Farligt affald

Farligt affald er affald, der kan udgøre en brandfare, sundhedsfare eller miljøfare ved opbevaring, transport eller bortskaffelse

Du må derfor ikke hælde farligt affald i kloakken eller aflevere det som dagrenovation.

Alle virksomheder, som frembringer farligt affald (bortset fra eksplosivt affald), skal anmelde det til Ishøj Kommune.

Opbevaring og håndtering af farligt affald

Farligt affald skal opbevares og håndteres, så der ikke kan ske spild eller afdampning til jord, kloak eller luft.

Det stiller krav til bl.a. underlag og overdækning af det sted, hvor affaldet opbevares.

Farligt affald skal altid holdes adskilt og sorteret i hver sin type.

Affaldet skal pakkes i emballager, der er godkendt til transport af den type farligt affald, der er tale om, og det skal mærkes og deklareres i henhold til reglerne i bekendtgørelse for vejtransport af farligt gods.

Behandling af genanvendeligt farligt affald

Hvis der er tale om genanvendeligt farligt affald, skal Ishøj Kommune ikke anvise affaldet, men virksomheden kan vælge frit, hvem der skal afhente affaldet og hvor det skal behandles. Dog skal der være tale om en godkendt indsamler eller genanvendelsesanlæg.

Du kan finde godkendte indsamlere og genanvendelsesanlæg på Miljøstyrelsens Affaldsregister.

Hvor kan jeg komme af med øvrigt farligt affald?

Din virksomhed kan komme af med det farlige affald på følgende måder:

Ordning for klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald er smittefarligt eller sundhedsfarligt affald fra sygehuse, plejehjem, forskningsinstitutioner, laboratorier og læge-, tandlæge- og dyrlægeklinikker.

Du kan se mere om klinisk risikoaffald og de gældende regler i Ishøj Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Kontakt Smoka på tlf. 3322 3237 eller smoka@smoka.dk, hvis du vil bestille afhentning af klinisk risikoaffald.

Du kan selv bestemme, om du vil have hentet affaldet med faste intervaller, eller om du vil bestille afhentning fra gang til gang.

Når du bestiller afhentning, skal du oplyse:

  • affaldstype
  • mængder
  • emballagetyper og antal
  • indholdsstoffer

Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere

Olie- og benzinudskillere med tilhørende sandfang skal tømmes for olie og benzin mindst en gang om året.

Ejeren af virksomheden har ansvaret for, at olie- og benzinudskillerens kapacitet ikke overskrides.

Kontakt Smoka på tlf. 3322 3237 eller på e-mail smoka@smoka.dk, hvis du vil bestille tømning af olie- og benzinudskillere.

Smoka opkræver betaling for tømning i form af en fast grundtakst pr. virksomhed plus betaling efter hvor store mængder, der afhentes.

Ordning for emballeret og uemballeret ikke-genanvendeligt farligt affald

Kontakt Smoka på tlf. 3322 3237 eller på smoka@smoka.dk, hvis du vil bestille afhentning af emballeret eller uemballeret farligt affald.

Du kan selv bestemme, om du vil have hentet affaldet med faste intervaller, eller om du vil bestille afhentning fra gang til gang.

Når du bestiller afhentning, skal du oplyse: 

  • affaldstype
  • mængder
  • emballagetyper og antal
  • indholdsstoffer 

Fritagelse for at benytte de kommunale ordninger

Hvis du vil søge om fritagelse fra deltagelse i de kommunale ordninger skal du benytte et skema til ansøgning om fritagelse.

Eksplosivt og radioaktivt affald

Har du eksplosivt eller radioaktivt affald, skal du kontakte Center for Park, Vej og Miljø på pvm@ishoj.dk.

Plan-, Bygge- og Miljøcenter, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj, eller mailes til plan-byg-miljo@ishoj.dk.

Genbrugsstationer

Du kan aflevere op til 200 kg farligt affald pr. virksomhed på genbrugsstationerne i Vestforbrændings opland – dog ikke Brøndby Genbrugsstation, som ikke må modtage farligt affald fra erhverv.

Husk at bede pladspersonalet om en kvittering for det farlige affald.