Aktuelle godkendelser og tilladelser indenfor miljø og natur

Her kan du læse de aktuelle godkendelser og -tilladelser, som Ishøj Kommunes har udstedt indenfor miljø- og naturområdet

Godkendelsen omfatter etablering og drift af støjvold langs Køge Bugt motorvejen.

Her kan du læse miljøgodkendelsen til støjvold langs Køge Bugt motorvejen

 

Ishøj Byråd vedtog den 5. oktober 2021 Risikostyringsplan for oversvømmelse for Ishøj Kommune

Planen indeholder en status på mål og tiltag fra den forrige plan samt forslag til nye mål og initiativer.

Risikostyringsplan

 

Ishøj Kommune har den 17. august 2022 i henhold til lov om vandforsyning m.v. meddelt tilladelse til Ishøj Forsyning til etablering af 3 moniteringsboringer.

Tilladelse

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Ansøgning om etablering af moniteringsboringer

Bilag 3 - Myndighedsscreeningsskema Miljøvurdering

Klageadgang

Afgørelser om tilladelse til indvinding af grundvand kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vandforsyningsloven §77 og Miljøbeskyttelsesloven § 91. Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald jf. vandforsyningslovens §80 og Miljøbeskyttelseslovens § 100 og miljøvurderingsloven §49.

Ønskes der at klages over afgørelsen, skal det ske via Klageportalen, som er en digital selvbetjeningsløsning.

Klageportalen kan findes på www.borger.dk ,  www.virk.dk samt www.naevneneshus.dk.

Ved klage skal der betales et gebyr, hvis størrelse er oplyst på klageportalen.

 

Klagefristen udløber den 15. september 2022

 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Center for Park, Vej og Miljø, tlf. nr. 43 57 77 77 eller på

mail: pvm@ishoj.dk