Revision af kommunale tilskud

Ishøj Byråd har vedtaget, at tilskud under 250.000 kr. revideres af en foreningsvalgt revisor. Tilskud på 250.000 kr. og derover skal revideres af en statsautoriseret/registreret revisor.

Den foreningsvalgte revisor skal overordnet efterprøve om regnskabet er rigtigt og om foreningen har overholdt loven og kommunens tilskudsregler. Revisorens bemærkninger anføres til regnskabet i en påtegning.

Den registrerede/statsautoriserede revisor skal supplere den ovenstående kontrol med en revision efter god revisionsskik. Der skal foretages uanmeldt kasseeftersyn og føres en egentlig revisionsprotokol.

Hvis revisoren påtaler lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning, skal revisoren sikre, at foreningen inden 3 uger efter har underrettet Ishøj Byråd. Hvis dette ikke er sket, underretter revisoren snarest Ishøj Byråd.

 • Revisionen skal efterprøve om tilskudsregnskabet er rigtigt.

 • Revisionen skal sikre, at regnskabet giver et billede af de reelle forhold.

 • Revisoren skal efterprøve om de eksisterende forretningsgange indebærer en betryggende intern kontrol.

 • Regnskabet skal som minimum indeholde de tilskud, som er ydet efter Folkeoplysningsloven. Samtidig skal der være en separat opgørelse over indbetalinger fra medlemmerne (kontingent/deltagerbetaling).

 • Revisoren skal påse, at det kommunale tilskud fremgår de relevante steder i regnskabet.

 • Revisoren skal undersøge, om regnskabet er rigtig ført og i overensstemmelse med de foreliggende bilag, og at de opgivne beholdninger og aktiver er til stede.

 • Revisoren skal undersøge, om foreningens oplysninger til brug ved beregning af tilskud i forhold til Ishøj Kommunes tilskudsregler er korrekte, og om tilskuddet er brugt til det, der er søgt/givet midler til.

 • Revisoren skal efterprøve om foreningens bogføring for f.eks. skat og moms er i overensstemmelse med reglerne.

 • Revisor skal ved sin påtegning tilkendegive, om den gennemførte revision af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger, og om hvorvidt de modtagne kommunale tilskud fra Ishøj Kommune er anvendt i overensstemmelse med givne vilkår og tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler.

 • Hvis revisor bliver opmærksom på forhold, som ikke er i overensstemmelse med grundlaget for modtagelse af offentlige tilskud, skal dette anføres ved påtegning af årsregnskabet.

Medlemstilskud
Revisoren skal kontrollere om det opgjorte deltagerantal er korrekt, og at der foreligger dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling (kontingent).

Tilskud til leder- og instruktørkursus
Revisoren skal kontrollere, om der er bilag for de afholdte udgifter.

Lokaletilskud
Revisoren skal undersøge følgende:

 • om foreningens oplysninger til brug ved beregning af tilskud er korrekte i forhold til kommunens retningslinjer for tilskud.
 • om udgifterne har været afholdt af foreningen.
 • om foreningens måde at opgøre dennes forbrug af lokaletimer skønnes at give et korrekt resultat.

Ekstraordinært tilskud
Revisoren skal undersøge om tilskuddet har været afholdt til det, der er søgt/givet midler til.

Andre kommunale tilskud
Alle kommunale tilskud til foreningen skal fremgå af regnskabet, og revisoren skal undersøge om tilskuddene er afholdt til det, der er søgt/givet midler til.