Aktuelle godkendelser og tilladelser indenfor miljø og natur

Her kan du læse de aktuelle godkendelser og -tilladelser, som Ishøj Kommunes har udstedt indenfor miljø- og naturområdet

Ishøj Kommune har vurderet, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lov om miljøvurdering af planer og

programmer og konkrete projekter. Der skal derfor ikke udarbejdes en egentlig miljøkonsekvensrapport.

Der gøres opmærksom på, at afgørelsen om ikke at skulle udarbejde en miljøkonsekvensrapport ikke fritager Vallensbæk Fjernvarme SYD a.m.b.a.

for at indhente andre nødvendige dispensationer, tilladelser og godkendelser af projektet.

Link til: Afgørelse om miljøvurdering – Etape 1 Vallensbæk Syd

Link til: Myndigheds vurdering

Link til: Projektforslag af udvidelse af ledningsnet til fjernvarme Etape 1

Link til: VVM  - Ansøgningsskema

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige spørgsmål om overholdelse af lovens

bestemmelser i forbindelse med sagens behandling.

Afgørelsen kan påklages af:

  • Miljø- og fødevareministeren
  • Enhver med retlig interesse i sagens udfald
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige

brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer

mindst 100 medlemmer.

Ønskes der at klages over afgørelsen, skal det ske via klageportalen, som er en digital selvbetjeningsløsning. Klageportalen kan findes på

www.borger.dk, www.virk.dk og www.naevneneshus.dk. Ved klage skal der betales et gebyr, hvis størrelse er oplyst på klageportalen.

Klagefristen udløber den 11. april 2023.

Ved rettidig klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme at afgørelsen ikke må udnyttes. Er et bygge- og anlægsarbejde iværksat, kan Miljø og

Fødevareklagenævnet påbyde dette standset.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.

 

Godkendelsen omfatter etablering og drift af støjvold langs Køge Bugt motorvejen.

Her kan du læse miljøgodkendelsen til støjvold langs Køge Bugt motorvejen

 

Ishøj Byråd vedtog den 5. oktober 2021 Risikostyringsplan for oversvømmelse for Ishøj Kommune

Planen indeholder en status på mål og tiltag fra den forrige plan samt forslag til nye mål og initiativer.

Risikostyringsplan

 

Ishøj Kommune har den 17. august 2022 i henhold til lov om vandforsyning m.v. meddelt tilladelse til Ishøj Forsyning til etablering af 3 moniteringsboringer.

Tilladelse

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Ansøgning om etablering af moniteringsboringer

Bilag 3 - Myndighedsscreeningsskema Miljøvurdering

Klageadgang

Afgørelser om tilladelse til indvinding af grundvand kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vandforsyningsloven §77 og Miljøbeskyttelsesloven § 91. Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald jf. vandforsyningslovens §80 og Miljøbeskyttelseslovens § 100 og miljøvurderingsloven §49.

Ønskes der at klages over afgørelsen, skal det ske via Klageportalen, som er en digital selvbetjeningsløsning.

Klageportalen kan findes på www.borger.dk ,  www.virk.dk samt www.naevneneshus.dk.

Ved klage skal der betales et gebyr, hvis størrelse er oplyst på klageportalen.

 

Klagefristen udløber den 15. september 2022

 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Center for Park, Vej og Miljø, tlf. nr. 43 57 77 77 eller på

mail: pvm@ishoj.dk

Ishøj Kommunes Klima- og Miljøudvalg samt Økonomi- og Planudvalg har godkendt et udkast til en varmeplan for Ishøj Kommune. Dette udkast sendes nu i offentlig høring.

Se Varmeplanen for Ishøj Kommune her

Som konsekvens af Ruslands invasion af Ukraine, og den medfølgende usikkerhed i gasleverancerne, samt et generelt ønske om at gøre sig uafhængige af energileverancer fra Rusland, indgik den daværende regering og Kommunernes Landsforening den 29. juni 2022 en aftale om, at landets kommuner skulle udarbejde en varmeplan med henblik på at få ejendomme i kommunerne, der bruger fossile brændstoffer til opvarmning, til at overgå til andre opvarmningsformer. Som en del af varmeplanen skulle også indgå en analyse af muligheden for udrulning af fjernvarme.

Projektets endelige godkendelse

Efter høringsperioden vil eventuelle bemærkninger til varmeplanen blive indarbejdet med henblik på, at Byrådet kan vedtage varmeplanen endeligt.

Generelt om varmeplanen

Formålet med varmeplanen er at reducere opvarmning af ejendomme med fossile brændstoffer. Udbygningen af fjernvarme vurderes at give en samfundsmæssig gevinst, baseret på Energistyrelsens beregningsforudsætninger.

Fokus i varmeplanen er en omlægning fra fossile brændstoffer, som gas og olie, til andre opvarmningsformer. I Ishøj Kommune har byrådet i efteråret 2022 vedtaget en udrulning af fjernvarme i to områder syd-øst for Køge Bugt-motorvejen.

På byrådsmødet den 3. januar vedtog byrådet endeligt projektforslagene for udrulning af fjernvarme vest for motorvejen i Tranegilde-, Ishøj- og Torslunde Landsbyer.

I Ishøj Kommune er det dermed endeligt besluttet at omlægningen fra fossile brændstoffer, som opvarmningskilde i bymæssig bebyggelse, sker ved en udrulning af fjernvarme, hvis der kan findes opbakning til dette iblandt grundejerne i de berørte områder. Som det fremgår af Ishøj Varmeværks hjemmeside er tilslutningen allerede høj.

Et fokus på at fremme omlægningen fra opvarmning med fossile brændstoffer til grønnere opvarmningsformer i landområderne, forventes at indgå i en fremtidig varmeplan.

 

Ishøj Kommune har den 3. marts 2023 i henhold til lov om vandforsyning m.v. meddelt tilladelse til Ishøj Forsyning til ibrugtagning og indvinding fra 2 nye boringer.

Boreprofil B9

Boreprofil B10

Indvindingsopland

Endelig indvindingstilladelse

Prøvepumpningsrapport B9

Ibrugtagningstilladelse

Klageadgang

Afgørelser om tilladelse til indvinding af grundvand kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vandforsyningsloven §77 og Miljøbeskyttelsesloven § 91. Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald jf. vandforsyningslovens §80 og Miljøbeskyttelseslovens § 100 og miljøvurderingsloven §49. Ønskes der at klages over afgørelsen, skal det ske via Klageportalen, som er en digital selvbetjeningsløsning.

Klageportalen kan findes på www.borger.dk , www.virk.dk samt www.naevneneshus.dk

Ved klage skal der betales et gebyr, hvis størrelse er oplyst på klageportalen.

Klagefristen udløber den 31. marts 2023

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Center for Byudvikling og Natur, tlf. nr. 43 57 75 75 eller på mail: naturmiljo@ishoj.dk

 

Klima- og Miljøudvalget har d. 21. marts 2023 besluttet at sende forslag til Tillæg 8 til Spildevandsplan 2014-2022 i offentlig høring.

Formålet med tillægget til spildevandsplanen

For at gøre regnvandssystemet omkring Ishøj Stationsvej mere robust skal der etableres et nyt bassin på det grønne areal sydvest for det nuværende bassin ved krydset (bassin Syd). Arealet, hvor det nye bassin Syd skal placeres, er i dag privatejet.

I forbindelse med etablering af bassin Syd skal der meddeles en ny udledningstilladelse for hele oplandet, så for at leve op til Vandområdeplanerne skal der etableres rensning af regnvandet i projektområdet. I nærværende bassinprojekt etableres rensning i forbindelse med ombygning af det eksisterende bassin Nord, som ikke har rensning i dag, og det nye bassin Syd. Der er i projektet en målsætning om at mindst 80% af årsmængden renses efter bedst tilgængelige teknologi (BAT).

Tillæg nr. 8 til spildevandsplanen giver bl.a. Ishøj Kommune hjemmel til at ekspropriere areal til bassin Syd samt sikre driftsadgang til bassin Nord.

Offentlig høring

Forslag til Tillæg 8 til Spildevandsplan 2014-2022 er i offentlig høring i 8 uger fra d. 22. marts 2023 til den 17. maj 2023.

Forslag til Tillæg 8 til spildevandsplan 2014-2022.

I denne periode har alle mulighed for at kommentere det fremlagte forslag.

Høringssvar skal sendes til Ishøj Kommune, Center for Byudvikling og Natur, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj eller via e-mail: naturmiljo@ishoj.dk senest den 17. maj 2023.

Miljøvurdering

Tillægget er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og det er vurderet, at spildevandsprojektet ikke påvirker miljøet væsentligt. Kommunen afgør derfor og i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter, at nærværende tillæg til spildevandsplan ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Der udarbejdes derfor ikke en miljøvurderingsrapport.

Afgørelse om miljøvurdering

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 4 uger fra offentliggørelsen, dvs. senest den 19. april 2023.

En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.naevneneshus.dk inden klagefristens udløb. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse.