Kombinationstilbud

Et kombinationstilbud er et tilbud til forældre, som har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes åbningstid

Kombinationstilbuddet er en mulighed for at blive indskrevet i en deltidsplads i et dagtilbud sammen med et tilskud til fleksibel pasning.

Fleksibel pasning er en ordning, hvor man som forældre selv ansætter en børnepasser, eller hvor man køber en plads i en eksisterende privat pasningsordning og får tilskud hertil af kommunen.

Du kan læse mere om kombinationstilbuddet i menuerne nedenfor.

Kombinationspladser er et tilbud for forældre med børn i alderen 26 uger og indtil barnets skolestart.

Kombinationstilbud gælder ikke for forældre med børn, som er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen.

Med mindre man er enlig forsørger er det begge forældre, som skal have et arbejdsgiverdokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

Kommunen beder stikprøvevis om dokumentation for at oplysninger om arbejdstid og pasningsbehov afgivet i forbindelse med ansøgningen om kombinationstilbuddet er korrekte.

Du skal hver måned sende dokumentation for din udgift, hvorefter tilskuddet udbetales månedsvis bagud.

Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige dagtilbuddenes samlede åbningstid. 

Åbningstiden er i 2018 52 timer om ugen i daginstitution og 48 timer om ugen i dagpleje.

Den fleksible pasning skal have et tidsmæssigt omfang på minimum 10 timer om ugen og maksimum 42 timer om ugen i kombination med dagtilbud og 38 timer om ugen i kombination med dagpleje.

Timerne opgøres over en periode på 4 uger.

Hvis dagtilbuddet oplyser kommunen om at der mere end tre gange er gjort brug af pladsen i dagtilbuddet i flere timer end der er aftalt, opsiges kombinationstilbuddet.

Dette betyder, at tilskuddet til fleksibel pasning ophører og at der opkræves fuld forældrebetaling for pladsen i dagtilbuddet.

Ja.

Kommunen skal godkende din aftale, og der skal foreligge en skriftlig kontrakt, hvilket er en forudsætning for, at du får tilskud.

Ishøj Kommune indhenter straffe- og børneattest på din børnepasser.

For at få tilskud, skal ordningen godkendes af Ishøj Kommune.

Når vi har modtaget din ansøgning om tilskud, vil du blive kontaktet af dagplejen i Ishøj Kommune for en aftale om et besøg.

Du, dit barn og din børnepasser skal være til stede under besøget. 

Ishøj Kommune indhenter en straffe- og børneattest på din børnepasser.

Du bestemmer selv, hvem der skal passe dit barn, men der gives ikke tilskud til pasning af egne børn og til aflønning af en au-pair.

Du kan også anvende tilskuddet til at købe dig ind i en allerede etableret fleksibel pasningsordning.

Børnepasseren skal være mindst 20 år.

Du skal selv betale løn til din fleksible børnepasser.

Ja.

Du skal hver måned sende dokumentation for din udgift, hvorefter tilskuddet udbetales månedsvis bagud.

Nej.

Der gives ikke tilskud til pasning af egne børn.

Nej.

Ordningen kan ikke benyttes til aflønning af au-pair.

Hvis din børnepasser bliver syg, skal du selv sørge for pasningen af dit barn.

Når den fleksible pasningsordning er godkendt, vil Ishøj Kommune føre tilsyn med ordningen ved at komme på anmeldte og uanmeldte besøg.

Når du ikke længere ønsker at benytte dig af tilskudsordningen, skal kommunen have skriftlig besked, så tilskuddet kan ophøre. 

Afbrydes ordningen, er du først garanteret en fuldtidsplads i det dagtilbud din barn er indskrevet efter tre måneder.

Kontakt Pladsanvisningen i Ishøj Kommune, hvis du ønsker at ordningen skal ophøre.

Ansøgning om kombinationstilbud sker ved henvendelse til Pladsanvisningen

Kombinationstilbuddet kan tidligst træde i kraft tre måneder efter ansøgningstidspunktet. Når vi har modtaget din ansøgning, vil du blive kontaktet af Ishøj Kommune for en aftale om et besøg. Du, dit barn og din børnepasser skal være til stede under besøget.