Referat
Udsatterådet onsdag den 17. marts 2021 kl. 14:00

Virtuelt

Sagsfremstilling

Cæcile Færch og Inge Sørensen fra Center for Ejendomme vil deltage under dette punkt. De er sat på fra 14.10-14.25

Beslutning

Byrådet har besluttet at Ishøj Fællesantenne skulle frasælges. Fra 1. juli 2021 overgår fællesantennens kabler m.m. til Stofa. Derfor skal borgere, der har fællesantenne aktivt vælge, hvilke leverandør man vil have. De eksisterende aftaler overføres ikke automatisk. Forslag om at inddrage vejlederteamet i kommunikation til borgerne. Ligeså ift. medarbejderne i Hjemmeplejen. Forslag om en hotline i en periode, hvortil borgerne kan ringe samt forslag om pejece, der kan uddeles til borgerne.


Taget til efterretning.


Resume

I september 2020 godkendte Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget kommissorium for kortlægning af aktiviteter for 60+ borgere i Ishøj Kommune. På denne baggrund fremlægges kortlægningen. Administrationen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af kortlægningen tager stilling til de fremtidige rammer for aktivitetscenteret beliggende på Omsorgscenteret Kærbo.

Sagsfremstilling

Baggrund for kortlægningen

Siden marts 2020 har brugerne ikke kunne deltage i aktiviteter på aktivitetscenteret, da det har været lukket ned på grund af situationen med COVID-19. Af samme grund er vilkårene for socialt samvær og færden ændret, og vil være anderledes i fremtiden på grund af COVID-19. I denne sammenhæng er der behov for et overblik over, hvilke aktiviteter der er på aktivitetscenteret for 60+ borgere, samt hvilke sammenlignelige aktiviteter der findes i foreningslivet i Ishøj for samme målgruppe.

Derudover har plejecenteret et ønske om, at beboerne på Kærbo får mulighed for at deltage i flere meningsfulde hverdagsaktiviteter og arrangementer i tilknytning til aktivitetscenteret på Kærbo.

Forslag til ændrede rammer

På baggrund af kortlægningen fremlægger administrationen:

 • To forslag til ændrede rammer for aktivitetscenteret
 • Forslag til den videre proces
 • Forslag til fremtidig lokation for større arrangementer.

Forslag 1 - justeringer indenfor de eksisterende fysiske og organisatoriske rammer

Aktivitetscenteret fortsætter dets organisering og målgruppefokus i den form, der gjorde sig gældende før COVID-19, således at pensionister med forskellige funktionsniveauer og behov vil være en del af aktivitetscenteret. Der foreslås en forholdsmæssig fordeling af antal brugere og aktiviteter set i lyset af erfaringerne med COVID-19.

Som en del af dette forslag vil en række af de pensionister, der i dag kommer på aktivitetscenteret, komme til at mangle en aktivitet. Derfor vil der være behov for en indsats i forhold til at hjælpe disse pensionister ind i andre fællesskaber og aktiviteter, da de grundet den forholdsmæssige fordeling ikke længere kan komme på Kærbo.

Forslag 2 - ændret målgruppe for aktivitetscenteret

Målgruppen for aktivitetscenteret ændres, således at aktivitetscenteret får fokus på sårbare pensionister, der ikke ellers vil være opsøgende og inkluderet i det eksisterende foreningsliv. Aktiviteterne planlægges og afvikles med udgangspunkt i funktionsniveauet hos plejehjemsbeboere, borgere i daghjem samt sårbare pensionister udefra.

Som en del af dette forslag vil en række friske pensionister ikke længere være en del af aktivitetscenteret, og de skal derfor understøttes i at bruge det eksisterende foreningsliv, idet de har ressourcerne og mobiliteten til det.

Den videre proces

Ved begge forslag må der forventes en overgangsperiode. I den forbindelse er der mulighed for, at de pensionister, der ikke længere kan være en del af aktivitetscenteret, kan etablere en folkeoplysende paraplyforening, der kan rumme flere forskellige aktiviteter. En sådan proces kan understøttes af Center for Kultur og Fritid samt Team Frivillighed og Lokalsamfund. Denne løsning kan kun finde sted, hvis pensionisterne er interesseret i at engagere sig i foreningsarbejdet.

Se vedhæftede kortlægning for uddybning af forslagene samt den videre proces.

Frist for indsendelse af høringssvar er den 27. januar 2021.27. januar 2021, pkt. 1:14. december 2020, pkt. 140:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at sagen sendes i høring i Seniorrådet, Handicaprådet, Udsatterådet, Brugerbestyrelsen på Kærbo samt Folkeoplysningsudvalget.
Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 14. december 2020, pkt. 140:

Tiltrådt. Sagen sendes i høring i Seniorrådet, Handicaprådet, Udsatterådet, Brugerbestyrelsen på Kærbo samt Folkeoplysningsudvalget. Høringsfrist fastsættes til d. 28. januar 2021. Social- og Sundhedsudvalget ønsker at invitere til et dialogmøde forinden endelig stillingtagen.
Beslutning fra Handicaprådet, 27. januar 2021, pkt. 1:


Beslutning

Næstformanden informerede om de dialogmøder, der har været afholdt. Konklusionen er, at det er givtigt med en blanding af borgere udefra og beboere fra Kærbo i Aktivitetscentret, da det giver liv. Udsatterådet er enig i, at der skal være aktiviteter fra dem der bor og kommer på Kærbo, fx i daghjemmet, samt de borgere, der kommer udefra.

Bilag

Resume

Hermed gives en status på to nye initiativer, der er under opstart i Ishøj samarbejde med Røde Kors og nystartet samarbejde med SIND-nettet

Sagsfremstilling

Samværdighed

 • Røde Kors' landskontor har taget initiativ til at opstarte deres initiativ Samværdighed i Ishøj. Samværdighed er en indsats, hvor frivillige samværsvenner matches med personer med psykiske sårbarheder, der oplever ensomhed. Sammen kan de fx mødes til en snak over en kop kaffe, spille et spil, tage i biografen, spille badminton eller noget helt femte. På længere sigt kan samværsvennen være med til at bygge bro til fællesskaber i vedkomnes nærmiljø.
 • Landskontoret har kontakt til to frivillige, der gerne vil stå for indsatsen i Ishøj. Derudover er Røde Kors Ishøj involveret i opstarten.
 • Landskontoret og Ishøj Kommune indgår en samarbejdsaftale, hvor Ishøj Kommune forpligter sig til at informere relevante borgere om indsatsen med henblik på at koble interesserede borgere med en samværsven. Frivilligkonsulenten fra Team Frivillighed og Lokalsamfund vil være kontaktpersonen i Ishøj Kommune og stå for at formidle budskabet til hjemmevejledere, rådgivere, det gule hus og andre relevante aktører.
 • Opstartsmøde mellem Landskontoret, Røde Kors Ishøj, de to frivillige samt kontaktpersonen fra Ishøj Kommune har været udskudt på grund af situationen med COVID-19. Mødet afholdes så snart det er muligt.

Netværk for voksne med psykiske sårbarheder

 • Gennem de seneste par år har hjemmevejlederne m.fl. givet udtryk for, at der i Ishøj er behov for et fællesskab for voksne borgere med psykiske sårbarheder. Der er tale om et fællesskab udenfor det kommunale system, der handler om andet end sygdom, men hvor sygdom og sårbarheder kan rummes. På den baggrund har hjemmevejlederne og frivilligkonsulenten fra Team Frivillighed og Lokalsamfund været i dialog, dels med nogle af borgerne fra social psykiatrien og det gule hus, og dels med Røde Kors Ishøj omkring behov og muligheden for opstart af et nyt netværk.
 • Røde Kors Ishøj har pt. kontakt med tre lokale frivillige, der gerne vil være med til at stå for netværket. Røde Kors Ishøj er i dialog med Landkonkontoret for at afklare, om der er et eksisterende koncept i Røde Kors regi, der kan bruges.
 • Frivilligkonsulenten fra Team Frivillighed og Lokalsamfund har kontakten til og bygger bro mellem Røde Kors Ishøj, de frivillige samt vejledere og borgere fra social psykiatrien. På grund af situationen med COVID-19 har det endnu ikke været muligt at arrangere et fælles møde, men dette gøres så snart der er mulighed for det.
 • Netværket/Fællesskabet vil ikke kun være for borgere fra social psykiatrien, men alle voksne fra Ishøj med behov for et fællesskab vil være velkomne.


Samarbejde med SIND-nettet:
SIND-nettet er SINDs besøgsvensordning. SIND-nettet blev etableret i 1994. I SIND-nettet er der frivillige besøgsvenner, som giver omsorg og overskud videre til et menneske med psykisk sygdom eller sårbarhed, der samtidigt er ensomt.

Rix og Helle Nees vil fortælle mere om det kommende samarbejde med SIND-nettet og hvilke muligheder der er ift. netværk for voksne med psykisk sårbarhed.

Beslutning

Når rammen for samarbejderne er klar, skal Udsatterådet være med til at udbrede budskabet. Taget til efterretning.

Resume

Beslutningssag

Social- og Sundhedsudvalget godkendte d. 12. august 2020, at administrationen påbegyndte en intern analyse af det voksenspecialiserede socialområde og af vejlederteamet samt myndighed. Analysen skal ses i sammenhæng med ekstern analyse fra BDO.
Administrationen fremlægger status for analysens 1. fase.

Sagsfremstilling

I vedhæftede afrapportering foreligges følgende:

 • Målgruppebeskrivelse.
 • Beskrivelse af § 82 a, § 82 b samt § 85.
 • Oversigt over ydelser/tilbud under § 82 a, § 82 b samt § 85.
 • Beskrivelse af ydelser/tilbud under § 82 a, § 82 b samt § 85.
 • Overordnet kapacitetsanalyse

1. fase danner et overordnet overblik og et vidensgrundlag for det voksenspecialiserede socialområde, og udgør et afsæt for det videre arbejde i projektgruppen og for eventuelle fremtidige politiske beslutninger på området.

Foreløbige konklusioner efter analysens 1. fase er følgende:

 • Der er få brugere af gruppetilbud
 • Flere gruppetilbud har samme grundlæggende socialpædagogiske formål.
 • Meget få borgere vurderes af vejlederne i Neuroteamet til at have potentiale for progression.
 • 19 % af psykiatriområdets borgere vurderes at have potentiale for større grad af progression
 • Det vurderes, at 23 % af psykiatriområdets borgere med den rette støtte og indsats helt kan slippe støtten.
 • Borgernes fordeling i kategorierne let støtte, moderat støtte, stor støtte og omfattende støtte fordeler sig overvejende i let til moderat støtte.27. januar 2021, pkt. 4:11. januar 2021, pkt. 2:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender:

 • At der igangsættes en udvikling og revision af tilbud og aktiviteter.
 • At der igangsættes udvikling af hvordan der arbejdes med opfølgning og progression.
 • At der igangsættes en udvikling og revision af fælles faglig tilgang.

Sagen sendes til orientering i Udsatterådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 11. januar 2021, pkt. 2:

TIltrådt. Sagen sendes til orientering i Udsatterådet og i Handicaprådet.Beslutning fra Handicaprådet, 27. januar 2021, pkt. 4:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Beslutningssag

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde d. 12. august 2020, at igangsætte en uvildig analyse ved BDO til afdækning af tilbud i Det Gule Hus, herunder med fokus på aktiviteter, borgernes tilfredshed og forventninger samt ramme for ledelse og personale. BDO har nu tilendebragt analysen, og fremlægger anbefalinger for området (se bilag). Konsulenter fra BDO deltager under punktet, og vil gennemgå analysens resultater og anbefalinger.

Sagsfremstilling

Med baggrund i erfaringer fra det socialpsykiatriske tilbud Det Gule Hus samt bidrag fra brugere og medarbejdere/ledelse, vil administrationen igangsætte en inddragende proces for at optimere det samlede socialpsykiatriske område. Afrapporteringen fra BDO angående Det Gule Hus (se bilag: Afdækning af rammer for tilbud i Det Gule Hus) vil være rammesættende for den kommende proces. BDO`s afrapportering tager udgangspunkt i 3 temaer:

 • Tema 1: Formål, kerneopgaven og rammer
 • Tema 2: Den sociale kapital
 • Tema 3: Indsatser og tilbud


Anbefalinger

BDO fremstiller 15 handlingsanvisende anbefalinger inden for hver af de tre temaer:

For Tema 1: Formål, kerneopgaven og rammer anbefaler BDO, at:

 • Der skal sikres kendskab og commitment til formålet blandt alle aktører omkring Det Gule Hus.
 • Udmøntning af kerneopgaven vanskeliggøres af manglende ledelsesmæssig ramme og retning. En revitalisering af kerneopgaven er nødvendig.
 • En tydelighed omkring de lovmæssige rammer og udmøntningen heraf, vil bidrage til at sikre bedre fælles tilgang og tydeligere planlægning af, hvad alle kan forvente i Det Gule Hus.
 • Ishøj Kommune tager stilling til, om Det Gule Hus skal rumme de definerede målgrupper, der ikke anvender Det Gule Hus i dag, med de nødvendige tiltag, det vil kræve, eller om der skal ske nogle reformuleringer i grundlaget for Det Gule Hus.
 • Det er nødvendigt at afklare, om man kan strukturere sig ud af udfordringer med de fysiske rammer ved at lave flere aktiviteter udenfor Det Gule Hus eller ved at udvide åbningstiden eller nedsætte ambitionsniveauet for, hvad der skal kunne rummes i Det Gule Hus.

For Tema 2: Den sociale kapital anbefaler BDO, at:

 • Der er behov for at sikre tydelige rammer for ledelsesrollen og udmøntningen af denne gennem en tydelig rollebeskrivelse, og en tydelig faglig retning.
 • Påvirke kulturen og den sociale kapital gennem et fælles arbejde om etablering af fælles mål, afklaring af rolle, ansvar og kompetencer- samt en udmøntning af samarbejdsprincipperne.
 • Der arbejdes med at højne den sociale kapital for at skabe et bedre arbejdsmiljø
 • Definere faglige tilgange og metoder, der skal være bærende i Det Gule Hus, for at understøtte formålet.
 • Det defineres, hvilke kompetencer, der er nødvendige for at understøtte formålet
 • Der gennemføres kompetenceafdækning af ledelse og medarbejdere, for at identificere eventuelle kompetencegab mod at indfri målene for Det Gule Hus og dermed kompetencestrategien.
 • Ishøj Kommune revurderer hvilken organisatorisk form, den brugerinddragende indsats skal have.

For Tema 3: Indsatser og tilbud anbefaler BDO, at:

 • Der etableres en fælles forståelse af, hvilken faglig platform der er grundlaget for tilgangen og aktiviteterne i Det Gule Hus, for herefter at finde metoder, der understøtter den valgte tilgang.
 • De professionelle og pædagogiske kompetencer sættes bedre i spil gennem konkrete metoder og at dette integrerer muligheden for at inddrage frivillige i indsatserne.
 • Tilbud, indsatser og aktiviteter tydeliggøres og udmøntes - evt. gennem årshjul til formidling af tilbud og aktiviteter.
 • De fysiske rammer revurderes/genindrettes med henblik på at understøtte det sociale samvær for flere.

Administrationen har valgt at opfølge med vedhæftede procesplan.


Sagen sendes til orientering i Udsatterådet og Handicaprådet.27. januar 2021, pkt. 3:11. januar 2021, pkt. 1:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender:

 • At administrationen arbejder videre med de opstillede handleanvisninger fra BDO.
 • At administrationen i forbindelse med de foreslåede handleanvisninger arbejder med at få gavn af faglige synergier og volumen indenfor det samlede udførerområde på Handicap og Psykiatriområdet, således at medarbejderkompetencer og tilbudsvifte kommer bedre i spil.
 • At der i processen også ses på tilpasninger i forbindelse med kommende ændringer angående det forpligtende samarbejde.
 • At sagen genforelægges maj 2021 med status på processen.
 • At Social- og Sundhedsudvalget tiltræder den foreslåede procesplan.

Sagen sendes til orientering i Udsatterådet og i Handicaprådet.
Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 11. januar 2021, pkt. 1:

TIltrådt. Sagen sendes til orientering i Udsatterådet og i Handicaprådet.Beslutning fra Handicaprådet, 27. januar 2021, pkt. 3:

Handicaprådet er chokerede over omgangstonen. Det er godt, at der nu bliver taget hånd om udfordringerne. Men bekymring for, at der ikke kommer reelle ændringer. Der er behov for ageren. Handocaprådet vil følge processen vedr. det gule hus i løbet af 2021.

Beslutning

Merete Amdisen forklarede lidt om historikken ift. analysen og de konklusioner, der er. Rix fortalte om de tiltag, der er ved at blive implementeret også om den kommende organisering, hvor hele udførerdelen på socialområdet samles under fælles ledelse.

Bilag

Sagsfremstilling

Rådet for Socialt Udsatte har udsendt opsamling fra afholdte online panelmøder d. 9. februar 2021. Der blev afholdt to minikonferencer på panelmødet:

1. Hvorfor bliver folk udsatte?

2. God brugerinddragelse - Hvordan?

Opsamlingerne er vedhæftet.


Udsatterådet kan eventuelt bruge opsamlingerne til inspiration til arbejdet med udsathed i Ishøj Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Ved vedtagelsen af lov nr. 1053 af 30.06.2020 (lovtekst inkl. bemærkninger her til er vedlagt som Bilag 3) blev det pålagt kommunerne at oprette et socialt tandplejetilbud til de mest udsatte borgere i samfundet. Der er med loven fastsat 2 målgrupper:

 1. Hjemløse, herunder gadehjemløse samt borgere, der kan benytte herberger, varmestuer og væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere, som ikke kan opholde sig i egen bolig, og som ikke kan benytte de øvrige tandplejetilbud.
 2. Udsatte borgere, som ikke er hjemløse, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud grundet særlige sociale problemer.

For så vidt angår tandplejetilbud til målgruppe 1, da forpligtes kommunen til at oprette dette tilbud.

For så vidt angår målgruppe 2, da er det kommunalbestyrelsens kompetence at beslutte, om tilbuddet skal oprettes i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Der findes 18 forskellige tandplejeordninger i Danmark, og med den senest vedtagne – socialtandplejen – er der nu 19 forskellige ordninger. En del af disse ordninger er økonomisk tilskud til tandbehandling i privat regi. 

Formålet med den nye tandplejeordning er at give borgere med særlige sociale problemer, som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud, mulighed for at få tandbehandling, og derved øge de mest socialt udsatte borgeres livskvalitet og tandsundhed samt begrænse yderligere marginalisering.

Udgangspunktet for den nye tandplejeordning er, at den kun gælder, hvis borgeren falder indenfor én af de 2 målgrupper, som er beskrevet ovenfor, og hvis borgeren ikke kan bruge en af de øvrige ordninger.

Der lægges i Ishøj Kommune op til en ordning, hvor visitationen til tandplejetilbuddet er en fælles opgave fordelt mellem Center for Voksne og Velfærd, som vil sikre at borgeren falder indenfor den målgruppe, som er tiltænkt i ordningen, og Center for Børn og Forebyggelse, Tandplejen, som vil foretage vurderingen af om borgeren konkret har behov for den tandbehandling, som er omfattet af ordningen.

Det vil herefter være Tandplejen i Ishøj Kommune, som vil udføre behandlingen (for detaljeret beskrivelse af et sagsforløb se bilag 2).

Den lovpligtige ordning omfatter kun hjemløse. Det erkendes dog i forarbejderne til loven, at der kan være grupper af socialt udsatte, som ikke er hjemløse, men som heller ikke vil kunne benytte de eksisterende tandplejeordninger. I forhold til dem gælder de samme hensyn, at også de har brug for øget livskvalitet, tandsundhed og begrænsning af øget marginalisering. Kommunerne har mulighed for at lade denne begrænsede gruppe omfatte af ordningen.

Det er på nuværende tidspunkt vurderet, at denne gruppe vil udgøre ca. 4 borgere om året. Dette er et skøn, som er foretaget på et meget løst grundlag, da det ikke er muligt på forhånd at give et mere underbygget skøn, da der kan være mange årsager til at disse borgere ikke kan benytte en af de øvrige tandplejeordninger.

Af samme grund er der lagt op til, at både for så vidt angår hjemløse, men også den gruppe som ikke er hjemløse, først skal indgå i et vejlederforløb, som skal afklare om borgeren kan benytte et andet tandplejetilbud, før der kan ske bevilling af social tandpleje. Vurderes det, at borgeren kan det, vil borgeren få vejledning og støtte til at benytte det relevante tilbud.

På samme vis som Tandplejen tilbyder tandbehandling til voksne i omsorgs- og specialtandplejen, vil socialtandplejen blive tilbudt tandpleje under de samme forhold og i samme lokaler.

Lovgrundlag

LBKG 2019-08-26 nr. 903, Sundhedsloven § 134 a. Lovens ordlyd samt bemærkninger til loven kan ses i Bilag 3.

Økonomi

Uddybende bemærkninger til beregning kan ses i Bilag 1.Samlede udgifter pr. år


Tilbuddet i sundhedslovens
§ 134 a stk. 1


Tilbuddet i sundhedslovens
§ 134 a stk. 2

I alt pr. år

Tandpleje

135.000

90.000

225.000

Vejledere

18.828

12.552

31.379

Rådgivere

12.111

8.074

20.184

I alt

165.938

110.626

276.564


Kommunen modtager DUT midler på kr. 241.144,00 pr. år i årene 2021 – 2023, hvilket håndteres budgetmæssigt ved den kommende budgetopfølgning pr. 31.3. 2021.

DUT-midlerne fordeles mellem Center for Børn og Forebyggelse (tandplejen) og Center for Voksne og Velfærd (administration og vejlederforløb) således, at Tandplejens budget forøges med kr. 225.000, og budgettet i Center for Voksne og Velfærd forøges med kr. 16.144,00.

Udgifter til vejlederforløb, som ikke er dække af DUT-midlerne, samt administrationsomkostninger i forbindelse dermed afholdes indenfor eksisterende budget.

Indstilling8. marts 2021, pkt. 27:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget beslutter,

 1. at Ishøj Kommune opretter socialtandpleje til den gruppe af borgere, som er omfattet af Sundhedslovens § 134 a stk. 2, som defineret af Ishøj Kommune i Bilag 2.
 2. at Ishøj Kommunes visitationsproces af borgere, omfattet af Sundhedslovens § 134a stk. 2, godkendes. Visitationsprocessen er beskrevet i Bilag 2.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. marts 2021, pkt. 27:

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i handicaprådet og Udsatterådet.

Beslutning

Taget til efterretning-

Bilag

Resume

Orienteringssag

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget orienteres om Ankestyrelsens ankestatistik for 2020 for Ishøj Kommune. Sagen forelægges endvidere for Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har modtaget Ankestyrelsens ankestatistik for 2020 omhandlende alle sager på socialydelse- og beskæftigelsesområdet, herunder også børneområdet. Statistikken vedrører således Borgerservice, Center for Børn og Forebyggelse samt Center for Voksne og Velfærd.
Statistikken omfatter tillige borgere fra Vallensbæk Kommune, på de områder hvor Ishøj Kommune som følge af det forpligtende samarbejde varetager opgaver inden for det specialiserede socialområde for både børn og voksne. Der skelnes derfor ikke mellem, om en sag er indbragt af en Ishøj borger eller Vallensbæk borger.
Der er forskel på antal modtagne sager og antal afgjorte sager. På grund af sagsbehandlingstid i Ankestyrelsen kan en sag godt være modtaget i et år, og afgøres i det efterfølgende år. I 2020 har Ankestyrelsen modtaget 127 klagesager og afgjort 128 klagesager over Ishøj Kommunes afgørelser på socialydelse- og beskæftigelsesområdet.

En nærmere forklaring af Ankestyrelsens begreber, er gengivet bilag (Ankestatistik 2020).

Der har i 2020 været indsendt 127 klagesager fra Ishøj Kommune, det udgør et fald i forhold til tidligere år, hvor der tilbage i 2017 f.eks var 150 indsendte klagesager.
Af nedenstående tabel fremgår det hvordan antallet af afgjorte klagesager i
2020 er fordelt på lovområder, samt om Ankestyrelsen har henholdsvis stadfæstet, ændret, hjemvist eller afvist klagen.


aktivlov

Pensions-love

Sygedag-pengelov

Servicelov

øvrige

I alt

Stadfæstelser

15

7

4

51

0

77

Ændringer

2

0

1

6

0


9

Hjemvisninger

5

1

0

17

2

25

Afvisninger

3

3

0

11

0

17

I alt


25

11

5

85

2

128

Omgørelsesprocententen for Ishøj Kommune på 31 % er lidt højere end for landet som helhed, hvor den er 29 %.

Tabel: Omgørelsesprocent 2020 fordelt efter lovgivning – beskæftigelsesområdet indgår under øvrige

Omgørelses-procent

Aktivlov

Pensions-love

Sygedag-pengelov

Servicelov

øvrige

I alt

Ishøj Kommune

32

12

20

31

100

31

Landstotal

29

17

18

36

32

29

På servicelovens område har Ishøj Kommune dog en lavere omgørelsesprocent end landsgennemsnittet.

Omgørelsesprocent vedr. serviceloven

- Alle sager

2018

2019

2020

Hele landet

36,0

40,9

36,3

Ishøj Kommmune

33,8

37,9

31,1

På aktivlovens område har Ishøj Kommune en større omgørelsesprocent end landsgennemsnittet, men omgørelsesprocenten er faldet fra 48,4 % i 2018 til 31,8 % i 2020.

Omgørelsesprocent vedr. aktivloven

-Alle sager

2018

2019

2020

Hele landet

34,9

32,2

28,9

Ishøj Kommmune

48,4

42,9

31,8

Som følge af det forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune, har der kun været påklaget
2 sager på beskæftigelsesområdet i 2020.

Den iværksatte tværgående indsats for at styrke kvaliteten i kommunens afgørelser generelt, ser således ud til at have haft effekt. Dette ønskes at fortsætte.

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens §§ 76-79b

Indstilling8. marts 2021, pkt. 29:

Forslag til beslutning:

Social- og sundhedsudvalget tager Ankestyrelsens ankestatistik for 2020 til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet, Handicaprådet samt Udsatterådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. marts 2021, pkt. 29:

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet, Handicaprådet samt Udsatterådet.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Sagsfremstilling

Kenneth Nielsen har meldt sig som Udsatterådets repræsentant i dialogmødet d. 15. marts 2021 om Aktivitetscentret.

Beslutning

Åbningstider i det gule hus under de nuværende restriktioner sendes ud med referatet.

Beslutning

Intet til evt.