Aktuelle godkendelser og tilladelser indenfor miljø og natur

Her kan du læse de aktuelle godkendelser og -tilladelser, som Ishøj Kommunes har udstedt indenfor miljø- og naturområdet.

Godkendelsen omfatter etablering og drift af støjvold langs Køge Bugt motorvejen.

Her kan du læse miljøgodkendelsen til støjvold langs Køge Bugt motorvejen

 

Ishøj Kommune har den 15. juni 2021 i henhold til lov om vandforsyning m.v. meddelt tilladelse til Ishøj Forsyning til ibrugtagning og indvinding fra 4 nye boringer.

Ibrugtagningstilladelsen 

Bilag 1 - Boringsplacering

Klageadgang

Afgørelser om tilladelse til indvinding af grundvand kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vandforsyningsloven §77 og Miljøbeskyttelsesloven § 91. Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald jf. vandforsyningslovens §80 og Miljøbeskyttelseslovens § 100 og miljøvurderingsloven §49.

Ønskes der at klages over afgørelsen, skal det ske via Klageportalen, som er en digital selvbetjeningsløsning.

Klageportalen kan findes på www.borger.dk ,  www.virk.dk samt www.naevneneshus.dk.

Ved klage skal der betales et gebyr, hvis størrelse er oplyst på klageportalen.

Klagefristen udløber den 14. juli 2021

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Center for Park, Vej og Miljø, tlf. nr. 43 57 77 77 eller på

mail: pvm@ishoj.dk

Ishøj Kommune meddeler hermed midlertidig tilladelse til HOFOR A/S til udledning af

skyllevand til Lille Vejleå i forbindelse med etablering af ny råvandsledning mellem Solhøj og Torslunde kildepladser i Ishøj Kommune.

Den eksisterende råvandsledning er af ældre dato og skal udskiftes.

Tilladelsen meddeles i medfør af:

  • Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25/11/2019 § 28
  • Bekendtgørelse 2292 af 30/12/2020 om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kap 3. og 4
  • Bekendtgørelse nr. 1625 af 19/12/2017 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand  
  • Bekendtgørelse nr. 1433 af 21/11/2017 om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder

Klagefristen udløber tirsdag d. 29. juni 2021.

Link til afgørelse inkl. klagevejledning.