Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2018


ISHØJ KOMMUNE 16. marts 2018
Kultur og Fritidscentret


Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Ishøj Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og i det
forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage
ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Folkeoplysningsudvalget godkender i henhold til Folkeoplysningsloven og disse retningslinjer, om en
forening er tilskudsberettiget og beslutter hvilken gruppe foreningen tilhører.

Gruppe I:
Idrætsforeninger
Børne- og ungdomsforeninger - alle foreninger der primært der har børn og unge som målgruppe
Gruppe II: Øvrige foreninger

Foreningen skal være hjemhørende i Ishøj Kommune. Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet
vurdering om foreningen kan betragtes som værende hjemhørende i Ishøj Kommune.
Foreningens aktivitet skal være af kontinuerlig art (f.eks. fast ugentlig/månedlig aktivitet, sæsonbetonet
aktivitet eller lignende). Folkeoplysningsudvalget lægger vægt på, at foreningens formål og aktivitet
ses i en sammenhæng.

Foreningen skal i forbindelse med ansøgning om tilskud eller lokaleanvisning afgive erklæring om, at
de er bekendt med reglerne om indhentelse af børneattester.
Når foreningen ansætter eller beskæftiger personer der som led i udførelsen af deres opgaver skal have
direkte kontakt med børn under 15 år, er der krav om at børneattest skal indhentes.
I tilfælde af opløsning af foreningen skal ikke forbrugte tilskud samt aktiver, der er bevilget som ekstraordinært tilskud, tilbageleveres til Folkeoplysningsudvalget.

Der ydes medlemstilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde til foreningernes
medlemmer opdelt i følgende grupper:

Gruppe I: Idrætsforeninger samt børne- og ungdomsforeninger:
Tilskud ydes til medlemmer under 25 år og over 60 år.
For politiske ungdomsforeninger ydes medlemstilskud til medlemmer
bosiddende i Ishøj Kommune.
Gruppe II: Øvrige foreninger:
Tilskud ydes til alle medlemmer uanset alder.

Ishøj Byråd vedtager i forbindelse med godkendelse af kommunens budget størrelsen på
tilskudssatserne.
Tilskud til deltagere over 60 år i idrætsforeninger følger tilskudssatsen for øvrige foreninger.
Til handicappede ydes der dobbelt tilskud.
Den handicappede skal været handicappet i forhold til aktiviteten, og med mindre handicappet er
indlysende, skal der udfyldes en handicaperklæring, som kan hentes på kommunens hjemmeside.
Medlemstilskud ydes forud og kan maksimalt være af samme størrelse som alle medlemmernes
samlede kontingentindbetaling ifølge foreningens seneste aflagte og reviderede regnskab.

Foreninger, der pr. 1. januar er godkendt som tilskudsberettiget forening, kan søge medlemstilskud for
kalenderåret.

Ansøgning om medlemstilskud sker via elektronisk ansøgningsskema med følgende oplysninger:

Opgørelse pr. 1. januar over det samlede antal medlemmer indeholdende oplysninger om:

Antal aktive og passive medlemmer bosiddende i og udenfor Ishøj Kommune.

 • Medlemstallet opgøres på følgende aldersgrupper: 0-12 år, 13-18 år, 19-24 år, 25-59 år, 60 år og derover samt det totale antal medlemmer
 • Handicappede medlemmer
 • Samlet kontingentindbetaling

Foreningen skal i det elektroniske ansøgningsskema vedhæfte følgende bilag:

 • Revideret medlemsfortegnelse indeholdende navn, adresse og fødselsdato.
 • Foreningens senest aflagte og reviderede regnskab underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer og indeholdende samlet kontingentindbetaling og tildelte tilskud fra Ishøj Kommune. Det vedhæftede regnskab vil i henhold til Folkeoplysningslovens § 29 stk. 3 være offentligt tilgængeligt.

Foreningen skal endvidere på tro og love erklære, at de indhenter de lovpligtige børneattester.
Frist for at ansøge om medlemstilskud er 31. marts.

Nye foreninger, der bliver godkendt af Folkeoplysningsudvalget i løbet af året, kan søge
medlemstilskud fra den førstkommende måned efter godkendelsen.
Tilskuddet, der er et gradueret medlemstilskud, beregnes ud fra den del af året der er tilbage, gældende
fra den første hele måned efter godkendelsen.
Nye foreninger kan ansøge om medlemstilskud via det elektroniske ansøgningsskema med følgende
oplysninger:

Opgørelse pr. 1. januar over det samlede antal medlemmer indeholdende oplysninger om:

 • Antal aktive og passive medlemmer, bosiddende i og udenfor Ishøj Kommune.
 • Medlemstallet opgøres på følgende aldersgrupper: 0-12 år, 13-18 år, 19-24 år, 25-59 år, 60
  år og derover samt det totale antal medlemmer
 • Handicappede medlemmer
  Samlet kontingentindbetaling

Foreningen skal i det elektroniske ansøgningsskema vedhæfte følgende bilag:

 • Revideret medlemsfortegnelse indeholdende navn, adresse og fødselsdato.

Foreningen skal endvidere på tro og love erklære, at de indhenter de lovpligtige børneattester.

Som hovedregel ydes der tilskud til kurser arrangeret af hovedorganisationerne.
Ansøgning om tilskud til leder- og instruktørkurser kan fremsendes løbende indenfor kalenderåret til Ishøj Kommune, Kultur og Fritidscentret.

Ansøgningen skal vedlægges kursusplan/indbydelse, regnskab samt bilag for den afholdte udgift til
kursusafgift og transport.

Der kan ydes et tilskud på 75 % af kursusafgiften, dog max. 2.000 kr. (2016) samt transporttilskud.
Max beløbet reguleres efter nettoprisindekset.

Der kan ydes tilskud til overnatning, når overnatning er inkluderet i tilbuddet.

Transportudgifter, som kan medregnes, er udgifter til billigste offentlige transport eller kørsel i egen
bil. Ved kørsel i egen bil ydes der kilometergodtgørelse efter statens laveste takst. (Det forudsættes, at
privatbiler så vidt muligt fyldes op, hvis flere deltager i det samme kursus).

Tilskud til leder- og instruktørkurser uden for Danmarks grænser skal forhåndsgodkendes af
formanden for Folkeoplysningsudvalget. Ansøgningen skal være vedlagt kursusplaner/indbydelser, der
klart viser kursets formål, indhold og varighed. Der kan kun ydes tilskud til kursusafgiften - ikke til
transport.

Der kan ydes tilskud til leje af privatejede lokaler til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år i
henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser.
Privatejede lokaler beliggende indenfor kommunens grænser, skal være godkendte af Ishøj Kommune
til det angivne formål.
Der kan ydes max. 75 % i tilskud beregnet efter de satser der er fastsat af Undervisningsministeriet.

Såfremt der opstår en udefrakommende og uforudset ændring af den nuværende
lokalesituation, kan der bevilges lokaletilskud til foreningens kerneaktivitet.
Såfremt der er tale om særlige ansøgninger der ikke følger generelle regler, skal der ansøges om
særlig bevilling.

Tilskuddet udbetales, når behørig dokumentation for udgiftens afholdelse fremsendes. På anmodning
kan tilskuddet udbetales á conto.
Ansøgning om lokaletilskud fremsendes løbende indenfor kalenderåret til Ishøj Kommune, Kultur og
Fritidscentret.

Tilskudsberettigede foreninger, der opfylder nedenstående betingelser, kan søge
Folkeoplysningsudvalget om tilskud via puljen til Udviklingsarbejder, nye initiativer og ekstraordinære
tilskud jf. bilag 1.

Foreningen skal have bestået i mindst 1 år for at kunne søge om ekstraordinært tilskud.

Foreningens driftsoverskud eller rørlige formue må ikke overstige 40.000 kr.

Folkeoplysningsudvalget beslutter om der kan ydes tilskud til det ansøgte.

Folkeoplysningsudvalget kan i begrænset omfang dispensere fra formuegrænsen, når det kan påvises,
at der opsamles kapital til investeringsformål i henhold til foreningens formål.

Folkeoplysningsudvalget kan ved tildeling af ekstraordinære tilskud tage hensyn til foreningens
medlemssammensætning, kontingentindbetaling og sociale ansvar.

Som hovedregel indkøber Ishøj Idræts- & Fritidscenter al bevilget materiel hvortil der er ydet tilskud fra den ekstraordinære pulje. Hermed har Ishøj Kommune ejendomsretten, og dermed også vedligeholdelsesforpligtelsen samt forpligtigelsen til at løsøreforsikre materiellet. Hvis foreningen ophører, tilbageleveres materiellet til Folkeoplysningsudvalget.

Foreningen der har fået bevilget inventar, udstyr m.m. er den primære bruger, men efter aftale med
foreningen og Kultur- og Fritidscentret kan udstyret lånes af andre foreninger.

Ansøgning om ekstraordinære tilskud kan fremsendes løbende indenfor kalenderåret til Ishøj
Kommune, Kultur- og Fritidscentret.

For at udbrede kendskabet til Ishøj Kommunes venskabsbyer og skabe et godt samarbejde kan
foreninger i Ishøj Kommune søge tilskud til enten at besøge eller få besøg fra en venskabsby.

Besøg på foreningernes egen foranledning:

1. Besøg fra venskabsby:
Foreningerne har mulighed for at søge om tilskud til de besøgende gæsters fortæring og ophold. Hver forening kan søge til ét besøg fra en venskabsby hvert år. Der kan dispenseres i særlige tilfælde efter Økonomi- og Planudvalgets beslutning.
Der kan søges om 175 kr. pr. gæst pr. dag, dog kan der maximalt ydes et tilskud på 11.000 kr. pr. arrangement.

2. Besøg i venskabsby:
Foreninger kan søge venskabsbykontoen om tilskud til transport. Hver
forening kan søge tilskud til ét besøg i hver venskabsby hvert år. Der kan
dispenseres i særlige tilfælde efter Økonomi- og Planudvalgets beslutning.
Der kan ydes tilskud til transport på maximalt 20.000 kr.
For rejser til Svedala dog maximalt 10.000 kr.

Besøg på Ishøj Kommunes foranledning:

1. Besøg fra venskabsby: Der ydes fuldt tilskud til gæsternes fortæring og ophold i Ishøj Kommune.
Gæsterne afholder selv rejseudgifterne.

2. Besøg i venskabsby: Der ydes fuldt tilskud til rejse. Hvis værtsbyen ikke afholder udgiften til
fortæring og ophold refunderes beløbet fuldt ud.
I særlige tilfælde sker besøg på kommunens foranledning.
Såfremt et besøg sker på kommunens foranledning, vil dette blive anført. Hvis dette ikke er tilfældet,
regnes et besøg altid for foranledt af foreningen selv.

Dækning af udgifter:

Á conto tilskud udbetales inden besøget efter fremsendelse af ansøgning. Afregning skal ske senest én
måned efter besøget ved fremsendelse af regnskab underskrevet af foreningens formand og kasserer.
Ishøj Kommune kan anmode om underbilag til regnskabet.
Henvendelse om venskabsbysamarbejde skal ske til Ishøj Turistbureau, der administrerer området.


Ansøgningsproces:

Før besøget/aktiviteten søger foreningen om tilskud til dækning af de forventede udgifter.
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om arrangementets art, datoer for besøget og forventet antal
gæster/deltagere.

Ansøgningen sendes eller afleveres til Center for Kultur og Fritid.

Á conto tilskud kan udbetales inden besøget/aktiviteten, og afregning skal ske senest én måned efter
besøget/aktiviteten ved fremsendelse af regnskab underskrevet af foreningens formand og kasserer.
Ishøj Kommune kan anmode om underbilag til regnskabet.

Foreninger/personer i Ishøj Kommune kan søge om økonomisk tilskud til deltagelse i store internationale mesterskaber.

Ved internationale mesterskaber forstås i denne sammenhæng: verdensmesterskaber, olympiske lege,
europamesterskaber og nordiske mesterskaber.

På det kommunale budget afsættes en årlig pulje, som administreres af Folkeoplysningsudvalget.

Folkeoplysningsudvalget afgør og bevilger ud fra en samlet vurdering og ud fra følgende kriterier, hvor meget der kan ydes i tilskud til den enkelte forening/person:

 • Børn og unge har højest prioritet
 • Der skal forelægge en officiel udtagelse. Der ydes alene tilskud til amatører

I Ishøj Kommunes Idrætspolitik står, at ”Ishøj er en breddeidrætskommune, hvor der inden for visse
rammer er plads til eliteidræt”. Ishøj Kommune støtter derfor årligt foreninger, der dyrker idræt med et særligt resultatperspektiv og på højeste nationale niveau. Puljen har til formål at forbedre forholdene for eliteforeningerne ved at yde økonomisk støtte. Formålet med puljen er også at synliggøre og markedsføre Ishøj Kommune via den lokale elite som en attraktiv kommune (jf. bilag 2).

Stk. 1. Kriterier for at søge puljen

Puljen henvender sig til ikke-kommercielle idrætsforeninger som har hjemsted i Ishøj Kommune og som er anerkendt af Danmarks Idræts Forbund. Det er ikke muligt for enkeltpersoner at ansøge puljen.

Eliteidræt i Ishøj Kommune omfatter:

1) Foreninger med hold, der er repræsenteret på højeste niveau i Danmark inden for den enkelte
sportsgrens konkurrencestruktur.

2) Foreninger i individuelle idrætsgrene (f.eks. karate), der har mange medlemmer, som dyrker
idræt på højeste plan inden for den enkelte sportsgrens konkurrencestruktur.
Der uddeles midler fra puljen to gange om året og ansøgningsfristen er henholdsvis 1. februar og 1.
august.

Stk. 2 Hvad gives der støtte til

Der ydes tilskud til de udgifter, som almindeligvis anses for nødvendige for, at foreningen kan drive sin
eliteaktivitet. Der ydes ikke kommunal støtte til aktiviteter og projekter, der ligger inden for foreningens almindelige aktiviteter og drift.

Folkeoplysningsudvalget reserverer midler i puljen, som administreres af Kultur- og Fritidscentret med
det formål at planlægge og udbyde fælles kurser til eliteforeningerne inden for temaerne sportsernæring, skadesforebyggelse, mentaltræning samt individuelle klubudviklingsforløb.

Eliteidrætspuljen uddeles til et antal foreninger og ikke begrænset til et bestemt antal foreninger. Ved
første ansøgningsrunde beslutter Folkeoplysningsudvalget, hvor mange midler der skal reserveres til
kursusvirksomhed, alt afhængigt af hvor mange foreninger der uddeles støtte til.

Der ydes ikke tilskud fra eliteidrætspuljen til deltagelse i store internationale mesterskaber som VM,
EM, NM og OL. Der kan derimod søges om økonomisk tilskud fra puljen Tilskud til deltagelse i store
mesterskaber (jf. § 12 i Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i
Ishøj Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven). Puljen kan søges af foreninger og personer i Ishøj
Kommune og administreres af Folkeoplysningsudvalget.

Stk. 3 Krav til ansøgningen

Foreninger skal ansøge ved at udfylde Ansøgningsskema til eliteidrætspulje (jf. bilag 3), som hentes på Ishøj Kommunes hjemmeside. Alle ansøgninger om tilskud skal ske gennem klubbens bestyrelse.
Foreningens regnskab samt budget for eliteaktiviteter skal vedhæftes ansøgningen og sendes samlet til Kultur- og Fritidscentret.

Stk. 4

Foreninger der modtager støtte fra puljen skal, såfremt de ansøger puljen igen, beskrive brugen af
tidligere tilskud. Dette fremgår af ansøgningsskemaet (jf. bilag 3).
Foreningerne og eliteudøverne skal i det omfang det giver mening stille sig til rådighed for deltagelse i
kommunens idrætsarrangementer og som rollemodeller i for eksempel samarbejder med skoler.

Stk. 5 Vurdering af ansøgning

Ud fra en samlet vurdering af foreningens eliteaktiviteter beslutter Folkeoplysningsudvalget, om
foreningen er berettiget til at modtage støtte fra eliteidrætspuljen. Der lægges vægt på om
ydelsesmodtageren udviser vilje og evne til at udvikle organisationen, herunder udvikle leder- og
trænerkvalifikationer samt foretage den nødvendige økonomiske prioritering. Derudover lægges der
vægt på, at foreningen formår at arbejde seriøst med børne- og ungdomsudøvere, for at sikre en rød tråd i foreningen og en fødekæde til eliteholdene.

Der ydes et tilskud til foreningers 10 års, 25 års, 50 års, 75 års og 100 års jubilæum.

Beløbet fastsættes i forbindelse med godkendelsen af det årlige budget.

Foreningen skal sende meddelelse om foreningens jubilæum til Kultur- og Fritidscentret.

Til paraplyorganisationerne Ishøj Idrætsråd, Foreningsunionen og IBUS kan der udbetales et årligt
aktivitetsstilskud.

Ishøj Byråd vedtager i forbindelse med kommunens driftsbudget tilskuddets størrelse.
Ansøgning om administrationstilskud fremsendes til Ishøj Kommune, Kultur- og Fritidscentret.

Foreninger der er hjemhørende i Ishøj Kommune har mulighed for at få trykt foreningsmeddelelser,
klubblade m.m. i et begrænset oplag svarende til det antal medlemmer der er i foreningen og som er registreret i Ishøj Kommunes foreningsregister + 10 %. Det er gratis at få trykt sort/hvide kopier. For farvekopier bliver der opkrævet en pris pr. kopi. Ved kopiering i større oplag opkræves betaling.
Denne kopiserviceordning er ikke gældende for politiske foreninger, her er vedtaget andre regler.

Anvisning af lokaler og udendørsanlæg til distriktsforeninger sker i henhold til Folkeoplysningslovens
regler.

Der ydes ikke tilskud til distriktsforeningers aktiviteter.

Tilskudsbeløb i dette regelsæt reguleres hvert år pr. 1. januar i henhold til - det årlige budget, takster og normtal.

Fortolkning af nærværende retningslinjer tilkommer Folkeoplysningsudvalget, hvis afgørelse kan
indankes for Ishøj Byråd.

Ændringer af retningslinjerne kan kun foretages af Ishøj Byråd.

Retningslinjerne tages op til revision hvert 4. år.

Retningslinjerne træder i kraft den 1. januar 2018.

Vedtaget af Ishøj Byråd den 8. maj 2018