Specialpædagogiske indsatser til børn i dagtilbud

Har jeres barn et specialpædagogisk behov, kan I læse om jeres muligheder her

Nogle børn har vanskeligheder med at trives og udvikles i deres dagtilbud trods indsatsen fra personalet i dagtilbuddet.

I enkelte tilfælde er børn i så store vanskeligheder, at ledelsen af dagtilbuddet i samarbejde med jer som forældre vurderer, at der er behov for specialpædagogisk støtte.

Hvis I oplever, at jeres barn mistrives eller ikke udvikler sig på samme måde som andre børn, er det vigtigt at få igangsat en undersøgelse af, hvad der kan gøres for at hjælpe jeres barn.

I første omgang bør I altid drøfte dette med personalet i jeres barns dagtilbud.

I nogle tilfælde kan I sammen finde gode løsninger for jeres barns trivsel og udvikling.

I andre tilfælde vil dagtilbuddet - efter aftale med jer som forældre - inddrage en tale-/hørekonsulent eller en psykolog.

Dette gøres for at finde ud af, hvordan jeres barn kan blive hjulpet bedst muligt.

Ofte vil tale-/hørekonsulenten og psykologen lave en undersøgelse af jeres barn for at blive klogere på, hvordan vi bedst imødekommer jeres barns behov.

For at afklare, om jeres barn har behov for en specialpædagogisk indsats, indstilles jeres barn - i samråd med jer som forældre - til en udredning, en såkaldt ”Pædagogisk, Psykologisk Vurdering”.

Denne kaldes i daglig tale også for en ”PPV”.

PPV'en udarbejdes af en psykolog i samarbejde med jer som forældre og dagtilbuddets personale. Ligeledes inddrages også andre fagpersoner, som kender jeres barn. Det kan fx være en ressourcepædagog, en tale-/hørekonsulent eller en fysio-/ergoterapeut.

Hvis PPV'en peger på, at jeres barn har brug for en specialpædagogisk indsats, vil dagtilbuddets ledelse efter aftale med jer undersøge, hvordan jeres barns behov kan understøttes.

Specialpædagogisk indsats tilbydes i den tid, hvor barnet er i dagtilbuddet.

Specialpædagogiske indsatser kan generelt være på tre forskellige måder:

 • Ressourcepædagog: Indsatsen er et forebyggende tilbud, hvor der samarbejdes målrettet omkring et barn eller grupper af børn, der i perioder af deres liv, befinder sig i udsatte positioner. Alle dagtilbud i Ishøj Kommune har tilknyttet en eller flere ressourcepædagoger. 
 • Specialgruppe: Børn som har behov for en mere indgribende specialpædagogisk indsats, vil ofte få tilbud om plads i en specialgruppe.
  Ofte vil børnene være udredt i hospitalsregi og have en diagnose. Det er dog ikke nogen betingelse for at få tilbudt en plads i en specialgruppe.
  Specialgruppepladserne er placeret i Piletræet i Ishøj Kommune.
 • Specialbørnehave: Enkelte børn har så massive og så specialiserede vanskeligheder, at det kræver henvisning til en specialbørnehave.
  Specialbørnehaverne er placeret i andre kommuner.
  Dog har Ishøj og Vallensbæk kommune en enkelt specialbørnehave for børn med multiple funktionsnedsættelser på Kirkebækskolen.

Hvis I er bekymrede for, om jeres barn har behov for en specialpædagogisk indsats, bør I altid tale med personalet i jeres barns dagtilbud først.

I kan også kontakte den ressourcepædagog, tale-/hørekonsulent eller psykolog, som er tilknyttet jeres barns dagtilbud.

I vil herefter blive vejledt i, hvordan jeres barns udvikling og trivsel sikres bedst muligt, og om mulighederne for at få en specialpædagogisk indsats.

Hvis jeres barn ikke er startet i et dagtilbud endnu, og I ingen kontakt har til medarbejdere i Center for Børn og Forebyggelse, anmodes I om at kontakte administrationen i Center for Børn og Forebyggelse på telefon 4357 7580.

I vil herefter blive kontaktet af en relevant fagperson, som I kan drøfte jeres bekymring for jeres barn med.

Ishøj har følgende specialpædagogiske indsatser:

 • Ressourcepædagoger som kommer i alle dagtilbud i Ishøj kommune.
 • Specialgrupperne i dagtilbuddet Piletræet.
 • Børnehuset Kirkebæk på Kirkebækskolen.

 • § 4 stk. 2 og 3 i Dagtilbudsloven
 • § 32, stk. 3 i Serviceloven