Støtte til børn med handicap

Har du et barn med en varig funktionsnedsættelse, der er indgribende i hverdagen, så kan du og din familie få støtte og hjælp af Ishøj Kommune

Familier til børn med handicap har mulighed for at få støtte og hjælp af Ishøj Kommune. Målet er, at både dit barn og I som familie kan leve et så normalt hverdagsliv som muligt.

Hjælpen kan bl.a. være:

  • almindelig og specialiseret rådgivning om at have et barn med handicap.

  • tilbud om blandt andet aflastning, særligt dagtilbud, døgntilbud, boligændringer mv.

  • hjælp til dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Du kan kontakte din familierådgiver i specialteamet i Center for Børn og Forebyggelse direkte. Hvis du er i tvivl om, hvem der er din rådgiver, bedes du kontakte Center for Børn og Forebyggelse.

Læs mere om kommunens tilbud og forpligtelser i nedenstående og på borger.dk.

Du kan også orientere dig i Socialstyrelsens guide til hjælp og støtte til forældre til et barn med fysisk eller psykisk handicap.

Hvis du som forælder ønsker at få kontakt til andre forældre til et barn med handicap, kan det lokale netværk 'Forældre til børn med særlige behov i Ishøj' måske være noget for dig.

Hvis du er blevet forælder til et barn med et handicap, har du mulighed for at få rådgivning i Center for Børn og Forebyggelse i Ishøj Kommune.

Rådgivningen kan blandt andet dreje sig om barnets handicap, praktiske problemer og relevante støttemuligheder som følge af barnets handicap.

Specialteamet i Center for Børn og Forebyggelse hjælper dig med at finde rundt i de forskellige muligheder for hjælp og støtte.

Du vil blive kontaktet af en af centrets medarbejdere, men du kan også selv kontakte Center for Børn og Forebyggelse.

Hvis du udelukkende søger rådgivning, kan du få den anonymt, hvis du ønsker det.

Du kan også kontakte VISO, der er Socialstyrelsens nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation, eller søge hjælp hos handicap- og patientorganisationer.

Læs mere om VISOs rådgivning, Danske Handicaporganisationer, Sjældne Diagnoser og find Socialstyrelsens guide til hjælp og støtte til forældre til et barn med fysisk eller psykisk handicap.

Ishøj Kommune har inden for lovens rammer selvstændigt fastlagt et serviceniveau for, hvilke tilbud der er til rådighed for borgerne i kommunen. I praksis betyder det, at ydelser og tilbud kan variere fra kommune til kommune.

Afhængigt af omfanget af dit barns handicap, kan dit barn integreres i Ishøj kommunes ordinære dagtilbud og skoler.

Vi skal dog sørge for, at der er den nødvendige støtte til rådighed for dit barn.

Har dit barn på grund af sit handicap et særligt behov for støtte, behandling mv., kan dit barn blandt andet tilbydes at indgå i specialgrupper i almindelige dagtilbud, i specialbørnehaver til børn i alderen 0 til 6 år og i specialskoler.

Psykologen i Center for Børn og Forebyggelse vil sammen med relevante fagfolk og dig finde frem til den bedste løsning for dit barn og din familie.

Der gives tilskud til pasning til økonomisk trængte familier samt søskenderabat, og derudover er der et behandlingsmæssigt fripladstilskud.

Du kan læse mere om særlige dagtilbud støtte til børn og unge med handicap på ministeriets hjemmeside eller på borger.dk, herunder særlige dagtilbud, regler for dagtilbud og klubtilbud.

Hvis dit barn er mellem 12 og 18 år, og ikke kan færdes alene på grund af betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal vi tilbyde hjælp i form af 15 timers ledsagelse om måneden.

Ledsagelsen kan ske i forbindelse med kulturelle og sociale aktiviteter, fritidstilbud, besøg hos familie og venner eller andre aktiviteter, som dit barn har lyst til.

Ledsageordningens formål er at give børn og unge med handicap større handlefrihed og mulighed for at deltage i aktiviteter på egen hånd, uden at være afhængig af, at forældre eller nærmeste pårørende følger dem.

Du kan læse mere om ledsageordningen på borger.dk

Hvornår får jeg svar?

Sagsbehandlingstiden er op til 4 uger fra vi modtager din ansøgning. 

Som forælder til et barn med handicap kan du få brug for hjælp til at klare en hverdag, hvor dit barns behov for støtte, hjælp, behandling og undersøgelser fylder meget.

Hjælpen kan gives i form af afløsning eller aflastning.

Afløsning og aflastning kan foregå i kortere eller længere tid.

Hjælp i form af afløsning betyder, at en person passer dit barn i et vist antal timer i jeres hjem.

Hjælp i form af aflastning betyder, at dit barn opholder sig i et aflastningstilbud i en periode (fx en weekend).

Du kan læse mere om afløsning og aflastning i Socialstyrelsens guide til hjælp og støtte til forældre til et barn med fysisk eller psykisk handicap.

Hvornår får jeg svar?

Sagsbehandlingstiden er op til 4 uger fra vi modtager din ansøgning. 

Hvis dit barn er så pleje- eller behandlingskrævende, at du ikke har mulighed for at have dit barn boende hjemme, findes der forskellige tilbud, hvor dit barn kan bo.

Det kan dreje sig om plejefamilier, opholdssteder eller døgntilbud.

En anbringelse af dit barn på døgntilbud vil altid blive drøftet grundigt med dig, og der vil altid blive udarbejdet en børnefaglig undersøgelse forud for eventuel anbringelse.

Du kan læse om børnefaglig undersøgelse her.

Du vil fortsat have forældremyndighed over dit barn, selvom barnet ikke bor hjemme.

Du kan læse mere om døgn- og aflastningstilbud for børn med handicap på borger.dk.

Hvis dit barn bliver alvorligt syg og bliver indlagt på hospital eller under hospitalslignende forhold i hjemmet i mindst 12 dage, kan du muligvis have ret til at få fri fra dit arbejde og få økonomisk kompensation. Det er Udbetaling Danmark, der vurderer om du har ret til økonomisk kompensation.

Du kan læse mere om ordningen på borger.dk.

Kommunen skal dække de nødvendige merudgifter til at forsøge et barn under 18 år, som har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Du kan kun modtage tilskuddet, hvis dit barn bliver forsørget i hjemmet.

Det er også en betingelse, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.

I kan som familie til et barn med handicap fx have merudgifter til:

  • Særlig kost
  • Medicin
  • Beklædning
  • Ekstra vask
  • Aktiviteter i fritiden

Merudgifterne fastsættes ud fra et skøn over de årlige merudgifter. Beløbet afrundes til det nærmeste kronebeløb, som er deleligt med 100. Der er fastsat et minimumsbeløb for merudgifter. Beløbet er skattefrit og uafhængigt af familiens indtægter.

Du kan læse mere om reglerne for bevilgede merudgifter til børn og unge på ministeriets hjemmeside, i Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdets guide vedr. merudgifter, på borger.dk og i kvalitetsstandard for merudgifter.

Du kan også orientere dig i administrativ vejledning for merudgifter, som familierådgiverne benytter som arbejdsredskab, når de skal udarbejde afgørelser.

Ansøg om merudgifter via selvbetjeningsløsningen og hent din erklæring om oplysningspligt på borger.dk.

Hvornår får jeg svar?

Sagsbehandlingstiden er op til 8 uger fra vi modtager din ansøgning. 

Hvis dit barn på grund af sit handicap har betydelig og varigt nedsat funktionsevne og behov for at blive passet i hjemmet af en af sine forældre, er der mulighed for efter en konkret, individuel vurdering, at du kan bevilges tabt arbejdsfortjeneste.

Tabt arbejdsfortjeneste bevilges, så barnet kan blive passet i sit eget hjem. Du kan også søge om hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, når det er nødvendigt, at du ledsager dit barn til undersøgelser, behandlinger mv. Begge forældre kan søge om tabt arbejdsfortjeneste, og dermed deles om pasningen mv.

Du skal opfylde en række betingelser for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste, og det er kommunen, som skal udbetale ydelsen. Du kan modtage ydelsen i de tilfælde, hvor dit barn skal passes i hjemmet, og hvor det er mest hensigtsmæssigt, at det er en forælder, som tager sig af pasningen.

Dit barns handicap skal medføre en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, eller dit barn skal have en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. At lidelsen er indgribende betyder, at den har alvorlige følger i barnets daglige liv.

Hjælpen til dækning af tabt arbejdsfortjeneste bliver fastsat på baggrund af tidligere bruttoindtægt – dog med et maks. beløb.

Du kan læse mere om reglerne for tabt arbejdsfortjeneste på ministeriets hjemmeside og på borger.dk.

Du kan også orientere dig i administrativ vejledning for tabt arbejdsfortjeneste, som familierådgiverne benytter som arbejdsredskab, når de udarbejder afgørelser.

Ansøg om tabt arbejdsfortjeneste via selvbetjeningsløsningen og hent erklæring om oplysningspligt på borger.dk.

Hvornår får jeg svar?

Sagsbehandlingstiden er op til 8 uger fra vi modtager din ansøgning. 

Forældre og plejeforældre til et barn med handicap kan søge om støtte til køb af en bil grundet barnets handicap.

Du søger støtte på vegne af barnet, men det er barnet, som skal fremstå som ansøger. Derfor er det også barnets funktionsevne, kørselsbehov mv., der er afgørende for støtten. 

Du kan læse mere om ordningen og ansøge om støtte til bil på borger.dk.