Dagsorden
Udsatterådet onsdag den 18. maj 2022 kl. 16:00

Jobcentret/Brohuset

Beslutning

Rådene blev vist rundt i det nye jobcenter.


Sagsfremstilling

Jobcenter Ishøj – Visioner for fremtiden

ved Erhvervs- og Beskæftigelseschef Jørgen Dan Pedersen.

Fra 1. januar fik Ishøj Kommune igen eget jobcenter, efter i en række år at have haft fælles jobcenter med Vallensbæk Kommune i et forpligtende fællesskab. Hvad forventer Ishøj at få ud af, igen at have eget jobcenter, og hvad er visionerne for fremtiden?


Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplan 2022 – Hvordan får vi flere med funktionsnedsættelser i job?

ved Erhvervs- og Beskæftigelseschef Jørgen Dan Pedersen.

Ledigheden er rekord lav, men der er stadig grupper af ledige, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det gælder fx personer med funktionsnedsættelser og handicap. Hvordan kan vi gøre det bedre?


Beslutning

Taget til efterretning. Bekæftigelsesplanen blev uddelt på mødet.

Sagsfremstilling

225 timers reglen - Hvordan håndterer Ishøj Kommune 225 timers reglen?

ved Erhvervs- og Beskæftigelseschef Jørgen Dan Pedersen.

Der har været rejst kritik af kommunerne bredt set, fordi en revision af området har vist, at flere kommuner uretmæssigt har sat ledige ned i ydelse grundet 225 timers reglen, men på et forkert grundlag. Hvad er status i Ishøj Kommune?

Beslutning

Taget til efterretning

Resume

Opfølgning på sag fra mødet d. 2. marts 2022


Sagsfremstilling

Opfølgning på sag 18 fra sidste møde i Udsatterådet

Der er på den baggrund udarbejdet notat vedr. de afsluttede sager. Notatet er vedhæftet.

Teamleder Signe Angelsø deltager under dette punkt.

Lovgrundlag

Lov om social service §§ 82ab, 85 og 99

Beslutning

De afsluttede sager blev gennemgået. Der blev spurgt ind til konkrete opgaver under SEL § 85, som fx ledsagelse. Det blev specificeret, at ledsagelse godt kan finde sted, fx til egen læge. Men vejleder kan ikke gå med ind til lægen, jf. sektoransvarlighedsprincippet. Endvidere blev det præciseret, at der skal være en årsagssammenhæng, hvilket betyder, at en borger kan få hjælp og støtte til de udfordringer, der er afledt af borgerens problematikker/udfordringer. Det blev drøftet, at det kan være svært at forstå lovgivningen for § 85, hvormed der er et behov for at denne bliver tydeliggjort for rådene, herunder snitflader til § 83 (hjemmehjælp). Der er derfor et ønske fra begge råd om, at punktet sættes på igen til næste møde, hvor området for § 82 a og b samt § 85 gennemgåes og drøftes. Teamleder Signe Angelsø inviteres derfor med på mødet d. 17. august 2022.

Der kan med fordel kigges i principafgørelse 10/19.


Taget til efteretning.

Bilag

Resume

Drøftelsessag

Der fremlægges forslag til retningslinjer for samarbejde med pårørende inden for social- og ældreområdet i Ishøj Kommune. Sagen sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og Seniorrådet. Høringsfrist fastsættes til 1.6. 2022.

Sagsfremstilling

I efteråret 2021 efterspurgte Seniorrådet en politik for pårørende. Der har hidtil ikke været en decideret pårørendepolitik på ældreområdet. Pårørende har været indskrevet som en del af Ishøj Kommunes velfærdspolitik. Der eksisterer en pårørendepolitik på socialområdet, som blev udarbejdet tilbage i 2011. På den baggrund besluttede administrationen, at der skulle udarbejdes tværgående retningslinjer for samarbejde med pårørende, som dækker både ældre- og socialområdet i Ishøj Kommune.

Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Udsatterådet, Handicaprådet og Seniorrådet. Arbejdsgruppen fik til opgave at formulere forslag til retningslinjer for samarbejdet med pårørende på tværs af ældre- og socialområdet. Det har været vigtigt for arbejdsgruppen, at retningslinjerne blev lettilgængelige i både form og indhold, ligesom at retningslinjerne også skulle indeholde en beskrivelse af, hvilke tilbud rettet mod pårørende, der er i Ishøj Kommune.

Arbejdsgruppen har afholdt 3 arbejdsmøder, og har nu udarbejdet forslag til retningslinjer for samarbejde med pårørende inden for ældre- og socialområdet i Ishøj Kommune. Formålet med retningslinjerne er at tydeliggøre, hvordan der samarbejdes med de pårørende inden for Center for Voksne og Velfærds områder. Retningslinjerne skal fungere som overligger for de lokale pårørendeindsatser, der er på de forskellige tilbud. Retningslinjerne er relevante for pårørende, borgere såvel som ansatte i Center for Voksne og Velfærd.

Repræsentanter fra Handicaprådet, Udsatterådet og Seniorrådet har drøftet og godkendt forslag til retningslinjer for samarbejde med pårørende inden for social- og ældreområdet, hvorfor sagen nu forelægges Social- og Sundhedsudvalget, som skal beslutte at sende retningslinjerne i høring i de relevante råd. Administrationen sender retningslinjer i høring i MED-udvalg under Center for Voksne og Velfærd.

Forslag til retningslinjer for samarbejde med pårørende er vedhæftet.

IndstillingAdministrationens forslag til beslutning: 26. april 2022, pkt. 37:

Social- og Sundhedsudvalget drøfter det fremlagte forslag, og sender forslaget i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og Seniorrådet med høringsfrist d. 1.6. 2022.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 26. april 2022, pkt. 37:

Tiltrådt.

Beslutning

Der er et ønske om, at de pårørende ikke pålægges en skal-rolle, men at det at være pårørende også afhænger af ens personlige liv, tid og overskud.

Bilag

Beslutning

Der var ikke moget til dette punkt.


Beslutning

Der var ikke moget til dette punkt.


Beslutning

Der var ikke moget til dette punkt.


Beslutning

Der var ikke moget til dette punkt.


Beslutning

Kenneth og Henriette ønskede at blive tilmeldt konference d. 20. juni 2022. Sekretæren sørger for dette.