Snerydning og renholdelse af veje

Veje, stier og fortove skal holdes rene året rundt af Ishøj Kommune og alle grundejere. 

Her kan du læse hvad dine og kommunens forpligtelser er til at renholde og vedligeholde veje og stier.

Her skal du holde rent

Grundejeren har ansvaret for, at der er rent og pænt på fortove og stier langs grunden.

 • Du skal feje, og du skal fjerne ukrudt mellem fliser og brosten. Glasskår, ekskrementer og andet særligt forurenende affald skal du fjerne hver dag.
 • Rendestene, nedløbsriste og rørgennemløb skal du renholde for alt, der kan hindre vandets frie løb.Du må ikke feje affald ned i rendestenen eller i brøndene langs med kantstenen.
 • Du skal klippe hække og beskære dine buske og træer, så de ikke generer færdsel på fortov, sti og vej. Sørg også for, at brandhaner altid holdes fri for beplantning.
Her skal du fjerne sne og is

Som grundejer er det dit ansvar, at det er sikkert at færdes på fortove og stier langs din grund.

Du har også ansvaret for, at postbuddet, avisbuddet og skraldemanden kan udføre deres job hos dig uden risiko for skader.

 • Det betyder, at du snarest efter snefald skal rydde dit fortov og din indkørsel, og at du skal gruse eller salte, når det er glat.

Opfylder du ikke dine forpligtigelser som grundejer, kan kommunen udføre arbejdet på din regning.

Her kan du se, hvilke veje og stier du som grundejer er forpligtet til at renholde og vintervedligeholde. 

Her kan du se grundejeres og kommunens opgaver med at renholde og vintervedligeholde veje og stier.

Her holder kommunen rent

Ishøj Kommune holder offentlige veje, stier, pladser og parkeringspladser rene. Herudover renholder vi naturområder, parker, vandløb og strande.

 • Vi samler affald, tømmer affaldskurve og renholder brønde og bænke langs veje og på grønne områder. Ishøj Kommunes affaldskurve tømmes en gang om ugen. HUSK, at de kommunale affaldskurve IKKE er til eget husholdningsaffald.
 • Vi renholder dels efter en fast plan, dels efter særlige behov. Som udgangspunkt fejer vi de mest centrale og mest trafikerede veje, stier og pladser hver 2. uge. De resterende veje og stier i byområder fejes cirka hver 4. uge. 
Her fjerner kommunen sne og is

Ishøj Kommune rydder sne og bekæmper glatføre på offentlige veje, stier og pladser efter reglerne i kommunens vinter- og renholdelsesregulativ.

 • Vi salter, gruser eller rydder de mest trafikerede veje og cykelstier først. De mest trafikerede veje er blandt andet vigtige gennemgående veje og hovedindfaldsveje til byerne. Arbejdet udføres på alle tider af døgnet. 
 • Når de vigtigste veje er farbare, rydder vi sne og bekæmper glatføre på de øvrige veje i kommunen.
 • Veje og stier, der har mindre betydning for afviklingen af den lokale trafik, ryddes kun i begrænset omfang og kun fra 7.00-15.30 på hverdage.
 • Snerydningen kan desværre betyde, at der kommer til at ligge en snevold foran din indkørsel, som du selv skal fjerne.

Her kan du se en oversigt over vejklasserne i kommunen og deres serviceniveau om vinteren. 

Byområder

Hvis du som grundejer bor i byområderne, kan du blive pålagt at rydde den offentlige vejs fortove, som grænser op til din grund.

Du har også ansvaret for, at din havegang, gårdsplads, dine trapper, stier og lignenede er ryddet for sne, og gruset eller saltet.

Privat fællesvej i by

Hvis du bor på en privat fællesvej i en by, har du pligt til at rydde fortovet for sne og gruse eller salte det. Det samme gælder for mindst halvdelen af kørebanen ud fra din ejendom.

Har du indgået aftale med andre om, at de klarer pligten for dig, skal aftalen være skriftlig, og den skal godkendes af politiet, inden den er gældende.

Du skal rydde sneen hurtigst muligt. I praksis inden kl. 7 på hverdage ellers kan du risikere, at hæfte for evt. faldskader.

Privat vej på landet

Hvis du bor på landet, og ejer en ejendom med privat vej, som kun benyttes af dig, skal du alligevel sørge for at rydde vejen for sne, så postbude og renovationsmedarbejdere kan nå frem til din ejendom.

Privat fællesvej på landet

Hvis du er grundejer og bor på landet ud til en fællesvej, skal du i fællesskab med de andre grundejere, som bor ud til vejen, sørge for, at der bliver ryddet sne og gruset. Det kan fremgå af tinglysningen, hvem der skal udføre arbejdet, og hvordan I som grundejere skal fordele udgifterne imellem jer.

I andre tilfælde bestemmer kommunen, hvordan arbejdet skal udføres, og i andre tilfælde igen er det op til de enkelte grundejere at finde en løsning. Kan I ikke finde en løsning, kan I henvende jer til kommunen og bede dem afgøre, hvordan ansvaret skal fordeles imellem jer grundejere.

Ishøj Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ beskriver de indsatser og det serviceniveau, der er for vintervedligehold og renhold på kommunens veje og stier.

Vinter- og renholdelsesregulativ

Glider du og kommer til skade, fordi der ikke har været ryddet ordentligt for sne, kan du rejse erstatningskrav mod ejeren af grunden eller den offentlige myndighed, der er ansvarlig for området.

For at du kan rejse erstatningskrav, skal du kunne bevise uheldet, og at ejeren eller myndigheden har forsømt sin forpligtigelse til at rydde for sne. Det kan du gøre ved fx at have vidner, der kan bekræfte, at du faldt, og at der var glat.

Få hjælp til at feje for egen dør

Bor du i eget hus, og kan du ikke selv foretage snerydning, kan du søge om hjælp til rydning af fortov og indgang

Snerydningen sker fra den 1. november til den 15. april.

Hvis du ønsker at få hjælp til snerydning, skal du opfylde disse betingelser:

 • Du får tildelt hjemmehjælp
 • Du bor i Ishøj Kommune
 • Du er i forvejen berettiget til personlige tillæg
 • Du er økonomisk særligt vanskeligt stillet
 • Du ikke har en likvid formue
Sådan tilmelder du dig

Du skal sende en e-mail til cvv@ishoj.dk eller ringe på telefon 43 57 69 91.
Her kan du også framelde dig ordningen.

Du behøver ikke tilmelde dig snerydningsordningen, hvis du var tilmeldt sidste år.

Det skal du være opmærksom på
 • At du ikke kan tilmelde dig ordningen, hvis der bor eller bliver tilmeldt en rask person på adressen
 • At kommunen ikke kan påtage sig erstatningsansvar i tilfælde af skader på træer, buske, planter og fliser
 • At der ikke ryddes og saltes på lørdage, søndage og helligdage.