Aktuelle godkendelser og tilladelser indenfor miljø og natur

Her kan du læse de aktuelle godkendelser og -tilladelser, som Ishøj Kommunes har udstedt indenfor miljø- og naturområdet.

Godkendelsen omfatter etablering og drift af støjvold langs Køge Bugt motorvejen.

Her kan du læse miljøgodkendelsen til støjvold langs Køge Bugt motorvejen

 

Ishøj Kommune meddeler hermed tilladelse til HOFOR til en udvidelse af perioden for midlertidig udledning til Lille Vejleå med 1 måned. Udledningen sker i forbindelse med etablering af ny råvandsledning mellem Solhøj og Torslunde kildepladser i Ishøj Kommune. Den eksisterende råvandsledning er af ældre dato og skal udskiftes. Den oprindelige udledningstilladelse fra 1. juni 2021 med tilhørende bilag er fortsat gældende.

 

Tilladelsen meddeles i medfør af:

  • Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25/11/2019 § 28
  • Bekendtgørelse 2292 af 30/12/2020 om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kap 3. og 4
  • Bekendtgørelse nr. 1625 af 19/12/2017 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand  
  • Bekendtgørelse nr. 1433 af 21/11/2017 om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder

Klagefristen udløber mandag d. 11. oktober 2021.

Link til tillæg inkl. klagevejledning.

Link til oprindelig udledningstilladelse

Link til bilag til udledningstilladelse

Ishøj Kommune har den 24. august 2021 meddelt tilladelse til midlertidig bortledning af grundvand, etablering af boringer, reinfiltration af grundvand, udledning til recipient og tilslutning til kloak i forbindelse med udførsel af parkeringskælder til boligbyggeriet på Carolines Have i Vallensbæk.

Tilladelse til grundvandssænkningsprojekt Carolines Have

Myndighedscreeningsskema miljøvurdering

Der er desuden i henhold til § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020) truffet afgørelse om, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, så der skal ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Klageadgang

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vandforsyningsloven §77 , Miljøbeskyttelsesloven § 91 og Miljøvurderingsloven. Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald jf. vandforsyningslovens §80 og Miljøbeskyttelseslovens § 100 og miljøvurderingsloven §49.

Ønskes der at klages over afgørelsen, skal det ske via Klageportalen, som er en digital selvbetjeningsløsning.

Klageportalen kan findes på www.borger.dk ,  www.virk.dk samt www.naevneneshus.dk.

Ved klage skal der betales et gebyr, hvis størrelse er oplyst på klageportalen.

 Klagefristen udløber den 21. september 2021

 Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Center for Park, Vej og Miljø, tlf. nr. 43 57 77 77 eller på

mail: pvm@ishoj.dk

Center for Park, Vej og Miljø har vurderet, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Der skal derfor ikke udarbejdes en egentlig miljøkonsekvensrapport.

Der gøres opmærksom på, at afgørelsen om ikke at skulle udarbejde en miljøkonsekvensrapport ikke fritager Ishøj Forsyning for at indhente andre nødvendige dispensationer, tilladelser og godkendelser af projektet.

Afgørelse om miljøvurdering

Myndighedsscreeningsskema

Projektforslag - Sandfang til Ishøj fra Baldersbækken

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige spørgsmål om overholdelse af lovens bestemmelser i forbindelse med sagens behandling.

Afgørelsen kan påklages af:

  • Miljø- og fødevareministeren
  • Enhver med retlig interesse i sagens udfald
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Ønskes der at klages over afgørelsen, skal det ske via klageportalen, som er en digital selvbetjeningsløsning. Klageportalen kan findes på www.borger.dk, www.virk.dk og www.naevneneshus.dk. Ved klage skal der betales et gebyr, hvis størrelse er oplyst på klageportalen.

Klagefristen udløber den 13. oktober 2021.

Ved rettidig klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme at afgørelsen ikke må udnyttes. Er et bygge- og anlægsarbejde iværksat, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet påbyde dette standset.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.

Ishøj Kommune har meddelt midlertidig tilladelse på vilkår til Ishøj Vand til tilslutning af vand fra prøvepumpning i Ishøj Landsby til Baldersbækken.

Tilladelse

Klagevejledning

Afgørelsen kan i henhold til spildevandsbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed.