Lokaletilskud

Puljen for lokaletilskud administreres i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser.

Formålet er at understøtte foreningen i at have aktiviteter i lokaler, haller eller lejrpladser til brug for folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Frivillige folkeoplysende foreninger, som er godkendt som tilskudsberettiget

Der kan ydes tilskud til egne eller leje af privatejede lokaler, haller samt lejrpladser til brug for folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser.

Egne eller leje af privatejede lokaler beliggende indenfor kommunens grænser, skal være godkendte af Ishøj Kommune til det angivne formål.

Såfremt der opstår en udefrakommende og uforudset ændring af den nuværende lokalesituation, kan der bevilges lokaletilskud til foreningens kerneaktivitet.

Folkeoplysningsudvalget kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis udvalget kan anvise et egnet lokale.

Folkeoplysningsudvalget kan også træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til:

  • egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til
  • nye lejemål eller ændring af lejemål, der indebærer merudgifter
  • væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller
  • nye lokaler og lejrpladser eller nye lejemål, der medfører væsentlige merudgifter

Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte tilskuddet, hvis:

  • driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets, hallens eller lejrpladsens anvendelse i øvrigt
  • driftsudgifterne til et lokale ikke svarer til det normale niveau for et til formålet passende lokale på egnen
  • der i lejebeløbet er indehold udgiftstyper, som ikke udløser tilskud

Der kan som udgangspunkt ydes tilskud med max. 75 % af driftsudgifterne, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Tilskuddet kan dog højst udgøre Kulturministeriets fastsatte maksimumsats pr. aktivitetstime. Taksten fremgår på Ishøj Kommunes hjemmeside.

Omfatter aktiviteterne mere end 10 % af medlemmer over 25 år, nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Der kan dog ikke ske nedsættelse for ledere og instruktører.

Ansøgning om lokaletilskud fremsendes løbende indenfor kalenderåret til Center for Kultur og Fritid.

Skema til ansøgning om lokaletilskud kan findes på Ishøj Kommunes hjemmeside. Skemaet skal sammen med øvrige bilag jf. kravene sendes til Center for Kultur og Fritid, kultur@ishoj.dk.

Lokaletilskud forudsætter, at dokumentation for udgiftens afholdelse fremsendes. Foreningen skal desuden kunne dokumentere deres aktivitetstimetal, hvis det efterspørges, da der kun kan ydes tilskud for hvert lokale for de timer, hvor der er aktivitet i lokalet.

På anmodning kan tilskuddet udbetales á conto under forudsætning af fremsendelse af regnskab og dokumentation for afholdt udgift senest 1 måned efter kurset.

Ansøgning om lokaletilskud til allerede godkendte lokaler behandles af Center for Kultur og Fritid.

Ansøgning om tilskud til lokaler, der ikke allerede er godkendte, fremlægges til behandling i Folkeoplysningsudvalget.