Økonomi- og Planudvalget

Her kan du læse om de opgaver, der hører under Økonomi- og Planudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af følgende kommunale opgaver:

 • Opgaver efter planloven
  Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for den overordnede fysiske planlægning i henhold til planloven herunder kommuneplanlægningen, kommuneplanstrategi og lokalplaner samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. 

  Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget sørger for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges byrådet til beslutning.
   
 • Opgaver om beskæftigelse og socialpolitik
  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik (dog ikke Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel), samt de beskæftigelsesrettede opgaver efter Integrationsloven og ydelser knyttet hertil (dog ekskl. § 35–39). Vallensbæk Kommune varetager Ishøj Kommunes opgaver indenfor beskæftigelsesområdet i henhold til Lov om forpligtende samarbejder.
   
 • Opgaver efter lov om borgerservice
  Folkeregister, pas/kørekort, ejendomsskat. Øvrige opgaver i Borgerservice varetages af andre stående udvalg.
   
 • Opgaver indenfor kommunale ejendomme, turisme og erhverv
  Køb, salg, udlejning/forpagtning og pantsætning af kommunens ejendomme, planlægning af anvendelse af kommunens bygninger i samråd med de involverede fagudvalg, udviklings-, erhvervs- og turistmæssige og lignende opgaver, drift og vedligeholdelse af rådhuset og andre lokaler, der anvendes til administration, venskabsbysamarbejde.
   
 • Opgaver efter lov om almene boliger mm. 
  Bestemmelser i Lov om almene boliger, der regulerer det almene byggeris opførelse, finansiering, drift og kommunalt tilsyn samt boliganvisning, udarbejdelse af forslag og indstilling til byrådet om kommunens kasse og regnskabsregulativ, planlægning af opgaver indenfor trygheds- og kriminalitetsforebyggelse samt samarbejdet med helhedsplanen i Vejleåparken,  opgaver i forbindelse med beredskabet, som ejerkommune i Østsjællands Beredskab og Ishøj Fællesantenne, som ejer af antennen.
   
 • Regler og tilsyn
  Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

  Økonomi- og Planudvalget fastsætter regler om indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres, kommunens indkøbsfunktioner og sikkerhedsbestemmelser indenfor it-området.

  Økonomi- og Planudvalget fører tilsyn med, at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde, at forvaltningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen er forsvarlig, at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden byrådets samtykke, at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelsesloven.

Formand for udvalget er Ole Bjørstorp.

Ole Bjørstorp

Borgmester, Ishøj Listen

51203511

obj@ishoj.dk

Merete Amdisen

Medlem af Socialdemokratiet (A)

29433012

mem@ishoj.dk

Kasper Bjering Søby Jensen

Medlem af Socialdemokratiet (A)

21406037

kabsj@ishoj.dk

Henrik Olsen

Medlem af Socialdemokratiet (A)

24489162

ols@ishoj.dk

Poul Rikardt Jørgensen

2. viceborgmester, medlem af Dansk Folkeparti (O)

30358033

poj@ishoj.dk

Sami Deniz

Medlem af SF (F)

28303685

samid@ishoj.dk

Pia Skourup

Medlem af Venstre (V)

31313701

pskou@ishoj.dk