Aktuelle godkendelser og tilladelser indenfor miljø og natur

Her kan du læse de aktuelle godkendelser og -tilladelser, som Ishøj Kommunes har udstedt indenfor miljø- og naturområdet.

Godkendelsen omfatter etablering og drift af støjvold langs Køge Bugt motorvejen.

Her kan du læse miljøgodkendelsen til støjvold langs Køge Bugt motorvejen

 

Ishøj Byråd vedtog den 5. oktober 2021 Risikostyringsplan for oversvømmelse for Ishøj Kommune

Planen indeholder en status på mål og tiltag fra den forrige plan samt forslag til nye mål og initiativer.

Risikostyringsplan

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klageberettigede er enhver, der har væsentlig individuel interesse i planens indhold og offentlige myndigheder med væsentlig interesse i planernes indhold samt foreninger og interesseorganisationer med væsentlig interesse i planens indhold.

Klagefristen er 4 uger efter, at planen er offentliggjort dvs. at klagefristen udløber den 4. november 2021.

Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk godkendte den 27. april forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2014-2022 som omhandler Vallensbæk Strand – Regn- og spildevandshåndtering for det kommende boligområde ”Sydporten” Bækkeskovvej 23-25 og sender den hermed i 8 ugers offentlig høring.

Tillæg nr. 6

Forslaget er fremlagt fra den 31. maj 2022 til den 2. august 2022 i offentlig høring. Derefter vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til evt. indkomne synspunkter og ændringsforslag.

Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag til tillægget, skal du sende dem til Center for Park, Vej og Miljø senest den 2. august 2022. Du kan sende dem på mail til pvm@ishoj.dk

 

Ishøj Kommune har vurderet, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Der skal derfor ikke udarbejdes en egentlig miljøkonsekvensrapport.

AFGØRELSE OM MILJØVURDERING

MYNDIGHEDSVURDERING

ANSØGNINGSSKEMA

PROJEKTFORSLAG

Der gøres opmærksom på, at afgørelsen om ikke at skulle udarbejde en miljøkonsekvensrapport ikke fritager Vallensbæk Fjernvarme NORD a.m.b.a. for at indhente andre nødvendige dispensationer, tilladelser og godkendelser af projektet.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige spørgsmål om overholdelse af lovens bestemmelser i forbindelse med sagens behandling.

Afgørelsen kan påklages af:

  • Miljø- og fødevareministeren
  • Enhver med retlig interesse i sagens udfald
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Ønskes der at klages over afgørelsen, skal det ske via klageportalen, som er en digital selvbetjeningsløsning. Klageportalen kan findes på

www.borger.dk, www.virk.dk og www.naevneneshus.dk. Ved klage skal der betales et gebyr, hvis størrelse er oplyst på klageportalen.

Klagefristen udløber den 7. juli 2022.

Ved rettidig klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme at afgørelsen ikke må udnyttes. Er et bygge- og anlægsarbejde iværksat, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet påbyde dette standset.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.

 

Ishøj Kommune har godkendt projektforslag for konvertering til fjernvarme i 5 områder med i alt 1.735 husstande i Ishøj, som i øjeblikket primært forsynes med naturgas. Projektområdet fremgår af vedlagte projektforslag.

Projektforslag

Før projektforslaget kan vedtages endeligt af Byrådet, er projektforslaget i høring til den 11. august 2022 kl. 12.00 hos de berørte grundejere og forsyningsselskaber. Projektforslaget er vedlagt og kan i øvrigt ses på Ishøj kommunes hjemmeside

https://ishoj.dk/erhverv/miljo/aktuelle-godkendelser-og-tilladelser-indenfor-miljo-og-natur/

Der vil blive afholdt informationsmøde om projektforslaget i starten af august 2022, og der vil blive informeret nærmere om tid og sted for informationsmødet på kommunens hjemmeside og Facebookside.

Projektets endelige godkendelse

Efter høringsperioden vil eventuelle bemærkninger til projektforslaget blive indarbejdet med henblik på, at Byrådet kan vedtage projektforslaget endeligt.

Generelt om projektet

Formålet med projektet er at udbygge fjernvarmenettet i kommunen. Udbygningen vurderes at give en samfundsmæssig gevinst, baseret på Energistyrelsens beregningsforudsætninger. Derudover vil CO2 udledningen blive reduceret. Projektet forventes at fremme en bæredygtig og klimavenlig udvikling og sikre god komfort og høj forsyningssikkerhed.

 Projektforslaget viser, at der er god samfunds- og selskabsøkonomi ved at forsyne fjernvarme til områderne omfattet af projektforslaget, og at grundejerne kan få en gennemsnitlig økonomisk gevinst på ca. 8.100 kr./år i forhold til individuelle luft/vand varmepumper.

Bemærkninger til projektforslaget

Bemærkninger til projektforslaget sendes til Center for Park, Vej og Miljø på mail pvm@ishoj.dk.

Spørgsmål til projektforslaget

Har du spørgsmål til dette brev, er du velkommen til at rette henvendelse til Center for Ishøj Varmeværk telefon 43 57 76 60.