Referat
Udsatterådet mandag den 29. januar 2018 kl. 16:00

Mødelokale 2 D

Sagsfremstilling

Medlemmerne i det nye Udsatteråd præsenteres.

Beslutning

Medlemmerne af det nye Udsatteråd præsenterede sig.

Resume

Karina Pultz og Connie Kalhøj var fraværende til mødet.

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formand/næstformand:

Den 16. november 2017 var der valg til Udsatterådet i Det Gule Hus blandt brugermedlemmerne. Følgende blev valgt:

 • Anne Jensen
 • Malene Højkjær
 • Kenneth Nielsen
 • Karina Pultz

Som suppleanter blev følgende valgt:

 • Victoria Nielsen
 • Alice Thyra Agerriis

Beslutning

Næstformand Merete Amdisen fortalte om Udsatterådets økonomi, og at der er plads i budgettet til at tage på en ekskursion, såfremt der er interesse herfor.

Det blev påpeget, at diæter for deltagelse i møderne i Udsatterådet modregnes i kontanthjælpen. Dette er lovpligtigt. Såfremt man som medlem af Udsatterådet ikke ønsker at modtage diæter, bedes man venligst give skriftlig besked til udviklingskonsulent Ida Marie Jeppesen.

Sagsfremstilling

Der fremlægges forslag til mødedatoer i Udsatterådet i 2018. Udsatterådet drøfter og beslutter mødedatoer for 2018.

 • 16. april kl. 16-17.30
 • 18. juni kl. 16-17.30
 • 20. august kl. 16-17.30
 • 9. oktober kl. 16-17.30
 • 19. november kl. 16-17.30

Møderne foregår i et mødelokale på 2. sal på Rådhuset.

Beslutning

Mødedatoerne blev vedtaget.

Næstformand Merete Amdisen fortalte, at antallet af årlige møder er ændret fra 4 til 6.

Det blev besluttet at afholde møderne i et mødelokale på 4. nord.

Sagsfremstilling

Den 1. september 2015 vedtog Byrådet, at der skulle nedsættes et Udsatteråd i Ishøj Kommune. Udsatterådet skulle have til formål at varetage udsatte borgeres behov og interesser.

Udsatterådet har nu eksisteret i to år (2016 og 2017), og der skal udarbejdes et årshjul, der beskriver fokusområderne for Udsatterådets arbejde i 2018. Rådets arbejde i 2016 og 2017 er skitseret nedenfor.

I 2016 havde Udsatterådet fokus på hjemløshed med et besøg til Høje-Taastrup Kommunes hjemløseboliger Thorsholm. Her blev det drøftet, hvordan Ishøj Kommune bedst kan hjælpe borgere ud af hjemløshed. Disse drøftelser førte til, at der i dag netop er blevet indviet seks hjemløseboliger på Ishøj Søvej. Udsatterådet beskæftigede sig også med fremtidens psykiatri, hvor den socialpsykiatriske indsats i Ishøj Kommune blev drøftet, herunder tandsundhed og sundhed generelt for udsatte borgere med tilknytning til socialpsykiatrien.

I 2017 har Udsatterådet beskæftiget sig med psykiatriområdet ved et besøg på det socialpsykiatriske botilbud Kløverengen, hvor der var fokus på, hvordan Kløverengen arbejder mod at gøre beboerne i stand til at mestre eget liv. Der har også været fokus på stof- og alkoholmisbrug ved et besøg på misbrugsbehandlingstilbuddet Pitstop, hvor fokus var på, hvordan borgere i misbrug kan hjælpes ud af deres misbrug, samt hvordan tabuer om misbrug kan nedbrydes. Endelig har der været oplæg i Udsatterådet om borger-til-borger-platformen Boblberg.dk, hvor der er mulighed for at møde andre mennesker at dele sine tanker eller interesser med samt om pilotprojektet Tandsundhed for Udsatte Familier, der har til formål at få kontakt til udsatte forældre som den primære målgruppe for derigennem at hjælpe forældrene til at mestre egen tandsundhed, så de dermed også bedre er i stand til at varetage deres børns tandsundhed.

På baggrund af årshjulene for 2016 og 2017 skal der udarbejdes et årshjul for 2018. Vedhæftet er forslag til årshjul 2018. Forslag til årshjul 2018 drøftes af Udsatterådet, og det besluttes, hvad årshjulet skal indeholde.

Beslutning

Udsatterådets arbejde i 2016 og 2017 blev gennemgået.

Helle Nees fra SIND fortalte, at hun er blevet kontaktet af en medarbejder fra TV2, som vil lave et program om psykisk sårbare kræftpatienter. Helle Nees vil undersøge muligheden for at høre et oplæg om programmet til mødet i juni.

Malene Højkjær fortalte, at der hver fredag er fællesspisning i Foreningshuset drevet af Næstehjælperne. Muligheden for, at Udsatterådet engageres i fællesspisningen, blev drøftet, idet Rådet herigennem kan skabe en bedre kontakt til udsatte borgere i Ishøj.

Bilag

Sagsfremstilling

Administrationen har indhentet tilbud på evaluering af Udsatterådet hos konsulentfirmaerne BDO og KLK. De to tilbud er vedhæftet.

Udsatterådet skal beslutte, hvilket tilbud man ønsker at benytte sig af.

Nedenfor opsummeres de to konsulentfirmaers tilbud:

BDO

BDO foreslår, at Udsatterådets resultater evalueres og belyses i forhold til tre temaer:

 • Organisering af Rådets arbejde
 • Ressourceindsats i Rådets arbejde
 • Udbyttet af samt forventninger til Rådets arbejde videre frem.

Organisering af Rådets arbejde

BDO anbefaler, at Udsatterådets arbejde belyses i forhold til opgaveløsning, forretningsorden samt kendskabet til Rådets arbejde og resultater blandt udvalgte politikere og interessenter til Udsatterådet i kommunen. Derudover indgår Udsatterådets rammer for arbejdet i forhold til Rådets sammensætning, mødefrekvenser, deltagelse og forberedelse til belysning af Rådets organisering.

Ressourceindsats i Rådets arbejde

Til Rådets vilkår belyses den økonomiske ramme i form af budget, regnskaber samt bistand til rådets arbejde, eksempelvis sekretariatsbetjening.

Udbyttet af samt forventninger til Rådets arbejde videre frem

Input til evalueringen af udbyttet og forventninger til Rådets arbejde indhentes via en spørgeskemaundersøgelse og interview blandt udvalgte politikere, interessenter samt medlemmerne af Udsatterådet. Rådet inddrages i et fokusgruppeinterview samt i en spørgeskemaundersøgelse, og der afholdes individuelle telefoninterview af ½ times varighed med henholdsvis formand og næstformand for Udsatterådet.

De indhentede data analyseres derefter og munder ud i en evalueringsrapport på 7-10 sider.

Pris: kr. 20.000 ekskl. moms og transportomkostninger.

 

KLK

KLK foreslår, at evalueringen tager afsæt i de formål og rammer, der er udlagt i Udsatterådets kommissorium, og at Rådets kerneinteressenter inddrages i besvarelsen af opgaven . Endvidere gives der i evalueringen mulighed for, at interessenterne kan komme med forslag til justering af Rådets arbejde og forventede resultater. Med denne type evaluering får Ishøj Kommune og Udsatterådet et solidt fundament for det fortsatte arbejde i Rådet.

Til indsamling af data gennemfører KLK en interviewrunde af én dags varighed, der inddrager Rådets formand og næstformand og som minimum mindst én repræsentant fra hver af kerneinteressenterne. For bedst muligt at afdække de administrative aspekter af Rådets virke foreslås det, at interviewrunden også inkluderer en repræsentant fra Rådets sekretariat. KLK vil til løsning af opgaven udarbejde en kort interviewguide, som kommer rundt om de væsentligste spørgsmål for besvarelsen af opgaven.

På baggrund af interviewrunden udarbejder KLK udkast til en kort rapport (3-4 sider), som redegør for evalueringens væsentligste konklusioner og anbefalinger. Rapporten forelægges for Udsatterådet med henblik på en validering af evalueringens resultater, og på baggrund heraf udarbejder KLK den endelige rapport til Ishøj Kommune.

Pris: kr. 20.000.

Beslutning

Næstformand Merete Amdisen fortalte, at beslutningen om at evaluere Udsatterådets arbejde blev taget i forbindelse med oprettelsen af Udsatterådet for to år siden.

Det blev besluttet, at evalueringen af Udsatterådets arbejde skal varetages af KLK. Administrationen vil rette henvendelse til KLK med henblik på at igangsætte arbejdet med evalueringen.

Bilag

Sagsfremstilling

På baggrund af Handicaprådets konference om "mere lighed i sundhed" (afholdt i oktober 2016) ønskede Handicaprådet, at der blev etableret et tilbud om sundhedstjek af udsatte borgere i Ishøj Kommune. På den baggrund udarbejdede administrationen i Center for Socialservice en foreløbig beskrivelse af "sundhedstjek for udsatte borgere". Handicaprådet besluttede derefter, at beskrivelsen skulle oversendes til Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget behandlede i januar 2017 en foreløbig beskrivelse af projektet.

På mødet i Social- og Sundhedsudvalget d. 13. november 2017 blev det besluttet, at projekt Sundhedstjek for Udsatte Borgere igangsættes som pilotprojekt i 2018 og 2019.

Administrationen har efterfølgende udarbejdet en detaljeret projektbeskrivelse, som blev fremlagt på mødet i Social- og Sundhedsudvalget d. 16. januar 2018. Projektbeskrivelsen er vedlagt.

Projektet forventes at følge følgende tidsplan:

 • Januar/februar 2018: forberedelse til projektstart, herunder forberedelse af medarbejdere og etablering af samarbejde med PLO. Indgåelse af en lokalaftale med PLO er en forudsætning for projektets levedygtighed og afventes pt.
 • Marts 2018: projektet opstartes, og der tages kontakt til borgere, som kunne være relevante for projektet
 • 1. halvår 2018: 1. sundhedstjek
 • Januar/februar 2019: midtvejsevaluering, som fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget
 • 2. halvår 2019: 2. sundhedstjek
 • Januar 2020: projektet afsluttes
 • Primo 2020: slutevaluering.

Beslutning

Næstformand Merete Amdisen fortalte om projekt Sundhedstjek for Udsatte Borgere.

Bilag

Sagsfremstilling

Den 11. oktober 2017 afholdt administrationen et møde, hvor udearealerne ved Ishøj Søvej 1 blev drøftet. Drøftelserne fra mødet vil her blive gennemgået.

På mødet blev det påpeget, at det er vigtigt, at der ikke er for meget beplantning udenfor, som opfordrer til ulovlig aktivitet, eksempelvis salg af stoffer. Samtidig er det vigtigt, at beplantningen ikke er for høj, da dette kan skabe utryghed. Med hensyn til belysning så er opmærksomheden rettet mod, at der skal opsættes ekstra belysning, samt at der opsættes belysning med censorer ved "den lange bygning".

I forbindelse med anlægning af beplantning et det vigtigt at have for øje, at eksempelvis plantekasser er sårbare over for tyveri. Det blev foreslået at bruge gamle whiskytønder til at plante i, da de er meget tunge og derfor ikke uden videre kan flyttes.

Der skal desuden etableres en form for afgrænsning til hjemløseboligerne, som samtidig tager højde for brandsikkerheden. Der blev på mødet foreslået, at der etableres små forskudte hegn, der muliggør gennemgang.

Derudover skal der opstilles brandsikre askebægre udenfor – evt. med sand i.

Såfremt der skal opstilles havemøbler udenfor, er det vigtigt at have for øje, at disse højst sandsynligt vil blive stjålet eller brændt, medmindre der vælges meget tunge havemøbler i materialer, der ikke kan brænde. Det blev på mødet besluttet at vente med indkøb af eventuelle havemøbler, indtil behovet for disse er afklaret.

Det blev desuden påpeget, at det visuelle udtryk er vigtigt at have for øje – området må ikke have karakter af at være en kommunal institution. Det skal fremstå imødekommende både inde og ude samt fremstå som et rart sted at være.

Administrationen afholdt desuden et møde d. 11. januar 2018, hvor forslagene til udearealerne blev drøftet yderligere. Centerchef Helle Pernille Madsen giver en aktuel status på mødet.

Beslutning

Centerchef Helle Pernille Madsen fortalte om processen for indretning af udearealerne. Der er blev holdt møder med brugerne, og der planlægges opsætning af lyscensorer, indkøb af havemøbler samt etablering af beplantning, som har til formål at fungere som afskærmning mellem Søstedet og hjemløseboligerne ved Søhaven.

Det blev drøftet, hvordan det på bedst mulig vis sikres, at området bliver trygt at færdes i.

Sagsfremstilling

Som supplement til Ishøj Kommunes øvrige botilbud til udsatte borgere er der blevet etableret seks hjemløseboliger på Ishøj Søvej. Målgruppen for hjemløseboligerne er borgere, der dels er hjemløse, og som har så alvorlige psykiske, sociale og personlige problemer, evt. kombineret med misbrug, at de ikke er i stand til at bo i en ordinær bolig eller fastholde en bolig i andre af Ishøj Kommunes øvrige botilbud.

Hjemløseboligerne på Ishøj Søvej 1 (Søhaven) er et projekt, der blev igangsat primo 2016. Projektet udsprang af drøftelser i Udsatterådet, som havde et ønske om, at der blev sat fokus på boligudfordringerne for Ishøj Kommunes mest udsatte borgere. Derfor blev der i sommeren 2016 udarbejdet en projektbeskrivelse, der dannede grundlag for en ansøgning om tilskud til hjemløseboliger fra en pulje under det daværende Udlændinge-, Integrations- og Boligministerium. I november 2016 gav ministeriet tilsagn om tilskud på 2,8 mio. kr. D. 15. november 2017 blev hjemløseboligerne indviet, og de første beboere forventes at flytte ind i 1. kvartal 2018.

Visitation af en hjemløsebolig sker på baggrund af en faglig vurdering af, hvilken borger der har det største behov for og bedst kan profitere af en hjemløsebolig. Den faglige vurdering foretages på baggrund af oplysninger fra et ansøgningsskema og dokumentation fra kommunens handleplan i henhold til servicelovens § 141 samt helbredsmæssige udredninger, diagnoser og erklæringer.

I visitationen lægges der vægt på, at:

 • Alle andre relevante tiltag er forsøgt afprøvet, men at disse ikke har haft tilstrækkelig effekt
 • Borgeren har et støttebehov, der kan tilgodeses i en hjemløsebolig. Støttebehovet kan udspringe af misbrugsproblemer og psykiske sygdomme
 • Borgeren har gentagne gange forsøgt at bo i ordinær bolig og andre botilbud, men har ikke formået at fastholde boligen pga. misbrug eller udadreagerende adfærd
 • Borgeren vurderes at kunne profitere af en hjemløsebolig, hvor der er tilknyttet socialfaglig støtteperson
 • Borgeren kan indgå i fællesskab med de andre beboere.

Visitationen sker ud fra en individuel vurdering af ovenstående kriterier og ikke ud fra borgerens placering på en venteliste. Såfremt en borger ansøger om en hjemløsebolig, men ikke tildeles en, gemmes ansøgningen i et år. Ansøgningen vil blive revurderet, hvis en bolig bliver ledig. Ved indflytning i en bolig vil den sociale vicevært støtte borgeren i anskaffelse af inventar m.m.

Visitationen af hjemløseboliger vil varetages af et visitationsudvalg bestående af leder af hjemløseenheden, leder af Handicap og Psykiatri, leder af Myndighed og den sociale vicevært. Visitationsudvalgets afgørelse på ansøgningen om en hjemløsebolig formidles til borgeren via brev. Idet hjemløseboligerne tilhører et område, hvor kommuner selv har mulighed for at fastsætte serviceniveauet, har en borger ikke mulighed for at klage til anden administrativ myndighed over afgørelsen. Ishøj Kommune følger her den praksis, som gælder i andre kommuner for lignende tilbud.

Beslutning

Næstformand Merete Amdisen fortalte om visitationskriterierne til hjemløseboligerne ved Søhaven. Der er pt. flyttet to beboere ind. Det er forventningen, at de resterende fire boliger vil blive udlejet af løbet af 2018.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstaden har d. 15. august 2017 været på anmeldt tilsyn hos misbrugsbehandlingstilbuddet Pitstop. Den endelige tilsynsrapport er vedhæftet. Socialtilsynets konklusion er, at Pitstop er et velfungerede tilbud. Nedenfor oplistes hovedkonklusionerne:

 • Det vurderes samlet set, at der er en kvalitet i tilbuddet, som kan godkendes i henhold til at yde en indsats efter servicelovens § 101
 • Borgerne ydes relevant behandling ud fra et professionelt perspektiv med afsæt i en bred målgruppebeskrivelse, der tager udgangspunkt i et helhedsbillede for borgerne
 • Borgerne udtrykker en høj grad af tilfredshed med behandlingsindsatsen
 • Der anvendes faglige tilgange og metoder, som er relevante
 • Der foregår systematisk sagsarbejde og fagligt behandlingsarbejde
 • Ledelse og medarbejdere har en god faglig refleksivitet og indsigt i tilbuddets udfordringer og udviklingsperspektiver
 • Der er foretaget udvidelse og forbedring af de fysiske rammer.

Beslutning

Næstformand Merete Amdisen fortalte om det anmeldte tilsyn hos Pitstop. Socialtilsynet vurderer, at Pitstop er et velfungerede tilbud, og der var ingen påbud. De nye lokaler ved Ishøj Søvej, som Pitstop flytter til, er allerede godkendt af Socialtilsynet.

Bilag

Resume

Rammeaftale 2018 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet og fremlægges til drøftelse i kommunerne og Region Hovedstaden med henblik på godkendelse af aftalen. Der er ligeledes fremlagt forslag til fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Udviklingsstrategien omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt. Kommunerne oplever generelt, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og udbud af pladser og ydelser på det højt specialiserede område inden for alle målgrupper. Udviklingsstrategien omfatter ligeledes aftaler om behandling af særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen. Der er udvalgt to områder, der vil være særligt fokus på i forbindelse med den tværgående koordination i 2018.

•       Børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD. Denne målgruppe diagnosticeres i dag tidligere end førhen, og disse børn og unge har ofte et lavt funktionsniveau og andre samtidige diagnoser som angst m.v.

•       Ældre med handicap og psykiske lidelser med behov for sundhedsfaglige indsatser. I takt med at mennesker med handicap, psykiske lidelser, misbrug m.v. bliver ældre, stiger behovet for sundhedsfaglige indsatser i forhold til aldring og aldersrelaterede sygdomme, som kan overskygge behovet for pædagogiske indsatser.

Fokusområderne vil blive genstand for udviklingsprojekter i 2018 på tværs af kommuner og region med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner og region får styrket forudsætningerne for at tilbyde målgrupperne indsatser og tilbud på et højt fagligt niveau til lavest mulige omkostninger.

Styringsaftalen 2018 omfatter blandt andet:

 • At udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2018 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 2 procent i forhold til pris- og lønniveauet i 2014
 • Aftaler omkring konkrete forløb ved køb og salg af pladser
 • Procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling.

Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisning
I 2017-18 valgte kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden udarbejdelse og implementering af fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet som særligt tema for Udviklingsstrategien i Rammeaftalen. Målet videreføres dermed i 2018.

De tre mål er:

 • Vi vil styrke kommunernes forudsætninger for at give børn, unge og voksne med højt specialiserede behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer
 • Vi vil forpligte hinanden på at samarbejde både fagligt og økonomisk om de tværgående højt specialiserede tilbud i Hovedstadsregionen
 • Vi vil arbejde målrettet med, at alle tværgående højt specialiserede sociale tilbud og specialundervisningstilbud har et fast fokus på at anvende og udvikle ”bedste praksis” med henblik på effektive indsatsforløb baseret på høj faglighed og størst mulig omkostningseffektivitet.

KKR Hovedstaden har den 14. juni 2017 anbefalet, at kommunerne godkender Rammeaftale 2018 samt fælles mål.

Vedlagt er et resumé af Rammeaftale for 2018 samt hovedstadsregionens fælles mål. Resterende bilag kan findes på www.rammeaftale-h.dk

Beslutning

Næstformand Merete Amdisen fortalte om de to fokuspunkter i Rammeaftale 2018, som er børn og unge med autismespektrumforstyrrelser og ADHD samt ældre med handicap og psykiske lidelser med behov for sundhedsfaglige indsatser.

Forstander Anette Rix tilføjede, at Rammeaftalen fra og med 2019 gøres to-årig, hvilket vurderes som gavnligt i forhold til muligheden for at arbejde med fokuspunkterne.

Centerchef Helle Pernille Madsen fortalte, at det planlægges at afholde en temadag for Vestegnskommunerne med fokus på borgere med handicap og/eller psykiske lidelser, som også har et plejebehov. Derudover er det ved at blive kortlagt, hvor mange borgere med handicap/psykiske lidelser, som også har et plejebehov, der findes i Vestegnskommunerne.

Bilag

Sagsfremstilling

Notatet om tilkendelser af førtidspension tager udgangspunkt i tal på landsplan samt for Ishøj Kommune. Der har været en stigning i antallet af tilkendelser fra 2013 til 2016 både på landsplan og for Ishøj Kommune, idet de fleste borgere efter den nye førtidspensionsreform skal gennem et ressourceforløb, før der tages stilling til førtidspensionen. Erfaringen viser, at borgere, der kommer tilbage fra ressourceforløbene, i høj grad tilkendes førtidspension, da det ikke har været muligt at rykke borgeren nærmere arbejdsmarkedet. 

Beslutning

Næstformand Merete Amdisen fortalte om notatet.

Det blev foreslået, at der på mødet i august fokuseres på udsatte borgeres muligheder på arbejdsmarkedet, herunder ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Administrationen vil rette henvendelse til Jobcenter Vallensbæk for at undersøge mulighederne for, at en medarbejder fra Jobcentret kan holde et oplæg på mødet i august.

Bilag

Sagsfremstilling

Næstformand Merete Amdisen siger tak til det gamle Udsatteråd, som har fungeret i perioden 1. januar 2016- 31. december 2017.

Beslutning

Næstformand Merete Amdisen takkede det gamle Udsatterådet, som fungerede i perioden 1. januar 2016-31. december 2017, for det gode arbejde. Det blev besluttet at sende en buket blomster til tidligere formand Mogens Christensen og tidligere medlem Alice Thyra Agerriis.

Beslutning

Der var intet til evt.