Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er en 3-årig ungdomsuddannelse til unge i alderen 16-25 år med vidtgående vanskeligheder

En særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse er for dig, der ikke har mulighed for at tage en anden ungdomsuddannelse, selvom du får specialpædagogisk støtte. Der kan være tale om unge med:

  • Mental retardering
  • Svære bevægelseshandicap
  • Multiple vanskeligheder
  • Autisme
  • Svær ADHD
  • Psykiatriske lidelser

Målet med uddannelsen er, at du opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Samtidig giver uddannelsen en tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor du kan gøre nye sociale erfaringer og danne netværk med andre unge.

Du kan modtage tilbud om en STU efter undervisningspligtens ophør og indtil det fyldte 25. år.

En STU skal færdiggøres senest fem år efter, at den er påbegyndt. Det normale vil være et forløb på tre sammenhængende år, men det kan strække sig over fem år, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt eller nødvendigt.

En STU er ikke blot en videreførelse af undervisningen i folkeskolen - den udgør et springbræt til voksentilværelsen og en ny start i dit liv, hvor du kan prøve dine muligheder og færdigheder af.

Uddannelsen planlægges individuelt, og den tilrettelægges ud fra dine forudsætninger, behov og ønsker. Det er dog et krav, at uddannelsen skal indeholde elementer og aktiviteter som:

  • Er almendannende og rettet mod personlig og social udvikling, så du kan deltage selvstændigt og aktivt i samfunds- og fritidslivet.
  • Er specifikke og målrettede og støtter udviklingen af dine særlige evner, færdigheder og interesserer til brug i uddannelses- eller beskæftigelsessituationer.
  • Praktik, hvor dine muligheder uden for det undervisningsmæssige miljø bliver udviklet og afprøvet.
  • Vejledning (herunder bo-undervisning).

Undervisningstimetallet skal mindst udgøre 840 timer årligt (Dette svarer til 28 lektioner á 45 min. i 40 uger). Andelen af praktiske aktiviteter, herunder praktik, kan højst udgøre 280 timer årligt.

Når du har afsluttet STU'en modtager du et kompetencepapir, som beskriver de kompetencer, du har opnået.

Hvis du vil vide mere om STU, kan du kontakte Ishøj Uddannelse og Job (IUJ).

Hvis uddannelsesvejlederen fra IUJ vurderer, at du er i målgruppen for STU, udarbejder uddannelsesvejlederen en indstilling til visitationsudvalget, som herefter skal godkende, at du er berettiget til uddannelsen.

Kort efter godkendelsen vil du blive inviteret til et møde med uddannelsesvejlederen fra IUJ, hvor vi drøfter mulige uddannelsessteder, som det kunne være relevant for dig at besøge og evt. komme i praktik på.

På baggrund af dialogen træffes endelig beslutning om uddannelsessted. 

Du kan kontakte Ishøj Uddannelse og Job (IUJ) på tlf. 4357 4240.