Viceværter og pedeller

Her kan du finde informationer, gode råd og tilbud til viceværter og pedeller

Affald er ikke bare affald, men kan blive til nye produkter. Det nytter at sortere. Når affald bliver sorteret rigtigt, betyder det mindre forurening, flere ressourcer til nye produkter og et bedre miljø.

Det er kommunens affaldsregulativ, som fastsætter hvilke affaldstyper, der skal sorteres i.

De mest almindelige affaldstyper er:

Ishøj Kommune henter ikke bygge- og anlægsaffald. Det kan afleveres på den kommunale genbrugsstation.

Hvad er farligt affald?

Affald anses for farligt, hvis det kan medføre ét eller flere af flg. problemer:

 • Brandfare
 • Sundhedsfare / giftigt / ætsende
 • Miljøfare
 • Smitterisiko
Eksempler på farligt affald:
 • Opløsningsmidler og rensevæsker
 • Syrer og baser
 • Spildolie og spildevandstyper
 • Maling-, lak- og limrester
 • Bekæmpelsesmidler
 • Spraydåser og trykflasker
Sortering af farligt affald

Affaldet bør som minimum sorteres i nedenstående 8 hovedgrupper. Ved korrekt sortering er risikoen for uheld væsentligt minimeret. Derfor er det vigtigt med god sortering

 • Batterier
 • Kviksølvholdigt affald
 • Gift og bekæmpelsesmidler
 • Maling og lignende
 • Olieaffald
 • Syrer
 • Klorholdigt affald
 • Andet affald
Emballage og mærkning af farligt affald

Emballage til farligt skal være mærket med faresymboler.

Hent PDF om faresymboler

Hvordan opbevares farligt affald?

De fleste boligforeninger har et miljøskab, men et aflåst rum eller kan også bruges hvis det opfylder visse krav.

Krav til indretning af opbevaringsplads til farligt affald

Opbevaringsstedet skal være aflåst, overdækket og beskyttet mod vejrlig.

Der må ikke være direkte forbindelse til kloak eller afløb og der skal være en 5 cm opkant til spild eller en spildbakke som kan indeholde minimum 200 l.

Der skal være god ventilation, fast, tæt gulvbelægning i beton eller asfalt.

Bestil ekstra tømning af miljøskab

Tømning af miljøskabe sker i faste intervaller. Er jeres skab fyldt op før tid, er det muligt og bestille en ekstratømning.

Du kan bestiller en ekstra tømning ved at sende en e-mail til smoka@smoka.dk

Husk at skrive ”Tømning af miljøskab” i emnefeltet og opgive navn på kontaktperson, boligselskab og adresse og et telefonnummer.

Miljøbokse og miljøskabe

Ishøj Kommune henter farligt affald fra skoler og institutioner i enten røde miljøbokse eller miljøskabe.

- Miljøboks - læs mere her
- Miljøskab - læs mere under "Farligt affald fra boligselskaber"

Bestilling af afhentning af farligt affald

Skoler og institutioner kan også bestille en afhentning af farligt affald hos SMOKA fra fx fysiklokalet, rester af maling, rengøringsmidler, termometre, medicinrester, batterier og lysstofrør etc. Der kan også afhentes småt elektronik i mindre mængder.

Du bestiller afhentning ved at skrive til smoka@smoka.dk. Husk at oplyse, navn, adresse og kontaktperson.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Smoka på tlf. 3322 3237.

Indblik i affald og ressourcer

Viceværter og teknisk personale i boligforeninger og på kommunale institutioner spiller en vigtig rolle i den daglige sortering og håndtering af affald.

Derfor tilbyder Ishøj Kommune et kursus til viceværter og pedeller i sortering af affald. Kurset giver deltagerne en viden om affald med udgangspunkt i de kommunale ordninger.  

Hjælp til sortering

Deltagerne opnår en grundlæggende viden om affald og de forskellige behandlingsprocesser.

De ser, hvilke produkter der laves af genanvendelige materialer og får svar på, hvilke typer affald der kan sorteres og genanvendes, og hvilke der skal videre til forbrænding.

Med afsæt i deltagernes egen hverdag tager vi relevante problemstillinger op og arbejder med løsningsforslag. Kurset afholdes på Vestforbrænding.

Tilmelding

Skriv til Vestforbrænding, hvis du vil tilmeldes kurset om affaldssortering.

Vær opmærksomhed på, at kurset afholdes efter behov, når der er nok deltagere til at fylde et hold.

Viceværter og pedeller som er ansvarlig for håndtering af farligt affald, har mulighed for at deltage i et kursus hos SMOKA. 

Kurset indeholder, udover teori vedrørende farligt affald, også en praktisk øvelse i sortering af farligt affald. Du kan læse mere her.

Du tilmelder dig ved kontakt til smoka@smoka.dk.