Bygge- og anlægsaffald

Ved bygge- og anlægsaktiviteter er bygherre ansvarlig for korrekt håndtering af affald, herunder sortering og aflevering til godkendt modtageanlæg

Som bygherre er du ansvarlig for:

 • Korrekt håndtering
 • Korrekt sortering
 • Aflevering til godkendt modtageanlæg
 • Sørge for de nødvendige anmeldelser 

Her kan du læse Miljø- og  Fødeministeriets vejledning i håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Bygge- og anlægsaffald opstår ved:

 • Nybyggeri
 • Renovering
 • Lednings –og anlægsarbejder m.m.

​Bygge- og anlægsaffald kan fx være:

 • Armeringsjern
 • Asfalt
 • Brokker
 • Kabler
 • Pap
 • Plast
 • Sanitet
 • Træ
 • Vinduer

Jord behandles i særskilt regulativ for jord.

Læs mere om jord her.

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til kommunen når:

 • Dit byggeaffald omfatter renovering eller byggeri på mere end 10 m2.
 • Der er mere end 1 ton byggeaffald.

Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige regler for:

 • Asbestholdigt affald
 • Farligt affald, fx PCB, bly i maling m.m.

Anmeldelse skal ske senest 2 uger før arbejdet påbegyndes.

Anmeld dit byggeaffald her. 

Bygge- og anlægsaffald kan bortskaffes som: 

 • Genanvendeligt affald
 • Forbrændingsegnet affald
 • Deponeringsaffald
 • Farligt affald

Affald fra bygge- og anlægsarbejder skal kildesorteres, hvis affaldsmængden overstiger 1 ton.

Alle genbrugelige materialer skal så vidt muligt sorteres fra ved selektiv nedrivning.

Som bygherre skal du sikre, at:

 • Affaldet kildesorteres
 • Affaldet bortskaffes efter reglerne
 • Genanvendeligt affald bliver genanvendt

Som bygherre kan du vælge mellem, at:

 1. Aflevere affald til godkendt genanvendelsesanlæg
 2. Overlade ansvar for aflevering til godkendt indsamlingsvirksomhed
 3. Sende usorteret, genanvendeligt bygge- og anlægsaffald til videre sortering (dog kun hvis det usorterede byggeaffald ikke forringer muligheden for at genanvende de sammenblandede fraktioner).

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres på stedet til genanvendelse.
 
Bygge- og anlægsaffald skal som minimum sorteres i følgende fraktioner:

 • Natursten, fx granit og flint
 • Uglaseret tegl (mur- og teglsten)
 • Beton
 • Blandinger af materialer af natursten, uglaseret tegl og beton 
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld
 • Jord
 • Asfalt
 • Blandinger af beton og asfalt

Forbrændingsegnet affald skal afleveres hos:

I/S Vestforbrænding
Ejby Mosevej 219
2600 Glostrup
Telefon 70 25 70 60 
E-mail: kundeservice@vestfor.dk 

Læs om aflevering af forbrændingsegnet affald til Vestforbrænding.  

Anmeldelse skal ske senest 2 uger før arbejdet påbegyndes.

Anmeld dit byggeaffald her.

Affald til deponering skal afleveres hos:

AV-Miljø
Avedøreholmen 97
2650 Hvidovre

Telefon: 36771699
E-mail: av@av.dk 

Læs om deponering af affald hos AV Miljø.

Anmeldelse skal ske senest 2 uger før arbejdet påbegyndes.

Anmeld dit byggeaffald her.

Særlige regler for asbestholdigt affald

Asbestholdigt affald er farligt. Asbestfibre kan udgøre en sundhedsrisiko, hvis de indåndes. 

Der gælder særlige regler for asbestholdigt affald, når virksomheden skal rense eller nedrive:

 • Asbestholdige tagbelægninger
 • Asbestholdige facader
 • Andre bygningsdele, der indeholder asbest
Hvilke byggematerialer indeholder asbest?

Asbest har tidligere ofte været anvendt i bygninger på grund af materialets gode varmebestandighed og isoleringsevne. 

Asbest er især brugt i: 

 • Eternitplader (tagplader)
 • Rørisolering
 • Gulvbelægninger
 • Flisefilm
Anmeld asbestholdigt affald til kommunen

Hvis du har affald, der indeholder asbest, skal du anmelde affaldet til kommunen senest 14 dage før du skal af med affaldet. Tryk her for at lave en anmeldelse.

Aflevering af asbestaffald

Her kan du læse Miljø- og  Fødeministeriets vejledning i håndtering af bygge- og anlægsaffald.

 • Støvende asbestaffald afleveres til:

  AV-Miljø, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre

  Eller til:

  SMOKA, Prøvestenen, U-Vej 7, 2300København S

  NB! Støvende asbestaffald skal opbevares befugtet i egnet, lukket og tæt emballage. Emballagen skal mærkes ASBEST.
   
 • Ikke støvende asbestaffald afleveres til:

  AV-Miljø, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre

  Eller en anden, godkendt modtager.

PCB i byggematerialer

PCB er et miljøfarligt stof, som kan skade både mennesker og miljø. PCB blev tidligere brugt i byggematerialer, fordi det har nogle gode bygningstekniske egenskaber. Alle bygninger de er bygget eller renoveret i årene 1950-1977 kan indeholde PCB, og skal derfor screenes og muligvis kortlægges. 

Hvor findes PCB?

PCB findes blandt andet i følgende typer af produkter:

 • Elastisk fugemasse (indvendig og udvendig)
 • Termoruder
 • Gulvlim og selvnivellerende guldmasse
 • Maling
 • Gulvbelægning
Hvornår er PCB farligt?

Hvis indholdet af PCB i affaldet er:

 • Under 0,1 mg/kg regnes affald for ’rent’
 • Mellem 0,1 mg /kg og 50 mg/kg regnes affaldet som forurenet. Det betyder, at det ikke må anvendes frit, men skal deponeres eller brændes – alt efter hvilken slags der er tale om 
 • 50 mg/kg eller mere, er der tale om farligt affald.
 • Det betyder, at affaldet skal sendes til anlæg, som er godkendt til at behandle farligt affald
PCB i byggeaffald

Hvis du ejer en bygning eller et anlæg, skal du screene for PCB, før ombygning eller nedrivning sættes i gang, hvis:

 • Bygning/anlæg er opført eller renoveret mellem 1950-1977
 • Termoruder skal udskiftes, som kan være fremstillet mellem 1950-1977
 • Nedrivning eller renovering omfatter mere end 10 m2
 • Nedrivning eller renovering omfatter mere end 1 ton affald

Anmeld dit PCB-holdige bygge- og anlægsaffald her.

Farligt affald er affald, der kan udgøre en brandfare, sundhedsfare eller miljøfare ved opbevaring, transport eller bortskaffelse. Der er særlige regler for dette. 

Læs om farligt affald her

Grænseværdierne for bygge- og anlægsaffald i Ishøj Kommune kan blive oplyst ved at tage kontakt til Center for Park, Vej og Miljø via pvm@ishoj.dk.

Skal du indberette byggeaffald der er kategoriseret farligt, skal du benytte en EAK-kode. 

Find din EAK-kode her. 

Bygge- og anlægsaffald finder du primært under gruppe 17.