Økonomi- og Planudvalget

Her kan du læse om de opgaver, der hører under Økonomi- og Planudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af følgende kommunale opgaver:

Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for den overordnede fysiske planlægning i henhold til planloven herunder kommuneplanlægningen, kommuneplanstrategi og lokalplaner samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. 

Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget sørger for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges byrådet til beslutning.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik (dog ikke Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel), samt de beskæftigelsesrettede opgaver efter Integrationsloven og ydelser knyttet hertil (dog ekskl. § 35–39). Vallensbæk Kommune varetager Ishøj Kommunes opgaver indenfor beskæftigelsesområdet i henhold til Lov om forpligtende samarbejder.

Folkeregister, pas/kørekort, ejendomsskat. Øvrige opgaver i Borgerservice varetages af andre stående udvalg.

Køb, salg, udlejning/forpagtning og pantsætning af kommunens ejendomme, planlægning af anvendelse af kommunens bygninger i samråd med de involverede fagudvalg, udviklings-, erhvervs- og turistmæssige og lignende opgaver, drift og vedligeholdelse af rådhuset og andre lokaler, der anvendes til administration, venskabsbysamarbejde.

Bestemmelser i Lov om almene boliger, der regulerer det almene byggeris opførelse, finansiering, drift og kommunalt tilsyn samt boliganvisning, udarbejdelse af forslag og indstilling til byrådet om kommunens kasse og regnskabsregulativ, planlægning af opgaver indenfor trygheds- og kriminalitetsforebyggelse samt samarbejdet med helhedsplanen i Vejleåparken,  opgaver i forbindelse med beredskabet, som ejerkommune i Østsjællands Beredskab og Ishøj Fællesantenne, som ejer af antennen.

Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

Økonomi- og Planudvalget fastsætter regler om indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres, kommunens indkøbsfunktioner og sikkerhedsbestemmelser indenfor it-området.

Økonomi- og Planudvalget fører tilsyn med, at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde, at forvaltningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen er forsvarlig, at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden byrådets samtykke, at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelsesloven.

Formand for udvalget er Merete Amdisen.

Læs forretningsorden for Økonomi- og Planudvalget

Merete Amdisen

Borgmester, Socialdemokratiet (A)

4357 7220

mem@ishoj.dk

Pia Skourup

Viceborgmester, Venstre (V)

31313701

pskou@ishoj.dk

Rasmus Boné

Medlem af Det konservative folkeparti (C)

3072 3311

rasmb@ishoj.dk

Steen Skovhus

Medlem af Ishøjlisten (L)

30564364

stsko@ishoj.dk

Kasper Bjering Søby Jensen

Medlem af Socialdemokratiet (A)

21406037

kabsj@ishoj.dk

Ole Wedel-Brandt

Medlem af Enhedslisten (Ø)

25216022

olwed@ishoj.dk

Sami Deniz

Medlem af SF (F)

28303685

samid@ishoj.dk

Erkan Yapici

Medlem af Socialdemokratiet (A)

20956212

eryap@ishoj.dk

Annelise Madsen

Medlem af Ishøj Demokraterne (ID)

27793981

anmad@ishoj.dk