Referat
Udsatterådet onsdag den 14. august 2019 kl. 13:00

Mødelokale 221, Vejlebrovej 45

Sagsfremstilling

Joy Doherty og Karina Bøgen vil give en status på gruppevejledning for borgere med tilknytning til socialpsykiatrien.

Beslutning

Joy og Karina fortalte om de foreløbige erfaringer med gruppeforløb. Jf. vedhæftede slides.

Supplererende oplysninger:

- Gruppeforløb er primært ad hoc-forløb, dvs. gruppeforløb, der opstår, når der er flere borgere, der har samme behov, fx mindfullness el. lignende.

- Gruppeforløb visiteres efter paragraf 82 a og b i serviceloven.

- Brobygning til frivillighedsområdet er et fokusområde ift. at få borgerne sluset ud til en ikke-kommunal indsats.

- Der er mange borgere, der i dag får § 85-støtte, som kan afsluttes til den nye 82a

- Der er mange unge, der "visiteres" til 82 a og b.

- Brugen af 82 a og b giver muligehd for en hurtig intervention (og afslutning), da det ikke kræver en VUM-udredning, som det gør ved § 85-indskrivning.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Administrationen ønsker med pilotprojektet Mental Sundhed i Naturen, at undersøge, om et forløb med fokus på natur og friluftsliv, opmærksomhedstræning, kropsligt fokus og fællesskab kan bruges til at skabe bedre mental sundhed hos borgere, som ud fra en række forskellige parametre har dårlig mental sundhed. Pilotprojektet er således et individrettet projekt med formål om, at fremme mental sundhed.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ishøj Kommune har i velfærdspolitikken beskrevet en vision om, at borgerne i Ishøj i 2025, er blandt de borgere i Danmark, som oplever den højeste livskvalitet. Ishøj Kommune har en stor andel af borgere, som har mindre god eller dårlig mental sundhed, viser den seneste sundhedsprofilundersøgelse fra 2017. Borgere med langvarig dårlig mental sundhed har en højere risiko for udvikling af sygdom, og for at dø tidligere end borgere med høj grad af mental sundhed. I den seneste sundhedsprofil for Region Hovedstaden fremgår det, at Ishøj Kommune ligger over regionsgennemsnittet i forhold til dårligt mentalt helbred. Her svarer 15 % af kommunens borgere, at de har et dårligt mentalt helbred. Dette svarer til 2.500 borgere. Samtidig ligger Ishøj Kommune også over regionsgennemsnittet i forhold til andelen af borgere med højt stressniveau, dårlig livskvalitet samt svage sociale relationer.

Pilotprojekt Mental Sundhed i Naturen

På baggrund af ovenstående ønsker administrationen at iværksætte et borgerrettet pilotprojekt for op til 15 borgere for at afprøve positive erfaringer fra andre kommunale initiativer på området.

Pilotprojektet har grundlæggende to hovedformål. Det er projektets formål at fremme deltageres resiliens, tilfredshed med tilværelsen og lyst til at indgå i fællesskaber. Tillige har projektet til formål, i kraft af at være et pilotprojekt, at identificere potentialet i det kursusformat der afprøves med henblik på at styrke borgeres mentale robusthed således, at deltagere har bedre mulighed for at forebygge sindsrelaterede udfordringer såsom klinisk stress, angst og depression, og gennem denne forebyggelse at undgå mere alvorlige og langvarige sygdomsforløb. Forløbet tilbydes med henblik på at støtte borgere i retning af større ro og livsglæde. Kurset skal give deltagere indsigt i teknikker og en praksis, der bidrager til et bedre mentalt velvære og psykisk sundhed. Således sigter kursets indhold efter, at borgeren over tid vil have bedre forudsætninger for bidragende at indgå i samfundet. Ishøj Kommune rummer naturområder med skov, eng og strand tæt på borgernes bopæl. Det giver gode muligheder for at benytte naturens rammer i sundhedsfremmende øjemed.

Projektets indhold og form evalueres løbende, og i et tæt og inddragende samarbejde med en følgegruppe bestående af borgere og medlemmer af kommunens Udsatteråd. Med en fokuseret indsats på evalueringen af skabte effekter hos de deltagende borgere i pilotprojektet, kan Ishøj Kommune blive en foregangskommune på området og bidrage positivt til samarbejdet i det kommunale netværk, Sund-By-Netværket, og skabe nyttig viden til brug for andre kommunale indsatser af lignende karakter.

Ishøj Kommune har en række tilbud til borgere indenfor sundhed. Kommunen har dog ikke, jf. sundhedsstyrelsens anbefalinger, et specifikt tilbud til borgere med fokus på at håndtere dårlig mental sundhed.

 

Beslutning

Udsatterådet godkendte, at der tages 10.000 kr. fra Udsatterådets budget til projektet.

Økonomi

Pilotprojektet finansieres på følgende møde:

Sundhedspuljen: kr. 20.000

Udsatterådet: kr. 10.000

Forebyggende forløb: kr. 10.000

 

I alt finansiering på kr 40.000 til pilotprojektets gennemførelse.

Resume

I forbindelse med Ishøj Kommunes Frivilligfest indstiftes der en ny pris på det frivillige socialområde i Ishøj.

Sagsfremstilling

Formålet med uddelingen af Ishøj Kommunes sociale Frivilligpris er at påskønne det frivillige sociale arbejde i Ishøj. Prisen uddeles én gang årligt i forbindelse med Ishøj Kommunes Frivilligfest, der afholdes den sidste fredag i september.

Der nedsættes en komité bestående af Borgmesteren, formanden for Social- og Sundhedsudvalget, formanden for Seniorrådet samt næstformanden for hhv. Handicaprådet og Udsatterådet. Denne komité beslutter hvem af de indstillede kandidater, der skal modtage prisen.

Retningslinjer vedr. uddeling af prisen er vedlagt som bilag.

Indstilling11. juni 2019, pkt. 78:

Social- og Sundhedsudvalget godkender retningslinjer vedr. uddeling af Ishøj Kommunes sociale Frivilligpris.Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 78:

Social- og Sundhedsudvalget godkender retningslinjerne.

Beslutning

Godkendt.

Økonomi

Prisen består af et gavekort på kr. 3.000 samt en buket blomster.

Bilag

Resume

Orienteringssag:
Der er lavet en årlig opfølgning på de indsatser og projekter, som hører under Ishøj Kommunes sundhedsstrategi.

Sagsfremstilling

Vedhæftede notat indeholder en kort status på de projektet og indsatser, som hører under Ishøj Kommunes sundhedsstrategi. Notatet indeholder kun status for de projekter og indsatser, som ikke særskilt er blevet afrapporteret til Social- og Sundhedsudvalget inden for det sidste halve år, eller som udvalget får en status eller evaluering på inden for de næste par måneder.

Notatet er inddelt efter sundhedsstrategiens tre temaer: Borgernes mulighed for et sundt hverdagsliv, Borgernes mestring af eget liv samt Det borgernære kommunale sundhedsvæsen.

Der fremlægges en kort status for følgende projekter og indsatser:

 • Rygestopindsatser, herunder: Røgfri Kommune, SSP-indsats i grundskolen, Bliv en vinder uden tobak, Røgfri på tværs, rygestophold for gravide og rygestopkurser til borgere
 • Tip Tap Tynde
 • Skolesport, Leg, bevægelse og fællesskab unden alder samt Legepatrulje i henholdsvis dagtilbud og skolegården
 • Åben psykologisk rådgivning for unge
 • Sundhedstilbud på Kløverengen og under Handicap og Psykiatri
 • Tidlig opsporing af børn og unge med astma
 • Projekt om udsatte ældres tandhygiejne
 • Forebyggende hjemmebesøg

Indstilling14. august 2019, pkt. 102:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 14. august 2019, pkt. 102:

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Socialtilsyn Hovedstaden har den 11. april udarbejdet en tilsynsrapport for misbrugsbehandlingen Pitstop. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af et besøg fra Socialtilsyn Hovedstaden på Pitstop den 20. februar 2019 samt et høringssvar fra Kløverengen fra den 10. april 2019. Denne sagsfremstilling der orienterer om tilsynsrapporten, forelægges ligeledes Vallensbæk Kommune, og sendes til Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstaden konkluderer i tilsynsrapporten, at Pitstop er i en udviklingsproces, hvor det vurderes, at Pitstop har fået implementeret flere nye tiltag. Socialtilsyn Hovedstanden fremhæver i tilsynsrapporten, at:

 • Pitstop har udvidet sin åbningstid med henblik på at tilbyde aftengrupper til de borgere, der er i arbejde eller uddannelse i dagtimerne.
 • Der er opstartet gruppebehandling.
 • Dokumentationen er ved at blive systematiseret og gjort ensartet.
 • Ledelsen har en klar vision for tilbuddet, og formår at give medarbejderne ejerskab i processen om at udvikle tilbuddet.
 • De fysiske rammer er velegnede til formålet, ikke-institutionelle og hyggelige. Borgerne mødes med respekt og anerkendelse, og trusler og vold forekommer ikke.
 • Medarbejderne har relevante uddannelser, kompetencer og erfaring i forhold til målgruppens behov, og de har en god kontakt til borgerne.
 • Pitstops pædagogiske indsats understøtter borgernes sociale kompetencer og selvstændighed.
 • Antallet af borgere i behandling er stigende.
 • Udviklingsprocessen har resulteret i udskiftning blandt både ledelse og medarbejdere.

Indstilling11. juni 2019, pkt. 74:

Forslag til indstilling:
Social- og sundhedsudvalget tager
tilsynsrapport for Pitstop af april 2019 til efterretning. Sagen sendes til Udsatterådet til orientering.Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 74:

Taget til efterretning.

Beslutning

Et medlem af Handicaprådet bemærker, at det ikke er alle sagsbehandlerne på børneområdet, som kender til Åben Psykologsk Rådgivning for Unge. Det er vigtigt, at de kommunale medarbejdere, der arbejder med børn og unge, har viden om de eksisterende tilbud, så de kan bruges af dem, som har behov for det. Fremadrettet vil Åben Psykologisk Rådgivning have til huse i Brohuset, og der vil blive gjort en indsats ift. at få udbredt kendskabet til tilbuddet.

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Administrationen i Center for Voksne og Velfærd har udarbejdet en arbejdsgang for visitation til socialt frikort. Se vedhæftning.

Beslutning

Karina Bøgen oplyste, at der d. 30.08.19 vil være et oplæg i det gule hus om socialt frikort, hvor man også samtidig kan ansøge herom. Se vedhæftede plakat.

Udsatterådet anbefalede, at man laver reklame for arrangement på facebook, bl.a. på førtidspensionisternes facebooksider.

Bilag

Sagsfremstilling

Projektleder Lisbeth Halvorsen vil orientere om den videre proces vedrørende projekt sundhedstjek.

Beslutning

Lisbeth fortalte om status på projektet. Jf. vedhæftede slides. Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Status socialt frikort: https://www.dknyt.dk/artikel/102624/socialt-frikort-for-45-mio-kr-er-til-nu-kun-benyttet-af-155-udsatte/?nb=1

Opfølgning på dialogmødet mellem det centrale udsatteråd og lokale udsatteråd d. 6. juni. Se vedhæftninger.

Opfølgning på samarbejdet mellem Ishøj Kommune og Regionen om borgere i psykiatrien. Se vedhæftede referat fra samarbejdsmøde.

Orientering om etablering af 9 fleksible afklaringspladser/akutværelser på Ishøj Søvej.

Ipads til Udsatterådet. Drøftelse af behovet for Ipads til Udsatterådets medlemmer.

Orientering om socialt arrangement, hvor man samler ingredienser ind til aftensmad og tilbereder det sammen i skovhytten. Arrangement er blevet til i et samarbejde mellem Udsatterådets formand og Ishøj Naturcenter.

Orientering om lørdagsåbent i Det Gule Hus

Beslutning

Samarbjede med distriktpsykiatrien: Der er planlagt to møder mere i 2019. Derefter er det tanken, at der skal afholdes to årlige samarbejdsmøder. Udsatterådet opfordres til at sige til, hvis de hører om eller oplever lignenden situationer.

Ipads: Det blev aftalt, at de medlemmer fra Udsatterådet, der ønsker det, kan få udlånt en Ipad. Det blev samtidig nævnt, at der så ikke længere vil blive udsendt dagsorden via mail, men at man selv skal hente dagsorden ned fra ishoj.dk.

Social arrangement: Mødestedet vil være det gule hus. Yderligere information om arrangementet ca. to uger før.

Lørdagsåbent: Man ønsker at afprøve lørdagsåbent ved at holde åbent lørdag d. 21 september. Såfremt det bliver en succes vil man holde weekendåbent én gang om måneden. Det er næstehjælperne, der er tovholdere men i samarbejde med Frivilligehed og Lokalsamfund. Der er bekymring fra Udsatterådet ift. målgruppen, da det ikke er de sædvanlige brugere af det gule hus, der er målgruppen for lørdagsåbent. Det drøftes derfor, om der ikke skal være vejledere til stedet d. 21. september, hvis borgere fra det gule hus komer forbi.

Bilag

Beslutning

Brugernes Bazar er i år d. 28.8 fra 9-16 i Odense. Hvis man vil med, kan man skrive til sekretæren for Udsatterådet.

Helle Nees orienterede om en pågående sag vedr. Nævnenes Hus, som er flyttet til Viborg, hvilket har medført voldsomme serviceforringelser for borgerne. Helle Nees følger sagen tæt, og vil orientere løbende om udviklingen.