Referat
Udsatterådet mandag den 16. april 2018 kl. 16:00

Søstedet

Sagsfremstilling

Adam Risbjerg Nielsen fra Pitstop og Jørgen Arild Vinzents fra Søhaven (hjemløseboliger) fortæller og viser rundt.

Beslutning

Jørgen fortalte, at der for nuværende er tre beboere i Søhaven, og der er muligvis en fjerde på vej. Beboerne er rigtig glade for at bo der, og det går godt med dem. Sundhedsindsatser med tand- og lægetjek er blevet sat i gang, og en fælles morgenmad én gang om ugen vil starte op.

Adam gav eksempler på typer af borgere, der kommer til Pitstop for at få hjælp og demonstrerede, at misbrug ofte ikke er den eneste problematik i borgerens liv. Derfor arbejdes der helhedsorienteret og tæt sammen med andre enheder i kommunen. Der har i 2017 været 57 indskrevne borgere. Af de borgere, der blev udskrevet i 2017, var 40 % blevet stoffri.

Udsatterådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Adam fra Pitstop vil gennemgå årsrapporten. Rapporten uddeles på mødet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Beslutning

Der var ingen meddelelser.

Resume

Socialtilsyn Hovedstaden har den 30. januar 2018 udarbejdet en tilsynsrapport for det socialpsykiatriske bosted Kløverengen, som hermed fremlægges.

Sagsfremstilling

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af to besøg på Kløverengen, henholdsvis den 28. juli 2017 samt den 27. november 2017.

Socialtilsynet konkluderer i tilsynsrapporten, at Kløverengen er et velfungerende tilbud med en høj kvalitet:

  • Kløverengen har et relevant og målrettet fokus på, at borgere i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet, herunder kommer i uddannelse og beskæftigelse
  • Kløverengen vurderes at have særligt fokus på borgerens muligheder for udvikling af sociale kompetencer
  • Kløverengen vurderes at arbejde med afsæt i en bredt sammensat men klar målgruppebeskrivelse, og at tilgange og metoder er relevante
  • Det vurderes, at Kløverengen arbejder helhedsorienteret, og både understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel
  • Det vurderes, at Kløverengen har en hensigtsmæssig organisering samt en engageret og ansvarlig ledelse
  • Det vurderes, at Kløverengens personale har de nødvendige kompetencer og er tværfagligt sammensat
  • Det vurderes, at de fysiske rammer er velegnede og understøtter borgernes udvikling og trivsel.

Socialtilsyn Hovedstaden har ingen opmærksomhedspunkter eller påbud vedrørende Kløverengen.

Indstilling12. marts 2018, pkt. 34:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapport for Kløverengen til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 12. marts 2018, pkt. 34:

Taget til efterretning og sendes til Handicap- og Udsatterådet til orientering.

Beslutning

Forstander for Kløverengen Anette Rix fortalte om Projekt Liv-Retten, som sætter fokus på sund kosts positive påvirkning. Via projektet er beboerne med til at lave madplaner, handle ind, lave mad, udvikle opskrifter og lære om hygiejne og ernæring. Sundhedsprofiler af beboerne skal ved projektets afslutning vise, hvilken effekt det har haft. Målet er, at indsatsen bliver en fast del af Kløverengens arbejde med deres beboeres recovery.

Udsatterådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Udsatterådet høres om Ishøj Kommunes udkast til revideret Kulturpolitik. 

Beslutning

Der er ingen bemærkninger til Kulturpolitikken.

Bilag

Sagsfremstilling

Udsatterådet høres om Ishøj Kommunes udkast til Velfærdspolitik.

Beslutning

Udsatterådet understreger vigtigheden af, at værdierne fra den nuværende seksualpolitik indarbejdes i en fremtidig strategi, der skal understøtte den mere overordnede Velfærdspolitik, således at området ikke glemmes. Ellers har Udsatterådet ingen bemærkninger til Velfærdspolitikken.

Bilag

Sagsfremstilling

Udsatterådet høres om revidering af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde. Kvalitetsstandarderne gennemgås på mødet.

Beslutning

Der ønskes en uddybning af afklaringsforløb og pakker under 'Form og Indhold' i kvalitetsstandarden for § 85.

Det foreslås, at det fremover er mere tydeligt at læse sig frem til, hvad der er blevet ændret, når kvalitetsstandarder revideres, evt. med en farve-markering.

Der var ingen kommentarer til kvalitetsstandarder for § 97, § 100, § 101 og § 141.

 

Bilag

Beslutning

Helle orienterer om en ny dato for Udsatterådets evaluering grundet medarbejderskift i KL, der skal facilitere processen. Den nye dato er den 28. maj fra 9-13.

Helle Nees spørger ind til akuttelefonen. Anette Rix fortæller, at der er lavet en afrapportering til direktørkredsen for Vestegnens kommuner, som i maj skal drøfte, om akuttelefonen skal bestå, og hvorvidt de respektive kommuner ønsker at være en del af tilbuddet.

Annelise spørger ind til status på GIV - behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug. Greve, Ishøj og Vallensbæk Kommuner samarbejder om projektet. Merete videresender det seneste nyhedsbrev, og der sættes et punkt på fremtidig dagsorden med orientering om projektet.

Karina spørger ind til projekt Sundhedstjek til udsatte borgere. Helle og Merete fortæller, at de har en forhandlingsaftale med en læge om at få lavet en lokalaftale. Projektet forventes opstartet efter sommeren. Udsatterådet vil blive orienteret til efteråret, når projektet er startet op.