Referat
Udsatterådet onsdag den 13. maj 2020 kl. 13:30

Byrådssalen, etage 2

Sagsfremstilling

Afdelingsleder Kim Hostrup Hansen deltager på mødet og fortæller om de tiltag og indsatser, der har været iværksat ifm. covid-19, og hvordan forventningen er til den nærmeste fremtid ift. langsom genåbning af aktviteter for borgerne.

Beslutning

Kim fortalte om de tiltag, der har været iværksat under covid-19. Det har på mange måder været en yderst uvant situation for vejlederteamet, hvilket også har præget indsatsen over for borgerne. De mange udmeldinger fra myndighederne har gjort det uklart, hvad man måtte/ikke måtte under første fase af covid-19. Der har i det hele taget manglet retningslinjer for, hvordan man skulle agere inden for det sociale område. Kim oplyste endvidere, at man i stedet for fysiske møder med borgerne har afholdt telefonvejledning. I enkelte tilfælde har man mødtes med borgerne, da man vurderede, at der var behov herfor. Man er også startet op med gåture med flere borgere ad gangen, og man vil gradvis begynde at åbne forskellige tilbud op.

Udsatterådet er af den opfattelse, at hjælpen under covid-19 ikke har været tilstrækkelig. Situationen har været svær for udsatte borgere, og det faktukm, at de ikke har kunne få vejledning, som de plejer, har ført til, at deres tilstand forværres.

Administrationen vil i den forbindelse meget gerne have besked, hvis medlemmer af Udsatterådet hører om borgere, der har det svært og har et stor behov for hjælp og støtte. Udsatterådet anmoder derfor på det kraftigste om, at man hurtigst muligt får sat gang i vejledning og sociale tilbud - selvfølgelig under de sundhedsmæssige retningslinjer, der er. Udsatterådet efterspørger en plan for genåbning af handicap og psykiatri. Det blev besluttet, at repræsentanter for Udsatterådet mødes med administrationen hurtigst muligt, for at drøfte forslag til, hvordan man kan tilrettelægge meningsfulde aktiviteter for borgerne på trods af de nuværende covid-19-omstændigheder.

 

Udsatterådet ønskede endvidere, at det blev taget til referat, at man godt kan foretage hjemmebesøg hos borgerne, så længe de udstukne retningslinjer overholdes og man er sund og rask, at der holdes de her meters afstand, at der vaskes hænder og sprittes af, samt at hvis vejledning foregår i mere end 15 min, så skal vejleder bære mundbind. Kim Hostrup Hansen oplyser, at der allerede nu sker hjemmebesg, men at formen for besøget aftales mellem vejleder og borger.

Resume

Siden 2018 har Ishøj Kommune afholdt en frivilligfest en gang årligt for at hylde frivillige på det sociale område i Ishøj. Frivilligfesten afholdes på Frivillig Fredag den sidste fredag i september måned.

Sagsfremstilling

I 2018 var der 135 deltagere til festen, og i 2019 var der 175 deltagere til festen. Det må forventes at deltagerantallet for fremtiden vil ligge på samme niveau - muligvis højere. Eftersom prisen for frivilligfesten afregnes ud fra en kuvertpris, må der ses på et koncept for frivilligfesten fremover, således at festen kan afholdes inden for et budget på kr. 50.000. I vedhæftede notat beskrives tre forskellige forslag til et koncept for frivilligfesten i fremtiden. I forbindelse med frivilligfesten vil det ligeledes være muligt for foreninger og initiativer, at reklamere for sit tiltag via en lille bod eller stand.

Indstilling

Rådet bedes drøfte forslagene til konceptet for frivilligfesten i fremtiden.

Beslutning

Udsatterådet peger på model 1, men med begrænsning, og det er de enkelte foreninger, der skal prioritere, hvem fra foreningen, der skal deltage i festen.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Administrationen forelægger udkast til Social- og Sundhedsudvalget Retningslinje for Velfærdsteknologi 2020-2021 samt udkast til Handleplan for velfærdsteknologiske indsatser 2020-2021 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet udkast til Retningslinje for Velfærdsteknologi 2020-2021 samt udkast til Handleplan for velfærdsteknologiske indsatser 2020-2021, som fastsætter rammer og retning for arbejdet med Velfærdsteknologi for social- og ældreområdet i Ishøj Kommune (se bilag).

Formålet med Retningslinje for Velfærdsteknologi 2020-2021 er at:

  • Opstille målsætninger som kan imødekomme velfærdspolitikkens vision
  • Udvikle bedre service og robusthed for borgere i Ishøj Kommune
  • Skabe systematik og overblik i arbejdet med velfærdsteknologi

Handleplan for velfærdsteknologiske indsatser 2020-2021 beskriver de indsatser der skal bidrage til den velfærdsteknologiske transformation som Ishøj gennemfører 2020-2021. Handleplan for velfærdsteknologiske indsatser 2020-2021 skal sikre den rette prioritering af konkrete indsatser og udmøntning af målsætningerne i retningslinjen for velfærdsteknologi.

Indstilling9. marts 2020, pkt. 27:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender
at sende Retningslinje for velfærdsteknologi 2020-2021 samt Handleplan for velfærdsteknologiske indsatser 2020-2021 til høring i Seniorrådet, Udsatterådet samt Handicaprådet med høringsfrist d. 15. april. Social- og Sundhedsudvalget, 9. marts 2020, pkt. 27:

Tiltrådt.

Beslutning

Udsatterådet havde følgende kommentar: udsatterådet støtter op om retningslinjerne for velfærdsteknologi, men vil gerne understrege, at det skal være muligt for borgeren selv at vælge.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt
Pilotprojektet projekt sundhedstjek for udsatte borgere, er mere end halvvejs gennem den toårige periode, projektet løber i. Derfor har Center for Voksne og Velfærd i samarbejde med Sundhed og Analyse lavet en midtvejsevaluering af projektet. Evalueringen forelægges til orientering og sendes efterfølgende til orientering i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Projekt sundhedstjek er et toårigt pilotprojekt målrettet 40 udsatte borgere med tilknytning til socialpsykiatrien i Ishøj Kommune. Undersøgelser viser, at udsatte borgere generelt har en dårlig sundhedstilstand, og i gennemsnit lever 12 år kortere end normalbefolkningen. Endvidere viser undersøgelser, at udsatte borgere har svært ved at navigere i det offentlige sundhedssystem, og derfor sjældent opsøger læge. Det primære formål med projektet er dermed at undersøge, hvorvidt en håndholdt og målrettet sundhedsindsats kan forbedre udsatte borgeres sundhedstilstand samt styrke kontakten til det offentlige sundhedssystem, herunder særligt den praktiserende læge.

Projektet startede i oktober 2018, og slutter således med udgangen af september 2020. Der er lavet en midtvejsevaluering, som beskriver de foreløbige resultater og erfaringer med projektet.
Midtvejsevalueringen viser overordnet;

  • At det udvidede lægetjek af borgernes sundhedstilstand fører til, at sygdomme og begyndende sygdom findes og den nødvendige behandling iværksættes.
  • At stort set alle borgere i projektet har et stort ønske om at gøre noget ved deres sundhedstilstand, men at det for nogle borgere er meget svært, selvom de i projektet tilbydes håndholdte indsatser målrettet deres behov. Dette kan blandt andet tilskrives, at der er stor forskel på de borgerne i projektet. Nogle borgere har et relativt højt funktionsniveau, og andre borgere har mange og komplekse udfordringer.
  • At der er en sammenhæng mellem mængden af udfordringer hos borgere i projektet og kapaciteten til at gøre handle på de sundhedsudfordringer, de har.
  • At det tyder på, at den håndholdte og målrettede sundhedsindsats, der kendetegner projekt sundhedstjek, rent faktisk medvirker til, at udsatte borgeres sundhedstilstand bedres.

Ved projektets afslutning i oktober 2020 vil der blive foretaget en afsluttende evaluering. I den forbindelse vil der blive foretaget endnu et udvidet sundhedstjek ved egen læge. Derudover vil der blive foretaget interviews med borgere fra projektet for at få deres perspektiv på forløbet, herunder hvorvidt de har fået styrket kontakten til sundheddssystemet. Samtidig med den afsluttende evaluering vil der med udgangspunkt i den læring, projektet har givet, blive fremlagt anbefalinger til, hvordan man fremadrettet kan understøtte, at udsatte borgeres sundhedstilstand bedres.

Vedhæftet er midtvejsevaluering samt bilag.

Indstilling10. februar 2020, pkt. 14:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget
tager midtvejsevalueringen til efterretning og sendes sagen til orientering i Handicaprådet.Social- og Sundhedsudvalget, 10. februar 2020, pkt. 14:

Tiltrådt. Sagen skal endvidere sendes til Udsatterådet.

Beslutning

Udsatterådet fandt evalueringen spændende og med interessante perspektiver. Administrationen oplyste, at grundet covid-19 vil man anmode social- og sundhedsudvalget om at forlænge projektperioden til om med december 2020. Derfor vil der blive igangsat aktiviteter i projektet efter sommerferien. Det afsluttende lægetjek vil blive udført ultimo 2020/ primo 2021. der vil blive udarbejdet slutevaluering ved projektafslutning, Her vil der også blive taget stilling til, hvilke anbefalinger projektgruppen har ift. fremadrettede sundhedsindsatser for udsatte borgere.

Bilag

Beslutning

Der er oprettet en facebook-side for Udsatterådet. Siden skal fungere som en følgeside, hvor Udsatterådet vil lægge relevante aktiviteter, aktikler, nyheder mv. op. Endvidere er tanken, at Uddsatterådet vil få lavet t-shirts, kasketter o.lign., som kan bæres ved lokale ishøjaktiviteter. Derudover en folder samt visitkort. Konkret har Udsatterådet planer om at deltage i den landsdækkende uge 40-uge om misbrug.

Resume

Orienteringssag

Som led i aftalen om satspuljen for 2015 blev der afsat midler til udbredelse af behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug. Ishøj, Vallensbæk og Greve kommuner fik fra 2016 til 2019 puljemidler til at udvikle og etablere et fælles behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer. Der er udarbejdet en samlet evaluering af de 15 projekter under puljen samt en lokal slutevaluering af ProjektGIV. Den lokale evaluering præsenteres nedenfor.

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om satspuljen for 2015 blev der afsat midler til udbredelse af behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug. I alt 15 projekter blev tildelt midler under puljen til udbredelse af behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug.
Ishøj, Vallensbæk og Greve kommuner fik fra 2016 til 2019 puljemidler til at udvikle og etablere et fælles behandlingstilbud til børn og unge i alderen 8 til 24 år fra familier med stof- eller alkoholproblemer.  Formålet med behandlingstilbuddet var på kort sigt at hjælpe børnene/de unge med at lære, hvordan de kan håndtere deres egen livssituation i en familie med stof- eller alkoholproblemer. På længere sigt skulle hjælpen have en forebyggende effekt, da forskning viser, at opvæksten i en familie med alkohol- eller andre misbrugsproblemer kan medføre øget risiko for alvorlige traumer, omsorgssvigt, psykisk sygdom, eget misbrug, kriminalitet og manglende uddannelse eller arbejde.
ProjektGIV evalueres på baggrund af de senest tilgængelige data fra projektets ophør, 31. december 2019.

I perioden 2016 til 2019 har der været 140* unikke børn og unge i forløb i ProjektGIV. De fleste af børnene/de unge har deltaget i ét forløb, mens en mindre gruppe har deltaget i forløb af flere omgange. Af de børn og unge, der har deltaget i forløb i ProjektGIV, er 15 pct. bosiddende i Ishøj Kommune, mens 11 pct. er bosiddende i Vallensbæk. Lidt over halvdelen af de børn og unge, som har deltaget i forløbet er bosiddende i Greve Kommune. Derudover har der deltaget enkelte børn og unge med bopæl i Roskilde, Hvidovre, Faxe, Køge og Holbæk. Fordelingen mellem piger og drenge i ProjektGIV har været henholdsvis 64 pct. og 36 pct. 69 pct. af børnene/de unge var 14 år eller derunder ved opstart af forløbet, 14 pct. var 15-17 år og 17 pct. var 18-24 år.

På tværs af alle aldersgrupper giver 88-100 pct. af børnene/de unge udtryk for, at forløbet i ProjektGIV har haft en positiv eller meget positiv betydning for deres liv. For børn på 10 år eller derunder er trivslen forbedret i 59 pct. af forløbene, og barnets oplevede vanskeligheder er blevet færre. Børn og unge i alderen 11-16 år oplever en positiv udvikling i deres trivsel i ca. 55 pct. af forløbene. I knap 74 pct. af forløbene oplever de ligeledes en positiv udvikling i deres livsmestring. De giver også udtryk for at have færre udfordringer/problemer. Godt 71 pct. af de unge i alderen 17-24 år udtrykker, at de har oplevet en positiv udvikling i deres trivsel efter at have deltaget i ProjektGIV. De oplever ligeledes en positiv udvikling i deres livsmestring i ca. 69 pct. af forløbene. De giver også udtryk for at have færre udfordringer/problemer.

Rambøll har udarbejdet en samlet evaluering af de 15 projekter i puljen til udbredelse af behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug (se bilag). Evalueringen viser, at der har været en større deltagelse af piger end drenge i de 15 projekter i satspuljen, hvilket også er tilfældet i ProjektGIV. 60 pct. af deltagerne i de 15 projekter har været i alderen 17-24 år, mens aldersgruppen 18-24 år kun udgjorde 17 pct. i ProjektGIV. De 15 projekter har alle haft udfordringer med at rekruttere børn og unge til indsatsen.

Målinger af børnenes/de unges trivsel før og efter forløbet viser, at stort set alle børn, unge og familier, som har afsluttet et forløb i et tilbud under puljen oplever, at tilbuddet har haft en positiv/meget positiv betydning for deres liv. 72 pct. af børnene og de unge fra 11-16 år oplever en positiv udvikling i deres livsmestring, hvilket svarer til ca. samme procentandel i ProjektGIV. Hvor 85 pct. af de 17-24-årige i puljen oplever en positiv udvikling i deres livsmestring, oplever ca. 69. pct. dette i aldersgruppen 18-24 år i ProjekGIV.

Det blev besluttet på styregruppemødet d. 21. oktober 2019, at kommunerne efter ProjektGIVs ophør den 31. december 2019 hver især etablerer sig, og at der er åbenhed omkring et samarbejde om gruppeforløb på tværs af kommuner.

*Note: Ud af de 140 børn/unge, ser 8 ud til at være en fejlregistrering i systemet.

Indstilling14. april 2020, pkt. 41:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om slutevalueringen af ProjektGIV til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 14. april 2020, pkt. 41:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Landspanel for lokale Udsatteråd:
Rådet for Socialt Udsatte inviterer til at indgå i et nyt landspanel af lokale udsatteråd. Det første møde i landspanelet finder sted den 2. juni i Odense, hvor social- og indenrigsminister, Astrid Krag også deltager. Mødet afholdes såfremt corona tillader det. (Dette møde vil erstatte det årlige Dialogmøde). Se vedhæftede invitation for mere information. Bemærk deadline for tilmelding til landspanelmødet allerede er den 18. maj. Endeligt program følger.

Undersøgelse:
I forbindelse med corona-krisen udfører Rådet for Socialt Udsatte en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen er sendt til en række sociale organisationer, brugerorganisationer og til jer udsatteråd. Formålet med undersøgelsen er at samle erfaringer, overblik og løsninger i forbindelse med coronakrisen. Rådet håber derfor I vil bidrage ved at udfylde dette spørgeskema
her. Det tager ca. 10-15 min at besvare. Deadline for at besvarelser er den 20. maj.

Brugernes Bazar 2020 er aflyst:
For en god ordens skyld, vil vi også lige nævne at Brugernes Bazar 2020 er aflyst, hvis I ikke allerede har hørt det.

Facebook:
Rådet for Socialt Udsatte har en lukket
Facebookgruppe for de lokale udsatteråd, hvor der er plads til at dele idéer og erfaringer på tværs af råd og medlemmer.  

Initiativer for sårbare og udsatte grupper ift. covid-19:
Der er den 25. april 2020 indgået en aftale mellem regeringen og Folketingets øvrige partier om initiativer for sårbare og udsatte grupper ift COVID-19, som skal sikre særlig støtte til socialt udsatte børn og voksne og mennesker med handicap mhp at få dem bedst muligt gennem krisen. Aftalen indebærer, at der etableres tre partnerskaber om hhv. socialt udsatte børn og socialt udsatte voksne og mennesker med handicap . Endvidere, at der igangsættes en række yderligere initiativer til samme grupper, primært ved at forskellige organisationer får støtte til at udvikle og gennemføre forskellige aktiviteter. Aftaler lægger også op til at f.eks. aktivitets- og dagtilbud, væresteder og bostøtte så vidt muligt genoptages tilpasset de sundhedsfaglige retningslinjer. Tilsvarende for så vidt angår opgaver på området for udsatte børn og unge, som gradvist skal vende tilbage til normale kontaktformer, besøg mv. Endelig lægger aftalen op til, at der sker en lempelse af besøgsrestriktionerne på bosteder og anbringelsessteder.

Med aftalen lægges der op til, at det sociale område gradvist vender tilbage til normale tilstande. KL mener, at det nødvendigvis må være en proces, der iværksættes ud fra sundhedsfaglige retningslinjer, med respekt for lokale forhold og med respekt for og fokus på trygheden hos såvel borgere som de ansatte. Processen må ikke kompromitteres af et ydre forventningspres til hastighed og takt. KL finder at det er helt afgørende, at der udarbejdes målrettede, sundhedsfaglige retningslinjer og at der etableres de fornødne forudsætninger i forhold til ressourcer, fysiske rammer, faciliteter mv. Endvidere skal der være tilstrækkelig og let adgang til værnemidler og test.

KL er gået i dialog med Social- og Indenrigsministeriet om en hurtig udarbejdelse af målrettede og tryghedsskabende sundhedsfaglige retningslinjer, og har efterspurgt en proces for revision af ministeriets bekendtgørelse om besøgsrestriktioner.

KL er ligeledes gået i dialog med BUVM om den nærmere udmøntning af initiativer ift. børn og unge, herunder de 60 mio. kr. afsat til ’Udsatte børn godt tilbage i skole’. Parterne omkring skolen forventes på embedsmandsniveau at blive inviteret på et første møde på mandag om det nærmere indhold mv.

Aftalen kan læses her: https://sim.dk/media/37951/aftale-om-initiativer-for-saarbare-og-udsatte-grupper.pdf

 

Beslutning

Mødet d. 2. juni er aflyst grundet covid-19. Man opforder i stedet til, at udsatterådene får besvaret det fremsendte spørgeskema - se link.

Beslutning

Rix informerede om rokade i lokalebrugen i søstedet. Ungegruppen flytter over i fælleshuset, og de sociale viceværter flytter ind på søstedet. Det fører til nogle udfordringer ift. bl.a. vask. Der arbejdes på at finde en brugbar løsning, herunder eventuelt at opsætte en ekstra vaskesøjle. Beboerne i hjemløsboligerne er informeret om de kommende ændringer. Der har været afholdt fællesmøde herom, hvor repræsentanter for både brugere og fagpersoner deltog. Der vil blive evalueret på, hvorvidt det giver mening med lokalerokaden.