Aktuelle godkendelser og tilladelser indenfor miljø og natur

Her kan du læse de aktuelle godkendelser og -tilladelser, som Ishøj Kommunes har udstedt indenfor miljø- og naturområdet.

Godkendelsen omfatter etablering og drift af støjvold langs Køge Bugt motorvejen.

Her kan du læse miljøgodkendelsen til støjvold langs Køge Bugt motorvejen

 

Ishøj Byråd vedtog den 5. oktober 2021 Risikostyringsplan for oversvømmelse for Ishøj Kommune

Planen indeholder en status på mål og tiltag fra den forrige plan samt forslag til nye mål og initiativer.

Risikostyringsplan

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klageberettigede er enhver, der har væsentlig individuel interesse i planens indhold og offentlige myndigheder med væsentlig interesse i planernes indhold samt foreninger og interesseorganisationer med væsentlig interesse i planens indhold.

Klagefristen er 4 uger efter, at planen er offentliggjort dvs. at klagefristen udløber den 4. november 2021.

Vallensbæk kommunalbestyrelse vedtog 8. september 2021 at sende Forslag til spildevandstillæg-5 – Parkbåndet i offentlig høring til den 24. december 2021.

Ishøj Kommune meddeler hermed midlertidig tilladelse til HOFOR A/S til udledning af
skyllevand til Lille Vejleå i forbindelse med etablering af ny råvandsledning mellem Torslunde Kildeplads og Værket ved Thorsbro samt skylning af iltningshus.

Den eksisterende råvandsledning er af ældre dato og skal udskiftes, og iltninghshuset er blevet ombygget og har fået nyt rørsystem.

Tilladelsen meddeles i medfør af:
• Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25/11/2019 § 28
• Bekendtgørelse nr. 1393 af 21/06/2021 om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kap 3. og 4
• Bekendtgørelse nr. 1625 af 19/12/2017 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand
• Bekendtgørelse nr. 1433 af 21/11/2017 om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder


Klagefristen udløber onsdag d. 15. december 2021.


Her kan du læse afgørelsen inkl. klagevejledning
Her kan du se bilag om samlevand

Ishøj Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af pejleboring tilknyttet Værket ved Thorsbro.

Tilladelse til etablering af pejleboring
Kortbilag 1 - Boringsplacering
Kortbilag 1A - Forslag til boringsplacering
Bilag 2 - Ansøgning om etablering af pejleboring

Klagevejledning
Afgørelsen kan jf. vandforsyningslovens kap. 13 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen af ansøger, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

I henhold til § 78 stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1450 af 5. oktober 2020 om vandforsyning m.v. må et bygge- og anlægsarbejde, herunder borearbejde, ikke påbegyndes før klagefristens udløb. Hvis tilladelsen er påklaget før klagefristens udløb, må bygge- og anlægsarbejde ikke påbegyndes, før Miljø- og Fødevareklagenævnes afgørelse foreligger.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Klagefristen udløber den 14. januar 2022.

Ishøj Kommune som Vandløbsmyndighed for Ishøj og Vallensbæk Kommuner meddeler hermed tilladelse til Hovedstadens Letbane til opsætning af ny letbanebro over vandløbet St. Vejleå.

Letbanebroen er en del af det kommende letbanetracé for linjen L3 langs Ring 3, der dækker strækningen fra Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby til Ishøj i syd. Letbanen er planlagt til at åbne i 2025.


Tilladelsen meddeles i medfør af:
• Bekendtgørelse af lov om vandløb (LBK nr. 1217 af 25. november 2019) § 47
• Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27. juni 2016) § 9, stk. 1 og § 17.
• Regulativ for St. Vejleå


Klagefristen udløber onsdag d. 19. januar 2022.

Her kan du se afgørelse inkl. klagevejledning

Her kan du se bilag til afgørelsen

Ishøj Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af pejleboring tilknyttet Værket ved Thorsbro.

• Tilladelse til etablering af pejleboring
• Bilag 1 - A-boringstilladelse
• Bilag 1A - Oversigtskort
• Bilag 2 - Ansøgning om tilladelse til A-boring

Klagevejledning
Afgørelsen kan jf. vandforsyningslovens kap. 13 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen af ansøger, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

I henhold til § 78 stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1450 af 5. oktober 2020 om vandforsyning m.v. må et bygge- og anlægsarbejde, herunder borearbejde, ikke påbegyndes før klagefristens udløb. Hvis tilladelsen er påklaget før klagefristens udløb, må bygge- og anlægsarbejde ikke påbegyndes, før Miljø- og Fødevareklagenævnes afgørelse foreligger.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.
Klagefristen udløber den 31. januar 2022.