Handicapbil

Har du et varigt handicap, kan du søge om støtte til en handicapbil

Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, som i høj grad forringer din evne til at færdes, kan du søge kommunen om støtte til en bil samt tilskud til indretning af bilen.

Din funktionsnedsættelse skal være af en så væsentlig grad, at du er afhængig af en bil for at:

  • opnå eller fastholde et arbejde
  • gennemføre en uddannelse
  • deltage i aktiviteter

Kommunen vil vurdere din ansøgning ud fra en samlet vurdering af dit helbred, dine sociale forhold og din evne til at færdes, fx din gangdistance.

Desuden vil kommunen vurdere, om dit transportbehov kan dækkes bedre på anden vis, fx med individuel handicapkørsel.

Du kan læse mere om støtte til bil hos blandt andre Den Uvildige Konsulentordning for Handicappede (DUKH).

Forældre og plejeforældre til et barn med handicap kan også søge om støtte til køb af en bil grundet barnets handicap.

Forældrene/plejeforældrene kan søge støtte til bil på vegne af barnet, men det er barnet, der skal fremstå som ansøger.

Det er barnets funktionsevne, kørselsbehov mv., der er afgørende for støtten.

Hvis du opfylder betingelserne, vil du få et rentefrit lån til den billigst bedst egnede bil. Uanset om du opfylder betingelserne for støtte til køb af bil, kan du søge om støtte til særlig indretning af din bil.

Når betingelserne for støtte til køb af bil er opfyldt, kan du også søge om tilskud til køreundervisning og kontrollerende køreprøve samt fornyelse af kørekort. Hvis du bliver godkendt som chauffør for en person under 18 år, kan du også søge om tilskud til køreundervisning.

Dine eller familiens økonomiske forhold har ikke betydning for, om du kan få støtte til køb af en bil eller for lånets størrelse. Men dine økonomiske forhold har betydning for, hvor stor en del af lånet, du skal tilbagebetale. Støtten er skattefri.

Du kan læse mere om ovenstående betingelser på borger.dk

 

Du kan ansøge kommunen om støtte til en handicapbil eller indretning af bilen.

Digital ansøgning 

Partshøring i bilsag

Hvis du ikke ønsker eller er i stand til at søge digitalt, skal du kontakte kommunen.

Hvis du skal ansøge som partsrepræsentant, skal du kontakte kommunen.

Du finder kontaktoplysninger under fanen nedenfor

Udskiftning af en bil med støtte kan som udgangspunkt tidligst ske efter otte år. Kun i særlige tilfælde kan kommunen give støtte til udskiftning tidligere. Du kan læse mere på borger.dk

Fra 1. januar 2018 er en ny varslingsordning på servicelovens område trådt i kraft. Det betyder, at man som borger i visse situationer får 14 uger til at forberede sig på, at kommunen standser eller nedsætter den hjælp, man hidtil har fået.

Varslingsordningen gælder kun for udvalgte bestemmelser, hvor kommunen fratager eller nedsætter hjælpen til en borger. Ordningen gælder for følgende bestemmelser:

  • frakendelse eller nedsættelse af hjælpen i en ordning med kontant tilskud (servicelovens § 95)
  • frakendelse eller nedsættelse af hjælpen i en ordning med borgerstyret personlig assistance (servicelovens § 96)
  • frakendelse eller nedsættelse af hjælp i form af kontaktperson til døvblinde (servicelovens § 98)
  • frakendelse af en plads på særlige dag- og klubtilbud (servicelovens §§ 32 og 36)
  • ophør af tabt arbejdsfortjeneste i de tilfælde, der er omfattet af servicelovens § 42, stk. 4 (§ 42)
  • frakendelse af handicapbil, hvis frakendelsen sker i løbet af bevillingsperioden (servicelovens § 114)
Afgørelser omfattet af varslingsordningen

Kommunen skal give et varsel på minimum 14 uger, inden en afgørelse kan iværksættes, hvis kommunen træffer afgørelse om at nedsætte eller standse hjælp til en borger. De 14 uger gælder fra den dag kommunen har afgjort sagen. Kommunen skal vejlede borgeren om, hvad det betyder, at sagen er omfattet af varslingsordningen. 

Hvis man som borger ikke klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse, betyder varslingsordningen, at man får en periode på 14 uger, hvor den hidtidige hjælp fortsætter, og hvor man kan indrette sig på den nye situation. Kommunen kan dog godt forberede iværksættelsen af afgørelsen, mens varslingsperioden løber. 

Hvis man derimod klager til Ankestyrelsen, kan kommunens forberedelser på at iværksætte afgørelsen først begynde, når de 14 uger er gået.  Klagesagen skal som udgangspunkt være afsluttet inden for de 14 uger. Det betyder, at man som borger har fire uger til at klage, kommunen har to uger til at genvurdere på baggrund af klagen, og at Ankestyrelsen har otte uger til at behandle klagen.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet(DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen m.v.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at søge om handicapbil, kan du kontakte kommunens sagsbehandlere på tlf. 4357 7841. 

Telefontider:

Mandag - fredag: kl. 8.30-10.00