Særlig støtte til børn, unge og familier

Har du eller din familie brug for hjælp til at håndtere sociale eller familierelaterede udfordringer?

Børn, unge og familier, som befinder sig i en vanskelig livssituation, kan få støtte af Ishøj Kommune.

Hvis du eksempelvis er bekymret for dit barns trivsel, hvis du oplever at hverdagen som børnefamilie er svær at få til at hænge sammen, eller hvis du har kendskab til et barn, som mistrives, så kan du her læse om, hvordan Ishøj Kommune kan hjælpe jer.

Hvis du er bekymret for et barn, eller hvis du selv har brug for akut hjælp, så kan du finde kontaktoplysninger her.

 

Er du forælder og har du brug for rådgivning?

Hvis du har børn op til 18 år og har brug for rådgivning og vejledning, kan du ringe til Åben Anonym Rådgivning i Familieværkstedet på Ishøjgård.

Rådgivningen foregår anonymt og kan for eksempel dreje sig om:

 • udfordringer i forhold til forældrerollen
 • konflikter i parforholdet, som påvirker jeres børn
 • skilsmisserelaterede udfordringer
 • bekymrende ændringer i jeres barns adfærd eller humør

Åben Anonym Rådgivning kan kontaktes på tlf. 23 43 40 74.

Du har mulighed for at få op til fem samtaler.

Du kan læse mere om tilbuddet her.

Er du ung og har du brug for rådgivning?​

Hvis du er mellem 15 og 25 år og har brug for en samtale med en professionel, kan du kontakte den anonyme Ungerådgivning i Center for Børn og Forebyggelse.

Samtalens temaer kan være mange - fx:

 • forældres skilsmisse
 • konflikter derhjemme eller i skolen
 • tristhed
 • ensomhed
 • mobning

Rådgivningen er anonym og samtalens indhold bliver mellem dig og psykologen.

Du kan kontakte Ungerådgivningen på tlf. 51 50 44 41.

Du kan læse mere om tilbuddet her.

Hvis du eller dit barn har brug for en indsats, som ligger ud over det, vi kan tilbyde via anonym rådgivning og vejledning, kan du måske have gavn af en af Ishøj Kommunes forebyggende indsatser til børn, unge og familier.

Formålet med indsatserne er at tilbyde hjælp, mens problemerne endnu er små, og støtte dig og dit barn i at opnå bedre udvikling og trivsel.

Her kan du se, hvilke indsatser vi tilbyder, og hvem indsatserne henvender sig til.

Hvis vi vurderer, at dit barn har behov for særlig støtte, som er mere omfattende end det, der tilbydes i de forebyggende indsatser, skal vi iværksætte en børnefaglig undersøgelse.

Hvad skal den børnefaglige undersøgelse indeholde?

I den børnefaglige undersøgelse undersøger vi barnets eller den unges samlede livssituation. Det vil sige, at vi vurderer barnets eller den unges:

 • udvikling og adfærd
 • familieforhold
 • skoleforhold
 • sundhedsforhold
 • fritidsforhold og venskaber
 • andre relevante forhold

På baggrund af den børnefaglige undersøgelse tager vi stilling til, om der er behov for, at vi iværksætter særlig støtte til dit barn og / eller hele familien.

Vi vurderer i den forbindelse, hvilke foranstaltninger efter servicelovens regler om særlig støtte til børn og unge, der bedst kan hjælpe dit barn.

Hvornår skal undersøgelsen være afsluttet?

Vi skal som hovedregel afslutte den børnefaglige undersøgelse inden en frist på 4 måneder efter, at vi er blevet opmærksomme på dit barns behov for særlig støtte.

Vi kan som hovedregel først iværksætte en foranstaltning for dit barn, når den børnefaglige undersøgelse er afsluttet.

Hvilke oplysninger indgår i undersøgelsen?

I forbindelse med den børnefaglige undersøgelse skal vi indhente oplysninger, som kan belyse dit barns samlede livssituation. Det kan for eksempel være udtalelser fra personalet i dit barns daginstitution eller skole eller andre, der har kendskab til dit barn.

Vi vil som udgangspunkt altid afholde en børnesamtale med dit barn.

I nogle tilfælde vil vi også lade barnet eller den unge undersøge af en læge eller autoriseret psykolog som en del af den børnefaglige undersøgelse.

Samtykke

Hvis vi vurderer, at dit barn har behov for særlig støtte, skal vi gennemføre den børnefaglige undersøgelse, uanset om du som forældremyndighedsindehaver (eller den unge over 15 år) giver samtykke til det.

Du kan læse mere om børnefaglige undersøgelser og kommunens forpligtelser i forbindelse med børnefaglige undersøgelser her.

Du kan også læse vores pjecer til forældre og kommende forældre om børnefaglige undersøgelser.

Hvis den børnefaglige undersøgelse peger på, at dit barn har behov for særlig støtte, skal vi udarbejde en handleplan.

Hvad skal handleplanen indeholde?

Handleplanen skal indeholde en beskrivelse af:

 • formålet med indsatsen for dit barn
 • hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet
 • konkrete mål i forhold til dit barns trivsel og udvikling
 • konkrete mål for overgangen til voksenlivet for unge, der er fyldt 16 år
 • indsatsens forventede varighed
 • hvilke former for støtte der skal iværksættes over for jer som familie i forbindelse med en eventuel anbringelse, og i tiden efter dit barns hjemgivelse

Når handleplanen er udarbejdet, kan der iværksættes en foranstaltning efter servicelovens regler om særlig støtte til børn og unge.

Hvordan inddrages barnets synspunkt?

Vi tilbyder altid en børnesamtale, inden vi iværksætter en foranstaltning efter reglerne om særlig støtte til børn og unge.

Formålet med børnesamtalen er at give dit barn mulighed for at give udtryk for sin egen opfattelse af situationen og holdning til den påtænkte foranstaltning.

Hvordan inddrages familien og netværket?

Vi bestræber os altid på at inddrage dit barns familie og nære netværk i vores arbejde med at sikre barnets udvikling og trivsel.

Hvor ofte følger vi op på handleplanen?

Vi følger op på handleplanen senest 3 måneder efter, at foranstaltningen er sat i værk, og derefter senest hver 6. måned. I nogle sager vil der være behov for hyppigere opfølgning.

En opfølgning vil sige, at vi vurderer, om der er behov for at ændre indsatsen for dit barn. Opfølgningen kan bestå af samtaler med dig og dit barn og med de personer, som er ansvarlige for indsatsen for dit barn.

Du kan læse mere om handleplaner og kommunens forpligtelser i forbindelse med udarbejdelse af og opfølgning på handleplaner på Ankestyrelsens hjemmeside og Socialstyrelsens hjemmeside.  

Når der er udarbejdet en handleplan, kan vi yde hjælp og støtte i form af forskellige foranstaltninger efter servicelovens regler om særlig støtte. Det kan blandt andet være:

 • Fast kontaktperson
 • Familiebehandling
 • Anbringelse
 • Aflastning

Formålet med den særlige støtte er at sikre, at dit barn får de samme muligheder for udvikling og trivsel, som andre børn og unge.

Når vi iværksætter særlig støtte for et barn eller en ung, inddrager vi barnets eller den unges synspunkter. Vi vil også så vidt muligt iværksætte støtten i samarbejde med dig som forælder og andre nære familiemedlemmer.

Du kan læse mere om servicelovens regler om særlig støtte til børn og unge på ministeriets hjemmeside.