Teknik- og Bygningsudvalget

Her kan du læse om de opgaver, der hører under Teknik- og Bygningsudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaverne efter Planloven, Byggeloven, Vej- og ekspropriationsloven, Udstykningsloven, Lov om trafikselskaber samt en række andre love indenfor det tekniske område.

Bl.a. arealanvendelse i henhold til planlovgivningen, herunder den umiddelbare forvaltning af kommune- og lokalplanlægning, landzonelovgivning, matrikulære sager og deklarationer, bygge- og boligforhold, herunder byggesagsbehandling og lokalplanbestemmelser, dvs. udstedelse af byggetilladelser og stillingtagen til dispensationsansøgninger fra byggelov og lokalplaner, deklarationer m.v.

Veje, stier, broer, tunneller, lysregulering, vejafvanding m.v., herunder anlægs- og vedligeholdelsesopgaver, trafiksikkerhed og trafikhandlingsplaner, herunder hastighedsregulerende foranstaltninger, vejbelysning, skiltning, informationstavler m.v., kollektiv trafik og hyrevognskørsel, vedligeholdelse og anlæg af kommunale arealer, herunder pladser/torve, parker, skovbeplantninger, engarealer, søer og vandhuller, vandløb, idrætsanlæg, offentlige legepladser, havnearealer m.v.

Projektforslag og udførelse af alle kommunale bygningsarbejder uanset benyttelsesformål, vedligeholdelse og drift af kommunale bygninger, herunder tekniske anlæg og installationer samt energiforsyning, energistyring og energirenovering.

Lokalplaner, planer for udvalgets ansvarsområder, i samarbejde med Økonomi- og Planudvalget, større vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder i samråd med det udvalg, hvorunder ejendommen hører, anlægsplaner for byggerier og friarealer i samråd med det udvalg, hvorunder ejendomme hører.

Formand for udvalget er Henrik Olsen (A).

Læs forretningsorden for Teknik- og Bygningsudvalget

Henrik Olsen

Medlem af Socialdemokratiet (A)

24489162

ols@ishoj.dk

Thomas Hjorth Rasmussen

Medlem af Socialdemokratiet (A)

2286 0615

thomr@ishoj.dk

Ole Beckmann

Medlem af Venstre (V)

23387500

oba@ishoj.dk

Seyit Ahmet Özkan

Medlem af Ishøjlisten (L)

28156319

seyao@ishoj.dk

Murat Kütük

2. viceborgmester, Socialdemokratiet (A)

2910 3061

murku@ishoj.dk