Anvisning af almene boliger i Ishøj Kommune

Ishøj Kommune har vedtaget nye opskrivnings- og anvisningskriterier for dig, som ønsker en almen bolig i kommunen. De nye kriterier trådte i kraft den 15. august 2023

Ishøj Kommune har anvisningsret til de almene boliger i kommunen. Formålet med er at styrke sammensætningen af beboerne i de forskellige boligafdelinger ved at foretage en individuel vurdering af ansøgerne.

Kommunen giver ingen garanti og har ingen forpligtigelse for, at du kan få en anvist en almen bolig i Ishøj. Mange er skrevet op til en bolig, og kommunen kan kun anvise de boliger, der bliver ledige fra boligselskaberne. Derfor anbefaler Ishøj Kommune, at du også bliver skrevet op til almene boliger i boligselskaber uden for kommunen.

Bor du i Ishøj Kommune?

Hvis du bor i Ishøj Kommune, kan du blive skrevet op til en bolig, hvis du:

 • har fast ansættelse på mindst 25 timer pr. uge eller på anden vis har faste indtægter svarende hertil, fx gennem selvstændig virksomhed
 • modtager overførselsindkomst og ønsker en mindre/billigere bolig
 • er gået på pension og ønsker at flytte til en anden bolig
 • er 18-35 år og ønsker en ungdomsbolig i forbindelse med start på arbejde eller uddannelse
Bor du i en anden kommune?

Hvis du bor uden for Ishøj Kommune, kan du blive skrevet op til en bolig, hvis du:

 • har fast ansættelse på mindst 30 timer pr. uge eller på anden vis har faste indtægter svarende hertil, fx gennem selvstændig virksomhed. Dette krav gælder også en eventuel ægtefælle/partner/medansøger.
 • er gået på pension og ønsker at flytte tættere på dine børn bosat i Ishøj
 • er 18-35 år og ønsker en ungdomsbolig i forbindelse med start på arbejde eller uddannelse

Når du har sendt din ansøgning og er blevet godkendt til at blive skrevet op til en bolig, kan du få anvist en bolig, hvis du opfylder et af nedenstående anvisningskriterier, og hvis der er ledige boliger til dine behov og ønsker:

Bor du i Ishøj Kommune?

Hvis du bor i Ishøj Kommune, kan du få anvist en bolig, hvis du:

 • har fast ansættelse på mindst 25 timer pr. uge eller på anden vis har faste indtægter svarende hertil, fx gennem selvstændig virksomhed.
  Husstandens samlede indkomst før skat skal være minimum det dobbelte af boligens samlede husleje
 • modtager overførselsindkomst og ønsker en mindre/billigere bolig.
  Husstandens samlede overførselsindkomst skal være minimum det dobbelte af boligens samlede husleje
 • er gået på pension og ønsker at flytte til en anden bolig.
  Indkomstkravet er minimum almindelig folkepension, men husstandens samlede indkomst skal være minimum det dobbelte af boligens samlede husleje.
 • er 18-35 år og ønsker en ungdomsbolig i forbindelse med start på arbejde eller uddannelse. Indkomstkravet før skat vil være minimum det dobbelte af boligens samlede husleje.
  (Området Ishøj Boulevard har yderligere krav til dokumentation om uddannelse og indkomstkravet er minimum SU.)
  Hjemmeboende studerendes økonomiske situation vurderes ud fra deres forventede indtægter som udeboende studerende.
Bor du uden for Ishøj Kommune?

Hvis du bor uden for Ishøj Kommune, kan du få anvist en bolig, hvis du:

 • har fast ansættelse på mindst 30 timer pr. uge eller på anden vis har faste indtægter svarende hertil, fx gennem selvstændig virksomhed. Dette krav gælder også for en eventuel ægtefælle/partner/medansøger. Husstandens samlede indkomst før skat skal desuden være minimum det dobbelte af boligens samlede husleje.
 • er gået på pension og ønsker at flytte tættere på dine børn bosat i Ishøj. Indkomstkravet er almindelig folkepension, men husstandens samlede indkomst skal være minimum det dobbelte af boligens samlede husleje.
 • er 18-35 år og ønsker en ungdomsbolig i Ishøj Kommune i forbindelse med start på arbejde eller uddannelse.
  Indkomstkravet før skat er minimum det dobbelte af boligens samlede husleje
  (Området Ishøj Boulevard har yderligere krav til dokumentation om uddannelse, og indkomstkravet er minimum SU.)
  Hjemmeboende studerendes økonomiske situation bliver vurderet ud fra deres forventede indtægter som udeboende studerende.

Ved anvisning af en familiebolig i Vejleåparken skal du være opmærksom på, at området er betegnet som et såkaldt udsat boligområde og parallelsamfund, jf. lov om almene boliger.

Dette har betydning for, hvem kommunen kan anvise boliger til og du og alle i din husstand over 15 år vil blive bedt om at fremvise en straffeattest og uddannelsesbevis på uddannelse over grundskoleniveau ifm., at du takker ja til en bolig. Forneden kan du læse om de særlige kriterier for anvisning af familieboliger i Vejleåparken.

I Vejleåparken må kommunen pr. 1. december 2023 ikke anvise familieboliger, hvor et medlem i husstanden:

 1. er dømt for et strafbart forhold og inden for de seneste 6 måneder er blevet løsladt fra institutioner under kriminalforsorgen, og for hvem der skal udarbejdes en handleplan efter § 141 i lov om social service,
 2. er under 18 år og dømt for et strafbart forhold og inden for de seneste 6 måneder er blevet løsladt fra institutioner m.v. uden for kriminalforsorgen, hvor husstandsmedlemmet har været anbragt i henhold til § 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., og for hvem der skal udarbejdes en handleplan efter § 57 c, stk. 1, i lov om social service,
 3. inden for de seneste 6 måneder har fået sit lejemål ophævet eller er opsagt som følge af grove overtrædelser af god skik og orden,
 4. ikke er statsborger i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller i Schweiz, med undtagelse af studerende, som er indskrevet på en offentligt anerkendt uddannelsesinstitution,
 5. i 6 sammenhængende kalendermåneder har modtaget selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik,
 6. modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. eller
 7. i 6 sammenhængende kalendermåneder har modtaget arbejdsløshedsdagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., sygedagpenge efter lov om sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb efter lov om aktiv socialpolitik.

Ved anvisning af en familiebolig i Vildtbanegaard I og II skal du være opmærksom på, at området er betegnet som et såkaldt forebyggelsesområde, jf. lov om almene boliger.

Dette har betydning for, hvem kommunen kan anvise boliger til og du vil blive bedt om at fremvise en straffeattest ifm. at du takker ja til en bolig.

Forneden kan du læse om de særlige kriterier for anvisning af familieboliger i Vildtbanegaard I og II.

I Vildtbanegaard I og II må kommunen pr. 1. december 2023 ikke anvise familieboliger, hvor et medlem i husstanden:

 1. er dømt for et strafbart forhold og inden for de seneste 6 måneder er blevet løsladt fra institutioner under kriminalforsorgen, og for hvem der skal udarbejdes en handleplan efter § 141 i lov om social service,
 2. er under 18 år og dømt for et strafbart forhold og inden for de seneste 6 måneder er blevet løsladt fra institutioner m.v. uden for kriminalforsorgen, hvor husstandsmedlemmet har været anbragt i henhold til § 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., og for hvem der skal udarbejdes en handleplan efter § 57 c, stk. 1, i lov om social service,
 3. inden for de seneste 6 måneder har fået sit lejemål ophævet eller er opsagt som følge af grove overtrædelser af god skik og orden,
 4. ikke er statsborger i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller i Schweiz, med undtagelse af studerende, som er indskrevet på en offentligt anerkendt uddannelsesinstitution,
 5. i 6 sammenhængende kalendermåneder har modtaget selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse,
 6. i 24 sammenhængende kalendermåneder har modtaget kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

Antal ledige boliger årligt

Forneden kan du se en oversigt over, hvor mange ledige boliger kommunen har fået til anvisning fra de enkelte boligselskaber gennem de seneste tre år. Oversigten opdateres hvert forår.

Pr. 1. januar 2023 stod der ca. 2.900 aktive borgere på opskrivningslisten og 1.500 i bero til en bolig i Ishøj Kommune.

 

2020

2021

2022

DAB - Vildtbanegård

87

120

117

AAB - Vejleåparken

223

172

118

BO-VEST - Gadekæret

45

44

37

DAB - Ishøj Boligselskab

137

38

30

LEJERBO - Lejerbo Køge Bugt

9

5

12

KAB - Sydkystens Boligselskab

4

4

5

PAB -Musvitten

1

0

2

I alt

506

383

321

 

Kamphunde og blandinger af disse er ikke tilladt i kommunens boligområder.

Der henvises i øvrigt til ny hundelov der er trådt i kraft den 1. juli 2010 og til boligselskabernes hjemmesider.

Ansøgning om tilladelse til husdyr skal altid søges ved skriftlig henvendelse direkte til boligselskaberne.

 

Boliganvisningen

Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

4357 7575

boliganvisningen@ishoj.dk