Udviklingsarbejder, nye initiativer og ekstraordinære tilskud

Tilskudsberettigede foreninger, selvorganiserede grupper eller initiativtagere til folkeoplysende aktiviteter kan søge Folkeoplysningsudvalget om tilskud via puljen til udviklingsarbejder, nye initiativer og ekstraordinære tilskud.

Folkeoplysningsudvalget afgør, hvilke projekter, der kan få tilskud, samt størrelsen på tilskuddet.

Projekterne kan godt strække sig over flere år, og der er mulighed for at søge tilskud flere gange i projektperioden.

Formålet med udviklingspuljen er at sikre en rummelighed, der giver mulighed for, at forskellige organisationsformer kan påvirke og udfordre hinanden og forandre sig i dynamisk samspil med et folkeoplysende sigte. Formålet med puljen er endvidere at give mulighed for, at det organiserede foreningsliv kan udvikle organisationsformer, der kan involvere nye grupper i foreningslivet, ligesom aktiviteter arrangeret af selvorganiserede grupper kan tilgodeses.

Tilskudsberettigede foreninger, selvorganiserede grupper eller initiativtagere til folkeoplysende aktiviteter kan søge Folkeoplysningsudvalget om tilskud via puljen til udviklingsarbejder, nye initiativer og ekstraordinære tilskud.

 • Aktiviteter med et folkeoplysende sigte
 • Aktiviteter der etableres i samarbejder fx foreninger og skoler
 • Aktiviteter og initiativer for særlige målgrupper, personer med særlige behov, rekruttering af særlige aldersgrupper
 • Initiativer som styrker de selvorganiserede fritidsaktiviteter
 • Særlige udstyr, redskaber og materialer til foreningsaktiviteter (kan udlånes til andre foreninger)
 • Nye aktiviteter / sportsgrene
 • Udvikling ift. rekruttering af frivillige, bestyrelse, kommunikation
 • Understøttelse og udvikling af aktuelle samfundstendenser, fx sundhed/trivsel, medborgerskab, bæredygtighed
 • Ekstraordinære udgifter som fx
  særligt fast inventar
  deltagelse i store internationale mesterskaber

Ved store internationale mesterskaber forstås i denne sammenhæng: verdensmesterskaber, olympiske lege, europamesterskaber og nordiske mesterskaber.

Der ydes kun tilskud til deltagere med officiel udtagelse eller invitationsturneringer på højeste niveau. Der ydes ikke tilskud til åbne invitationer. Der ydes alene tilskud til amatører. Det er kun udøvere, der tages i betragtning til tilskuddet.

Muligt rejsetilskud fra Ishøj Idrætsråd modregnes tilskuddet.

Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en konkret vurdering, hvor stort et tilskud der kan ydes.

For tilskud til store internationale mesterskaber kan der som udgangspunkt ydes tilskud med max 75 % af udgiften, dog max 2.400 kr. pr. deltager og derudover transporttilskud på max 2.400 kr. i alt. Der ydes ikke tilskud til forplejning, og det forudsættes, at privatbiler så vidt muligt fyldes op.  

 • Anlæg
 • Transport (tilskud til transport ydes dog i forbindelse med store internationale mesterskaber)
 • Forplejning
 • Beklædning
 • Sociale arrangementer
 • Udstyr til foreningens almindelige drift

Ansøgning kan fremsendes løbende indenfor kalenderåret til Ishøj Kommune, Center for Kultur og Fritid.

Ansøgningsskema sendes til Center for Kultur og Fritid, kultur@ishoj.dk

Klik på følgende link for at downloade: Ansøgningsskema

Ansøgning skal indeholde beskrivelse af formål, initiativer, målgruppe og økonomi herunder indeholdende information om eventuel egen-/medfinansiering. Budget samt indhentet tilbud er i nogle tilfælde en nødvendighed for den videre behandling.

Sammen med ansøgning skal der fremsendes oplysninger om medlemssammensætning, formueforhold, kontingentindbetaling, resultater samt sociale ansvar.

Foreningen skal inden ansøgning om ekstraordinært tilskud til indkøb af materiale sørge for at have afklaret muligheder for opbevaringsplads. Det betyder, at hvis et indkøbt materiel tænkes opbevaret på en skole, skal foreningen have kontakt til skolen for at undersøge, om materialet kan opbevares der.

Folkeoplysningsudvalget kan i forbindelse med bevilling af tilskud beslutte, at foreningen senere skal fremsende dokumentation for de afholdte udgifter og/eller beretning af tilskudsformålet.

I forbindelse med ansøgning om tilskud til store mesterskaber skal ansøgning, udtagelse, budget/regnskab samt tilhørende bilag for dokumentation af afholdte udgifter fremsendes

Folkeoplysningsudvalget beslutter til hvilke nye initiativer, udviklingsarbejder m.v., der kan ydes tilskud til og bevilger tilskuddet indenfor budgettets rammer.

Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en konkret vurdering, om der kan ydes tilskud til det ansøgte. I vurderingen indgår foreningens resultater, formue, kontingentindbetaling, medlemssammensætning, historik, sociale ansvar mv.

Folkeoplysningsudvalget kan tage hensyn til foreningens økonomi ved hensættelser af kapital til investeringsformål i henhold til foreningens formål.

Tilskud udbetales til ansøgerforeningen, som står for aktivitet, initiativer eller indkøb. Tilskuddet udbetales til foreningens NemKonto.

Ved tilskud til indkøb af materiel skal foreningen senest 3 måneder eller efter aftale fremsende bilag/kopi for betalt regning.

Ved indkøb af materiel har foreningen ejendomsretten, vedligeholdelsespligten samt forpligtigelsen til at løsøreforsikre materiellet.

Materiel, hvortil der er opnået tilskud, skal så vidt muligt stå til rådighed for andre foreninger.

Ubrugte tilskudsmidler eller tilskudsmidler, der ikke er anvendt i overensstemmelse med det formål, det er bevilget til, skal tilbagebetales.

Ansøgninger om tilskud til deltagelse i store mesterskaber behandles i Center for Kultur og Fritid, hvorefter Folkeoplysningsudvalget orienteres.