håber på bred deltagelse fra politikere, topembedsmænd og øvrige beslutningstagere på tværs af region og kommuner samt repræsentanter fra forskellige brugergrupper. Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen og socialborgmester i København Mia Nyegaard har sagt ja til at deltage. Reserver datoen – program med nærmere information om mødet følger.

Om Udsatterådet i Region Hovedstaden: Udsatterådet i Region Hovedstaden er nedsat af regionsrådet i 2019 som det første regionale udsatteråd. Formålet med rådet er at sikre, at viden om socialt udsatte borgeres særlige behov inddrages i politiske og administrative processer og beslutninger. Rådet er sammensat af 12 repræsentanter for frivillige organisationer, kommunale og regionale aktører, der har indgående kendskab til socialt udsattes behov.

Beslutning

 • Udviklingskonsulent Thomas Petersen og Kenneth Nielsen orienterede om status for Pilotprojekt Mental Sundhed i Naturen. Projektet sættes på pause.
 • Centerchef Helle Pernille Sell Madsen orienterede om budget 2020.
 • Vedr. facebookside for Udsatterådet. Drøftelsen udsættes til rådets møde i februar.
 • Vedr. temamøde. Administrationen udsender program. Tilmelding sker ved henvendelse til rådets sekretær Lisbeth Halvorsen.
 • Centerchef Helle Pernille Sell Madsen orienterede om at der er ubrugte midler på udsatterådets budget 2019. Administrationen vil indstille til Byrådet, at Udsatterådet kan bruge 20.000 kr. af de ubrugte midler til arbejde med Udsatterådets synlighed i lokalsamfundet.

Resume

Ishøj Kommune har et samarbejde med Boblberg.dk. Boblberg.dk er en borger-til-borger-portal, hvor man kan oprette opslag (også kalder bobler). Herigennem kan man møde medborgere med samme interesser og behov, såsom nogen at træne med, strikke med, øve sprog med, lave mad med eller blot nogen med samme ønske om at starte nye venskaber. Her fremlægges en status på Boblberg.dk i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Status på Boblberg.dk i Ishøj:

 • Pr. 10. september 2019 var der 1.489 brugere i Ishøj. Antallet af brugere er steget med 558 brugere siden marts 2019.
 • Der er pt. +22.500 bobler/opslag på landsplan.
 • 81,67 % af brugerne får svar på deres bobler/opslag.
 • 92,2 % af brugerne i Ishøj henvender sig til brugere i andre kommuner. Dette viser, at den korte afstand til nabokommunerne er en fordel, og at transport ikke er en hindring i forhold til at danne relationer.
 • Gennemsnitsalderen for brugere af Boblberg.dk i Ishøj er 38,24 år.
 • Eksempler på temaer i bobler i Ishøj er veninder, tilflytter, rejsepartner, kajak fællesskab, ensomhed, lære dansk, træningsmakker, hundelufter, enlig mor, kreativt fællesskab mm.

Boblberg.dk gør reklame for sig selv:

 • I løbet af det sidste halve år har Boblberg.dk i Ishøj deltaget i Kulturnatten, Fællesskabsdagen, haft stand på biblioteket mm.
 • Boblberg.dk deltager i diverse messer, konferencer og arrangementer landet over.
 • Administrationen arbejder på at udbrede kendskabet til/brugen af Boblberg.dk til fx ældre borgere via foreninger, netværk og arrangementer.
 • Boblberg.dk vil fortsat gerne ud til foreninger, arrangementer o.lign. og fortælle om portalen.

Udvikling og samarbejder:

 • Boblberg.dk har indgået forskellige forskningssamarbejder, som fx 'Seniorers brug af Boblberg.dk' og 'Værdien af Boblberg.dk'.
 • Boblberg.dk deltager i diverse udviklingsprojekter, som fx udvikling af fortrolige støtte- og kommunikationsgrupper til pårørende til demensramte.
 • Boblberg.dks samarbejde med Røde Kors betyder fx udviklingen af julevenner.
 • Boblberg.dk er ved at udvikle et forenings- og aktivitetsmodul.

Vedhæftet er status i Ishøj pr. 10. september 2019.

Beslutning

Centerchef Helle Pernille Sell Madsen orienterede om status for bolberg.dk i Ishøj Kommune.

Bilag

Resume

I oktober 2019 blev overblik over initiativer på det frivillige sociale område i Ishøj fremlagt for Udsatterådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Både Udsatterådet og Handicaprådet havde en række forslag til tilføjelser og ændringer. På baggrund af disse har administrationen udarbejdet en ny udgave. Overblikket vil ligeledes være at finde på Ishøj Kommunes hjemmeside. Se vedhæftede overblik over initiativer på det sociale område i Ishøj.

Beslutning

Centerchef Helle Pernille Sell Madsen orienterede om overblikket over initiativer på det sociale område i Ishøj Kommune.

Bilag

Beslutning

Centerchef Helle Pernille Sell Madsen orienterede om at leder på Plejenter Kærbo går på pension. Der afholdes reception d. 16 december kl. 13-15 på Kærbo.