Referat
Udsatterådet onsdag den 26. maj 2021 kl. 14:00

Tårnbjerget, Ishøj Rådhus, etage 2

Beslutning

Birgitte Daleng Sindrup orienterede om lov om social-tandpleje og udmøntning i Ishøj Kommune

Resume

Godkendelsessag

Administrationen fremlægger i nærværende sagsfremstilling aktuel status på processen med Det Gule Hus (herefter DGH) til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget. Der fremlægges forslag til politisk godkendelse angående afklaring af DGH's målgruppe, formål og kerneopgave.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har ønsket at optimere indsatsen inden for det socialpsykiatriske område, særligt med fokus på DGH. Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde d. 12. august 2020, at igangsætte en uvildig analyse ved BDO til afdækning af tilbud i DGH. BDO udarbejdede efterfølgende en analyse med 15 anbefalinger, med tydelig angivelse af handlingsansvarlige for hver anbefaling. Med udgangspunkt i disse udarbejdede administrationen en dynamisk og inddragende procesplan, som Social- og Sundhedhedsudvalget tiltrådte d. 11. januar 2021. Administrationen har herefter arbejdet med gentænkning af DGH's strukturelle rammer, ledelse og arbejdsmiljø; revitalisering af formål og kerneopgave, samt afklaring af målgruppe og juridiske rammer. Der arbejdes desuden med et løbende fokus på fysiske rammer, samvær og borgerinddragelse.
I processen har administrationen ladet sig inspirere af Socialstyrelsens initiativ "Styrket kvalitet i socialpsykiatrien".

Status april 2021

Handlingsanvisninger vedr. strukturelle rammer, ledelse og arbejdsmiljø

 • Administrationen har gentænkt de strukturelle rammer for DGH, hvilket trækker tråde til organisering af det samlede vejlederteam i overensstemmelse med procesplanen. Der er indsat ny ledelse bestående af en afdelingsleder og en teamleder med ansvar for det samlede sociale udførerområde. Dermed udnyttes synergien på socialområdet ved at samarbejde på tværs. Desuden er der indsat to koordinatorer for vejlederteamet med henblik på et opbrud af de mange teams og en mere enkel struktur.
 • Ledelse, TR og AMR har i fællesskab faciliteret temadage for vejlederne vedr. arbejdsmiljø. I alt 7 personer deltog pr. gang af hensyn til Covid-19. Etablering af MED-udvalg samt sikkerhedsgruppe er iværksat.

Handlingsanvisninger vedr. formål, kerneopgave, juridiske rammer og målgruppe

 • Ledelse og medarbejdere har på baggrund af dialogmøder, BDO-rapporten og borgerhenvendelser arbejdet på revitalisering af formål og kerneopgave, samt afklaring af målgruppe for DGH.
 • Med baggrund i denne proces foreslår administrationen følgende:
  • Målgruppen for DGH er, med udgangspunkt i lov om social service § 82a, § 82b, § 85 og § 99, borgere der har sociale problemer eller psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse, og som vurderes at have behov for rådgivning og vejledning, i forhold til at udvikle færdigheder med henblik på en større grad af autonomi.
  • Formålet med DGH er at understøtte borgerens udvikling af færdigheder med henblik på en større grad af selvstændiggørelse i hverdagen, samt forebygge forværring af sociale problemer, ved at tilbyde socialpædagogisk støtte i form af gruppebaserede og/eller individuelle vejledningsforløb.
  • Kerneopgaven for DGH er at vejlede og rådgive borgere, der har sociale problemer eller psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse, med henblik på en større grad af autonomi for borgeren via en recovery-orienteret rehabiliterende indsats.
  • Administrationen foreslår, at DGH får status af et rådgivnings - og vejledningscenter i relation til den skitserede målgruppe.


Handlingsanvisninger vedr. fysiske rammer, samvær og borgerinddragelse

 • Der arbejdes løbende med gentænkning af DGH's fysiske rammer, samt hvordan borgerne kan inddrages i denne proces, særligt vedr. tilbud om sociale aktiviteter. Til august påtænkes det at afholde dialogmøder med borgerne, for at inddrage dem i den videre proces. Dialogmøderne afventer dog Covid-19 situationen.
 • Administrationen fremlægger status på arbejdet med samvær, aktiviteter, tilbud og borgerinddragelse til politisk behandling i september.

Sagen sendes til orientering i Udsatterådet og Handicaprådet.

IndstillingForslag til beslutning 10. maj 2021, pkt. 56:

Social- og Sundhedsudvalget tager status til efterretning, og godkender følgende:

 • Målgruppen for DGH er borgere, der har sociale problemer eller psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse jævnfør regler i lov om social service, og som vurderes at have behov for rådgivning og vejledning, i forhold til at udvikle færdigheder med henblik på en større grad af autonomi.
 • Formålet med DGH er at understøtte borgerens udvikling af færdigheder med henblik på en større grad af autonomi, samt forebygge forværring af sociale problemer, ved at tilbyde socialpædagogisk støtte i form af gruppebaserede og/eller individuelle vejledningsforløb.
 • Kerneopgaven for DGH er at vejlede og rådgive borgere, der har sociale problemer eller psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse, med henblik på en større grad af autonomi for borgeren via en recovery-orienteret rehabiliterende indsats.
 • Administrationen foreslår, at DGH får status af et rådgivnings - og vejledningscenter i relation til den skitserede målgruppe.
 • Udvalget ønsker, at der findes lokaler, som kan rumme kerneydelsen § 82a, § 82b og § 85, samt rumme aktiviteter som socialt samvær.

Sagen sendes til orientering i Udsatterådet og Handicaprådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 10. maj 2021, pkt. 56:

Tiltrådt. Social- og Sundhedsudvalget ønsker at have begge muligheder, vejledning og samvær, for målgruppen. Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at administrationen afdækker lokaliteten Tranegilde Strandvej, samt at Center for Ejendomme afdækker yderligere lokaliteter til brug for formålet.

Beslutning

Udsatterådet tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Resume

Godkendelsessag

Ishøj Kommunes vejledende rådighedsbeløb for 2021 forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Næsten alle kommuner har delt rådighedskategorier op i to kategorier, henholdsvis:
a) Pensionister, personlige tillæg og enkeltydelser, og
b) Kontanthjælpsmodtagere og andre grupper med lav indkomst:

Enkeltydelser og personlige tillæg for pensionister
Der foreslås en fastholdelse af de nuværende rådighedsbeløb for denne målgruppe. Rådighedsbeløbet gælder navnlig for folkepensionister og førtidspensionister der har fået tilkendt pension før 1. januar 2013. Ishøj kommunes rådighedsbeløb ligger lidt højere end de kommuner vi normalt sammenligner os med.

Rådighedsbeløbet for Ishøj Kommune er kr. 6366,00 for enlige og kr. 8245,00 for ægtepar. Beløbet bruges ved tildeling af personlige tillæg.  Taksten foreslås fastholdt i indeværende år.

Enkeltydelser for personer på offentlig forsørgelse eller som har lavt indkomstgrundlag:
Enlige: kr. 3.331,00 og ægtepar/samlevende: kr. 5638,00. Tillæg til forsørgere: kr. 713,00 pr. barn indtil 3 børn.

Oversigt over rådighedsbeløb kommuner i Region Hovedstaden

Kommune/Rådighedsbeløb

Enkeltydelser og personlige tillæg for pensionister

for personer på offentlig forsørgelse eller som har lavt indkomstgrundlag

Albertslund

Enlige kr. 5.206,-

Ægtepar kr. 7.672,-

Enlige kr. 4.300,-

Ægtepar kr. 6.453,-

Brøndby

Enlige kr. 4.130,-

Ægtepar kr. 6.512,-

Enlige kr. 3.200,-

Ægtepar kr. 4.500,-

Høje Tåstrup

Enlige kr. 5.084,-

Ægtepar kr. 8.257,-

Enlige kr. 3.758,-

Ægtepar kr. 6.093,-

Glostrup

Enlige kr. 3.300,-

Ægtepar kr. 6.600,-

Enlige kr. 3.300,-

Ægtepar kr. 3.300,-

Ishøj

Enlige kr. 6.366,-

Ægtepar kr. 8.245,-

Enlige kr. 3.331,-

Ægtepar kr. 5.638,-

Vallensbæk

Enlige kr. 4.800,-

Ægtepar kr. 6.000,-

Enlige kr. 3.200,-

Ægtepar kr. 5.400,-

Rådighedsbeløbene er siden 2018 steget med 2,5 % og følger den almindelige pris- og lønfremskrivning.

Administrationen foreslår, at rådighedsbeløbene er gældende fra 1. juni 2021 og skal benyttes ved nye ansøgninger i indeværende år

Lovgrundlag

 • Aktivloven, Lovbekendtgørelse 2019-09-23 nr. 981 om aktiv socialpolitik
 • Lov om social pension, Lovbekendtgørelse 2019-09-23 nr. 983 om social pension
 •  Lovbekendtgørelse 2019-09-23 nr. 982 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Indstilling10. maj 2021, pkt. 60:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til beløbsgrænser for rådighedsbeløb for 2021.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 10. maj 2021, pkt. 60:

Tiltrådt. Social- og Sundhedsudvalget ønsker en beregning for økonomien samt konsekvens for borgerniveau ved at justere rådighedsbeløb for pensionister i forhold til gennemsnit for vestegnskommunerne.

Beslutning

Udsatterådet tog orienteringen til efterretning uden bemærkninger.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Administrationen orienterer om implementering af ny lovgivning vedr. forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med handicap.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog d. 21.12. 2020 forslag til lov om ændring af lov om social service vedr. forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, og som modtager støtte efter serviceloven. Loven trådte i kraft pr. 1.1. 2021 (se bilag).

Lovens formål er at skabe sikkerhed for, at kommunalbestyrelsen igangsætter planlægningen af overgangen til for unge med betydelig eller varig funktionsnedsættelse eller indgribende lidelse i god tid inden den unge fylder 18 år. Loven indfører således en ny forpligtelse for kommunalbestyrelsen til at påbegynde forberedelsen af overgangen til voksenlivet for unge i målgruppen, når borgeren fylder 16 år.

Implementering og organisering i Ishøj Kommune
På baggrund af lovgivningsændringen har Center for Børn og Voksne og Center for Voksne og Velfærd udarbejdet:


 • En procedure for overgang for ung til voksen (se evt. bilag).
 • En række principper som borgeren drøftes ud fra på Ung til Voksen-møder (se evt. bilag).

Ligeledes er der udarbejdet en særlig arbejdsgang ift. Servicelovens § 19 a vedr. overgang til voksenliv for unge med nedsat funktionsevne (se evt. bilag).

Lovgrundlag

Serviceloven § 19a

Beslutning

Udsatterådet tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Beslutning

Udsatterådet ønsker, at det undersøges om der er mulighed for fremskudte valgsteder for udsatte.

Sagsfremstilling

Anette Rix vil give en status på § 110-pladserne ved Søstedet.

Beslutning

Udsatterådet tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Årsrapport fra Landsforeningen af VæreSteder: https://www.vaeresteder.dk/metoder/publikationer/

Status på ophør af det forpligtende samarbejde

Beslutning

Udsatterådet tog meddelelserne til efterretning.

Beslutning

Punkt til næste gang: Hvordan får rådet gjort opmærksom på os selv? Hvordan sikrer vi rekrutterering til Udsatterådet?